Popis projektu

Plán vytvorenia Kreatívneho centra Nitra na Martinskom vrchu s prepojením na centrum mesta a kino Palace je naplnením zámeru realizovať integrované územné projekty a využiť tak synergický efekt využitia prostriedkov z ostatných prioritných osí pri rozvoji tohto územia. Vznikla by tak nová mestská štvrť so špecifickým zameraním na oblasť kultúry a kreatívnych odvetví so zreteľom na zachovanie historických hodnôt, inovatívne formy prezentácie tohto areálu a priestor pre rozvoj kreatívneho talentu. V areáli bývalých Kasární pod Zoborom na Martinskom vrchu sa prepája oblasť vzdelávania (vybudovanie Materskej škôlky Dobšinského cez IROP PO2) s kultúrnym dedičstvom a históriou (archeopark vybudovaný Archeologickým ústavom SAV), zeleňou a relaxom. Nitrianske kreatívne centrum by malo byť zamerané hlavne na scénické umenie, vizuálne umenie, hudbu, audiovíziu a multimédiá ako aj remeslá – so zreteľom na európske kultúrne dedičstvo. Zámer vybudovať Kreatívne centrum Nitra je súčasťou Regionálnej integrovanej územnej stratégie Nitrianskeho samosprávneho kraja /RIÚS/. Gestorom prípravy RIÚS NSK je v zmysle platnej legislatívy Nitriansky samosprávny kraj. Na základe Memoranda o spolupráci NSK a Mesta Nitry z 29.septembra 2014 sa jej súčasťou stala aj stratégia udržateľného mestského rozvoja krajského mesta Nitry/UMR/ s cieľom vzájomnej koordinácie a zosúladenia rozvojových vízií. Mechanizmus koordinácie v oblasti podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu je zabezpečený účasťou Ministerstva kultúry SR ako sprostredkovateľského orgánu pre IROP v Rade partnerstva pre RIÚS Nitrianskeho kraja.

Viac
Subjekt
Mesto Nitra
Miesta realizácie
Nitra
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2019 - 01.12.2023
Celková suma
16,387,976 €
Vlastné zdroje
819,399 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Emerging talents
Typ
UMR_Podpora dopytu …
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie špecifických služieb kreat…
Typ
UMR_Rozvoj kreatívn…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
10.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Budovanie kreatívneho centra
Typ
UMR_Rozvoj kreatívn…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
15.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
201,45 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
60,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
587,27 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet aktivít na podporu dopytu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
67,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných kreatívnych centier
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
3683,16 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
3683,16 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených nových podnikov
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
44,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
160,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet služieb poskytovaných kreatívnym centrom v rámci podporných programov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
13,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet účastníkov služieb podporných programov kreatívneho centra
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
438,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.