Popis projektu

Záujmové územie sa nachádza v severozápadnej časti Prešovského kraja, v okrese Stará Ľubovňa. Začiatok úpravy je situovaný na ceste I/68 v km 22,200 (0,000 pracovného staničenia) pred križovatkou s cestou III/545038 smerom do Ľubovnianskych kúpeľov s napojením na existujúcu cestu smerom na Starú Ľubovňu. Tu sa nová trasa cesty I/68 odpája od existujúcej smerom k rieke Poprad. V km 0,265 je situovaná úrovňová styková križovatka „Ľubovnianske kúpele“, ktorá zabezpečí prepojenie existujúcej cesty I/68 s jej preložkou a tým aj napojenie komunikácie smerom do obcí Ľubovnianské kúpele, Plavnica a Šambron. Ide o jednoduchú priesečnú križovatku so samostatnými pruhmi pre odbočenie vľavo z hlavnej komunikácie a samostatným pruhom pre odbočenie vpravo z preložky cesty I/68 smerom do obce Plavnica. Súčasťou križovatky je aj vjazd na pozemky medzi preložkou cesty I/68 a riekou Poprad. Za spomínanou križovatkou preložka cesty prechádza údolím rieky Poprad, mostným objektom križuje Ľubovniansky potok, prechádza popod vzdušné vedenie vysokého napätia a následne prvýkrát premosťuje rieku Poprad. Za mostom vedie v priestore medzi riekou Poprad a železničnou traťou, približuje sa k železničnému mostu ponad rieku Poprad a súbežne s ním opäť premosťuje rieku Poprad. V popisovanom úseku vedie trasa preložky v násype výšky 5 – 6 m, pričom jej zemné teleso zároveň vytvára pravobežnú, resp. aj ľavobežnú hrádzu rieky Poprad. Následne trasa preložky prechádza do zárezu a až do konca pokračuje v súbehu so železničnou traťou. V km 2,316 mimoúrovňovo križuje prístupovú komunikáciu mostným objektom a pokračuje v nízkom násype po poľnohospodársky využívaných pozemkoch až po železničnú stanicu Plavnica. V tejto časti je v súbehu s preložkou navrhnutá poľná cesta na spoločnom zemnom telese.

V km 4,288 je situovaná úrovňová styková križovatka „Hajtovka“. Ide o jednoduchú priesečnú križovatku so samostatnými pruhmi pre odbočenie vľavo z hlavnej komunikácie a samostatným pruhom pre odbočenie vpravo z preložky cesty I/68 smerom do obce Plavnica, ako aj so samostatným zaraďovacím pruhom na preložke cesty I/68. Súčasťou križovatky je aj vjazd na existujúcu prístupovú komunikáciu na železničnú stanicu Plavnica. Vedľajšou komunikáciou, ktorú tvorí vetva „102-A“ popisovanej križovatky, je zabezpečené dopravné napojenie v rámci stavby rekonštruovaného úseku cesty III/543032 a tým aj dopravné napojenie obcí Plavnica, Hajtovka, Sulín a ďalších priľahlých obcí. Táto komunikácia mimoúrovňovo križuje preložku cesty v km 4,622 prostredníctvom mostného objektu. Za križovatkou sa trasa preložky tesne približuje k železničnej trati. V km 4,460 je situovaná ľavostranná autobusová zastávka s chodníkom sprístupňujúcim železničnú stanicu a v km 4,560 pravostranná autobusová zastávka s chodníkom sprístupňujúcim intravilám obce Plavnica. V km 4,560 – 5,250 je na pravej strane situovaná protihluková stena. V úseku km 4,800 – 5,100 je v súbehu na pravej strane preložky cesty navrhnutá preložka potoka Jasenok, ktorý sa vlieva do potoka Šambronka, ktorý preložka cesty I/68 v km 5,111 premosťuje mostným objektom. Za potokom Šambronka sa trasa preložky odpája od železničnej trate a približuje sa k osi existujúcej cesta I/68.

V km 5,450 je situovaná úrovňová styková križovatka „Plavnica“ pre zabezpečenie napojenia na existujúcu komunikačnú sieť do obce Plavnica v smere od Prešova. Ide o jednoduchú priesečnú križovatku  so samostatnými pruhmi pre odbočenie vľavo z hlavnej komunikácie a samostatným pruhom pre odbočenie vpravo z preložky cesty I/68 smerom do obce Plavnica, ako aj so samostatným zaraďovacím pruhom na preložke cesty I/68. Súčasťou ktižovatky je aj vjazd na pozemky medzi preložkou cesty I/68 a železnicou. Za križovatkou dochádza k plynulému smerovému aj výškovému napojeniu preložky cesty I/68 na existujúcu cestu I/68, na ktorú sa napája v km 27,929, resp. 5,730 pracovného staničenia.

Ciele projektu sa dosiahnu realizáciou hlavnej aktivity projektu (predstavuje prípravu projektovej dokumentácie, nákup pozemkov a realizáciu stavebných prác)
a podpornými aktivitami (interné riadenie projektu a informovanie a komunikácia).
Merateľné ukazovatele projektu sú:

- Celková dĺžka novovybudovaných ciest (cesty 1. triedy)

- Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy)

- Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy

- Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy

- Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)

- Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)

Viac
Subjekt
Slovenská správa ciest
Miesta realizácie
Plavnica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2015 - 01.12.2023
Celková suma
37,570,656 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
499,653 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba a moder…
Plánovaný začiatok
01.08.2015
Skutočný začiatok
01.08.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy
Hodnota
0 €
Cieľ
14,855,834 €
Naposledy aktualizované
19.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest (cesty 1. triedy)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
5,73 (km)
Naposledy aktualizované
19.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
14,818 (tona)
Naposledy aktualizované
19.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
0,364 (tona)
Naposledy aktualizované
19.07.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Plavnica SP 5/2022

Plavnica SP 5/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
506,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 5/2022

Plavnica SP 5/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

Plavnica SP 6/2022

Plavnica SP 6/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 6/2022

Plavnica SP 6/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
522,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Plavnica SP 7/2022

Plavnica SP 7/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Plavnica SP 7/2022

Plavnica SP 7/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
641,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 8/2022

Plavnica SP 8/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 8/2022

Plavnica SP 8/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
583,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Plavnica SP valorizácia - 05/2021 - 12/2021

Plavnica SP 8/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

SP 4/2020

Plavnica SP 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

SP 4/2020

Plavnica SP 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP 4/2020

Plavnica SP 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP 4/2020

Plavnica SP 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP 4/2020

Plavnica SP 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

SP 4/2020

Plavnica SP 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Plavnica SP 5/2020

Plavnica SP 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
626,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Plavnica SP 5/2020

Plavnica SP 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 5/2020

Plavnica SP 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
626,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 5/2020

Plavnica SP 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Plavnica SP 7/2020

Plavnica SP 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 7/2020

Plavnica SP 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
535,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 7/2020

Plavnica SP 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
535,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Plavnica SP 7/2020

Plavnica SP 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Plavnica SP 6/2020

Plavnica SP 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
374,740 €
Schválené na preplatenie
374,740 €
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 6/2020

Plavnica SP 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,913 €
Schválené na preplatenie
124,913 €
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 6/2020

Plavnica SP 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
374,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Plavnica SP 6/2020

Plavnica SP 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Plavnica SP 8/2020

Plavnica SP 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 8/2020

Plavnica SP 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 8/2020

Plavnica SP 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Plavnica SP 8/2020

Plavnica SP 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Plavnica SP 9/2020

Plavnica SP 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
504,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Plavnica SP 9/2020

Plavnica SP 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
504,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 9/2020

Plavnica SP 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 9/2020

Plavnica SP 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

FA SP 10/2020 Plavnica

Plavnica SP 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA SP 10/2020 Plavnica

Plavnica SP 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA SP 10/2020 Plavnica

Plavnica SP 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

FA SP 10/2020 Plavnica

Plavnica SP 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Plavnica SP11/2020

Plavnica SP 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
745,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Plavnica SP11/2020

Plavnica SP 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Plavnica SP 12/2020

Plavnica SP 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Plavnica SP 12/2020

Plavnica SP 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 12/2020

Plavnica SP 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 12/2020

Plavnica SP 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Plavnica SP 1/2021

Plavnica SP 1/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Plavnica SP 1/2021

Plavnica SP 1/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 1/2021

Plavnica SP 1/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 1/2021

Plavnica SP 1/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Plavnica SP 2/2021

Plavnica SP 2/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 2/2021

Plavnica SP 2/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 2/2021

Plavnica SP 2/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Plavnica SP 2/2021

Plavnica SP 2/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Plavnica SP 3/2021

Plavnica SP 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 3/2021

Plavnica SP 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 3/2021

Plavnica SP 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Plavnica SP 3/2021

Plavnica SP 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Plavnica SP 3/2021

Plavnica SP 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 3/2021

Plavnica SP 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 4/2021

Plavnica SP 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Plavnica SP 4/2021

Plavnica SP 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Plavnica SP 4/2021

Plavnica SP 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 4/2021

Plavnica SP 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 5/2021 - valorizácia

Plavnica SP 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 5/2021

Plavnica SP 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
598,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 5/2021

Plavnica SP 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 5/2021 - valorizácia

Plavnica SP 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 5/2021

Plavnica SP 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
598,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 5/2021 - valorizácia

Plavnica SP 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 5/2021

Plavnica SP 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
538,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Plavnica SP 5/2021 - valorizácia

Plavnica SP 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP valorizácia - 04/2020 - 04/2021

Plavnica SP 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Plavnica SP 6/2021

Plavnica SP 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
866,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 6/2021

Plavnica SP 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
779,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Plavnica SP 7/2021

Plavnica SP 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
937,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 7/2021

Plavnica SP 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
843,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Plavnica SP 8/2021

Plavnica SP 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,475,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 8/2021

Plavnica SP 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,475,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Plavnica SP 9/2021

Plavnica SP 9/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,667,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 9/2021

Plavnica SP 9/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,667,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Plavnica SP 12/2021

Plavnica SP 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 12/2021

Plavnica SP 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Plavnica SP 1/2022

Plavnica SP 1/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Plavnica SP 1/2022

Plavnica SP 1/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 2/2022

Plavnica SP 2/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 2/2022

Plavnica SP 2/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Plavnica SP 3/2022

Plavnica SP 3/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
448,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Plavnica SP 3/2022

Plavnica SP 3/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 10/2021

Plavnica SP 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,212,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

Plavnica SP 11/2021

Plavnica SP 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Plavnica SP 4/2022

Plavnica SP 4/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,155,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 4/2022

Plavnica SP 4/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,040,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Plavnica SP 12/2022

Plavnica SP 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Plavnica SP 12/2022

Plavnica SP 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
443,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 9/2022

Plavnica SP 9/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,710,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Plavnica SP 10/2022

Plavnica SP 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
496,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Plavnica SP 2/2023

Plavnica SP 2/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 2/2023

Plavnica SP 2/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Plavnica SP 11/2022

Plavnica SP 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,367,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

Plavnica SP 3/2023

Plavnica SP 3/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
980,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 4/2023

SP Plavnica 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
905,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP valorizácia - 01/2022 - 12/2022

SP Plavnica 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,670,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 4/2023

SP Plavnica 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
905,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Plavnica SP 5/2023

Plavnica SP 5/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,639,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plavnica SP 5/2023

Plavnica SP 5/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,639,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Plavnica SP 6/2023

Plavnica SP 6/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,210,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.