Popis projektu

Komunikácia II/552 je vstupnou radiálou do mesta Košice zo smeru Veľké Kapušany – Slanec, je hlavnou dopravnou trasou spájajúcou obce Zemplína s Košicami a zároveň jedinou prístupovou cestou obyvateľov dvoch priľahlých mestských častí s centrom mesta.

Cieľom predkladaného projektu je .

Projekt výstavby cyklistickej komunikácie popri Slaneckej ceste v mestskej časti Košice – Nad jazerom spočíva predovšetkým v týchto stavebných úpravách: výstavba cyklistickej komunikácie v pridruženom dopravnom priestore po pravej strane v smere na Slanec, oddelenej od komunikácie deliacim pásom, vedľa navrhovaného pásu pre peších a výstavba novej lávky pre peších a cyklistov cez Myslavský potok, vedľa mostného objektu na ceste II/552.

Cieľovú skupinu predstavujú užívatelia cestnej dopravnej siete, najmä obyvatelia priľahlých mestských častí, okolitých miest a obcí dochádzajúci k občianskej infraštruktúre (obchody, školy, úrady a pod.), k centrám hospodárskeho významu, priemyselných zón, kultúrnym centrám, ďalej návštevníci mesta a regiónu, turisti, náhodne cestujúci atď.

Merateľným ukazovateľom je .

Realizáciou projektu prostredníctvom hlavnej aktivity dôjde k zvýšeniu bezpečnosti chodcov a cyklistov na komunikáciách, odstraňovaniu úzkych miest v pešej a cyklistickej doprave, odstraňovaniu bariér pri prestupovaní, k zvýšeniu úrovne infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, vytvoreniu atraktívneho alternatívneho spôsobu prepravy, čo umožní lepší prístup k základným verejným službám (sociálnym, zdravotným, vzdelávacím), zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zníženie nehodovosti, zníženie energetickej náročnosti dopravy, zlepšenie podmienok pre nemotorovú dopravu, zvýšenie podielu využívania cyklistickej dopravy, pozitívne environmentálne efekty v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a pod. 

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Nad jazerom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.11.2023
Celková suma
421,555 €
Vlastné zdroje
21,078 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba cyklistickej komunikácie a láv…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
02.09.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
02.09.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
2,2 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov IČO
Názov
EUTECH a.s.
IČO
36596957
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.