Popis projektu

Začiatok a koniec rekonštrukcie cesty, projekt „I/78  Námestovo – prieťah“, je na súčasnom trasovaní komunikácie okrajom zastavanej časti mesta a je súčasťou komunikačného systému mesta. Na úsek cesty I/78  sú napojené miestne komunikácie, ktoré zabezpečujú dopravnú obsluhu v samotnom meste.

Predmetom a merateľným ukazovateľom projektu je rekonštrukcia 2,4301 km nevyhovujúceho profilu cesty I/78 prieťahu mesta Námestovo. Súčasťou riešenia je výstavba dvoch okružných križovatiek, úprava viacerých vjazdov miestnych komunikácií na cestu I/78, križovatiek tvaru „T“ a rekonštrukcia mostu.

Cieľom rekonštrukcie prieťahu cesty I/78 mestom Námestovo je požadovaná kategória komunikácie zodpovedajúca dnešným a výhľadovým požiadavkám cestnej premávky, vytvorenie podmienok pre plynulý a bezpečný prejazd intravilánom mesta pre obyvateľov okresu Námestovo a tranzitnú dopravu bezkolíznym odbočením na priľahlé komunikácie a usmernením pohybu chodcov.

Hlavná aktivita, Realizácia projektu, zastrešuje viaceré činnosti, podaktivity, projektu. Prípravné a projektové práce prebiehali od roku 2005 a zahŕňali vypracovanie DSZ, DÚR, DSP (s časťami DP) a DRS. Spracovateľ projektovej dokumentácie bude taktiež zabezpečovať autorský dozor počas výstavby. Projektové riešenie vyžadovalo realizáciu výkupov pozemkov externým dodávateľom a prenájom na dočasný zámer. Realizácia projektu v dvoch etapách je v zmysle riešenia DRS. Stavebné práce budú realizované zhotoviteľom, ktorý bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania, v plánovanom termíne od 02/2015 do 08/2016 za dohľadu stavebného dozoru z interných kapacít žiadateľa.

Podporné aktivity projektu zahŕňajú:

  • interné riadenie projektu, ktoré zabezpečilo a koordinovalo projektovú prípravu, verejné obstarávanie a dohľad nad realizáciou stavby;
  • publicitu projektu v zmysle požiadaviek Manuálu pre informovanie a komunikáciu  na povinné nástroje publicity projektov pre informovanie verejnosti o projekte podporeného OPII.

Viac
Subjekt
Slovenská správa ciest
Miesta realizácie
Námestovo
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2014 - 01.02.2017
Celková suma
5,855,588 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,362,935 €
Nezrovnalosti
5,200 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba a moder…
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
13.02.2015
Plánovaný koniec
01.02.2017
Skutočný koniec
30.08.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
01.01.2014
Plánovaný koniec
01.02.2017
Skutočný koniec
28.02.2017
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest (cesty 1. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet usmrtených na cestách I. triedy
Hodnota
0,1313 (počet)
Cieľ
0,1313 (počet)
Naposledy aktualizované
15.08.2022
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy
Hodnota
6,835 €
Cieľ
6,835 €
Naposledy aktualizované
15.08.2022
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy)
Hodnota
2,4301 (km)
Cieľ
2,4301 (km)
Naposledy aktualizované
15.08.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

PD 4/2015

Námestovo SP 04/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
03.06.2015
Názov

SP 4/2015

Námestovo SP 04/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,487 €
Schválené na preplatenie
23,487 €
Realizácia
03.06.2015
Názov

SP 07/2015

Námestovo SP 07/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226,697 €
Schválené na preplatenie
226,697 €
Realizácia
19.08.2015
Názov

PD 07/2015

Námestovo SP 07/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
19.08.2015
Názov

SP 10/2015

Námestovo SP 10/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310,211 €
Schválené na preplatenie
310,211 €
Realizácia
03.12.2015
Názov

PD 10/2015

Námestovo SP 10/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
03.12.2015
Názov

SP 08/2015

Námestovo SP 08/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
474,863 €
Schválené na preplatenie
474,863 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

PD 08/2015

Námestovo SP 08/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

SP 11/2015

Námestovo SP 11/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
393,405 €
Schválené na preplatenie
393,405 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

PD 11/2015

Námestovo SP 11/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

SP 12/2015, 01/2016

Námestovo SP 12/2015, 01/2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,603 €
Schválené na preplatenie
93,603 €
Realizácia
18.05.2016
Názov

PD 12/2015, 01/2016

Námestovo SP 12/2015, 01/2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
18.05.2016
Názov

PD 3/2015

Námestovo SP 03/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

SP 3/2015

Námestovo SP 03/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,520 €
Schválené na preplatenie
69,520 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

SP 05/2015

Námestovo SP 05/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
23.06.2015
Názov

SP 05/2015

Námestovo SP 05/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,408 €
Schválené na preplatenie
143,408 €
Realizácia
23.06.2015
Názov

SP 06/2015

Námestovo SP 06/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,883 €
Schválené na preplatenie
132,883 €
Realizácia
11.08.2015
Názov

PD 06/2015

Námestovo SP 06/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,688 €
Schválené na preplatenie
14,688 €
Realizácia
11.08.2015
Názov

SP 04/2016

Námestovo 04/2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,936 €
Schválené na preplatenie
417,936 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

SP 09/2015

Námestovo SP 09/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316,735 €
Schválené na preplatenie
316,735 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

PD 09/2015

Námestovo SP 09/2015

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
09.10.2015
Názov

SP 03/2016

Námestovo 03/2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,791 €
Schválené na preplatenie
196,791 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

PD 02/2016

Námestovo SP 02/2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
18.05.2016
Názov

SP 02/2016

Námestovo SP 02/2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,804 €
Schválené na preplatenie
43,804 €
Realizácia
18.05.2016
Názov

Námestovo SP 05/2016

Námestovo 05/2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
617,412 €
Schválené na preplatenie
617,412 €
Realizácia
13.07.2016
Názov

Námestovo SP 06/2016

Námestovo 06/2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
381,863 €
Schválené na preplatenie
381,863 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Námestovo SP 07/2016

Námestovo 07/2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178,504 €
Schválené na preplatenie
178,504 €
Realizácia
16.09.2016
Názov

Námestovo_Lesy

Námestovo_Vyvl. rozhodnutie _LESY SR

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,323 €
Schválené na preplatenie
30,681 €
Realizácia
11.11.2014
Názov

Námestovo_Čajková-1

Námestovo_ Čajková Zuzana

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
27.08.2014
Názov

Námestovo_Kucka B.

Námestovo_Kucka B.

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
20.02.2014
Názov

FA 32015_GeoŽilina_Námestovo

Námestovo_geoŽilina

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
23.06.2015
Názov

FA 182015_ObsoGeoŽilina

FA 6400530020_Námestovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
07.04.2015
Názov

Námestovo 08/2016_SP

Námestovo_08/2016_SP

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
602,394 €
Schválené na preplatenie
602,394 €
Realizácia
05.10.2016
Názov

FA 99/2015_Mrázik

6400530074_Námestovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
03.08.2015
Názov

FA 6400530032_Mrázik

FA 6400530032_Námestovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
29.04.2015
Názov

FA 2016/01/393

FA Námestovo 10-2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,857 €
Schválené na preplatenie
78,857 €
Realizácia
-
Názov

FA 2016/01/393

FA Námestovo 10-2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,857 €
Schválené na preplatenie
78,857 €
Realizácia
24.11.2016
Názov

Námestovo_Trabalík

Námestovo_Trabalík

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
1,552 €
Realizácia
20.06.2014
Názov

Námestovo_Martauz

Námestovo_Martauz

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
20.02.2014
Názov

Námestovo_Pinzíková

Námestovo_Pinzíková Irena

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
1,552 €
Realizácia
25.06.2014
Názov

Námestovo_Meško

Námestovo_Meško

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
1,948 €
Schválené na preplatenie
1,948 €
Realizácia
04.07.2014
Názov

Námestovo_Kucka P.

Námestovo_Kucka P.

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
598 €
Realizácia
20.02.2014
Názov

Námestovo_SVP

Námestovo_Vyvl. rozhodnutie_SVP

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
44,790 €
Schválené na preplatenie
44,790 €
Realizácia
11.11.2014
Názov

Námestovo_AKORD

Námestovo_Rozhodnutie-Fi. AKORD, a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,243 €
Schválené na preplatenie
8,243 €
Realizácia
08.04.2014
Názov

Námestovo_Čajková_2

Námestovo_Čajková -2

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
25.09.2014
Názov

Námestovo_SPF (za neznámych vlastníkov)

Námestovo_SPF (za neznámych vlastníkov)

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
07.02.2014
Názov

Námestovo_SPF

Námestovo_Vyvl. rozhodnutie SPF

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
602 €
Realizácia
04.04.2014
Názov

Námestovo_Kubica

Námestovo_Kubica

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
987 €
Realizácia
26.09.2014
Názov

Námestovo_Zoššák

Námestovo_Zoššák

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
1,745 €
Schválené na preplatenie
1,745 €
Realizácia
20.02.2014
Názov

PD

Námestovo_zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo_zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,934 €
Schválené na preplatenie
15,934 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

PD

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,468 €
Schválené na preplatenie
34,468 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

PD

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,867 €
Schválené na preplatenie
4,867 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,189 €
Schválené na preplatenie
25,189 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

PD

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,712 €
Schválené na preplatenie
43,712 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

PD

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,834 €
Schválené na preplatenie
19,834 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

Nájom pozemkov

Námestovo - Nájom pozemkov

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
6,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2016
Názov

SP

Námestovo_zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,610 €
Schválené na preplatenie
2,610 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

PD

Námestovo_zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,763 €
Schválené na preplatenie
52,763 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

PD

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,400 €
Schválené na preplatenie
10,400 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

PD

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,437 €
Schválené na preplatenie
46,437 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo -zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,933 €
Schválené na preplatenie
66,933 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

PD

Námestovo_FA_zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo_FA_zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,724 €
Schválené na preplatenie
7,724 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,193 €
Schválené na preplatenie
35,193 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

PD

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,601 €
Schválené na preplatenie
68,601 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,762 €
Schválené na preplatenie
8,762 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,765 €
Schválené na preplatenie
14,765 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

PD

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
1,632 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,866 €
Schválené na preplatenie
21,866 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

SP

Námestovo-zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,429 €
Schválené na preplatenie
42,429 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

Nájom pozemkov 2

Námestovo- nájom pozemkov 2

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
23,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

20170146 - Námestovo_Pamätná tabuľa

20170146 - Námestovo_Pamätná tabuľa

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2017
Názov

20170146 - Námestovo_Pamätná tabuľa

20170146 - Námestovo_Pamätná tabuľa

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,018 €
Schválené na preplatenie
1,018 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

Personálne výdavky 02/2017

Sumarizačný hárok Námestovo - pers. výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

Personálne výdavky 01/2017

Sumarizačný hárok Námestovo - pers. výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2017
Názov

Personálne výdavky 12/2016

Sumarizačný hárok Námestovo - pers. výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2017
Názov

Personálne výdavky 11/2016

Sumarizačný hárok Námestovo - pers. výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2016
Názov

Personálne výdavky 10/2016

Sumarizačný hárok Námestovo - pers. výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

Personálne výdavky 09/2016

Sumarizačný hárok Námestovo - pers. výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

Personálne výdavky 08/2016

Sumarizačný hárok Námestovo - pers. výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

Personálne výdavky 07/2016

Sumarizačný hárok Námestovo - pers. výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2016
Názov

Personálne výdavky 06/2016

Sumarizačný hárok Námestovo - pers. výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

Personálne výdavky 05/2016

Sumarizačný hárok Námestovo - pers. výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

Personálne výdavky 04/2016

Sumarizačný hárok Námestovo - pers. výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

Personálne výdavky 03/2016

Sumarizačný hárok Námestovo - pers. výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

Personálne výdavky 02/2016

Sumarizačný hárok Námestovo - pers. výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2016
Názov

Personálne výdavky 01/2016

Sumarizačný hárok Námestovo - pers. výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2016
Názov

621000 poistné do VŠP

621000 poistné do VŠP_Námestovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
1,676 €
Schválené na preplatenie
1,600 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

625003 úrazové poistenie

625003 úrazové poistenie_Námestovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

611000 tarifný plat

611000 tarifný plat_Námestovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
12,544 €
Schválené na preplatenie
11,909 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

623000 poistné do ost. zdrav. poisťovní

623000 poistné do ost. zdrav. poisťovní_Námestovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

625004 invalidné poistenie

625004 invalidné poistenie_Námestovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
488 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

612001 osobný príplatok

612001 osobný príplatok_ Námestovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
6,662 €
Schválené na preplatenie
6,335 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

625007 rezervný fond solidarity

625007 rezervný fond solidarity_Námestovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

612002 ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

612002 ostatné príplatky okrem osobných príplatkov_Námestovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

625001 nemocenské poistenie

625001 nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

625005 príspevok na poistenie v nezamestnanosti

625005 príspevok na poistenie v nezamestnanosti_Námestovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

625002 starobné poistenie

625002 starobné poistenie_Námestovo

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
2,765 €
Schválené na preplatenie
2,628 €
Realizácia
28.02.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská správa ciest

Suma celkom
5,200 €
Vrátená suma
5,200 €
Suma na vymáhanie
5,200 €
Typ
Neoprávnené výdavky
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Slovenská správa ciest
IČO
00003328
Názov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO
36022047
Názov
Slovenský pozemkový fond
IČO
17335345
Názov
HASTRA s.r.o.
IČO
31606296
Názov
Ing. Marián Mrázik
IČO
10982396
Názov
ObsoGeoŽilina, s.r.o.
IČO
47329050
Názov
GeoŽilina, s.r.o.
IČO
47680415
Názov
Slovenský pozemkový fond
IČO
17335345
Názov
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
IČO
36038351
Názov
AKORD, a.s.
IČO
00191230
Názov
Hakom, s.r.o.
IČO
36000124
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.