Popis projektu

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionlizácia Centra pre deti a rodiny Dedina Mládeže (CDR) zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020, Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej uznesením z rokovania porady vedenia ministerstva PSVR SR a jej následných aktualizovaných verzií.
Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 1 špecializovanej samostatnej skupiny v počte 8 klientov do  novovybudovaného samostatne stojaceho rodinného domu (RD). Kapacita kmeňovej budovy sa zníži o 8 klientov. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom a MD. Starostlivosť o deti v RD sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí a úplné osamostatnenie MD. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do CDR na základe súdneho rozhodnutia, s profesionálnymi rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.V rámci projektu budú realizované hl. aktivita Výstavba rodinného domu vrátane Stavebného dozoru, podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a VO. Navrhovaný RD bude samostatne stojaci, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.
Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 8 pobytových miest v novopostavenom RD, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 486,52 m2.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Hurbanovo
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2021 - 01.05.2023
Celková suma
782,927 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba rodinného domu
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
05.11.2021
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
03.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
03.02.2020
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
03.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
8,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
8,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
486,52 (m2)
Cieľ
486,52 (m2)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 1_DM_SP

Faktúra za stavebné práce_ul. Slnečná, Hurbanovo

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

FA č. 1_DM_SP

Faktúra za stavebné práce_ul. Slnečná, Hurbanovo

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 1_DM_SD

Faktúra za stavebný dozor_ul. Slnečná, Hurbanovo

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

FA č. 1_DM_SD

Faktúra za stavebný dozor_ul. Slnečná, Hurbanovo

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2_DM_SP

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2_DM_SP

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

FA č. 2_DM_SD

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2_DM_SD

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

stavebný dozor 3. časť

Stavebný dozor ul Slnečná

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor 3. časť

Stavebný dozor ul Slnečná

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

FA č. 3_DM_SP

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 3_DM_SP

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

VypraCOVANIE pd

Faktúra Ing. Kunec PD ŤZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

611 Tarifný plat

Mzdové výdavky Slnečná

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 Osobný príplatok

Mzdové výdavky Slnečná

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 ost. ZP

Mzdové výdavky Slnečná

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 Invalidné poistenie

Mzdové výdavky Slnečná

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 Nemocenské poistenie

Mzdové výdavky Slnečná

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 Rezervný fond

Mzdové výdavky Slnečná

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 Poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky Slnečná

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 VšZP

Mzdové výdavky Slnečná

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 Úrazové poistenie

Mzdové výdavky Slnečná

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 Starobné poistenie

Mzdové výdavky Slnečná

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projekt osadenia PD Dedina Mládeže 2

Osadenie PD 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Veľkoplošný dočasný pútač

faktúra pútač Slnečná

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Projekt osadenia PD Dedina Mládeže

Osadenie PD 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Projekt osadenia PD Dedina Mládeže

Osadenie PD 3

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stála tabuľa Slnečná

Stála tabuľa Slnečná

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov IČO
Názov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO
30794536
Názov
DARTON s.r.o.
IČO
44820551
Názov
Janka a Juraj Gantner spol.s.r.o.
IČO
30794536
Názov
M-STAV servis, s.r.o.
IČO
47004291
Názov
Bittner print s.r.o.
IČO
35736534
Názov
Ing. arch. Ján Kunec
IČO
33873992
Názov
Ing. arch. Ján Kunec s. r. o.
IČO
43970362
Názov
REBELS, s.r.o.
IČO
36525723
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.