Popis projektu

Komunikácia II/552 je vstupnou radiálou do mesta Košice zo smeru Veľké Kapušany – Slanec, je hlavnou dopravnou trasou spájajúcou obce Zemplína s Košicami a zároveň jedinou prístupovou cestou obyvateľov dvoch priľahlých mestských častí s centrom mesta.

Cieľom predkladaného projektu je Skvalitnenie pripojenia cestnej komunikácie II/552 (Slanecká cesta) k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Projekt rekonštrukcie a modernizácie Slaneckej cesty v mestskej časti Košice - Nad jazerom spočíva predovšetkým v týchto stavebných úpravách: prestavba – rozšírenie jestvujúcej cesty II/552 na štvorpruhovú komunikáciu so stredným deliacim pásom s novou konštrukciou vozovky, odvodnenie komunikácie do štrbinových žľabov a cez uličné vpusty do navrhovanej cestnej kanalizácie, prestavba a dostavba svetelne riadených križovatiek a neriadených križovatiek s potrebnými radiacimi pruhmi a líniovou koordináciou (pri križovatkách budú riešené priechody pre peších a cyklistov s bezbariérovou úpravou a ich osvetlením), výstavba nového mostného objektu cez Myslavský potok, osvetlenie komunikácie v strednom deliacom páse s výložníkmi na obidve strany, dopravné značenie.

Cieľovú skupinu predstavujú užívatelia cestnej dopravnej siete, najmä obyvatelia priľahlých mestských častí, okolitých miest a obcí, prevádzkovatelia a investori v priemyselných zónach a prevádzkovatelia verejnej autobusovej dopravy, návštevníci mesta a regiónu, turisti, náhodne cestujúci atď.

Merateľným ukazovateľom je Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy), ktorá predstavuje 2,275 km. V rámci udržateľnosti projektu bude sledovaný merateľný ukazovateľ Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy – 10 260 883 EUR.

Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu napojenia MFO Košice na cesty I. triedy a infraštruktúru TEN-T, čím sa napomôže vyváženejšiemu územnému rozvoju a umožní sa prístup k základným verejným službám (sociálnym, zdravotným, vzdelávacím), hospodársky rast, zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zníženie nehodovosti, zníženie energetickej náročnosti dopravy, zníženie negatívnych dopadov cestnej premávky (najmä tranzitnej a nákladnej dopravy) na obyvateľstvo miest a obcí a na ŽP, zlepšenie podmienok pre cestnú hromadnú dopravu ako súčasti multimodálneho systému VOD a tvorbu integrovaných multimodálnych systémov dopravy. 

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Nad jazerom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2016 - 01.12.2023
Celková suma
15,237,757 €
Vlastné zdroje
761,888 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
237,759 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
27.08.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej …
Typ
B. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
26.10.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
0 €
Cieľ
10,260,883 €
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
2,175 (km)
Cieľ
2,275 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
160,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
160,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
16,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
200,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
66,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
98,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
74,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Stavebná dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ 2016001949

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
6,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2016
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ 2016002410

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
3,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ 2017000378

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2017
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ 2017000378

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
2,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2017
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ 2017000687

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
3,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ 2017000582

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
1,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2017
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ 2017000687

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
3,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ 2017001241

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
2,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2017
Názov

Nákup pozemkov

Faktúra KZ 2017002061

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ 2017002132

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2017
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ 2017002132

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2017
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ 2017002462

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
1,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2018
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ 2017002463

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2018
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ 2018001426

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
6,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2018
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ 2018001789

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2018
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ 2018001909

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
22,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2018
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ 2018002485

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
6,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2018
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ 2018002644

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
16,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2019
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ2018002642

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2019
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ 2018002642

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2019
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ 2018002641

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2019
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ 2019000048

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2019
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ 2019000267

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2019
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ 2019000268

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
3,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2019
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ 2019000433

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Nákup pozemkov

platobný poukaz KZ 2019000523

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2019
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ 2019000525

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2019
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ 2019001080

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
7,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Nákup pozemkov

Platobný poukaz KZ 2019000524

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
1,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2019
Názov

Nákup pozemkov

Platobné poukazy KZ 2019001542

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
25,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Faktúra za stavebné práce na stavbe "KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta"

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
43,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce na stavbe "KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta"

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
43,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Faktúra za stavebné práce na stavbe "KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta"

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
8,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
81,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
81,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
15,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
85,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
83,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
6,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
55,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
54,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
3,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Náhradná výsadba

Fa_náhradná výsadba_Slanecká

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náhradná výsadba

Fa_náhradná výsadba_Slanecká

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Náhradná výsadba

Fa_náhradná výsadba_Slanecká

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náhradná výsadba

Fa_náhradná výsadba_Slanecká

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Dočasný pútač

Fa publicita Slanecká cesta

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
C-COMMERCE, s. r. o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Dočasný pútač

Fa publicita Slanecká cesta

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
C-COMMERCE, s. r. o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Stála tabuľa

Fa publicita Slanecká cesta

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
C-COMMERCE, s. r. o.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Stála tabuľa

Fa publicita Slanecká cesta

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
C-COMMERCE, s. r. o.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Náhradná výsadba

Fa_náhradná výsadba_Slanecká

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Náhradná výsadba

Fa_náhradná výsadba_Slanecká

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Náhradná výsadba

Fa_náhradná výsadba_Slanecká

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
89,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
1,274,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
215,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
73,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
6,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
3,504,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
464,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
224,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
1,121,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
1,121,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
625,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
125,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
625,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
137,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
179,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
249,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
194,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
246,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
37,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
202,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Náhradná výsadba

Fa náhradná výsadba Slanecká

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Náhradná výsadba

Fa náhradná výsadba Slanecká

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Náhradná výsadba

Fa_náhradná výsadba_Slanecká

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
63,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
12,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Stavebné práce

Fa Doprastav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
63,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
495,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
99,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
40,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
276,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
495,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
719,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
109,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
165,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
719,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
109,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
312,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
1,318,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
250,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
1,318,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
250,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
114,486 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Kontrola, audit, pr… Produkt, druh, proj…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
3,176 €
Vrátená suma
3,176 €
Suma na vymáhanie
3,176 €
Typ
Kontrola, audit, pr… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Mesto Košice

Suma celkom
58,461 €
Vrátená suma
58,461 €
Suma na vymáhanie
58,461 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Mesto Košice

Suma celkom
114,486 €
Vrátená suma
114,486 €
Suma na vymáhanie
114,486 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Mesto Košice

Suma celkom
3,176 €
Vrátená suma
3,176 €
Suma na vymáhanie
3,176 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
58,461 €
Vrátená suma
58,461 €
Suma na vymáhanie
58,461 €
Typ
Kontrola, audit, pr… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Doprastav, a.s.
IČO
31333320
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
C-COMMERCE, s. r. o.
IČO
46246436
Názov
EUTECH a.s.
IČO
36596957
Názov
ISTROFINAL, a.s.
IČO
36396761
Názov
Záhradníctvo HEDERA, s.r.o.
IČO
47071974
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.