Výskum a rozvoj telemedicínskych riešení na podporu boja proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní jej negatívnych následkov monitorovaním zdravotného stavu ľudí za účelom eliminácie rizika nákazy u rizikových skupín obyvateľstva.

Asseco Central Europe, a. s.

Popis projektu

Hlavným cieľom je navrhnúť a verifikovať model a funkčný prototyp flexibilného a robustného systému telemedicíny pre využitie v nemocniciach, zdravotných strediskách, domovoch sociálnych služieb a v neposlednom rade pre bežných obyvateľov, ktorým má systém slúžiť s celospoločenským dopadom. Veľký význam bude mať v prípade starších ľudí či chronicky chorých pacientov, pričom riešenie bude pozostávať z novo navrhnutých a vyvinutých prvkov lekárskej monitorovacej elektroniky i dostupných prvkov, ktoré poskytujú možnosť merať parametre napomáhajúce k analýze klinického stavu pacientov so spojením s novými modulmi prepojenia nemocničných systémov či NCZI s koncovými bodmi. Vzhľadom na veľmi nízky stupeň rozvoja telemedicíny na Slovensku a jej význam pre všetkých obyvateľov v prípade pandemických hrozieb i nad ich rámec a vzhľadom na perspektívu témy, ktorá bude v blízkej neustále rozvíjaná možno projektu prisúdiť veľký význam a výsledok bude dosahovať ihneď i dlhodobo významnú pridanú hodnotu. Inovatívnosť riešenia spočíva vo využití najmodernejších nástrojov IKT, teda ako nových miniatúrnych meracích zariadení, tak i metód kognitívneho spracovania dát pomocou neurónových sietí, schopných vo veľkej miere vyhodnocovať dáta s veľkou presnosťou a zároveň sa dlhodobo automatizovane učiť novým možnostiam pre zabezpečenie pomocných podkladov pre rozhodovanie lekárov vo veci zdravotného stavu pacienta. Telemedicína eliminuje i potrebu kontaktu lekár – pacient, čo priamo zamedzuje šíreniu potencionálneho prenosu na zdravotnícky personál a tiež sa pomocou telemedicínskeho sytému umožní vykonávanie častejších meraní a šetrenie kapacity zdravotného personálu. Inovácia a vysoký pridaná hodnota riešenia, ktoré bude predstavovať výsledok projektu spočíva aj vo včasnej identifikácii zmien zdravotného, teda včasnej prevencie, čo je v medicíne najlacnejšie i najmenej náročné riešenie. Projekt priamo napomôže k eliminácii úmrtnosti na ochorenie COVID-19.

Žiadateľom projektu je Asseco Central Europe, a..  Partnermi projektu sú:

Partner 1:  Slovenská technická univerzita v Bratislave (STUBA)

Partner 2: Univerzita Komenského v Bratislave (subjekt verejnej správy) - UNIBA

Projekt bude realizovaný nasledujúcimi aktivitami:

Výskum v oblasti riešenia brán na pripájanie (gateways) monitorovacích zariadení, definovanie a implementácia algoritmov strojového učenia a umelých neurónových sietí pre automatizované vyhodnocovanie vybraných zmien zdravotného stavu pacienta(STUBA)

Návrh a realizácia monitorovacích zariadení pomocou infraštruktúry v BSK (15% flexibilita) (STUBA)

Identifikácia a verifikácia metód monitorovania zdravotného stavu pacientov v prostredí nemocníc, lekárskej fakulty i mimo lekárskeho prostredia (UNIBA)

Návrh prototypu komplexného inteligentného kognitívneho systému pre monitorovanie zdravotného stavu pacientov na báze telemedicíny (ASSECO)

Návrh prototypu komplexného inteligentného kognitívneho systému pre monitorovanie zdravotného stavu pacientov na báze telemedicíny (15% flexibilita) (ASSECO)

Harmonogram realizácie projektu bol stanovený tak, aby bolo možné uplatňovať čiastkové výsledky jednotlivých aktivít projektu.

Dĺžka realizácie projektu 32 mesiacov, v období od 01.11.2020 – 30.06.2023.

P0762 Počet publikácií vytvorených v rámci projektu:

PCV33 Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-  19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov:

P0196 Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia:

P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch:

P0280 Počet podaných patentových prihlášok:

P0315 Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV:

P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva:

P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií:

P0905 Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu:

P0906 Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu:

Miesto realizácie projektu: Bratislava, Trnava, Martin, Banská Bystrica, Košice.

Viac
Subjekt
Asseco Central Europe, a. s.
Partneri
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Lučenec, Trnava, Banská Bystrica, Martin, Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.06.2023
Celková suma
6,949,270 €
Vlastné zdroje
956,975 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
1,435 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vývoj prototypu systému pre monitorovan…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
25.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Identifikácia metód monitorovania zdrav…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
25.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Vývoj prototypu systému pre monitorovan…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
25.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
24.02.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
24.02.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Výskum v oblasti riešenia brány na prip…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
25.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Návrh a realizácia monitorovacieho zari…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
25.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
24.02.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
2,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,5 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
14,63 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
0,0 (subjekty)
Cieľ
3,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
8,5 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
6,13 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna Sadzba_03- 04/2022_ASY8_refundacia

STUBA /02P/2022_refu ndácia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy ASY8 05/2022

ASY8 Mzdy 05/2022 - 105220068

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
75,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 05/2022

ASY8 Mzdy 05/2022 - 105220068

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

ASY8 Paušál 05/2022

ASY8 Paušál 05/2022

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
13,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 06/2022

ASY8 Mzdy 06/2022 - 106220066

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
15,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdy ASY8 06/2022

ASY8 Mzdy 06/2022 - 106220066

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
86,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

ASY8 Paušál 06/2022

ASY8 Paušál 06/2022

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
15,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

mzdy_04_Digi

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 4/2022 - TENSION-KP

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

STU mzdy - 04-2022

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04_2022 OBEZITA

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 4/2022 - KŽP

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 4/2022 - KŽP

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Asseco mzdy - 04-2022

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

mzdy_04/2022_Bioford

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky LISPER 04/2022

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
24,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/22 Spencer

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
29,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

CovClin - Aktivita 1 - mzdy 4/2022

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
21,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 4/2022

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04_2022 COVLAB

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
25,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

mzdy_05_Digi

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 5/2022 - TENSION-KP

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

STU mzdy - 05-2022

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 05_2022 OBEZITA

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Asseco mzdy - 05-2022

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

mzdy_05/2022_Bioford

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
20,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky LISPER 05/2022

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
25,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/22 Spencer

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
30,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 5/2022

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
20,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 5/2022

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 05_2022 COVLAB

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
28,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 07/2022

ASY8 Mzdy 07/2022 - 107220077

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
15,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy ASY8 07/2022

ASY8 Mzdy 07/2022 - 107220077

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
90,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ASY8 Paušál 07/2022

ASY8 Paušál 07/2022

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
15,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy ASY8 08/2022

ASY8 Mzdy 08/2022 - 108220084

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
90,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 08/2022

ASY8 Mzdy 08/2022 - 108220084

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
15,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

ASY8 Paušál 08/2022

ASY8 Paušál 08/2022

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Paušálna Sadzba_05/2022-08/2022_ASY8_zúčtovanie

Paušálna Sadzba_ STUBA /02P/2022_ASY8_zúčtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA /03P/2022_ASY8_refundacia

Paušálna Sadzba_ STUBA /03P/2022_ASY8_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 09/2022

ASY8 Mzdy 09/2022 - 109220075

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
15,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzdy ASY8 09/2022

ASY8 Mzdy 09/2022 - 109220075

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
79,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

ASY8 Paušál 09/2022

ASY8 Paušál 09/2022

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

ASY8 Paušálne výdavky 02/2021

ASY8 Paušálne výdavky 02/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
9,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

ASY8 Mzdy 02/2021

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
44,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

ASY8 Mzdy 02/2021 (15% flexibilita)

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
17,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

ASY8 Paušál 03/2021

ASY8 Paušálne výdavky 03/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
9,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

ASY8 Mzdy 03/2021 (15% flexibilita)

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
17,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

ASY8 Mzdy 03/2021

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
48,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

ASY8 Paušál 04/2021

ASY8 Paušál 04/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdy ASY8 - 04/2021

ASY8 Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
62,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 - 04/2021

ASY8 Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
17,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

ASY8 Paušál 05/2021

ASY8 Paušál 05/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 - 05/2021

ASY8 Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdy ASY8 - 05/2021

ASY8 Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
52,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Paušálna Sadzba_02-05/2021_ASY8_refundacia

Paušálna Sadzba_02-05/2021_ASY8_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Mzdy_05_ASX4_2021_A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_ASX4_2021_A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_ATR9_2021_BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_ATR9_2021_mimo BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

FEI_Mzdy_05_ATR9_2021_BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

FEI_Mzdy_05_ATR9_2021_mimo BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_W479_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

MZD/0301/0005/21

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
54,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_ASY8_2021_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_ASY8_2021_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

FEI_Mzdy_05_ASS8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_ASY8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Paušálna Sadzba_04 - 05_2021_zuctovanie zalohy

Paušálna Sadzba_04 - 05/2021_ASY8_zuctovanie zalohy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASX4_2021_A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASX4_2021_A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ATR9_2021_mimo BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ATR9_2021_BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Mzdy_04_ATR9_2021_mimo BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Mzdy_04_ATR9_2021_BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_W479_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

MZD/0301/0004/21

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
58,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASY8_2021_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASY8_2021_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Mzdy_04_ASS8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASY8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8- 01/2021

ASY8 Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
4,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy ASY8 - 01/2021

ASY8 Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
10,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

ASY8 Paušál 01/2021

ASY8 Paušál 01/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
2,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Mzdy ASY8 - 06/2021

ASY8 Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
65,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8- 06/2021

ASY8 Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
17,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

ASY8 Paušál 06/2021

ASY8 Paušál 06/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

ASY8 Paušál 07/2021

ASY8 Paušál 07/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8- 07/2021

ASY8 Mzdy 07/2021 - 107210019

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
15,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy ASY8 - 07/2021

ASY8 Mzdy 07/2021 - 107210019

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
83,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 6/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 6/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
17,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

TENSION_KP - Mzdy 6/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

COVID STU - Mzdy 6/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Obezita_mzdy_06/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Bioford_mzdy_06/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

ASSECO - Mzdy 6/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Covlab_mzdy_06/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Digibiobanka_mzdy_06/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 6/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 6/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 7/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 7/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

TENSION_KP - Mzdy 7/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

COVID STU - Mzdy 7/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Obezita_mzdy_07/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Bioford_mzdy_07/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

ASSECO - Mzdy 7/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Covlab_mzdy_07/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

digibiobanka_mzdy_07/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 8/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 8/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
17,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

TENSION_KP - Mzdy 8/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

COVID STU - Mzdy 8/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Obezita_mzdy_08/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Bioford_mzdy_08/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

ASSECO - Mzdy 8/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Covlab_mzdy_08/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

digibiobanka_mzdy_08/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy 8/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 09/2021

ASY8 Mzdy 09/2021 - 109210011

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy ASY8 09/2021

ASY8 Mzdy 09/2021 - 109210011

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
69,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

ASY8 Paušál 10/2021

ASY8 Paušál 10/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 10/2021

ASY8 Mzdy 10/2021 - 110210016

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
17,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy ASY8 10/2021

ASY8 Mzdy 10/2021 - 110210016

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
93,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 08/2021

ASY8 Mzdy 08/2021 - 108210007

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
17,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy ASY8 08/2021

ASY8 Mzdy 08/2021 - 108210007

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
72,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

ASY8 Paušál 08/2021

ASY8 Paušál 08/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
13,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

ASY8 Paušál 09/2021

ASY8 Paušál 09/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

ASSECO - paušál ŽoP_1

ASSECO - paušál 15%

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ASSECO - paušál ŽoP_2

ASSECO - paušál 15%

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

ASSECO - paušál ŽoP_3

ASSECO - paušál 15%

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ASSECO - paušál ŽoP_4

ASSECO - paušál 15%

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

ASSECO - paušál ŽoP_5

ASSECO - paušál 15%

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

ASSECO - paušál ŽoP_6

ASSECO - paušál 15%

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Asseco - paušál ŽoP_8

ASSECO - paušál 15%

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 11/2021

ASY8 Mzdy 11/2021 - 111210005

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
17,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Mzdy ASY8 11/2021

ASY8 Mzdy 11/2021 - 111210005

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
91,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

ASY8 Paušál 11/2021

ASY8 Paušál 11/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Paušálna Sadzba_06- 12/2021_ASY8_zúčtovanie

Paušálna Sadzba_06- 12/2021_ASY8_zúčtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_11_W479_2021_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASY8_2021_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASY8_2021_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_W479_2021_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASX4_2021_ A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASX4_2021_ A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
47,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_ATR9_11_2021_flexibilita 15%

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_W479_2021_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASS8_2021 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASS8_2021 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_ATR9_11_2021_záloha_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_ATR9_11_2021_záloha_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 11-2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_12_W479_2021_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2021_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2021_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_W479_2021_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASX4_2021_ A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASX4_2021_ A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_ATR9_12_2021_flexibilita 15%

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_10_W479_2021_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.1_v02

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASS8_2021 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASS8_2021 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_ATR9_12_2021_záloha_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_ATR9_12_2021_záloha_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 12-2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Paušálna Sadzba_06- 12/2021_ASY8_refundacia

Paušálna Sadzba_06- 12/2021_ASY8_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy ASY8 12/2021

ASY8 Mzdy 12/2021 - 112210023

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
91,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 12/2021

ASY8 Mzdy 12/2021 - 112210023

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
18,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

ASY8 Paušál 12/2021

ASY8 Paušál 12/2021

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

ASY8 Paušál 01/2022

ASY8 Paušál 01/2022

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 01/2022

ASY8 Mzdy 01/2022 - 101220006

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdy ASY8 01/2022

ASY8 Mzdy 01/2022 - 101220006

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
95,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdy 9/2021 - CovClin - Aktivita 1

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021 - CovClin - Aktivita 2

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy_09/2021_Covlab

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
25,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

TENSION - KP - Mzdy 09/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021 - STU Covid

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021 - Asseco

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy_09/2021_Digibiobanka

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy_09_Bioford

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy_09/2021Obezita

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy ASY8 02/2022

ASY8 Mzdy 02/2022 - 102220039

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
83,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 02/2022

ASY8 Mzdy 02/2022 - 102220039

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

ASY8 Paušál 02/2022

ASY8 Paušál 02/2022

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

BWX3_FEI STU_02_2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_02_ASS8_2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_02_ASS8_2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_02_U413_2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_02_ASY8_2022_ refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_02_ASY8_2022_ refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_ATR9_02_2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_ATR9_02_2022_flexibilita 15%

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_02_ASY8_2022_ zuctovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_02_ASY8_2022_ zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DV1_PredMod_VP1_RV_02/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

DV2_PredMod_VP3_MO_02/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_02_ASX4_2022_ A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_02_ASX4_2022_ A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy FEI - 02/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
41,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_ATR9_02_2022_záloha_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_02_W479_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_02_W479_2022_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

BUH7_Mzdy_02/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

BUH7_Mzdy_02/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 02-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Paušálna Sadzba_01- 02/2022_ASY8_refundaci

Paušálna Sadzba_01/2022 - 02/2022_ASY8_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba_012/2021- 02/2022_ASY8_zúčtov anie

Paušálna Sadzba_12/2021- 02/2022_ASY8_zúčtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy ASY8 03/2022

ASY8 Mzdy 03/2022 - 103220058

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
88,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 03/2022

ASY8 Mzdy 03/2022 - 103220058

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
15,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

ASY8 Paušál 03/2022

ASY8 Paušál 03/2022

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
15,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 04/2022

ASY8 Mzdy 04/2022 - 104220061

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
15,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdy ASY8 04/2022

ASY8 Mzdy 04/2022 - 104220061

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
91,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

ASY8 Paušál 04/2022

ASY8 Paušál 04/2022

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
16,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA /04P/2022_ASY8_refundacia

Paušálna Sadzba_ STUBA /04P/2022_ASY8_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba_09/2022_ASY8_zúčtovanie

Paušálna Sadzba_ STUBA /03P/2022_ASY8_zúčtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy ASY8 10/2022

ASY8 Mzdy 10/2022 - 110220086

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
85,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 10/2022

ASY8 Mzdy 10/2022 - 110220086

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
15,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

ASY8 Paušál 10/2022

ASY8 Paušál 10/2022

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
15,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Paušálna Sadzba_STUBA/041/2023_ASY8_refundacia

Paušálna Sadzba_ STUBA/01P/2023_ASY8_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba10_12/2022_ASY8_zúčtovanie

Paušálna Sadzba_ STUBA/01P/2023_ASY8_zúčtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 12/2022

ASY8 Mzdy 12/2022 - 112220108

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy ASY8 12/2022

ASY8 Mzdy 12/2022 - 112220108

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
78,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

ASY8 Paušál 12/2022

ASY8 Paušál 12/2022

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
13,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 11/2022

ASY8 Mzdy 11/2022 - 111220069

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy ASY8 11/2022

ASY8 Mzdy 11/2022 - 111220069

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
77,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

ASY8 Paušál 11/2022

ASY8 Paušál 11/2022

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
13,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

W479_mzdy_11/2022_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_W479_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_zálohovka

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 8/VP3_MO_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 64/PM_LJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 65/AsPM_DJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 42/VP2_OH_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 43/VP3_EK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 27/VP1_AK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 28/VP2_DR_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 7_VP1_RV_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 11-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ASS8_Mzdy_12-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ASS8_Mzdy_12-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BUH7_Mzdy_12/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BUH7_Mzdy_12/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_12/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_12/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

W479_mzdy_12_2022_Záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

U413_Mzdy_12-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

U413_Mzdy_12-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BWX3_FEI STU_12_2022_zálohovka

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BWX3_FEI STU_12_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_12/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_12/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 64/PM_LJ_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 65/AsPM_DJ_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 42/VP2_OH_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 28/VP2_DR_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 8/VP3_MO_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 27/VP1_AK_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 7/VP1_RV_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 43/VP3_EK_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

W479_Mzdy_12_2022_Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 12-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy ASY8 01/2023

ASY8 Mzdy 01/2023 - 101230059

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
89,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 01/2023

ASY8 Mzdy 01/2023 - 101230059

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
15,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

ASY8 Paušál 01/2023

ASY8 Paušál 01/2023

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
15,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 02/2023

ASY8 Mzdy 02/2023 - 102230087

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy ASY8 02/2023

ASY8 Mzdy 02/2023 - 102230087

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
80,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

ASY8 Paušál 02/2023

ASY8 Paušál 02/2023

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy FEI 01/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
56,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy_1_ASX4_2023_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy_1_ASX4_2023_ zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

ASS8_Mzdy_01-2023 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

ASS8_Mzdy_01-2023 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy_01_ASY8_2023_ refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy_01_ASY8_2023_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
30,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_01/2023-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_01/2023-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy_01_ASX4_2023_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

W479_mzdy_01_2023_Záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

U413_Mzdy_01-2023 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

U413_Mzdy_01-2023 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

BWX3_FEI STU_01_2023_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

BUH7_Mzdy_01/2023_0H4_FEI_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_01/2023-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_01/2023-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP 64/PM_LJ_01/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP 65/AsPM_DJ_012023

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP 29/VP3_MO_01/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP 27/VP1_AK_01/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP 8/VP3_MO_01/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

RP 28/VP2_DR_01/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy_01_ASY8_2023_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy_01_ASY8_2023_ zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 01-2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

BUH7_Mzdy_01/2023_0H4_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

BUH7_Mzdy_01/2023_0H5_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

BWX3_FEI STU_01_2023_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

W479_mzdy_01_2023_Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy FEI 02/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
52,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy_2_ASX4_2023_ zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy_2_ASX4_2023_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

ASS8_Mzdy_02-2023 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

ASS8_Mzdy_02-2023 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy_02_ASY8_2023_ refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy_02_ASY8_2023_ refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_02/2023-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_02/2023-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

W479_mzdy_02_2023_Záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

U413_Mzdy_02-2023 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

U413_Mzdy_02-2023 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

BWX3_FEI STU_02_2023_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

BUH7_Mzdy_02/2023_0H4_FEI_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_02/2023-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_02/2023-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy_02_ASX4_2023_ refundácia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy_02_ASX4_2023_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP 64/PM_LJ_02/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP 65/AsPM_DJ_02/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP 30/VP4_DR_02/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP 27/VP1_AK_02/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

RP 29/VP3_MO_02/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy_02_ASY8_2023_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy_02_ASY8_2023_ zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 02-2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

BUH7_Mzdy_02/2023_0H4_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

BUH7_Mzdy_02/2023_0H5_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

BWX3_FEI STU_02_2023_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

W479_mzdy_02_2023_Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Paušálna Sadzba1_2/2023_ASY8_zúčtovanie

Paušálna Sadzba_ STUBA/02P/2023_ASY8_zúčtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2023 DIGIBIOBANKA

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023 - STU

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 6/2023 Spencer

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
34,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 6/2023 - CovClin - Aktivita č. 1

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 6/2023 - CovClin - Aktivita č. 2

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Obezita mzdy 6/2023

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023 COVLAB

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
26,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy - 6/2023 - TENSION

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023 - ASSECO

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

mzdové výdavky 06/2023 LISPER

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA/02P/2023_ASY8_refundacia

Paušálna Sadzba_2/2023_ASY8_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

p.č. 1H4P63 - Súčiastky a elektronické moduly

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

p.č. 1H4P63 - Súčiastky a elektronické moduly

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

p.č. 1H4P63 - Súčiastky a elektronické moduly

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

p.č. 1H4P63 - Súčiastky a elektronické moduly

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA/03P/2023_ASY8_refundacia

Paušálna Sadzba_3/2023_ASY8_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba 03/2023_ASY8_zúčtovanie

Paušálna Sadzba_ STUBA/03P/2023_ASY8_zúčtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 03/2023

ASY8 Mzdy 03/2023 - 103230088

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Mzdy ASY8 03/2023

ASY8 Mzdy 03/2023 - 103230088

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
79,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

ASY8 Paušál 03/2023

ASY8 Paušál 03/2023

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
14,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 04/2023

ASY8 Mzdy 04/2023 - 104230077

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
13,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Mzdy ASY8 04/2023

ASY8 Mzdy 04/2023 - 104230077

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
74,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

ASY8 Paušál 04/2023

ASY8 Paušál 04/2023

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
13,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

ASY8_Mzdy_042023_ refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASY8_Mzdy_042023_ refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

BWX3_FEI STU_04_2023_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_04/2023-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_04/2023-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_04/2023-flexibilita_ZP 2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_04/2023-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_04/2023-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

W479_mzdy_04_2023_Záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
21,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
47,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASX4_Mzdy_042023_ refundácia_HA 1.1.

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASX4_Mzdy_042023_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

BWX3_FEI STU_04_2023_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASY8_Mzdy_042023_ zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASY8_Mzdy_042023_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

BUH7_Mzdy_04/2023_0H4_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

BUH7_Mzdy_04/2023_0H5_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASS8_Mzdy_04-2023 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASS8_Mzdy_04-2023 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP 64/PM_LJ_04/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP 65/AsPM_DJ_04/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP 27/VP1_AK_04/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP 29/VP3_MO_04/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP 30/VP4_DR_04/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

BUH7_Mzdy_04/2023_0H4_FEI_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 04-2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASX4_Mzdy_042023_ zúčtovanie_HA 1.1.

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASX4_Mzdy_042023_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

W479_mzdy_04_2023_Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Paušálna Sadzba 04/2023_ASY8_zúčtovanie

Paušálna Sadzba_ STUBA/04P/2023_ASY8_zúčtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

p.č. 1H4P64 Komplexný telemedicínsky systém pre možnosť vzdialeného monitorovania pacientov

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Goldmann Systems, a.s.
Žiadaná suma
331,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

p.č. 1H4P64 Komplexný telemedicínsky systém pre možnosť vzdialeného monitorovania pacientov

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Goldmann Systems, a.s.
Žiadaná suma
331,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA/04P/2023_ASY8_refundácia

Paušálna Sadzba_4/2023_ASY8_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba 05_06/2023_ASY8_zúčtovanie

Paušálna Sadzba_ STUBA/05P/2023_ASY8_zúčtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

p.č. 1H4P64 Komplexný telemedicínsky systém pre možnosť vzdialeného monitorovania pacientov

Faktura

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Goldmann Systems, a.s.
Žiadaná suma
165,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

p.č. 1H4P64 Komplexný telemedicínsky systém pre možnosť vzdialeného monitorovania pacientov

Faktura

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Goldmann Systems, a.s.
Žiadaná suma
165,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

ASY8 Paušál 06/2023

ASY8 Paušál 06/2023

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
9,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Mzdy ASY8 06/2023

ASY8 Mzdy 06/2023 - TBD

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
53,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 06/2023

ASY8 Mzdy 06/2023 - TBD

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
12,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

p.č.1H4P64 Komplexný telemedicínsky systém pre možnosť vzdialeného monitorovania pacientov

Faktúra č.

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Goldmann Systems, a.s.
Žiadaná suma
331,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

ASX4_Mzdy_062023_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASX4_Mzdy_062023_ refundácia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASY8_Mzdy_062023_ refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASY8_Mzdy_062023_ refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_06/2023-flexibilita_ZP 2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_06/2023-OÚ_ZP 2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

W479_mzdy_06_2023_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_06/2023-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_06/2023-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASX4_Mzdy_062023_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASX4_Mzdy_062023_ zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

W479_mzdy_06_2023_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASY8_Mzdy_062023_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASY8_Mzdy_062023_ zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
30,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

mzdy_06/2023_Bioford

JLF UK - Mzdy 6/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2023 DIGIBIOBANKA

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy-04/2023-STU

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy 4/2023 Spencer

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
29,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

mzdy 04/2023 bioford

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
18,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy 4/2023 - CovClin - Aktivita č. 1

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy 4/2023 - CovClin - Aktivita č. 2

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Obezita mzdy 4/2023

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy_apríl 2023_Covlab

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
29,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy - 4/2023 - TENSION

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy-04/2023-ASSECO

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

mzdové výdavky 04/2023 LISPER

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
21,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy ASY8 05/2023

ASY8 Mzdy 05/2023 - 105230065

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
74,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

15% flexi - Mzdy ASY8 05/2023

ASY8 Mzdy 05/2023 - 105230065

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
15,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

ASY8 Paušál 05/2023

ASY8 Paušál 05/2023

Vlastník dokladu
Asseco Central Europe, a. s.
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
13,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA/05P/2023_ASY8_refundácia

Paušálna Sadzba_5_06/2023_ASY8_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Suma celkom
1,435 €
Vrátená suma
1,435 €
Suma na vymáhanie
1,435 €
Typ
Chyby vo výpočte Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Asseco Central Europe, a. s.
IČO
35760419
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
Goldmann Systems, a.s.
IČO
35794950
Názov
Univerzita Komenského v Bratislave
IČO
00397865
Názov
EasyCom, s.r.o.
IČO
36620157
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.