Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí a zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Prostredníctvom realizácie projektu dôjde k vybudovaniu systému mobilnej komunikácie Hasičského a záchranného zboru  (MK HaZZ). Systém MK HaZZ pozostáva z 8 samostatných identických súprav technických prostriedkov - HW  a SW vybavenia s názvom „Mobilné zodolnené pracovisko  Krajského riaditeľstva HaZZ“. Systém MK HaZZ zabezpečí odolné a nezávislé komunikačné prostredie na podporu nepretržitej výmeny informácií, zrýchlenie a skvalitnenie rozhodovacieho procesu, komunikáciu a vyrozumievanie v mieste vzniku mimoriadnej udalosti vzniknutej zmenou klímy. Nasadením tohto systému použiteľného na celom území SR, dôjde k zvýšeniu efektivity analytického, riadiaceho a rozhodovacieho procesu nezávisle od dostupnosti existujúcej pevnej infraštruktúry v danej lokalite. Taktiež umožní vzájomné prepájanie viacerých mobilných zodolnených pracovísk a navyšovanie počtu používateľov systému podľa rozsahu mimoriadnej udalosti, respektíve aktuálnych operatívnych potrieb. Nakoľko cieľom projektu je vybudovanie uceleného systému, miestom realizácie projektu resp. uplatnením, používaním, či dosahom je celé územie Slovenskej republiky a to prostredníctvom jeho využívania riadiacimi  štábmi počas mimoriadnej udalosti spôsobenej zmenou klímy.

Projekt pozostáva z implementácie nasledujúcich častí systému:

• Modul externej hlasovej rádiovej komunikácie

• Modul lokálnej WIFI a externej hlasovej a dátovej komunikácie

• Modul lokálnej pevnej  dátovej infraštruktúry

• Modul koncových zariadení

• Modul satelitného systému

• Modul stacionárneho širokopásmového rádia

• Modul širokopásmových rádií

• Modul vyrozumievací bezpilotný letecký systém

• Modul zabezpečenia mobilného pracoviska  

Jednotlivé obstarané technické prostriedky budú umiestnené v pôsobnosti krajských riaditeľstiev HaZZ na celom území SR.

Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom realizácie jednotlivých projektových aktivít:

Hlavnou aktivitou projektu je optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni, konkrétne pôjde o vybudovanie systému MK HaZZ pozostávajúceho z 8 súprav materiálno-technického vybavenia pre Mobilné zodolnené pracovisko  KR HaZZ, ktoré zabezpečí hlasovú a dátovú komunikáciu riadenia mimoriadnej udalosti pre zabezpečenie centralizácie a koordinácie procesu riadenia, čím dôjde k zvýšeniu intervenčných kapacít záchranných zložiek určených na elimináciu následkov mimoriadnych udalostí v súvislosti so zmenou klímy a to na regionálnej ako aj lokálnej úrovni.

Aktivita napĺňa definované podaktivity projektu nasledovne:

Systém zabezpečí monitorovanie mimoriadnej udalosti priamo z operačných stredísk KR HaZZ,  operatívne nasadzovanie síl a prostriedkov HaZZ a zložiek IZS na základe aktuálnych (online) obrazových informácií z miesta zásahu na základe požiadavky veliteľa zásahu alebo riadiaceho štábu. Obrazové (Video) informácie budú poskytnuté prostredníctvom kamerového vybavenia a širokopásmových rádií s GPS lokalizáciou 6 nasadených zasahujúcich príslušníkov HaZZ v mieste zásahu. Na základe získaných aktuálnych informácií z miesta zásahu a možnosťou prístupu k informáciám, z už existujúcich systémov, bude mať riadiaci pracovník možnosť online vyhodnocovania situácie, čím zabezpečí komplexnejší operatívny prehľad o situácii a operatívne vyhodnocovanie mimoriadnej  udalosti. Uvedené skutočnosti mu umožnia presnejšie a efektívnejšie riadenie zásahu prostredníctvom systému hlasovej komunikácie z miesta riadenia na pracovisko MK HaZZ i ku koncovým zasahujúcim pracovníkom, čím bude umožnené priame a adresné riadenie a vyrozumenie bez oneskorení.

Jedným z cieľov projektu je zabezpečenie špeciálneho materiálno-technického vybavenia umožňujúceho prevádzku a inštalovanie celého systému kdekoľvek na území celej SR, nezávisle od lokálnej infraštruktúry na mieste zásahu. V rámci tejto aktivity bude obstarané potrebné materiálno-technické vybavenie, ktoré bude následne aj prostredníctvom realizácie podaktivity A1 prepojené s jestvujúcimi informačnými systémami MV SR umožňujúcimi bezpečný tok informácií potrebných pre riadenie činnosti zasahujúcich záchranných zložiek v mieste zásahu.

:

Realizácia tejto aktivity projektu bude zameraná na zrealizovanie školenia a zaškolenie obsluhy obstaraného materiálno-technického vybavenia systému mobilnej komunikácie HaZZ na prácu s touto technikou (min. 24 príslušníkov HaZZ), ako aj na realizáciu min. 2 následných výcvikov určených na zdokonaľovanie práce s týmto systémom v rôznych podmienkach, na rôznych miestach a pri riešení rôznych tematických scenárov.

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu hodnôt nasledujúcich merateľných ukazovateľov:

P0178 Počet koncepčných analytických a metodických materiálov -

P0557 Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy –

P0401 Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami -

P0135 Počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností –

P0272 Počet osôb zapojených do opatrení zameraných na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik –

P0035 Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2021 - 01.12.2023
Celková suma
5,314,512 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Optimalizácia systémov, služieb a posil…
Typ
A. Optimalizácia sy…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
15.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
27.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie materiálnych škôd posilnením intervenčných kapacít
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet osôb zapojených do opatrení zameraných na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
24,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov
Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy
Hodnota
0,0 (min)
Cieľ
85,0 (min)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2.1 Projektový manažér - interné riadenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

2.1 Projektový manažér - interné riadenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

1.1 - Mobilná komunikácia HaZZ

Faktúra 90109479 ICZ Slovakia

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
5,072,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 - Mobilná komunikácia HaZZ

Faktúra 90109479 ICZ Slovakia

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
5,072,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
1,690,716 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Diskriminačné techn… Zmena podmienok úča…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
ICZ Slovakia a. s.
IČO
36328057
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.