Popis projektu

Projekt sa zameriava na nasledujúce aktivity:

- priebežné poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb prostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov,

- činnosti spojené s členstvom v sieti IQ-Net pre účely zvyšovania kvality riadenia štrukturálnych fondov,

V oboch prípadoch slúži pre potreby útvarov ÚPVII oprávnených čerpať finančné prostriedky EÚ z OP TP, konkrétne pre Sekciu centrálny koordinačný orgán a jej odbory.

Za účelom využívania prekladateľských a tlmočníckych služieb sú uvádzané najmä tie činnosti odborov, kde sú preklady a tlmočenia nevyhnutné:

 •  zabezpečuje komunikáciu s orgánmi zapojenými do riadenia a kontroly štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a do riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov; zabezpečuje koordinovaný postup subjektov v otázkach horizontálneho charakteru a zabezpečuje výmenu informácií vo vzťahu k EK v predmetných oblastiach; zabezpečuje účasť na zasadnutiach poradných orgánov EK, ktoré sú vo vecnej pôsobnosti odboru; zabezpečuje súlad predpisov v pôsobnosti odboru s dokumentmi prijímanými na národnej a európskej úrovni; zabezpečuje komunikáciu a výkon činností odboru a navrhuje najefektívnejší spôsob výmeny informácií, vrátane prípravy dokumentov, ktoré majú byť predkladané v rámci komunikácie s EK,
 •  - plní úlohy sekretariátu NMV pre EŠIF; zabezpečuje a organizuje zasadnutia NMV pre EŠIF; vypracováva a aktualizuje štatút a rokovací poriadok NMV pre EŠIF; organizuje výročné hodnotiace zasadnutie zástupcov EK so zástupcami CKO; koordinuje spoločné vyhodnocovanie pokroku v implementácii EŠIF na národnej úrovni a v spolupráci s Európskou komisiou, v tejto súvislosti organizuje ad hoc stretnutia s EK; vypracováva štandardnú monitorovaciu tabuľku, ktorú predkladá EK; vypracováva pravidelné a ad hoc prehľady o stave implementácie EŠIF; spolupracuje s EK pri tvorbe metodík monitorovania; vypracováva Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za predchádzajúci kalendárny rok, najneskôr do 31. mája kalendárneho roka, ktorú následne predkladá členom NMV pre EŠIF
 • zabezpečuje spoluprácu s inštitúciami EÚ (EK, Rada EÚ, Európsky parlament), V4, členskými štátmi EÚ, OECD a ostatnými medzinárodnými organizáciami a združeniami v oblasti politiky súdržnosti EÚ; zabezpečuje a vedie negociácie s EK v procese prípravy hlavného strategického dokumentu SR na realizáciu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020; zabezpečuje a vedie negociácie k návrhom novej legislatívy EÚ na implementáciu politiky súdržnosti EÚ v SR; pripravuje hlavné legislatívne a koncepčné materiály pre oblasť politiky súdržnosti v nadväznosti na členstvo SR v EÚ; zabezpečuje koordináciu prípravy stanovísk, rámcových pozícií SR, ako aj návrhu inštrukcií a mandátov k návrhom novej legislatívy EÚ na implementáciu politiky súdržnosti v SR.
 • koordinácia a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR; spolupracuje pri koordinácii nástrojov podpory EÚ, iniciatív EÚ a makroregionálnych stratégií v podmienkach SR z hľadiska zabezpečovania synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR; zabezpečuje koordináciu nástrojov podpory EÚ, iniciatív EÚ a makroregionálnych stratégií v podmienkach SR z hľadiska zabezpečovania synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR.

Predmetom zabezpečenia projektu v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb sú:

 • Preklady
 • Rýchlostné preklady
 • Tlmočenie
 • Mimoriadne tlmočenia

najmä z anglického, nemeckého, francúzskeho, talianskeho, španielskeho a poľského jazyka, prípadne z ostatných európskych jazykov do slovenského jazyka a naopak, podľa potrieb ÚPVII v zmysle zoznamu európskych jazykov, ktorý sa nachádza v prílohe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov.

Externalizácia špecifických služieb ako sú preklady a tlmočenia bude zabezpečená pomocou merateľných ukazovateľov:

 • Hodnota merateľného ukazovateľa -  bola stanovená na základe už realizovaných  preložených dokumentov do cudzieho jazyka počas trvania  a to za mesiace 10, 11 a 12/2019.
 • Hodnota merateľného ukazovateľa - bola stanovená na základe už realizovaných tlmočení počas trvania , a to za mesiace 10, 11 a 12/2019.
 • Hodnota merateľného ukazovateľa -  - je stanovená na základe počtu zamestnancov sekcie CKO k 31.12.2019, ktorých činnosť je spojená s EŠIF a so vznikom výdavkov financovaných z OPTP.

Za účelom zabezpečenia výhod vyplývajúcich s členstva v IQ-Net je nevyhnuté zapojenie sa do sieti, ktorá spája národných partnerov z oblasti programov štrukturálnych fondov a umožňuje prostredníctvom výmeny informácii prispieť ku kontinuálnemu a inovatívnemu zvyšovaniu kvality riadenia štrukturálnych fondov. Cieľ prispieť k zvýšeniu kvality riadenia prostredníctvom členstva v IQ-Net si vyžaduje úhradu členského príspevku a taktiež organizačné zabezpečenie konferencie pre partnerov IQ-Net. V rámci členstva v IQ-Net sa obvykle v intervale každých 6 mesiacov uskutočňuje stretnutie partnerov, ktoré organizuje určená hostiteľská krajina. Na základe členstva táto povinnosť bola stanovená aj pre Slovenskú republiku, ktorá prostredníctvom zástupcov CKO je zodpovedná za organizačné zastrešenie konferencie partnerov IQ-Net a odbornej verejnosti za účelom zvýšenie poznatkov v oblasti riadenia fondov získaných z pozitívnych skúseností a z príkladov dobrej praxe.

Predmetom zabezpečenia projektu v oblasti IQ-Net sú:

 • členské príspevky za členstvo v sieti IQ-Net 
 • organizačné zabezpečenie konferencie partnerov IQ-Net

Zabezpečenie činností spojených s IQ-Net sa sleduje prostredníctvom merateľného ukazovateľa:

 • - hodnota merateľného ukazovateľa - - je stanovená na základe počtu organizovaných podujatí vyplývajúcich z členstva v IQ-Net

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2019 - 01.12.2020
Celková suma
55,101 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie činností spojených so zasa…
Typ
A. Činnosti spojené…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
01.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Zabezpečenie externalizácie špecifickýc…
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
01.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných podujatí
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
63,0 (počet)
Cieľ
61,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.02.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Členský príspevok IQ NET za obdobie 07-12/2020

Členský príspevok IQ NET za obdobie 07-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Členský príspevok IQ NET za obdobie 07-12/2020

Členský príspevok IQ NET za obdobie 07-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Členský príspevok IQ NET za obdobie 01-06/2020

Členský príspevok IQ NET za obdobie 01-06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Členský príspevok IQ NET za obdobie 01-06/2020

Členský príspevok IQ NET za obdobie 01-06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Členský príspevok IQ NET za obdobie 11-12/2019

Členský príspevok IQ NET za obdobie 11-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Členský príspevok IQ NET za obdobie 11-12/2019

Členský príspevok IQ NET za obdobie 11-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Preklady dokumentov z AJ do SJ a zo SJ do AJ

Preklady dokumentov z AJ do SJ a zo SJ do AJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

Preklady dokumentov z AJ do SJ a zo SJ do AJ

Preklady dokumentov z AJ do SJ a zo SJ do AJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

Preklady dokumentov z FJ do SJ a zo SJ do FJ

Preklad dokumentov z FJ do SJ a zo SJ do FJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Preklady dokumentov z FJ do SJ a zo SJ do FJ

Preklad dokumentov z FJ do SJ a zo SJ do FJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Preklady dokumentov z AJ do SJ a zo SJ do AJ

Preklad dokumentov z AJ do SJ a zo SJ do AJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

Preklady dokumentov z AJ do SJ a zo SJ do AJ

Preklad dokumentov z AJ do SJ a zo SJ do AJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov IČO
Názov
RK English Services, s.r.o.
IČO
44140509
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.