Popis projektu

Hlavným cieľom navrhovaného projektu „Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní modernizáciou vzdelávania“ je zvýšenie doterajšej úrovne vzdelávania v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej, jazykovej a IKT gramotnosti žiakov Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici. Cieľ projektu sa dosiahne prostredníctvom vhodne zvolenej hlavnej projektovej aktivity, ktorá sa bude zameriavať na zvyšovanie čitateľských, prírodovedných, matematických, finančných, jazykových a IKT gramotností žiakov ako aj vzdelávanie a rozvoj kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov.

Žiaci strednej odbornej školy strojníckej budú v priebehu realizácie projektu získavať poznatky a zručnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie lepšej vzdelanostnej úrovne, ktorá je v súčasnosti požadovaná náročným trhom práce. Základ zvyšovania gramotnosti žiakov bude vychádzať z modernizácie vzdelávania prostredníctvom činnosti pedagogických zamestnancov školy vo forme pedagogických klubov, ktorých činnosť bude rozvíjať kľúčové gramotnosti a zručnosti žiakov. Prostredníctvom vybavenia dvoch učební a pomôcok, ktoré škola plánuje  nakúpiť počas realizácie projektu sa zefektívni, zatraktívni a hlavne zmodernizuje  celý vyučovací proces  v rámci duálneho odborného vzdelávania. Pedagógovia a žiaci strednej odbornej školy strojníckej budú môcť za pomoci moderných didaktických pomôcok využívať inovatívne a atraktívne formy vzdelávania, ktoré budú prispievať k zvyšovaniu kľúčových kompetencií žiakov v žiakov v oblasti čitateľskej matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti a ich jazykových ako aj IKT zručností, ktoré sú vyžadované súčasným náročným pracovným trhom. Projekt predpokladá zvýšenie dosahovanej kvality vzdelávania s dôrazom na čitateľskú, matematickú, finančnú, jazykovú, prírodovednú a IKT gramotnosť žiakov v duálnom vzdelávaní prostredníctvom modernizácie vyučovania, čo sa pozitívne prejaví na zlepšení výsledkov žiakov z Písomnej formy externej časti a Ústnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky ako aj Praktickej a Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky strojárskych a elektrotechnických predmetov žiakov 4. ročníka.

Cieľová skupina:

  • 240 žiakov strednej odbornej školy vrátane žiakov so ŠVVP (veľkosť cieľovej skupiny vypočítanej za základe objemu 32 extra hodín a mimoškolskej činnosti 10 krúžkov),
  • 44 pedagogických a odborných zamestnancov Strednej odbornej školy, konkrétne 27 učiteľov všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov a 17 majstrov odborného výcviku. Veľkosť cieľovej skupiny pedagogických a odborných zamestnancov vychádza z činnosti 10 pedagogických klubov.

Cieľ projektu sa dosiahne realizáciou nasledovných projektových podaktivít, ktoré budú začlenené do jednej Hlavnej aktivity projektu:

  1. Realizácia extra hodín, mimoškolská činnosť a zážitkové vyučovanie formou exkurzií žiakov školy,
  2. Rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom pedagogických klubov, vzdelávania a odbornej stáže,
  3. Riadenie a koordinácia projektu.

Viac
Subjekt
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2020 - 01.01.2023
Celková suma
210,707 €
Vlastné zdroje
10,535 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HLAVNÁ AKTIVITA - MODERNIZÁCIA VZDELÁVA…
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
04.09.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity zamerané na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na zavádzanie prvkov systému duálneho vzdelávania
Hodnota
-
Cieľ
284,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania
Hodnota
-
Cieľ
284,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

15 % paušálna sadzba

15% paušálna sadzba z 2498,32 €(nepriame personálne výdavky)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1. Extra hodiny 9/2020

Výpočet oprávnenej mzdy a odvodov - extra hodiny 9/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

3.1.4.2.Administratívny pracovník č.2 Ing.Anna Trokanová

Sumárny prehľad mimo štátnych rozpočtových organizácií - príloha č.11b-11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

3.1.3.Finančný manažér Alena Podhorská

Sumárny prehľad mimo štátnych rozpočtových organizácií - príloha č.11b-11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

3.1.1.Projektový manažér Mgr.Gabriela Nátterová

Sumárny prehľad mimo štátnych rozpočtových organizácií - príloha č.11b-11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

3.1.4.1.Administratívny pracovník č.1 Ing.Monika Miškechová

Sumárny prehľad mimo štátnych rozpočtových organizácií - príloha č.11b-11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

3.1.5.Manažér monitorovania Mgr.Ján Šajtlava

Sumárny prehľad mimo štátnych rozpočtových organizácií - príloha č.11b-11/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

3.1.5.Manažér monitorovania Mgr.Ján Šajtlava

Sumárny prehľad mimo štátnych rozpočtových organizácií -príloha č.11b-10/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

3.1.4.1.Administratívny pracovník č.1 Ing.Monika Miškechová

Sumárny prehľad mimo štátnych rozpočtových organizácií -príloha č.11b-10/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

3.1.1.Projektový manažér Mgr.Gabriela Nátterová

Sumárny prehľad mimo štátnych rozpočtových organizácií -príloha č.11b-10/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

3.1.3.Finančný manažér Alena Podhorská

Sumárny prehľad mimo štátnych rozpočtových organizácií -príloha č.11b-10/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

3.1.4.2.Administratívny pracovník č.2 Ing.Anna Trokanová

Sumárny prehľad mimo štátnych rozpočtových organizácií -príloha č.11b-10/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

3.1.4.2.Administratívny pracovník č.2 Ing.Anna Trokanová

Sumárny prehľad mimo štátnych rozpočtových organizácií-príloha č.11b-9/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

3.1.3.Finančný manažér Alena Podhorská

Sumárny prehľad mimo štátnych rozpočtových organizácií-príloha č.11b-9/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

3.1.1.Projektový manažér Mgr.Gabriela Nátterová

Sumárny prehľad mimo štátnych rozpočtových organizácií-príloha č.11b-9/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

3.1.4.1.Administratívny pracovník č.1 Ing.Monika Miškechová

Sumárny prehľad mimo štátnych rozpočtových organizácií-príloha č.11b-9/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

3.1.5.Manažér monitorovania Mgr.Ján Šajtlava

Sumárny prehľad mimo štátnych rozpočtových organizácií-príloha č.11b-9/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Dodávateľ
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.