Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Úrad vlády Slovenskej republiky

Popis projektu

Národný projekt je operatívnou reakciou a návrhom na riešenie mimoriadnych situácií, ktoré vznikajú ad-hoc v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. NP COVID MRK bude pôsobiť cielene a to:

  • uvedených v Atlase rómskych komunít 2013 a v Atlase rómskych komunít 2019, ktoré nie sú podporované asistenciou tzv. pomáhajúcich profesií a realizáciou národných projektov operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP LZ“) prioritnej osi 4 a 5. (TSP, KC, MOPS)
  • uvedených v Atlase rómskych komunít 2013 a v Atlase rómskych komunít 2019 pokrytých pôsobením tzv. pomáhajúcich profesií pôsobením krízových poradných tímov.

NP COVID MRK má za cieľ zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v súvislosti s ochodením COVID-19, monitorovanie stavu rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých komunitách MRK a cielene pôsobiť v sociálnej intervencii voči obyvateľom a príslušníkom MRK v dotknutých oblastiach aj materiálnou, potravinovou, hygienickou, technickou a komunikačnou podporou v krízovom čase zabezpečením mimoriadnych opatrení vlády SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Prostredníctvom realizácie NP COVID MRK bude pre obce zabezpečená cielená, komplexná a ucelená metodická podpora a poskytovanie podporných intervencií v podobe odbornej a expertnej pomoci zo strany žiadateľa prostredníctvom krízových poradných tímov, zložených z expertov v daných oblastiach. Krízové tímy budú podporne pôsobiť v kritických situáciách spojených so zabezpečením mimoriadnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 vo všetkých obciach uvedených v Atlase rómskych komunít 2013 a v Atlase rómskych komunít 2019, s dôrazom na nevyhnutné zabezpečovanie potrieb MRK v týchto štyroch oblastiach:

1)             Potraviny, strava a voda

2)             Hygiena a sanitácia

3)             Zdravie a karanténa

4)             Komunikácia, mediácia a podpora

 1. Podpora ľudských zdrojov - pomáhajúca profesia terénny asistent COVID v 354 obciach identifikovaných v Atlase rómskych komunít, v ktorých nie je žiadna pomáhajúca profesia

2. Odborné poradenstvo a poskytovanie pomoci prostredníctvom krízových podporných tímov vrátane materiálno-technického zabezpečenia

Príslušníci  a obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít

- Počet osôb z MRK zamestnaných v oblasti poskytovania zdravotno-výchovnej osvety, prevencie a poradenstva: Cieľová hodnota – 200 osôb;

- Počet zamestnancov v oblasti poskytovania zdravotno-výchovnej osvety, prevencie a poradenstva: Cieľová hodnota – 385 osôb;

-  Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni: Cieľová hodnota – 1 projekt;

- Hodnota opatrení ESF zameraných na boj s pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej následkov (celkové verejné výdavky): Cieľová hodnota -5 877 759,03 Eur

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2020 - 01.03.2022
Celková suma
5,698,320 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Posilnenie personálnych kapacít a mater…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
15.10.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Posilnenie personálnych kapacít a mater…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
15.10.2020
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov v oblasti poskytovania zdravotno – výchovnej osvety, prevencie a poradenstva
Hodnota
243,0 (osoby)
Cieľ
385,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet osôb z MRK zamestnaných v oblasti poskytovania zdravotno – výchovnej osvety, prevencie a poradenstva
Hodnota
119,0 (osoby)
Cieľ
200,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Hodnota opatrení ESF zameraných na boj s pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej následkov (celkové verejné výdavky)
Hodnota
2,087,980 €
Cieľ
5,698,320 €
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Personálne výdavky za 01/2022 (Metodik TP COVID)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok - mzdy 1/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Personálne výdavky za 01/2022 (Hlavný koordinátor pre regióny)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok - mzdy 1/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Personálne výdavky za 01/2022 (Projektový manažér)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok - mzdy 1/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Personálne výdavky za 01/2022 (Regionálny koordinátor)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok - mzdy 1/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Personálne výdavky za 01/2022 (Rôzni AD HOC Experti)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok - mzdy 1/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Personálne výdavky za 01/2022 (HEX expert)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok - mzdy 1/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Personálne výdavky za 01/2022 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok - mzdy 1/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Personálne výdavky za 03/2022 (Projektový manažér)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok - mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Personálne výdavky za 2/2022 (Rôzni AD HOC Experti)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok - mzdy 2/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Personálne výdavky za 2/2022 (Hlavný koordinátor pre regióny)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok - mzdy 2/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Personálne výdavky za 2/2022 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok - mzdy 2/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Personálne výdavky za 2/2022 (Projektový manažér)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok - mzdy 2/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Personálne výdavky za 2/2022 (Metodik TP COVID)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok - mzdy 2/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Personálne výdavky za 2/2022 (Regionálny koordinátor)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok - mzdy 2/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Personálne výdavky za 2/2022 (HEX expert)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok - mzdy 2/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky - mzdy 1-3/2022

NP COVID Paušálna sadzba - mzdy 1-3/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Transfery za 01/2022

Sumarizačný hárok transfery NP COVID MRK 01/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
211,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Paušálna sadzba k transferom /doplatkom za 4,10,11,12/21

NP COVID MRK Paušálna sadzba - Transfery doplatok 4,10,11,12/21

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

Transfery - doplatky za 4,10,11,12/21

Sumarizačný hárok transfery NP COVID - doplatky 4,10,11,12/21

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

Paušálna sadzba k transferom za 1/22

NP COVID MRK Paušálna sadzba - Transfery 1/22

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Paušálna sadzba - mzdové výdavky 10/2020

Paušálna sadzba NP COVID 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (3. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (3. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (3. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (3. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (3. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (3. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (3. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (12. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (12. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (12. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (12. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (12. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (12. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (12. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (12. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (3. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (12. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (3. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 10/2020 (3. Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky za 11-12/2020 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11-12/2020 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Paušálna sadzba - mzdové výdavky 11-12/2020

Paušálna sadzba NP COVID - mzdové výdavky 11-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Rôzni AD HOC experti)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (HEX expert)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 5.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 5.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 5.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 5.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 5.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 5.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 5.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 5.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 5.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 5.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 5.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 4.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 4.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 4.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 4.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 4.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 4.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 4.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 4.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Projektový manažér 4.)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný koordinátor pre regióny)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Hlavný projektový manažér)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Personálne výdavky 01-02/2021 (Regionálny koordinátor)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01-02/2021 NP COVID

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Paušálna sadzba - mzdové výdavky 01-02/2021

Paušálna sadzba NP COVID - mzdové výdavky 01-02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obec Rokytov

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Zemplínska Nová Ves

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Zemianske Sady

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Zádor

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Obec Vyšný Orlík

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Vlkyňa

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Trnava pri Laborci

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Trnavá Hora

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Svätý Anton

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Stretava

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Stredné Plachtince

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Stará Lesná

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Slovenská Ľupča

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Rudlov

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Riečka

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Ratnovce

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Mesto Púchov

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Poniky

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Obec Pohronská Polhora

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Palín

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Nová Lesná

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Nižný Komárnik

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Nižný Hrušov

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Lubeník

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Nižný Čaj

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Nižná Slaná

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Košice-Nad jazerom

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Mlynárovce

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Medzany

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Ložín

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Kunova Teplica

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Kráľ

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Kaľava

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Jaklovce

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Ivanice

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Obec Hunkovce

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Obec Drňa

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Obec Domaníky

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Obec Brusnica

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Obec Brezina

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Obec Becherov

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Obec Nižný Hrušov

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Obec Mlynárovce

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Obec Andrejová

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Obec Becherov

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Obec Beladice

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Obec Betlanovce

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Obec Bodružal

Sumarizačný hárok transfery 1_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Paušálna sadzba - transfery 12/2020_01_2021

Paušálna sadzba_transfery_NP COVID_122020_012021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

NP COVID MRK_PS_Ostatné výdavky_Transfery_03_2021

NP COVID MRK_PS_Ostatné výdavky_Transfery_03_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP COVID MRK_PS_Ostatné výdavky_Transfery_02_2021

NP COVID MRK_PS_Ostatné výdavky_Transfery_02_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obec Becherov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o. (Košice - Juh)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o. (Košice - Košická Nová Ves)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Ivanice

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Medzany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Malá Tŕňa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Assolato - Nový začiatok, o.z. / Obec Silica

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Obec Brezina

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Dlhoňa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Kurima

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Mesto Púchov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Košice - Nad jazerom

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Assolato - Nový začiatok, o.z. / Obec Kobeliarovo

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Assolato - Nový začiatok, o.z. / Obec Slavoška

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Obec Jaklovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Bretka

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Hunkovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Domaníky

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Andrejová

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Beladice

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Betlanovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Bodružal

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Brusnica

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Drňa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Hrušov (RV)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Kaloša

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Ložín

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Lubeník

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Geča

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Heľpa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Hrochoť

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Jarabina

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Janice

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Mierovo

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Janova Lehota

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Jovice

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Jovsa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Ladce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Nová Lesná

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Kaľava

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Krásny Brod

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Kolinovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Kunova Teplica

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Kráľ

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Ľubiša

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Nižný Mirošov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Milpoš

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Mlynárovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Nižná Slaná

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Moravany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Palín

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Myslina

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Nižný Čaj

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Nižný Komárnik

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Plavé Vozokany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Sady nad Torysou

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Podrečany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Ratnovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Pohronská Polhora

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Poľany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Riečka

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Rokytov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Slanec

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Rudlov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Slovenská Ľupča

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Stará Lesná

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Trnava pri Laborci

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Vyšná Myšľa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o. (Košice - Západ)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Stredné Plachtince

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Vinné

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Zlatno

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Teplička

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Svätý Anton

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Slovinky

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Zádor

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Žakarovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Trnavá Hora

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Zemplínska Nová Ves

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Stretava

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Tibava

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

WISS o.z. / Obec Rochovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Obec Sokoľ

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Závadka nad Hronom

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Veľké Kršteňany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

WISS o.z. / Obec Gočaltovo

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Obec Tvrdošovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Vyšný Orlík

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Vlkyňa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Vojkovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Obec Vyšná Rybnica

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Šaštín-Stráže

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Zbehňov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

WISS o.z. / Obec Rozložná

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Obec Nižný Hrušov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_02_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Obec Teplička

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Rudlov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Zábavné momenty, o.z. / Obec Veľké Ozorovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Košice - Nad jazerom

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Geča

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Heľpa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Obec Janice

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Janova Lehota

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Jovice

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Assolato-Nový Začiatok o.z. / Kobeliarovo

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Assolato-Nový Začiatok o.z. / Silica

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Becherov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Mesto Šaštín-Stráže

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Domaníky

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Beladice

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Assolato-Nový Začiatok o.z. / Slavoška

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Mesto Púchov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Brusnica

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Moravany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

WISS o.z. / Obec Rozložná

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Andrejová

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Betlanovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Bodružal

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Bretka

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Dlhoňa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Horné Mladonice

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Nižný Hrušov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Nižný Komárnik

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Drňa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Hunkovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Trnavá Hora

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Zemianske Sady

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Žakarovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Hrušov (RV)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Hrochoť

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Ivanice

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Vyšný Orlík

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Táborák plus n.o. / Obec Čečejovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Lubeník

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Obec Jaklovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Kaloša

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Jarabina

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Jovsa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Kaľava

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Malá Tŕňa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Medzany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Mierovo

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Palín

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Pohronská Polhora

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

WISS o.z. / Obec Gočaltovo

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Zádor

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Zlatno

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Táborák plus n.o. / Obec Skároš

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Vaša charita n.o. / Obec Lehôtka

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Krásny Brod

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Kunova Teplica

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Kolinovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Kurima

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Kráľ

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Ložín

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Obec Kurimka

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Ladce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Ľubiša

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Obec Milpoš

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Plavé Vozokany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Riečka

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Zbehňov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

WISS o.z. / Obec Rochovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Olcnava

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Slanec

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Mlynárovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Myslina

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Veľký Grob

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Nižná Slaná

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Nižný Čaj

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Prestavlky

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Prosačov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Nižný Mirošov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Nová Lesná

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Sokoľ

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Podrečany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Poľany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Poniky

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Ratnovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Stretava

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Rokytov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Terany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Slovenská Ľupča

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Slovinky

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Stará Lesná

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Vlkyňa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Vaša charita n.o. / Obec Bačka

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Svätý Anton

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Tibava

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o. (Košice - Západ)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Vinné

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Zombor

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Vojkovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Tvrdošovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Vyšná Myšľa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Veľké Kršteňany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Vyšná Rybnica

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Vydrany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Vyšné Ružbachy

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Táborák plus n.o. / Obec Vyšný Medzev

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Závadka nad Hronom

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Zemplínska Nová Ves

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o. (Košice - Juh)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o. (Košice - Košická Nová Ves)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Obec Dolná Ždaňa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_03_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Ostatné výdavky k transferom za 04_2021

NP COVID MRK_PS_Ostatné výdavky_Transfery_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obec Tibava

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Obec Slovinky

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Terany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Kaloša

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Čakajovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Jovsa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Mestská časť Košice - Nad jazerom

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Mlynárovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Kaľava

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Nižný Mirošov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Mesto Kolárovo

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Geča

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Mesto Púchov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Kurima

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Mesto Šaštín-Stráže

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Kráľ

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Obec Moravany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Becherov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Horné Mladonice

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Lubeník

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Betlanovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Hrušov (RV)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Ivanice

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Bretka

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Heľpa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Slanec

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Dolný Pial

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Pohronská Polhora

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Obec Ladce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Ľubiša

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Kurimka

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Obec Kolinovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Nová Bašta

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Obec Rudlov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Žakarovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Táborák plus n.o. (Čečejovce)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Ložín

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Nová Lesná

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Ratnovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Medzany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Mierovo

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Milpoš

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Nižný Komárnik

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Myslina

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Nižná Slaná

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Olcnava

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Poniky

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Závadka nad Hronom

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Vaša charita, n.o. ( Bačka)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Palín

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Rokytov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Sokoľ

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Plavé Vozokany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Obec Prestavlky

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Obec Prosačov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Riečka

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Slovenská Ľupča

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Stará Lesná

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Obec Stredné Plachtince

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Stretava

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Vlkyňa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

SISA, n.o. (Košice - Západ)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Trnavá Hora

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Obec Vyšná Myšľa

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Veľký Grob

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Táborák plus n.o. (Skároš)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

WISS o.z. (Rochovce)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Vyšný Orlík

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Vydrany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Zádor

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Obec Veľké Kršteňany

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Vojkovce

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Vyšné Ružbachy

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Zemianske Sady

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Zbehňov

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

SISA, n.o. (Košická Nová Ves)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Zábavné momenty, o.z. (Veľké Ozorovce)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Obec Zemplínska Nová Ves

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

SISA, n.o. (Košice - Juh)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Táborák plus n.o. (Vyšný Medzev)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

WISS o.z. (Gočaltovo)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

WISS o.z. (Rozložná)

Sumarizačný hárok transfery NP COVID_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Paušálna sadzba mzdy 04/2021

NP COVID MRK_Paušálna sadzba_Mzdy_04_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba mzdy 05/2021

NP COVID MRK_Paušálna sadzba_Mzdy_05_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Regionálny koordinátor)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Projektový manažér 5.)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Hlavný projektový manažér)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Projektový manažér 5.)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Hlavný projektový manažér)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Hlavný projektový manažér)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Hlavný projektový manažér)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Metodik TP COVID)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Hlavný projektový manažér)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Hlavný projektový manažér)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Projektový manažér 5.)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Metodik TP COVID)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Projektový manažér 5.)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Projektový manažér 5.)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Metodik TP COVID)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Hlavný koordinátor pre regióny)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Hlavný koordinátor pre regióny)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Projektový manažér 5.)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Personálne výdavky 05/2021 (Manažér pre monitorovanie a publicitu)

NP COVID MRK Sumarizačný hárok mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov