Popis projektu

Cieľom projektu je vybudovanie kreatívneho centra s názvom Kreatívne centrum Trnava za účelom stimulovania podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.

Projekt má z časového hľadiska 3 hlavné aktivity, ktoré majú paralelný priebeh.

Hlavné aktivity doplnia projektu, ktoré zabezpečia implementáciu projektu a jeho informovanosť a komunikáciu.

Kreatívne centrum bude poskytovať svoje služby rôznorodým cieľovým skupinám ktoré sa budú môcť zapojiť do realizácie aktivít organizovaných KC – od fyzických osôb – nepodnikateľov, cez právnické osoby až po širokú verejnosť.

Projekt je realizovaný v Trnavskom kraji, mesto Trnava, na Ulici Hlavná č. 17, zapísaných na liste vlastníctva č. 12341, k. ú. Trnava ako budova súpisné číslo 9 postavená na pozemku č. 704, pozemok parc. registra C KN č. 704 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1574 m2, a pozemku zapísanom na liste vlastníctva č. 4, k. ú. Trnava, obec Trnava ako parcela registra C KN č. 705 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 267 m2. Budova je v prenájme od Mesta Trnava. Virtuálne centrum bude realizované v sídle žiadateľa na Starohájskej 10.

Projekt prispieva k dosiahnutiu merateľných ukazovateľov:

P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (počet) 1

P0617 Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja (m2) 4663,45

P0133 Počet aktivít na podporu dopytu (počet) 5

P0916 Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu (počet) 10

P0915 Počet podporených nových podnikov (počet) 5

P0374 Počet renovovaných verejných budov (počet) 1

P0917 Počet služieb poskytovaných kreatívnym centrom v rámci podporných programov (počet) 14

P0439 Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy (počet) 90

P0918 Počet účastníkov služieb podporných programov kreatívneho centra (počet) 100

P0482 Počet vybudovaných kreatívnych centier (počet) 1

P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov (m2) 4663,45

Viac
Subjekt
Trnavský samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trnava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2023
Celková suma
8,076,489 €
Vlastné zdroje
403,824 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Emerging talents
Typ
UMR_Podpora dopytu …
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
17.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Poskytovanie služieb kreatívneho centra
Typ
UMR_Rozvoj kreatívn…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Budovanie kreatívneho centra
Typ
UMR_Rozvoj kreatívn…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet aktivít na podporu dopytu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
10,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
4663,45 (m2)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných kreatívnych centier
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet služieb poskytovaných kreatívnym centrom v rámci podporných programov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet účastníkov služieb podporných programov kreatívneho centra
Hodnota
11,0 (počet)
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy
Hodnota
11,0 (počet)
Cieľ
90,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
4663,45 (m2)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených nových podnikov
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
5,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce za 1/22

Faktúra 33220114

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
127,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra 33211230

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
116,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

stavebné práce za 3/22

Faktúra 33220308

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
87,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

stavebné práce za 2/22

Faktúra 33220215

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
175,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

stavebné práce za 4/22

Faktúra 33220421

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
93,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Stavebné práce - 6_22

Faktúra 33220616

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
129,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra 33220519

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
213,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2022
Názov

Stavebné práce 7_22

Faktúra 33220712

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
114,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Manažér pre programy KC

MZDY 05/2021

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Expert - odborník senior

DOHODY 01-05/2021

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Finančný manažér

DOHODY 01-05/2021

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér pre monitorovanie, informovanosť a komunikáciu

DOHODY 01-05/2021

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

021-stavby

stavebné práce za 9/21

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
5,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

021 stavby

stavebné práce za 10/21

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
70,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

021 stavba

stavebné práce za 11/21

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
146,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

expert-odborník senior

Dohody 06-09/21

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

manažér pre monitorovanie, inf. a komunikáciu

Dohody 06-09/21

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

finančný manažér

Dohody 06-09/21

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

expert-odborník senior

Dohody 06-09/21

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

manažér pre programy KC

Mzdy 06-12/2021

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér

Mzdy 06-12/2021

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 33220808

Faktúra 33220808

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
154,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Faktúra 33221012

Faktúra 33221012

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
367,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Faktúra 33220904

Faktúra 33220904

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
119,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

Faktúra 33221111

Faktúra 33221111

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
15,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Faktúra 33221213

Faktúra 33221213

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
197,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Nástrojové vybavenie - Faktúra č. 2023230056

Faktúra č. 2023230056

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Faktúra č. 230300567

Faktúra č. 230300567

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Nástrojové vybavenie - Faktúra č. 230300568

Faktúra č. 230300568

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Nástrojové vybavenie - Faktúra č. 230300569

Faktúra č. 230300569

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Interiérové vybavenie - Faktúra č. 23123

Faktúra č. 23123

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebné práce - Faktúra č. 33230423

Faktúra č. 33230423

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
32,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

IKT - Faktúra č. 1300240904

Faktúra č. 1300240904

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
510,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Interiérové vybavenie - Faktúra č. 20230533

Faktúra č. 20230533

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Nástrojové vybavenie - Faktúra č. 2023120

Faktúra č. 2023120

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

Nástrojové vybavenie - Faktúra č. 230300418

Faktúra č. 230300418

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Nástrojové vybavenie - Faktúra č. 23010154

Faktúra č. 23010154

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Interiérové vybavenie - Faktúra č. 23110

Faktúra č. 23110

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Kancelárske vybavenie - Faktúra č. 2232008263

Faktúra č. 2232008263

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

Nástrojové vybavenie

Faktúra č. 1125490

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Marketingové aktivity - Faktúra č. 20220084

Faktúra č. 20220084

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

Marketingové aktivity - Faktúra č. 20220037

Faktúra č. 20220037

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Marketingové aktivity - Faktúra č. 23220029

Faktúra č. 23220029

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

Stavebný dozor - Faktúra č. 102021

Faktúra č. 102021

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Stavebný dozor - Faktúra č. 2300086

Faktúra č. 2300086

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

Stavebný dozor Faktúra č. 2300033

Faktúra č. 2300033

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Stavebný dozor - Faktúra č. 372022

Faktúra č. 372022

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Stavebný dozor - Faktúra č. 252022

Faktúra č. 252022

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Stavebný dozor - Faktúra č. 042022

Faktúra č. 042022

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Energie - Faktúra č. 2231050116

Faktúra č. 2231050116

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Energie - Faktúra č. 2231062682

Faktúra č. 2231062682

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Energie - Faktúra č. 1052347020

Faktúra č. 1052347020

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Enregie - Faktúra č. 1052352550

Faktúra č. 1052352550

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Energie - Faktúra č. 1052360557

Faktúra č. 1052360557

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Energie - Faktúra č. 1052367718

Faktúra č. 1052367718

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Energie - Faktúra č. 1052373002

Faktúra č. 1052373002

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Energie - Faktúra č. 8403245992

Faktúra č. 8403245992

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energie - Faktúra č. 8756436453

Faktúra č. 8756436453

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Energie - Faktúra č. 8659785319

Faktúra č. 8659785319

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energie - Faktúry č. 8111730800

Faktúry č. 8111730800

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Energie - Faktúra č. 8630776374

Faktúra č. 8630776374

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Energie - Faktúra č. 8669487634

Faktúra č. 8669487634

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Energie - Faktúra č. 1012355338

Faktúra č. 1012355338

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

automobil - Faktúra č. 603230545

Faktúra č. 603230545

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Cestovné náhrady

Sumarizačný hárok (cestovné náhrady) 3-12-2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert 1

sumarizačný hárok(osobné výdavky) Dohody 3-12-2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohodári

sumarizačný hárok(osobné výdavky) Dohody 3-12-2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
42,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert 3

sumarizačný hárok(osobné výdavky) Dohody 3-12-2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert - odborník senior

sumarizačný hárok(osobné výdavky) Dohody 3-12-2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Finančný manažér

sumarizačný hárok(osobné výdavky) TPP 3-12-2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér

sumarizačný hárok(osobné výdavky) TPP 3-12-2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Koordinátor vzťahov s členmi KC

sumarizačný hárok(osobné výdavky) TPP 3-12-2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Marketingový manažér a PR špecialista

sumarizačný hárok(osobné výdavky) TPP 3-12-2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riaditeľ KC

sumarizačný hárok(osobné výdavky) TPP 3-12-2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
28,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Asistent riaditeľa

sumarizačný hárok(osobné výdavky) TPP 3-12-2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Správca budovy a techniky

sumarizačný hárok(osobné výdavky) TPP 3-12-2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér pre programy KC

sumarizačný hárok(osobné výdavky) TPP 3-12-2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
29,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 33230223

Faktúra č. 33230223

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
5,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Faktúra č. 33220802

Faktúra č. 33220802

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
323,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 33221103

Faktúra č. 33221103

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
257,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Faktúra č. 33221210

Faktúra č. 33221210

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
314,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Faktúra č. 33221214

Faktúra č. 33221214

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
18,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Faktúra č. 33230112

Faktúra č. 33230112

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
7,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Faktúra č. 33230311

Faktúra č. 33230311

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
201,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

Faktúra č. 33230222

Faktúra č. 33230222

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
267,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Faktúra č. 33230111

Faktúra č. 33230111

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
4,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Faktúra č. 33230110

Faktúra č. 33230110

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
330,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Faktúra č. 33230422

Faktúra č. 33230422

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
780,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 33230425

Faktúra č. 33230425

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
27,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 33230424

Faktúra č. 33230424

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
42,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 33230420

Faktúra č.33230420

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
325,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 33230421

Faktúra č. 33230421

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
92,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér

Mzdy 01.23-02.23

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Marketingový manažér a PR špecialista

Mzdy 01.23-02.23

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Finančný manažér

Mzdy 01.23-02.23

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Asistent riaditeľa

Mzdy 01.23-02.23

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér pre programy KC

Mzdy 01.23-02.23

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riaditeľ KC

Mzdy 01.23-02.23

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady 1.22-2.23

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Finančný manažér

Dohody 01-12/22

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert - odborník senior

Dohody 01-12/22

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert 1

Dohody 01-12/22

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert 3

Dohody 1-2/23

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert - odborník senior

Dohody 1-2/23

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert 1

Dohody 1-2/23

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Finančný manažér

Mzdy 1-12/22

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér

Mzdy 1-12/22

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Asistent riaditeľa

Mzdy 1-12/22

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Marketingový manažér a PR špecialista

Mzdy 1-12/22

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér pre programy KC

Mzdy 1-12/22

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
33,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riaditeľ KC

Mzdy 1-12/22

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Trnavský samosprávny kraj
IČO
37836901
Názov
DAG SLOVAKIA, a. s.
IČO
44886021
Názov
KVANT spol.s.r.o.
IČO
31398294
Názov
Magna Energia a.s.
IČO
35743565
Názov
DREVEX EU, s.r.o.
IČO
36835463
Názov
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
IČO
31331131
Názov
Trnavský samosprávny kraj
IČO
37836901
Názov
ITSK, s.r.o.
IČO
36556050
Názov
Megaflex, spol. s.r.o.
IČO
45270961
Názov
RIZNER s. r. o.
IČO
46360379
Názov
ARMO-SK s. r. o.
IČO
51838362
Názov
COLAB a.s.
IČO
36725099
Názov
Juno s. r. o.
IČO
53717325
Názov
i-Step communication, s.r.o.
IČO
35754281
Názov
RAMOTECH s. r. o.
IČO
52700763
Názov
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO
35815256
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.