Popis projektu

Vojenské vzdelávanie v rámci Liptovského Mikuláša má viac ako . Výchovu a prípravu mladých ľudí, ktorí sa rozhodli slúžiť vlasti v ozbrojených silách v minulosti realizovali nasledovné inštitúcie:

  • v rámci bývalého Československa:

Od 1945 do 1950 Vyššie vojenské učilište

Od 1950 do 1973 Vojenská stredná škola

Od 1973 do 1993 Vojenská vysoká technická škola

  • po vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993:

Od 1993 do 2004 Vojenská akadémia

Od 2004 do 2008 Národná akadémia obrany (nevysokoškolská inštitúcia)

Od 2004 do teraz  Akadémia ozbrojených síl generála  M. R. Štefánika .

Vojenské vysoké školstvo, ktoré tvorí bezprostredne históriu dnešnej štátnej vysokej školy – Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika (Akadémia ozbrojených síl) má dlhoročnú tradíciu. Vojenská vysoká technická škola sa najprv zameriavala primárne na prípravu technického personálu v oblasti výzbroj a technika ozbrojených síl, vojenské spojovacie a informačné systémy a neskôr aj na civilné študijné vzdelávanie so zameraním na technické, ale a j humanitné a sociálne odbory. Vzdelávanie sa vždy realizovalo podľa sústavy akreditovaných študijných odborov v SR.

V procese pokračujúcich premien rezortu obrany a národného systému vojenského vzdelávania a výcviku bola vykonaná integrácia ďalších inštitúcií v Liptovskom Mikuláši, čím sa posilnil význam špecializovaného vzdelávania bezpečnostnej komunity štátu v tomto priestore.

Na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 144/2008 Z. z. zo dňa 1. apríla 2008 bola Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadíka zrušená k 31. augustu 2008. Nástupníckou organizáciou je Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.

Vo svojom dlhodobom zámere definuje svoje  AOS pripravuje najmä intelektuálnych vodcov budúcich ozbrojených síl a rezortu obrany, čím prispieva k plneniu štátnej politiky v oblasti bezpečnosti a obrany štátu. 

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je vojenskou vysokou školou univerzitného typu, s bezfakultnou štruktúrou.

Sídlom akadémie je Liptovský Mikuláš, Slovenská republika. Štatutárnym orgánom Akadémie ozbrojených síl je , ktorý akadémiu riadi a koná v jej mene.

Rektora menuje prezident SR na návrh ministra obrany SR po vyjadrení Akademického senátu Akadémie ozbrojených síl. Rektor zodpovedá za svoju činnosť ministrovi obrany SR a Akademickému senátu Akadémie ozbrojených síl.

Procedúry vnútorného riadenia (národne/medzinárodne uznávané systémy riadenia, ako napr. normy radu ISO 9000, EMS) v AOS zatiaľ nie sú aplikované.

Z hľadiska vnútorného riadenia je zavádzaný na Akadémii ozbrojených síl všetkých procesov, ktorého priority sú proaktívne rozhodovanie, aplikácia projektového manažmentu v praxi akadémie a permanentné zvyšovanie kvalifikácie personálu v oblasti výkonu práce a riadenia.

Projektové riadenie v podmienkach Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika predstavuje proces riadenia a koordinácie ľudských, materiálnych a finančných zdrojov štátnej vysokej školy a jej partnerov počas životného cyklu projektu, s využitím moderných nástrojov riadenia, zameraných na dosiahnutie stanovených cieľov v danom rozsahu, v rámci vyčlenených finančných prostriedkov, v určenom čase a v kvalite výstupov projektu.

Stanovený cieľ projektu je dosiahnutý rešpektovaním definovanej stratégie a efektívnym plánovaním, riadením a kontrolou jednotlivých procesov v rámci projektu. Projektový manažment umožňuje sústrediť sa na priority, sledovať výkony, riešiť priebežné problémy a realizačné úlohy projektu, ako aj prispôsobovať sa zmenám.

V Akadémii ozbrojených síl prešli viacerí pracovníci kurzami projektového riadenia, disponujú certifikátmi z MŠVVŠ.

AOS dbá o  interné politiky, ktoré sú súčasťou akčných plánov, ktoré podporujú environmentálnu výkonnosť organizácie, napr. nakladanie s odpadmi, energetická úspornosť,  a pod.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou „Zníženie energetickej náročnosti budovy SO 11.3 INTERNÁT B3“, nakoľko predmetom projektu je iba jedna budova, na ktorú bude vydaný jeden energetický certifikát. Hlavná aktivita je plne v súlade s oprávnenými aktivitami predmetnej Výzvy na predkladanie ŽoNFP, prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch s dôrazom na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy a to zlepšením tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií objektu s využitím energie z obnoviteľných zdrojov, čím bude dosiahnutá úspora celkovej potreby energie ako aj primárnej energie objektu, ktorý je  situovaný v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika nachádzajúcom sa v Liptovskom Mikuláši, katastrálne územie Demänová.

Objekt je zatriedený na základe projektového energetického hodnotenia (príloha ŽoNFP č. 5) v zmysle zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov do kategórie "budovy škôl a školských zariadení".

Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti objektu:

• zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií (zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa a výmeny otvorových konštrukcií),

• inštaláciou obnoviteľného zdroja energie - solárnych kolektorov,

• modernizáciou osvetlenia,

• ďalšími stavebnými a dokončovacími prácami uvedenými v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu.

Cieľovou skupinou pre ktorú bol projekt navrhnutý sú predovšetkým žiaci, študenti, pedagógovia, ktorým rekonštruované zariadenie poskytne možnosť vzdelávania sa v lepšom prostredí. Prínos pre občanov SR bude zabezpečený aj v podobe ušetrených finančných prostriedkov na vykurovanie budov subjektu ústrednej správy. Realizáciou projektu sa taktiež zabezpečí bezbariérový prístup aby bolo umožnené vzdelávať sa aj ťažko postihnutým osobám v súlade s požiadavkami definovanými v zákone ž. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Opatrenia na úsporu energie v budove sú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Budova po obnove dosiahne ultranízkoenergetický štandard t.j. energetickú triedu A1 a je zatriedená do kategórie "Budova škôl a školských zariadení" v súlade s § 3 ods. 5, zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele projektu: P0612, P0470, P0250, P0706, P0707, P0628, P0627, P0084,P0103, P0701, P0687, P0689, P0692, P0694, P0691.

Rekonštrukciou objektu sa zníži energetická náročnosť celej prevádzky a zlepší sa prostredie na edukačnú činnosť.

V podmienkach SR sa integrované územné investície budú realizovať na základe ktoré vychádzajú z programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja VÚC, programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja miest a obcí, regionálnych, sektorových koncepčných a ďalších relevantných strategických dokumentov.

Podľa , je AOS štátnou vysokou školou a zároveň štátnou rozpočtovou organizáciou Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vzhľadom na túto skutočnosť je ,

Viac
Subjekt
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Miesta realizácie
Liptovský Mikuláš
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2017 - 01.11.2023
Celková suma
839,795 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
24.10.2017
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
28.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
28.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,15 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
28,06 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
47,72 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4783,44 (m2)
Cieľ
4715,63 (m2)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
871,7419 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
1692,2533 (MWh/rok)
Cieľ
1692,2533 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
820511,4368 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
61,36 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
348394,0851 (kWh/rok)
Cieľ
281711,7362 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
957647,177 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0037 (MW)
Cieľ
0,0032 (MW)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0032 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,15 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Príloha č. 1 k faktúre č. 11/2022

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10.21

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

1.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

3.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

2.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

PhDr. Zuzana Korčoková 621

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PhDr. Zuzana Korčoková 625 007

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PhDr. Zuzana Korčoková 625 001

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dušan Mesároš 625 003

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PhDr. Zuzana Korčoková 625 002

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PhDr. Zuzana Korčoková 625 003

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dušan Mesároš 625 001

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PhDr. Zuzana Korčoková 637 027

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PhDr. Zuzana Korčoková 625 005

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PhDr. Zuzana Korčoková 625 004

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dušan Mesároš 625 007

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dušan Mesároš 637 027

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dušan Mesároš 621

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dušan Mesároš 625 002

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dušan Mesároš 625 004

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dušan Mesároš 625 005

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
32,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
6,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
17,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
50,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

6.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

7.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

9.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

4.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

5.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

8.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Suma celkom
1,152 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
1,152 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
IČO
37910337
Názov
HASTRA s.r.o.
IČO
31606296
Názov
Ing. Branislav Vojtek
IČO
44819854
Názov
Chemkostav
IČO
36191892
Názov
Chemkostav IS, s.r.o.
IČO
46633006
Názov
Ing. Pavol Šín - PO - VVV
IČO
41418379
Názov
Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN
IČO
41643984
Názov
IGGY-TRADE s.r.o.
IČO
46729445
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.