Popis projektu

Cieľom predloženého projektu je vytvoriť priestorové a materiálno-technické podmienky pre poskytovanie dvoch nových komunitných sociálnych služieb plne v súlade s podmienkami deinštitucionalizácie v DSS Ladomerská Vieska a tým podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení z inštitucionálnej na komunitnú v rámci I. etapy transformácie tohto zariadenia. Zámerom transformácie zariadenia je podpora prijímateľov sociálnych služieb v ich návrate do prirodzeného prostredia a spoločenského života, vytvorenie podmienok pre využívanie bežne dostupných verejných služieb a nadväzovanie sociálnych kontaktov v komunite.

V rámci aktivít projektu sa realizuje výstavba 1 nového objektu (v Žiari nad Hronom) a rekonštrukcia 3 objektov (v Ladomerskej Vieske) DSS a ich materiálno-technické vybavenie, takým spôsobom, aby tam mohli byť poskytované 2 nové komunitné sociálne služby pre prijímateľov sociálnych služieb so zdravotným znevýhodnením. 3 objekty sú určené na ubytovanie klientov, jeden objekt je určený na výkon denných aktivít s klientami. Objekty na ubytovanie budú spĺňať maximálnu kapacitu 12 miest v jednom objekte, 6 miest v jednej bytovej jednotke. Výkon denných aktivít je oddelený od ubytovania. Všetky objekty sú plne bezbariérové, navrhnuté a vybavené tak, aby klienti mohli viesť čo najviac samostatný a sebestačný život. Výsledky projektu umožnia život prijímateľov sociálnych služieb v prostredí podobnom rodinnému, ktoré im zabezpečí pokrytie nielen základných potrieb, ale bude podporovať ich socializáciu, vytváranie možností pre uplatňovanie a rozvoj ich schopností. Nové služby budú adresnejšie s dôrazom na individualitu prijímateľov, podporovať budú ich začlenenie do komunity a bežného života. Sledujúc ciele v environmentálnej oblasti, nový objekt je navrhnutý ako budova s takmer nulovou spotrebou, pri rekonštruovaných objektoch sa dosiahne výrazná úspora spotreby energie (v priemere 70%) .

Realizáciou projektu dôjde k čiastočnej transformácii zariadenia. 

Viac
Subjekt
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Miesta realizácie
Ladomerská Vieska, Žiar nad Hronom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2018 - 01.11.2023
Celková suma
2,793,906 €
Vlastné zdroje
139,695 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Investovanie do materiálno-technického …
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
09.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
23.11.2023
Názov
Opatrenia na zvýšenie energetickej hosp…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Opa…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
21.06.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
20.09.2023
Názov
Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba …
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
19.12.2018
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
20.09.2023
Názov
Novostavba objektu Domova sociálnych sl…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
17.12.2018
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
18.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
23.11.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Stavebné úpravy a prístavba rampy objek…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
03.08.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Opatrenia na zvýšenie energetickej hosp…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Opa…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
03.08.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Opatrenia na zvýšenie energetickej hosp…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Opa…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
03.08.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba …
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
03.08.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.11.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
562968,546 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
50,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
29.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.11.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
44,1407 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
36,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
29.11.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1299,75 (m2)
Naposledy aktualizované
29.11.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
293,2 (m2)
Naposledy aktualizované
29.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor - objekt č. 84

Stavebný dozor - Staveb. úpravy, nadst. a prístav. obj. DSS č. 84

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stavebné práce ZEH - Dankov dom (a č. 84)

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stavebné práce ZEH - (Dankov dom a) č. 84

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stavebné práce - Dankov dom (a č. 84)

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stavebné práce - (Dankov dom a) č. 84

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stále tabule

veľkoplošné pútače a stále tabule

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

veľkoplošné pútače

veľkoplošné pútače a stále tabule

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Stavebný dozor Dankov dom

Stavebný dozor - Stavebné úpr. a príst. rampy objektu DSS Dankov dom

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor, Stavebné úpravy, príst. a nadstavba objektu DSS - objekt "Baboje"

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor, Stavebné úpravy, príst. a nadstavba objektu DSS - objekt "Baboje"

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce: "DI Ladomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8/objekt Baboje

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce: "DI Ladomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8/objekt Baboje

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce: "DI Ladomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8/objekt Baboje

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce: "DI Ladomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8/objekt Baboje

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Stavebné práce

NovostavbaStavebné práce: "DI Ladomerská Vieska - I. etapa" 302020AHW

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

NovostavbaStavebné práce: "DI Ladomerská Vieska - I. etapa" 302020AHW

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor Novostavba objektu DSS, zariadenie podporovaného bývania

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor Novostavba objektu DSS, zariadenie podporovaného bývania

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Stavebný dozor - stavebné úpravy, prístavba a nadstavba obj. DSS č.84a

Stavebný dozor - Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba obj. DSS č. 84

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - stavebné úpravy, prístavba a nadstavba obj. DSS č.84a

Stavebný dozor - Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba obj. DSS č. 84

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Stavebné práce DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8" / 2005 - SSZ

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8" / 2005 - SSZ

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8" / 2005 - SSZ

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8" / 2005 - SSZ

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8" / 2005 - SSZ

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Stavebné práce DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8" / 2005 - SSZ

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Stavebné práce DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8" / 2005 - SSZ

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Stavebné práce DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8" / 2005 - SSZ

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Stavebný dozor - Stavebné úpravy a prístavba rampy obj. DSS - Dankov dom

Stavebný dozor - Stavebné úpravy a prístavba rampy obj. DSS - Dankov dom

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - Stavebné úpravy a prístavba rampy obj. DSS - Dankov dom

Stavebný dozor - Stavebné úpravy a prístavba rampy obj. DSS - Dankov dom

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Mzdy 2022 1-12

Mzdy 2022 1-12

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Žiadaná suma
4,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Mzdy 2021 11-12

Mzdy 2021 11-12

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Mzdy 2023 1-12

Mzdy 2023 1-12

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Žiadaná suma
11,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

nákup budov

Kúpna zmluva budova s príslušenstvom LV 250

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2018
Názov

nákup pozemku

Kúpna zmluva pozemok Žiar nad Hronom

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2018
Názov

Projektová dokumentácia

PD pre DUR a DSP s DRS

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Set práčka so sušičkou (Bosch WGG24409BY + SAMSUNG DV90T6240LH/S7)

Faktúra za chlaničky, práčky a sušičky

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chladnička Samsung Bespoke RB38A7B6AS9/EF

Faktúra za chlaničky, práčky a sušičky

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Set práčka so sušičkou (Bosch WGG24409BY + SAMSUNG DV90T6240LH/S7)

Faktúra za chlaničky, práčky a sušičky

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Chladnička Samsung Bespoke RB38A7B6AS9/EF

Faktúra za chlaničky, práčky a sušičky

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Stavebný dozor Baboje

Stavebný dozor: Staveb. úpr., príst., nadst. objektu DSS - objekt Baboje

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor Baboje

Stavebný dozor: Staveb. úpr., príst., nadst. objektu DSS - objekt Baboje

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I. etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I. etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I. etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I. etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Stavebný dozor Novostavba

Stavebný dozor Novostavba objektu DSS, zariadenie podporovaného bývania

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor Novostavba

Stavebný dozor Novostavba objektu DSS, zariadenie podporovaného bývania

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Stavebné práce Novostavba

Stavebné práce - "DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8"

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce Novostavba

Stavebné práce - "DI Ladomerská Vieska - I.etapa 302020AHW8"

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Signalizačný systém

Signalizačný systém

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Žiadaná suma
5,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Signalizačný systém

Signalizačný systém

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Žiadaná suma
5,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rottner Imperial IT 100 nábytkový ohňovzdorný trezor antracit

Trezor

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Rottner Imperial IT 100 nábytkový ohňovzdorný trezor antracit

Trezor

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce Objekt č.84 a Dankov dom

Stavebné práce:"DILadomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebné práce Objekt č.84 a Dankov dom

Stavebné práce:"DILadomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebné práce Objekt č.84 a Dankov dom

Stavebné práce:"DILadomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebné práce Objekt č.84 a Dankov dom

Stavebné práce:"DILadomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebné práce Objekt č.84 a Dankov dom

Stavebné práce:"DILadomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce Objekt č.84 a Dankov dom

Stavebné práce:"DILadomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce Objekt č.84 a Dankov dom

Stavebné práce:"DILadomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce Objekt č.84 a Dankov dom

Stavebné práce:"DILadomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - Dankov dom

stavebný dozoro: Stavebné úpr. a prístavba rampy obj. DSS - Dankov dom

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebný dozor - Dankov dom

stavebný dozoro: Stavebné úpr. a prístavba rampy obj. DSS - Dankov dom

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - č.84

Stavebný dozor: Stavebné úpr., nadstv. a prístav.obj. DSS č. 84

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebný dozor - č.84

Stavebný dozor: Stavebné úpr., nadstv. a prístav.obj. DSS č. 84

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Novostavba

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska-I. etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stavebné práce - Novostavba

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska-I. etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce Baboje

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stavebné práce Baboje

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stavebné práce Baboje

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce Baboje

Stavebné práce "DI Ladomerská Vieska - I.etapa" 302020AHW8

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - Baboje

Stavebný dozor - staveb. úpravy, prístavba a nadstavba obj. DSS - Baboje

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stavebný dozor - Baboje

Stavebný dozor - staveb. úpravy, prístavba a nadstavba obj. DSS - Baboje

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - novostavba

Stavebný dozor Novostavba objektu DSS, zariadenie podporovaného bývania

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stavebný dozor - novostavba

Stavebný dozor Novostavba objektu DSS, zariadenie podporovaného bývania

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Masážne kreslo

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Sektorová zostava kancelárskeho nábytku

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Obývacia nábytková zostava

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Rohová sedacia súprava

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Spálňová nábytková zostava

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Masážne kreslo

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obývacia nábytková zostava

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sektorová zostava kancelárskeho nábytku

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spálňová nábytková zostava

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rohová sedacia súprava

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kuchynská linka rovná 02 (4000 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Kuchynská linka U-čková 01 (pôdorys 2400x3200x1100) so vstavanými elektrickými spotrebičmi

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Kuchynská linka rovná 05 (1800 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi,

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Kuchynská linka rohová 02 (pôdorys 3300x2000 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Kuchynská linka rohová 04 (pôdorys 3800x1500 mm)

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Kuchynská linka rohová 01 (pôdorys 3800x1500 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Kuchynská linka rovná 04 (2200 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi,

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Kuchynská linka rovná 03 (2800 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi,

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Kuchynská linka rovná 02 (4000 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Kuchynská linka rovná 01 (2300 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Kuchynská linka rohová 03 (pôdorys 2000x4000 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Kuchynská linka rovná 05 (1800 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi,

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kuchynská linka rohová 03 (pôdorys 2000x4000 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kuchynská linka rohová 04 (pôdorys 3800x1500 mm)

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kuchynská linka rovná 03 (2800 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi,

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kuchynská linka U-čková 01 (pôdorys 2400x3200x1100) so vstavanými elektrickými spotrebičmi

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kuchynská linka rovná 04 (2200 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi,

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kuchynská linka rovná 02 (4000 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kuchynská linka rovná 02 (4000 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kuchynská linka rohová 02 (pôdorys 3300x2000 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kuchynská linka rohová 01 (pôdorys 3800x1500 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kuchynská linka rovná 01 (2300 mm) so vstavanými elektrickými spotrebičmi

Faktúra za kuchynské linky so spotrebičmi

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
83,796 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Kontrola, audit, pr… Produkt, druh, proj…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Zariadenie sociálnych služieb Radmera

Suma celkom
9,950 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d… Výrazná zmena param… Neoznámenie/neuvere…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
tnTEL, s.r.o.
IČO
36319449
Názov
Domov sociálnych služieb
IČO
00647918
Názov
ZUS servis, s.r.o.
IČO
36662780
Názov
Alza.sk
IČO
36562939
Názov
PROMO DESIGN s.r.o.
IČO
36645028
Názov
Alza.sk s. r. o.
IČO
36562939
Názov
KLS spol. s.r.o.
IČO
30223288
Názov
Juno s. r. o.
IČO
53717325
Názov
Design Project s.r.o.
IČO
45515255
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.