Popis projektu

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionlizácia Centra pre deti a rodiny Dedina Mládeže zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020 - Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej uznesením z rokovania porady vedenia ministerstva PSVR SR a jej následných aktualizovaných verzií.
Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 2 špecializovaných samostatných skupín v počte 16 klientov do 2 novovybudovaných samostatne stojacich rodinných domov (RD) a 1 samostatnej skupiny mladých dospelých (MD) v počte 2 klienti do zakúpeného bytu. Kapacita kmeňovej budovy sa zníži o 18 klientov. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom a MD. Starostlivosť o deti v RD a MD v byte sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí a úplné osamostatnenie MD. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do CDR na základe súdneho rozhodnutia, s profesionálnymi rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.
V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Výstavba 2 RD vrátane Stavebného dozoru, Nákup bytu, Nákup os. automobilu, podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a VO.
Navrhované RD budú samostatne stojace, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.
Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 18 pobytových miest v novopostavených RD a zakúpenom byte, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 2 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 404,98 m2.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Hurbanovo
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2021 - 01.10.2023
Celková suma
1,103,050 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup osobného automobilu
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup bytu
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
23.02.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba 2 RD
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
09.09.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
2,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
18,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
404,98 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 1_DM_SP

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 1_DM_SP

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

FA č. 1_DM_SD

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 1_DM_SD

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

FA č. 2_DM_SP

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

FA č. 2_DM_SP

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2_DM_SD

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

FA č. 2_DM_SD

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - auto CDR Dedina Mládeže

Faktúra - účtovný doklad_auto CDR Dedina Mládeže

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
DARTON s.r.o.
IČO
44820551
Názov
M-STAV servis, s.r.o.
IČO
47004291
Názov
Tempus - Car s.r.o.
IČO
31712312
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.