Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť poskytovanie odborných štúdií, analýz, posudkov a ostatných poradenských služieb pre potreby Riadiaceho orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej ako "RO OPII") identifikovaných v procese implementácie operačného programu, resp. jednotlivých projektov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom Zabezpečenie odborných štúdií, analýz, posudkov a poradenských služieb pre podporu riadenia OPII.

Táto aktivita zahŕňa služby v rôznych oblastiach implementácie operačného programu, najmä: štúdie zamerané na získanie poznatkov pre posilnenie rozhodovacích kompetencií RO, environmentálne štúdie a hodnotenia, hodnotenia procesov, služby súvisiace s riadením projektov; podpora pri riadení auditných zistení, resp. zistení kontrolných orgánov a asistencia pri riešení týchto zistení, sociologické prieskumy, špecifické právne poradenské služby vrátane právneho zastupovania, služby súvisiace s nastavením informačných aktivít a aktivít publicity, resp. iné služby a expertné činnosti súvisiace s procesom implementácie OPII pre podporu rozhodovacích kompetencií RO.  
Merateľným ukazovateľom projektu je  počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií. Jeho hodnota bola stanovená na  základe doterajšej skúsenosti RO OPII pri využívaní služieb podobného charakteru v minulosti ako aj očakávaného vývoja situácie v procese implementácie OPII a z toho vyplývajúcich potrieb MDV SR, ako Riadiaceho orgánu pre OPII a potreby zabezpečenia jeho kľúčových kompetencií.   

Viac
Subjekt
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2016 - 01.12.2023
Celková suma
989,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
181,080 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie odborných štúdií, analýz, …
Typ
E. Externá podpora …
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
09.11.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
09.11.2016
Plánovaný koniec
01.03.2024
Skutočný koniec
01.02.2024
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
20,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Realizácia prieskumu informovanosti o využívaní eurofondov v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry

Realizácia prieskumu informovanosti širokej verejnosti o využívaní eurofondov v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
9,600 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Odborný posudok, návrh záverečného stanoviska a návrh doložky vplyvov na životné prostredie k dokumentu "Strategický plán rozvoja dopravy SR do r. 2030"

Odborný posudok, návrh záverečného stanoviska a návrh doložky vplyvov na životné prostredie k dokumentu "Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030"

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,400 €
Schválené na preplatenie
7,400 €
Realizácia
17.01.2017
Názov

Vypracovanie odborného stanoviska

Vypracovanie odborného stanoviska na základe objednávky č. 5385/SL

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Žiadaná suma
5,880 €
Schválené na preplatenie
5,880 €
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie odborného stanoviska

Vypracovanie odborného stanoviska na základe objednávky č. 5385/SL

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Žiadaná suma
5,880 €
Schválené na preplatenie
5,880 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Realizácia prieskumu informovanosti o využívaní eurofondov v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry

Prieskum informovanosti o využívaní eurofondov v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,200 €
Schválené na preplatenie
10,200 €
Realizácia
-
Názov

Realizácia prieskumu informovanosti o využívaní eurofondov v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry

Prieskum informovanosti o využívaní eurofondov v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,200 €
Schválené na preplatenie
10,200 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Rekalkulácia východiskových a cieľových hodnôt programových ukazovateľov OPII

Rekalkulácia východiskových a cieľových hodnôt programových ukazovateľov OPII vrátane aktualizácie metodiky ich stanovenia

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
62,107 €
Schválené na preplatenie
62,107 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

Rekalkulácia východiskových a cieľových hodnôt programových ukazovateľov OPII

Rekalkulácia východiskových a cieľových hodnôt programových ukazovateľov OPII vrátane aktualizácie metodiky ich stanovenia

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
62,107 €
Schválené na preplatenie
62,107 €
Realizácia
-
Názov

1.KD - Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave - 1.KD

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
35,486 €
Schválené na preplatenie
35,486 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

1.KD - Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave - 1.KD

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
35,486 €
Schválené na preplatenie
35,486 €
Realizácia
-
Názov

Odborný posudok strategického dokumentu "Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí" podľa zákona 24/2006 a návrh záverečného stanoviska

Odborný posudok strategického dokumentu "Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí" podľa zákona č. 24/2006 Z.z. spolu s návrhom záver. stanoviska a doložky vplyvov na životné prostr

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
-
Názov

Doložka vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie

Odborný posudok strategického dokumentu "Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí" podľa zákona č. 24/2006 Z.z. spolu s návrhom záver. stanoviska a doložky vplyvov na životné prostr

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
-
Názov

Odborný posudok strategického dokumentu "Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí" podľa zákona 24/2006 a návrh záverečného stanoviska

Odborný posudok strategického dokumentu "Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí" podľa zákona č. 24/2006 Z.z. spolu s návrhom záver. stanoviska a doložky vplyvov na životné prostr

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
3,700 €
Realizácia
23.01.2020
Názov

Doložka vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie

Odborný posudok strategického dokumentu "Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí" podľa zákona č. 24/2006 Z.z. spolu s návrhom záver. stanoviska a doložky vplyvov na životné prostr

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
23.01.2020
Názov

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave (2. etapa riešenia a záverečné odovzdanie diela)

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave - 2. etapa riešenia a záverečné odovzdanie diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
23,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave (2. etapa riešenia a záverečné odovzdanie diela)

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave - 2. etapa riešenia a záverečné odovzdanie diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
23,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave (2. etapa riešenia a záverečné odovzdanie diela)

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave - 2. etapa riešenia a záverečné odovzdanie diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
23,657 €
Schválené na preplatenie
23,657 €
Realizácia
-
Názov

Posúdenie štúdie realizovateľnosti "Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS" so zameraním na socioekonomické prínosy prevádzkovania pravidelnej linky vnútrozemskej vodnej osobnej dopravy - 1KD

Posúdenie štúdie realizovateľnosti "Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS" so zameraním na socioekonomické prínosy prevádzkovania pravidelnej linky vnútrozemskej vodnej osobnej dopravy - 1.KD

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
11,400 €
Schválené na preplatenie
11,400 €
Realizácia
-
Názov

Posúdenie štúdie realizovateľnosti "Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS" so zameraním na socioekonomické prínosy prevádzkovania pravidelnej linky vnútrozemskej vodnej osobnej dopravy - 1KD

Posúdenie štúdie realizovateľnosti "Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS" so zameraním na socioekonomické prínosy prevádzkovania pravidelnej linky vnútrozemskej vodnej osobnej dopravy - 1.KD

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
11,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Posúdenie štúdie realizovateľnosti "Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS" so zameraním na socioekonomické prínosy prevádzkovania pravidelnej linky vnútrozemskej vodnej osobnej dopravy - ZOD

Posúdenie štúdie realizovateľnosti "Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS" so zameraním na socioekonomické prínosy prevádzkovania pravidelnej linky vnútrozemskej vodnej osobnej dopravy - ZOD

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
11,400 €
Schválené na preplatenie
11,400 €
Realizácia
-
Názov

Posúdenie štúdie realizovateľnosti "Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS" so zameraním na socioekonomické prínosy prevádzkovania pravidelnej linky vnútrozemskej vodnej osobnej dopravy - ZOD

Posúdenie štúdie realizovateľnosti "Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS" so zameraním na socioekonomické prínosy prevádzkovania pravidelnej linky vnútrozemskej vodnej osobnej dopravy - ZOD

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
11,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Právne poradenstvo v súvislosti s projektom modernizácia električkových tratí v Košiciach - júl 2016

Právne poradenstvo a právne zastupovanie v konaniach vedených najmä pred EK v súvislosti s projektom "Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa - 1. časť" (JÚL 2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2017
Názov

Právne poradenstvo v súvislosti s projektom "modernizácia elektičkových tratí v Košiciach" - jún 2016

Právne poradenstvo a právne zastupovanie v konaniach vedených najmä pred EK v súvislosti s projektom "Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa - 1. časť" (JÚN 2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Ex post analýza nákladov a výnosov vybraných dopravných projektov na cestách 1. triedy - 1KD

Ex post analýza nákladov a výnosov vybraných dopravných projektov na cestách 1. triedy - 1KD

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
102,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ex post analýza nákladov a výnosov vybraných dopravných projektov na cestách 1. triedy - 1KD

Ex post analýza nákladov a výnosov vybraných dopravných projektov na cestách 1. triedy - 1KD

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
102,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave - 1. etapa riešenia

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave - 1. etapa riešenia predmetu zmluvy

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
41,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave - 1. etapa riešenia

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave - 1. etapa riešenia predmetu zmluvy

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
41,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Ex post analýza nákladov a výnosov vybraných dopravných projektov na cestách 1. triedy - záverečné odovzdanie diela

Ex post analýza nákladov a výnosov vybraných dopravných projektov na cestách 1. triedy - záverečné odovzdanie diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
68,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ex post analýza nákladov a výnosov vybraných dopravných projektov na cestách 1. triedy - záverečné odovzdanie diela

Ex post analýza nákladov a výnosov vybraných dopravných projektov na cestách 1. triedy - záverečné odovzdanie diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
68,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave - záverečné odovzdanie diela

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave - záverečné odovzdanie diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
27,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave - záverečné odovzdanie diela

Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave - záverečné odovzdanie diela

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
27,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Znalecké posudky k posúdeniu hospodárnosti nákladov na vybudovanie stredísk THÚ v NZ, ZV a HE

Znalecké posudky k posúdeniu hospodárnosti nákladov na vybudovanie stredísk technicko-hygienickej údržby ZSSK (THÚ) v Nových Zámkoch, Zvolene a Humennom

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
75,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Znalecké posudky k posúdeniu hospodárnosti nákladov na vybudovanie stredísk THÚ v NZ, ZV a HE

Znalecké posudky k posúdeniu hospodárnosti nákladov na vybudovanie stredísk technicko-hygienickej údržby ZSSK (THÚ) v Nových Zámkoch, Zvolene a Humennom

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
75,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Realizácia prieskumu informovanosti o možnostiach podpory z OPII

Prieskum informovanosti o možnostiach podpory z OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

Realizácia prieskumu informovanosti o možnostiach podpory z OPII

Prieskum informovanosti o možnostiach podpory z OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vykonanie diaľkového smerového dopravného prieskumu pre potreby Koridorovej a regionálnej štúdie severojužného cestného prepojenia v obl. stredného Slovenska

Vykonanie diaľkového smerového dopravného prieskumu pre potreby Koridorovej a regionálnej štúdie severojužného cestného prepojenia v oblasti stredného Slovenska

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
DAQE Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
82,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Vykonanie diaľkového smerového dopravného prieskumu pre potreby Koridorovej a regionálnej štúdie severojužného cestného prepojenia v obl. stredného Slovenska

Vykonanie diaľkového smerového dopravného prieskumu pre potreby Koridorovej a regionálnej štúdie severojužného cestného prepojenia v oblasti stredného Slovenska

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
DAQE Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
82,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dopadové hodnotenie intervencií z OPII, prioritná os 2 Cestná infraštruktúra

Dopadové hodnotenie intervencií z OPII, prioritná os 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Dopadové hodnotenie intervencií z OPII, prioritnej osi 1 a prioritnej osi 5

Dopadové hodnotenie intervencií z OPII: prioritnej osi 1 a prioritnej osi 5_železničná infraštruktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

DPH k FA 1324/2023 (12230014)

DPH k FA 1324/2023 (12230014)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

DPH k FA 1325/2023 (12230013)

DPH k FA 1325/2023 (12230013)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Realizácia prieskumu informovanosti o možnostiach podpory z OPII (r. 2023)

Prieskum informovanosti o možnostiach podpory z OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Realizácia prieskumu informovanosti o možnostiach podpory z OPII (r. 2023)

Prieskum informovanosti o možnostiach podpory z OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.