Popis projektu

Projekt – vybavenie odborných učební s nevyhnutnými stavebno-technickými úpravami pre potreby obstarania učební sa bude realizovať v budove – objekte, ktorý bol postavený na účely základnej školy je vedený na LV č.4137, súpisné číslo 884, 885, 889 = budova III. ZŠ a dielne III. ZŠ v k.ú. Detva  – vo vlastníctve mesta Detva.

Predmetom vynaložených finančných prostriedkov navrhovaného projektu je obstaranie hmotného investičného majetku, ktorý budú tvoriť zriadené a zmodernizované učebne spĺňajúce súčasné trendy a potreby v oblasti základného vzdelávania, súčasťou sú aj stavebné úpravy priestorov učební. V rámci projektu sme zvolili sedem hlavných aktivít, ktoré sú svojim obsahom v súlade s aktivitami uvedenými v IROP. Zároveň sú v súlade s oprávnenými aktivitami, ktoré sú uvedené vo výzve (vychádzajú z IROP).

Typ aktivity – obstaranie jazykových učební

Typ aktivity – obstaranie školských knižníc

Typ aktivity – obstaranie prírodovedných učební

Typ aktivity – obstaranie prírodovedných učební

Typ aktivity– obstaranie IKT učební

Typ aktivity – obstaranie polytechnických učební

Typ aktivity – stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební

Projekt je podaný a bude realizovaný v súlade s Investičnou prioritou 2.2, kde ciele projektu v plnej miere korešpondujú s cieľmi tejto priority, ktorými sú Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Predloženým projektom, realizáciou jeho aktivít napĺňame nami stanovené ciele, ale aj ciele stanovené v IROP, RIUS 

Uvedené strategické a čiastkové ciele predloženým projektom napĺňame prostredníctvom nami vybraných relevantných merateľných ukazovateľov:

P0069 – Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 400

P0297 – Počet podporených knižníc - 1

P0319 – Počet podporených učební IKT – 2

P0320 – Počet podporených učební jazykových - 1

P0321 – Počet podporených učební polytechnických – 1

P0322 – Počet podporených učební prírodovedných – 2

P0327 – Počet podporených základných škôl - 1

Výsledky podpory IROP:

- zlepšenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,

- zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, IKT učební,

- zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy,

- zlepšenie technického vybavenia školských knižníc,

- prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základných školách s potrebami trhu práce s tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce,

- vytvorenie podmienok celoživotného vzdelávania

Viac
Subjekt
Mesto Detva
Miesta realizácie
Detva
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2022 - 01.04.2023
Celková suma
178,103 €
Vlastné zdroje
8,905 €
Vyčerpané z projektu
48,519 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy priestorov uč…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
17.06.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
07.02.2023
Názov
Zriadenie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
19.07.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
15.02.2023
Názov
Modernizácia IKT učebne ( IKT 1. stupeň…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
24.10.2022
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
26.01.2023
Názov
Zriadenie fyzikálnej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
19.07.2022
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
26.01.2023
Názov
Zriadenie biologicko-chemickej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
19.07.2022
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
26.01.2023
Názov
Zriadenie školskej knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
24.10.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
11.04.2023
Názov
Zriadenie jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
24.10.2022
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
26.01.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
400,0 (osoby)
Cieľ
400,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - Didaktické pomôcky

Faktúra - Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,297 €
Schválené na preplatenie
12,297 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - Didaktické pomôcky

Faktúra - Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,344 €
Schválené na preplatenie
20,344 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - Didaktické pomôcky

Faktúra - Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,878 €
Schválené na preplatenie
15,878 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - Didaktické pomôcky

Faktúra - Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Faktúra - Didaktické pomôcky

Faktúra - Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Faktúra - Didaktické pomôcky

Faktúra - Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
22,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
22,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Faktúra_časť 3: IKT vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Faktúra_časť 1: Školský a laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra_časť 4: Vybavenie odbornej učebne

Faktúra_časť č. 4: Vybavenie odbornej učebne

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Faktúra_časť 4: Vybavenie odbornej učebne

Faktúra_časť č. 4: Vybavenie odbornej učebne

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond - 1

Knižný fond -1

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

Knižničný fond - 2

Knižný fond - 2

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Detva

Suma celkom
-
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Neuvedenie kritérií… Neuvedenie podmieno…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
Interiéry Riljak s.r.o.
IČO
43885306
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o.
IČO
44918682
Názov
MOORTEN, k.s.
IČO
52475255
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.