Popis projektu

Vojenské vzdelávanie v rámci Liptovského Mikuláša má viac ako . Výchovu a prípravu mladých ľudí, ktorí sa rozhodli slúžiť vlasti v ozbrojených silách v minulosti realizovali nasledovné inštitúcie:

  • v rámci bývalého Československa:

Od 1945 do 1950 Vyššie vojenské učilište

Od 1950 do 1973 Vojenská stredná škola

Od 1973 do 1993 Vojenská vysoká technická škola

  • po vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993:

Od 1993 do 2004 Vojenská akadémia

Od 2004 do 2008 Národná akadémia obrany (nevysokoškolská inštitúcia)

Od 2004 do teraz  Akadémia ozbrojených síl generála  M. R. Štefánika .

Vojenské vysoké školstvo, ktoré tvorí bezprostredne históriu dnešnej štátnej vysokej školy – Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika (Akadémia ozbrojených síl) má dlhoročnú tradíciu. Vojenská vysoká technická škola sa najprv zameriavala primárne na prípravu technického personálu v oblasti výzbroj a technika ozbrojených síl, vojenské spojovacie a informačné systémy a neskôr aj na civilné študijné vzdelávanie so zameraním na technické, ale a j humanitné a sociálne odbory. Vzdelávanie sa vždy realizovalo podľa sústavy akreditovaných študijných odborov v SR.

V procese pokračujúcich premien rezortu obrany a národného systému vojenského vzdelávania a výcviku bola vykonaná integrácia ďalších inštitúcií v Liptovskom Mikuláši, čím sa posilnil význam špecializovaného vzdelávania bezpečnostnej komunity štátu v tomto priestore.

Na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 144/2008 Z. z. zo dňa 1. apríla 2008 bola Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadíka zrušená k 31. augustu 2008. Nástupníckou organizáciou je Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.

Vo svojom dlhodobom zámere definuje svoje  AOS pripravuje najmä intelektuálnych vodcov budúcich ozbrojených síl a rezortu obrany, čím prispieva k plneniu štátnej politiky v oblasti bezpečnosti a obrany štátu. 

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je vojenskou vysokou školou univerzitného typu, s bezfakultnou štruktúrou.

Sídlom akadémie je Liptovský Mikuláš, Slovenská republika. Štatutárnym orgánom Akadémie ozbrojených síl je , ktorý akadémiu riadi a koná v jej mene.

Rektora menuje prezident SR na návrh ministra obrany SR po vyjadrení Akademického senátu Akadémie ozbrojených síl. Rektor zodpovedá za svoju činnosť ministrovi obrany SR a Akademickému senátu Akadémie ozbrojených síl.

Procedúry vnútorného riadenia (národne/medzinárodne uznávané systémy riadenia, ako napr. normy radu ISO 9000, EMS) v AOS zatiaľ nie sú aplikované.

Z hľadiska vnútorného riadenia je zavádzaný na Akadémii ozbrojených síl všetkých procesov, ktorého priority sú proaktívne rozhodovanie, aplikácia projektového manažmentu v praxi akadémie a permanentné zvyšovanie kvalifikácie personálu v oblasti výkonu práce a riadenia.

Projektové riadenie v podmienkach Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika predstavuje proces riadenia a koordinácie ľudských, materiálnych a finančných zdrojov štátnej vysokej školy a jej partnerov počas životného cyklu projektu, s využitím moderných nástrojov riadenia, zameraných na dosiahnutie stanovených cieľov v danom rozsahu, v rámci vyčlenených finančných prostriedkov, v určenom čase a v kvalite výstupov projektu.

Stanovený cieľ projektu je dosiahnutý rešpektovaním definovanej stratégie a efektívnym plánovaním, riadením a kontrolou jednotlivých procesov v rámci projektu. Projektový manažment umožňuje sústrediť sa na priority, sledovať výkony, riešiť priebežné problémy a realizačné úlohy projektu, ako aj prispôsobovať sa zmenám.

V Akadémii ozbrojených síl prešli viacerí pracovníci kurzami projektového riadenia, disponujú certifikátmi z MŠVVŠ.

AOS dbá o  interné politiky, ktoré sú súčasťou akčných plánov, ktoré podporujú environmentálnu výkonnosť organizácie, napr. nakladanie s odpadmi, energetická úspornosť,  a pod.

Projekt bude realizovaný dvoma hlavnými aktivitami " Zníženie energetickej náročnosti budovy SO 11.4 INTERNÁT B4“ a „Zníženie energetickej náročnosti budovy SO 11.5 INTERNÁT B5", nakoľko predmetom projektu sú 2 budovy na ktoré budú vydané dva energetické certifikáty. Hlavné aktivity sú plne v súlade s oprávnenými aktivitami predmetnej Výzvy na predkladanie ŽoNFP, prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch s dôrazom na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov a to zlepšením tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií objektu s využitím energie z obnoviteľných zdrojov, čím bude dosiahnutá úspora celkovej potreby energie ako aj primárnej energie objektov, ktoré sú  situované v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika nachádzajúcom sa v Liptovskom Mikuláši, katastrálne územie Demänová.

Objekty sú zatriedené na základe projektového energetického hodnotenia (príloha ŽoNFP č. 5) v zmysle zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov do kategórie "budovy škôl a školských zariadení".

Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti objektov:

• zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií (zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa a výmeny otvorových konštrukcií),

• inštaláciou obnoviteľného zdroja energie - solárnych kolektorov,

• modernizáciou osvetlenia,

• ďalšími stavebnými a dokončovacími prácami uvedenými v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu.

Cieľovou skupinou pre ktorú bol projekt navrhnutý sú predovšetkým žiaci, študenti, pedagógovia, ktorým rekonštruované zariadenie poskytne možnosť vzdelávania sa v lepšom prostredí. Prínos pre občanov SR bude zabezpečený aj v podobe ušetrených finančných prostriedkov na vykurovanie budov subjektu ústrednej správy. Realizáciou projektu sa taktiež zabezpečí bezbariérový prístup aby bolo umožnené vzdelávať sa aj ťažko postihnutým osobám v súlade s požiadavkami definovanými v zákone ž. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Opatrenia na úsporu energie v budovách sú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Budovy po obnove dosiahnu ultranízkoenergetický štandard t.j. energetickú triedu A1 a sú zatriedené do kategórie "Budova škôl a školských zariadení" v súlade s § 3 ods. 5, zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele projektu: P0612, P0470, P0250, P0706, P0707, P0628, P0627, P0084,P0103, P0701, P0687, P0689, P0692, P0694, P0691.

Rekonštrukciou objektov sa zníži energetická náročnosť celej prevádzky a zlepší sa prostredie na edukačnú činnosť.

V podmienkach SR sa integrované územné investície budú realizovať na základe ktoré vychádzajú z programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja VÚC, programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja miest a obcí, regionálnych, sektorových koncepčných a ďalších relevantných strategických dokumentov.

Podľa , je AOS štátnou vysokou školou a zároveň štátnou rozpočtovou organizáciou Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vzhľadom na túto skutočnosť je ,

Viac
Subjekt
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Miesta realizácie
Liptovský Mikuláš
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2017 - 01.11.2023
Celková suma
1,604,425 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
24.10.2017
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
28.11.2023
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
24.10.2017
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
28.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
28.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0068 (MW)
Cieľ
0,0058 (MW)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0068 (MWt)
Cieľ
0,0058 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
35,62 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
9,28 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
5,775 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
66,82 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
1281291,3236 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
432968,9027 (kWh/rok)
Cieľ
390592,5154 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
1097811,5868 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
6304,25 (m2)
Cieľ
6186,5 (m2)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1122,2818 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
81,99 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
2220,0933 (MWh/rok)
Cieľ
2220,0933 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Príloha č. 1 k faktúre č. 12/2022 Internát B5

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príloha č. 1 k faktúre č. 12/2022 Internát B4

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10.21

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

1.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

2.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

3.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Ing. Elena Schusterová 621

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Marika Húleková 637 027

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Elena Schusterová 625 007

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Elena Schusterová 625 004

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Elena Schusterová 625 005

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Marika Húleková 625 002

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Marika Húleková 625 004

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Marika Húleková 625 003

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Marika Húleková 625 001

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Marika Húleková 621

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Elena Schusterová 625 003

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Marika Húleková 625 007

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Marika Húleková 625 005

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Elena Schusterová 637 027

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Elena Schusterová 625 002

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Elena Schusterová 625 001

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
22,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
18,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
9,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
4,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
44,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
48,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
35,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
15,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

Faktúra

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
1,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Daňové priznanie DPH

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

Daňové priznanie DPH

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

7.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

8.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

4.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

9.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

5.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
1,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

6.22

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
IČO
37910337
Názov
HASTRA s.r.o.
IČO
31606296
Názov
Ing. Branislav Vojtek
IČO
44819854
Názov
Chemkostav
IČO
36191892
Názov
Chemkostav IS, s.r.o.
IČO
46633006
Názov
Ing. Pavol Šín - PO - VVV
IČO
41418379
Názov
Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN
IČO
41643984
Názov
IGGY-TRADE s.r.o.
IČO
46729445
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.