Popis projektu

Predkladaný projekt Konsolidovaná analytická vrstva prinesie nové spôsoby využitia údajov, ktoré má Slovenská republika k dispozícii. Predkladaný projekt vychádza z dokumentu Manažment údajov, ktorý navrhuje riešiť využitia údajov. Implementáciu konceptu „Data-driven state“ (teda štátu, ktorý funguje na základe využívania dát) do praxe si vyžaduje výrazne zlepšenie využívania a spracovania údajov na analytické účely inštitúciami verejnej správy. Štát by mal prijímať rozhodnutia na základe najlepších znalostí, ktoré sú k dispozícii.

Výstupom súvisiaceho projektu z OP EVS „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe” je pripravená príručka pre využívanie dátovej vedy vo verejnom sektore.

Prostredníctvom špecifického cieľa 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje bude naplnená aktivita F. Rozvoj centrálnej platformy pre zdieľanie, integráciu a riadenie kvality údajov s dôrazom na otvorené dáta, a to prostredníctvom indikátora Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie s cieľovou hodnotou 5%, ktoré sa rátajú z 1200 iných datasetov, čo nakoniec tvorí 60 nových datasetov,  a to k termínu ukončenia projektu.

Prostredníctvom indikátora Počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami s cieľovou hodnotou 5 bude k termínu ukončenia projektu naplnená aktivita L. Podpora využívania znalostí vo VS: Implementácia analytických informačných systémov, Implementácia systémov pre tvorbu a zdieľanie znalostí (Š.C. 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami).

Národný projekt vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti vedenou pod p. č. 351, ktorá je dostupná na https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/list?fullText=351. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane CBA projektu bola schválená na 12. zasadnutí Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra dňa 12. júna 2019.

V rámci štúdie uskutočniteľnosti bolo definovaných 20 scenárov (analytické modely), ako nástroj demonštrácie spôsobov využitia celého projektu analytickými útvarmi na vybraných ústredných orgánoch štátnej  a verejnej správy.

Tieto scenáre ( analytické modely), sa v čase realizácie môžu meniť v zmysle požiadaviek na prácu analytických útvarov a aktuálnych potrieb štátnej či verejnej správy. Ich celkový počet sa však nebude meniť. Preto na konci projektu bude publikovaných 20 analytických modelov (scenárov). Výber scenárov bol realizovaný v priebehu konca roka 2018. Medzi tým dochádza priebežne k zmenám požiadaviek na výstupy práce analytických jednotiek a v čase implementácie a dokončovania projektu môže nastať posun v požiadavkách pri zachovaní celkového počtu.  

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2021 - 01.11.2023
Celková suma
7,714,322 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
619,619 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
nasadenie
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
testovanie
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
implementácia a testovanie
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
nákup HW a krabicového softvéru
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
analýza a dizajn
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
nasadenie
Typ
G. Rozvoj centrálne…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
testovanie
Typ
G. Rozvoj centrálne…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
implementácia a testovanie
Typ
G. Rozvoj centrálne…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
nákup HW a krabicového sofvéru
Typ
G. Rozvoj centrálne…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
analýza a dizajn
Typ
G. Rozvoj centrálne…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie
Hodnota
0,0 (%)
Cieľ
5,0 (%)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

položka rozpočtu č. 146 - Faktúra č. 211784 MICROCOMP

211784 MICROCOMP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
124,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 22VF00096

Faktúra č. 22VF00096_04_06/2022 Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 22VF00096

Faktúra č. 22VF00096_04_06/2022 Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 22VF00096

Faktúra č. 22VF00096_04_06/2022 Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

položka č. 20 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900001, 3900002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

položka č. 7 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900001, 3900002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

položka č. 140 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900001, 3900002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

položka č. 139 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900001, 3900002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

položka č. 20 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Položka č. 139 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

položka č. 20 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

položka č. 139 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

položka č. 140 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

položka č. 7 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

položka č. 20 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

položka č. 139 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

položka č. 140 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

položka č. 7 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2021 3900034, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

položka č. 20 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2021 3900034, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

položka č. 139 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2021 3900034, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

položka č.140 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2021 3900034, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

položka č. 7 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2021 3900037, 3900038

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

položka č. 20 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2021 3900037, 3900038

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

položka č. 139 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2021 3900037, 3900038

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

položka č. 140 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2021 3900037, 3900038

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

položka č. 20 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2021 3900040, 3900041, 3900042

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

položka č. 7 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2021 3900040, 3900041, 3900042

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

položka č. 140 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2021 3900040, 3900041, 3900042

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

položka č. 139 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2021 3900040, 3900041, 3900042

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

položka č. 7 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2022 3900016, 3900017, 3900018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

položka č. 20 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2022 3900016, 3900017, 3900018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

položka č. 140 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2022 3900016, 3900017, 3900018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

položka č. 139 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2022 3900016, 3900017, 3900018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

položka č. 7 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900012, 3900013

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

položka č. 20 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900012, 3900013

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

položka č. 139 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900012, 3900013

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

položka č. 140 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900012, 3900013

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

položka č. 7 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900020, 3900021, 3900022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

položka č. 140 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900020, 3900021, 3900022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

položka č. 139 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900020, 3900021, 3900022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

položka č. 55 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900020, 3900021, 3900022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

položka č. 139 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 05_2022 3900024, 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

položka č. 140 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 05_2022 3900024, 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

položka č. 55 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 05_2022 3900024, 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

položka č. 140 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900029, 3900030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

položka č. 139 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900029, 3900030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

položka č. 55 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900029, 3900030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

položka č. 140 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 07_2022 3900032, 3900033, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

položka č. 139 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 07_2022 3900032, 3900033, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

položka č. 55 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 07_2022 3900032, 3900033, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 22VF00068

Faktúra č. 22VF00068_11/2021_03/2022 Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 22VF00068

Faktúra č. 22VF00068_11/2021_03/2022 Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 22VF00128

Faktúra č. 22VF00128_07_09/2022 Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 22VF00128

Faktúra č. 22VF00128_07_09/2022 Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 22VF00128

Faktúra č. 22VF00128_07_09/2022 Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Faktúra Slovensko IT č- 21VF00008_06/2021

Faktúra č. 21VF00008_06/2021 Zmluva o dielo č. 278/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 21VF00013 07/2021

Faktúra č. 21VF00013_07/2021 Zmluva o dielo č. 278/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

Faktúra Slovensko IT č- 21VF00025_08/2021

Faktúra č. 21VF00025_08/2021 Zmluva o dielo č. 278/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Faktúra Slovensko IT č- 21VF00031_10/2021

Faktúra č. 21VF00031_10/2021 Zmluva o dielo č. 278/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Faktúra Slovensko IT č- 21VF00026_09/2021

Faktúra č. 21VF00026_09/2021 Zmluva o dielo č. 278/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

položka rozpočtu č. 140

Zaúčtovanie na projekt 08_2022 3900039

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

položka rozpočtu č.139

Zaúčtovanie na projekt 08_2022 3900039

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

položka rozpočtu č. 55

Zaúčtovanie na projekt 08_2022 3900039

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

položka rozpočtu č.140

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900041,3900043,3900044

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

položka rozpočtu č.139

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900041,3900043,3900044

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

položka rozpočtu č.55

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900041,3900043,3900044

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

položka rozpočtu č.140

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 3900046,3900048

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

položka rozpočtu č.55

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 3900046,3900048

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

položka rozpočtu č.139

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 3900046,3900048

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

položka rozpočtu č. 55

Zaúčtovanie na projekt 11_2022 3900053

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

položka rozpočtu č.139

Zaúčtovanie na projekt 11_2022 3900053

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

položka rozpočtu č.140

Zaúčtovanie na projekt 11_2022 3900053

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

položka rozpočtu č.19

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057,3900058,3900059

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

položka rozpočtu č.55

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057,3900058,3900059

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

položka rozpočtu č. 139

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057,3900058,3900059

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

položka rozpočtu č. 140

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057,3900058,3900059

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Faktúra č. 221507 MICROCOMP

Licencie MICROCOMP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
124,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Faktúra Slovensko IT č.23VF00005 -Implementácia a Testovanie

Faktúra č. 23VF00005 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č.23VF00005 -Nasadenie

Faktúra č. 23VF00005 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 22VF00139

Faktúra č. 22VF00139_10_11/2022 Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,948 €
Schválené na preplatenie
92,948 €
Realizácia
09.12.2022
Názov

Faktúra Slovensko IT č. 22VF00139

Faktúra č. 22VF00139_10_11/2022 Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,353 €
Schválené na preplatenie
19,353 €
Realizácia
09.12.2022
Názov

Faktúra Slovensko IT č.502300100 - Nasadenie

Faktúra č. 502300100 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022, dodatku č. 2 č.810/2023 a dodatku č. 3 č.3040/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č.502300100 -Analýza a Dizajn

Faktúra č. 502300100 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022, dodatku č. 2 č.810/2023 a dodatku č. 3 č.3040/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č.502300100 - Implementácia a testovanie

Faktúra č. 502300100 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022, dodatku č. 2 č.810/2023 a dodatku č. 3 č.3040/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
365,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č.23VF00026 -Nasadenie

Faktúra č. 23VF00026 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Slovensko IT č.23VF00026 -Implementácia a testovanie

Faktúra č. 23VF00026 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Slovensko IT č.23VF00026 -Analýza a Dizajn

Faktúra č. 23VF00026 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položka rozpočtu č. 148

Licencie Tableau Cloud

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

položka rozpočtu č. 140

Zaúčtovanie na projekt 08_2023, 1010075, 1010076

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

položka rozpočtu č. 55

Zaúčtovanie na projekt 08_2023, 1010075, 1010076

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

položka rozpočtu č. 55

Zaúčtovanie na projekt 07_2023, 1010069,1010071

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

položka rozpočtu č. 140

Zaúčtovanie na projekt 07_2023, 1010069,1010071

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

položka rozpočtu č. 55

Zaúčtovanie na projekt 11_2023, 1010117

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

položka rozpočtu č. 55

Zaúčtovanie na projekt 09_2023, 1010093

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

položka rozpočtu č.55

Zaúčtovanie na projekt 10_2023, 1010099

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č.23VF00054 -Nasadenie

Faktúra č. 23VF00054 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022 a dodatku č. 2 č.810/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Slovensko IT č.23VF00054 -Analýza a Dizajn

Faktúra č. 23VF00054 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022 a dodatku č. 2 č.810/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Slovensko IT č.23VF00054 -Implementácia a testovanie

Faktúra č. 23VF00054 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022 a dodatku č. 2 č.810/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Slovensko IT č.23VF00054 -Nasadenie

Faktúra č. 23VF00054 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022 a dodatku č. 2 č.810/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Slovensko IT č.23VF00054 -Implementácia a testovanie

Faktúra č. 23VF00054 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022 a dodatku č. 2 č.810/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Slovensko IT č.23VF00054 -Analýza a Dizajn

Faktúra č. 23VF00054 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022 a dodatku č. 2 č.810/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

položka rozpočtu č. 140

Zaúčtovanie na projekt 04_2023, 1010027,1010028

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

položka rozpočtu č. 55

Zaúčtovanie na projekt 04_2023, 1010027,1010028

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

položka rozpočtu č.55

Zaúčtovanie na projekt 05_2023, 1010032, 1010033

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

položka rozpočtu č.140

Zaúčtovanie na projekt 05_2023, 1010032, 1010033

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

položka rozpočtu č.140

Zaúčtovnanie na projekt 06_2023, 1010053,1010055

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

položka rozpočtu č.55

Zaúčtovnanie na projekt 06_2023, 1010053,1010055

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

položka rozpočtu č.55

Zaúčtovanie na projekt 01_2023, 1010001,1010004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

položka rozpočtu č.19

Zaúčtovanie na projekt 01_2023, 1010001,1010004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

položka rozpočtu č.55

Zaúčtovanie na projekt 02_2023, 1010007,1010008,1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

položka rozpočtu č.19

Zaúčtovanie na projekt 02_2023, 1010007,1010008,1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

položka rozpočtu č.140

Zaúčtovanie na projekt 02_2023, 1010007,1010008,1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

položka rozpočtu č.55

Zaúčtovanie na projekt 03_2023, 1010022,1010023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

položka rozpočtu č.140

Zaúčtovanie na projekt 03_2023, 1010022,1010023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

položka rozpočtu č.19

Zaúčtovanie na projekt 03_2023, 1010022,1010023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Faktúra Slovensko IT č.502300077 -Analýza a Dizajn

Faktúra č. 502300077 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022, dodatku č. 2 č.810/2023 a dodatku č. 3 č.3040/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Slovensko IT č.502300077 - Nasadenie

Faktúra č. 502300077 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022, dodatku č. 2 č.810/2023 a dodatku č. 3 č.3040/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Slovensko IT č.502300077 -Implementácia a testovanie

Faktúra č. 502300077 - Zmluva o dielo č. 278/2021 v znení dodatku č. 1 č.410/2022, dodatku č. 2 č.810/2023 a dodatku č. 3 č.3040/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.