Rozvoj energetických služieb – zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste Trenčín

Mesto Trenčín

Popis projektu

Projekt s názvom v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53  zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni bude prioritne zameraný na vypracovanie účelového energetického auditu odborne spôsobilou osobou za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby (ďalej len ,,GES“) pre vybrané objekty/budovy.

Projekt, ako aj samotná výzva je zameraná na podporu mesta  a iné  verejné  subjekty,  aby  prijímali  nízkouhlíkové  stratégie s jasnými  cieľmi  a s dôrazom na   ochranu životného prostredia, čo je  základným  predpokladom systematického  znižovania  emisií  skleníkových  plynov  so  zohľadnením  regionálnych  a lokálnych  podmienok v súlade  so  smernicou  2012/27/EÚ o energetickej  efektívnosti.

Príprava projektu GES  (garantovanej energetickej služby) na sústavu verejných budov v meste Trenčín bude realizovaná na základe výsledkov z písomnej správy z energetického auditu, ktorú žiadateľ zverejňuje na svojom webovom sídle po dobu udržateľnosti projektu. Výsledkom prípravy projektu je uzavretie Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (alebo oznámenie o výsledku verejného obstarávania).

V rámci projektu bude realizovaná jedna hlavná aktivita projektu a to : Predmetom  podpory  v  rámci  tejto  aktivity  bude  vypracovanie  účelového energetického auditu  s  cieľom  návrhu  opatrení  energetickej  efektívnosti splácaných  z  úspor  nákladov  na energiu. Z toho vyplývajú dve podaktivity, ktoré sú v rámci projektu naplánované a to :

Miestom realizácie projektu je katastrálne územie mesta Trenčín, Kubová, Opatová, Trenčianske Biskupice, Záblatie, Hanzlíková a Istebník.

Projekt je naplánovaný na obdobie od 06/2020 do 06/2021.

Merateľné ukazovatele stanovené poskytovateľom budú nastavené pre projekt tak, aby sme zabezpečili ich naplnenie a tým aj naplnenie miery príspevku projektu k špecifickému cieľu v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

Viac
Subjekt
Mesto Trenčín
Miesta realizácie
Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2020 - 01.12.2020
Celková suma
24,300 €
Vlastné zdroje
1,215 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozvoj energetických služieb na regioná…
Typ
C.Rozvoj energetick…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
26.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
03.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.02.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA_NU10200040_NUNAVUT

NUNAVUT s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov IČO
Názov
NUNAVUT, s. r. o.
IČO
44631375
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.