Popis projektu

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionlizácia Centra pre deti a rodiny Dedina Mládeže zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020 - Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej uznesením z rokovania porady vedenia ministerstva PSVR SR a jej následných aktualizovaných verzií.
Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 2 špecializovaných samostatných skupín v počte 16 klientov do 2 novovybudovaných samostatne stojacich rodinných domov (RD) a 1 samostatnej skupiny mladých dospelých (MD) v počte 2 klienti do zakúpeného bytu. Kapacita kmeňovej budovy sa zníži o 18 klientov. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom a MD. Starostlivosť o deti v RD a MD v byte sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí a úplné osamostatnenie MD. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do CDR na základe súdneho rozhodnutia, s profesionálnymi rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.
V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Výstavba 2 RD vrátane Stavebného dozoru, Nákup bytu, Nákup os. automobilu, podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a VO.
Navrhované RD budú samostatne stojace, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.
Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 18 pobytových miest v novopostavených RD a zakúpenom byte, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 2 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 404,98 m2.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Hurbanovo
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2021 - 01.10.2023
Celková suma
1,102,436 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup osobného automobilu
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
21.04.2023
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
27.06.2023
Názov
Nákup bytu
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
22.02.2021
Názov
Výstavba 2 RD
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
09.09.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
08.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
08.09.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.12.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
18,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
18,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
04.12.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.12.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
404,98 (m2)
Cieľ
404,98 (m2)
Naposledy aktualizované
04.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 1_DM_SP

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 1_DM_SP

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

FA č. 1_DM_SD

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 1_DM_SD

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

FA č. 2_DM_SP

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

FA č. 2_DM_SP

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2_DM_SD

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

FA č. 2_DM_SD

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - auto CDR Dedina Mládeže

Faktúra - účtovný doklad_auto CDR Dedina Mládeže

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - auto CDR Dedina Mládeže

Faktúra - účtovný doklad_auto CDR Dedina Mládeže

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra 2023124- Stavebné práve

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra 2023124- Stavebné práve

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

FA stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Stavebný dozor

FA stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

veľkoplošný pútač

fa 1 publicita CDR DM

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

stála tabuľa

fa 2 publicita CDR DM

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

621 VšZP

Mzdové výdavky Z773

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 Poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky Z773

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Ost. ZP

Mzdové výdavky Z773

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 Osobný príplatok

Mzdové výdavky Z773

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat

Mzdové výdavky Z773

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 Nemocenské poistenie

Mzdové výdavky Z773

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 Starobné poistenie

Mzdové výdavky Z773

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 Úrazové poistenie

Mzdové výdavky Z773

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 Invalidné poistenie

Mzdové výdavky Z773

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 Rezervný fond

Mzdové výdavky Z773

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie PD

Vypracovanie PD RD s A, RD bez A

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osadenie PD

Projekt osadenia PD

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Inžinierska činnosť

Projekt osadenia PD

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Autorský dozor

Projekt osadenia PD

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

odstránenie stavby

Búracie práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
GUTTE, s.r.o.
Žiadaná suma
9,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov IČO
Názov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO
30794536
Názov
DARTON s.r.o.
IČO
44820551
Názov
Janka a Juraj Gantner spol.s.r.o.
IČO
30794536
Názov
M-STAV servis, s.r.o.
IČO
47004291
Názov
Bittner print s.r.o.
IČO
35736534
Názov
GUTTE, s.r.o.
IČO
34113100
Názov
Ing. arch. Ján Kunec s. r. o.
IČO
43970362
Názov
Tempus - Car s.r.o.
IČO
31712312
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.