Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť poskytovanie odborno-poradenských služieb pre Riadiaci orgán Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len "RO pre IROP"). Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom Odborno-poradenské služby pre podporu efektívnej implementácie IROP. Predmet zákazky tvoria odborné poradenské služby spočívajúce v spracovaní analýz, poskytovaní auditorských, poradenských a konzultačných služieb, vypracovaní metodických materiálov a štúdií, odborných stanovísk, v zastupovaní klienta v pozícii experta na stretnutiach s tretími osobami a poskytovaní ostatných auditorských služieb na celom území SR. Merateľný ukazovateľ bude počet hodnotení, analýz a štúdií.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2015 - 01.01.2018
Celková suma
3,298,877 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,308,691 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Odborno-poradenské služby pre podporu e…
Typ
Zabezpečenie podpor…
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
27.04.2015
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
29.12.2017
Názov
Odborno-poradenské služby pre podporu e…
Typ
Zabezpečenie podpor…
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
27.04.2015
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
29.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Odborno-poradenské služby pre podporu e…
Typ
Zabezpečenie podpor…
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
27.04.2015
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
29.12.2017
Názov
Odborno-poradenské služby pre podporu e…
Typ
Zabezpečenie podpor…
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
27.04.2015
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
29.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
39,0 (počet)
Cieľ
32,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Služby experta typu č. 4 - VRR

Objednávka č. 8 časť B. Overenie pripravenosti SO VÚC na výkon delegovaných právomocí v rámci riadenia a implementácie IROP 2014-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,895 €
Schválené na preplatenie
4,079 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Služby experta typu č.4 - MRR

Objednávka č. 8 časť B. Overenie pripravenosti SO VÚC na výkon delegovaných právomocí v rámci riadenia a implementácie IROP 2014-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,533 €
Schválené na preplatenie
67,111 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - MRR

Objednávka č. 13 - Analýza investičných priorít IROP v rámci uplatňovania pravidiel o štátnej pomoci za účelom určenia ich zlučiteľnosti alebo nezlučiteľnosti s vnútorným trhom EU

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,329 €
Schválené na preplatenie
59,441 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - VRR

Objednávka č. 13 - Analýza investičných priorít IROP v rámci uplatňovania pravidiel o štátnej pomoci za účelom určenia ich zlučiteľnosti alebo nezlučiteľnosti s vnútorným trhom EU

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,336 €
Schválené na preplatenie
3,613 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Služby expetra typu č. 4 - VRR

Objednávka č. 31 (2. fáza) Podpora RO pre IROP pri spracovaní výziev na ŽoNFP pre určené špecifické ciele/aktivity IROP Riadiacim orgánom s plánovaným vyhlásením v roku 2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,147 €
Schválené na preplatenie
2,622 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Služby experta typu č.4 - MRR

Objednávka č. 31 (2. fáza) Podpora RO pre IROP pri spracovaní výziev na ŽoNFP pre určené špecifické ciele/aktivity IROP Riadiacim orgánom s plánovaným vyhlásením v roku 2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,771 €
Schválené na preplatenie
43,143 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - VRR

Objednávka č. 8 časť A - Overenie pripravenosti SO KM na výkon delegovaných právomocí v rámci riadenia a implementácie IROP 2014-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,040 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - MRR

Objednávka č. 8 časť A - Overenie pripravenosti SO KM na výkon delegovaných právomocí v rámci riadenia a implementácie IROP 2014-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,266 €
Schválené na preplatenie
33,555 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - VRR

Objednávka č. 35 - Podpora RO/SO pre IROP pri spracovaní výziev na predkladanie Projektových zámerov pre špecifické ciele 1.1.,2.2.1,2.2.2,4.2.1 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
874 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - MRR

Objednávka č. 35 - Podpora RO/SO pre IROP pri spracovaní výziev na predkladanie Projektových zámerov pre špecifické ciele 1.1.,2.2.1,2.2.2,4.2.1 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,257 €
Schválené na preplatenie
14,381 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - VRR

Objednávka č. 40 - Príručka pre odborného hodnotiteľa TP IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
1,282 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - MRR

Objednávka č. 40 - Príručka pre odborného hodnotiteľa TP IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,310 €
Schválené na preplatenie
21,092 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - MRR

Objednávka č. 30 časť A a C - Stanovenie východiskovej a cieľovej hodnoty výsledkového ukazovateľa a) Podieľ detí do 3 rokov veku, ktorým je poskytovaná služna starostlivosti na celkovom počte detí do troch rokov veku, c)....

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,853 €
Schválené na preplatenie
107,377 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - VRR

Objednávka č. 30 časť A a C - Stanovenie východiskovej a cieľovej hodnoty výsledkového ukazovateľa a) Podieľ detí do 3 rokov veku, ktorým je poskytovaná služna starostlivosti na celkovom počte detí do troch rokov veku, c)....

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,832 €
Schválené na preplatenie
6,527 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - VRR

Objednávka č. 41 - Vypracovanie schémy štátnej pomoci de minimis pre špecifický cieľ 5.1.1. "Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií" IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,049 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - MRR

Objednávka č. 41 - Vypracovanie schémy štátnej pomoci de minimis pre špecifický cieľ 5.1.1. "Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií" IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,708 €
Schválené na preplatenie
17,257 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - VRR

Objednávka č. 35 - Podpora RO/SO pre IROP pri spracovaní výziev na predkladanie PZ pre SC 1.1,2.2.1,2.2.2,4.2.1 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,098 €
Schválené na preplatenie
1,748 €
Realizácia
19.09.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - MRR

Objednávka č. 35 - Podpora RO/SO pre IROP pri spracovaní výziev na predkladanie PZ pre SC 1.1,2.2.1,2.2.2,4.2.1 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,514 €
Schválené na preplatenie
28,762 €
Realizácia
19.09.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - VRR

Objednávka č. 48 Aktualizácia HaVK pre jednotlivé ŠC IROP v kontexte zmeny implementácie IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,119 €
Schválené na preplatenie
932 €
Realizácia
13.12.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - MRR

Objednávka č. 48 Aktualizácia HaVK pre jednotlivé ŠC IROP v kontexte zmeny implementácie IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,408 €
Schválené na preplatenie
15,340 €
Realizácia
13.12.2016
Názov

Služby experta tpu č. 4 - MRR

Objednávka č. 43 - Podpora pri aktualizácii IMP RO vrátane aktualizácie IMP na úrovni SO pre účely dezignačného auditu v nadväznosti na úpravy systémových dokumentov a úpravy procesno-organizačného zabezpečenia implementácie IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,223 €
Schválené na preplatenie
46,019 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - VRR

Objednávka č. 43 - Podpora pri aktualizácii IMP RO vrátane aktualizácie IMP na úrovni SO pre účely dezignačného auditu v nadväznosti na úpravy systémových dokumentov a úpravy procesno-organizačného zabezpečenia implementácie IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,357 €
Schválené na preplatenie
2,797 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 53 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č.53 Prístup a princípy riadenia projektov zo strany prijímateľov IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,594 €
Schválené na preplatenie
4,662 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 53 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č.53 Prístup a princípy riadenia projektov zo strany prijímateľov IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,038 €
Schválené na preplatenie
76,698 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 45 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 45 - Podpora RO pre IROP pri spracovaní výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Špecifický cieľ (ŠC) 1.2.1 IROP "Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy"

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,040 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 45 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 45 - Podpora RO pre IROP pri spracovaní výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Špecifický cieľ (ŠC) 1.2.1 IROP "Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy"

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,266 €
Schválené na preplatenie
33,555 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Služby experta typu č.4 na základe objednávky č.57 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 57 - Nástroj plánovania a kontroly implementácie IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,196 €
Schválené na preplatenie
3,496 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Služby experta typu č.4 na základe objednávky č.57 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 57 - Nástroj plánovania a kontroly implementácie IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,028 €
Schválené na preplatenie
57,524 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Služby experta typu č.4 na základe objednávky č.52 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 52 - Spracovanie základného strategicko-metodického materiálu pre implementáciu IDS v regiónoch

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,580 €
Schválené na preplatenie
162,983 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Služby experta typu č.4 na základe objednávky č.52 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 52 - Spracovanie základného strategicko-metodického materiálu pre implementáciu IDS v regiónoch

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,888 €
Schválené na preplatenie
9,907 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Služby experta typu č.4 na základe objednávky č.39 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 39 - aktualizácia dát vstupujúcich do krotérií pre vypracovanie multikriteriálnej analýzy k jednotlivým špecifickým cieľom 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 4.2.1, 4.3.1 vrátane aktualizácie indexu IÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,877 €
Schválené na preplatenie
34,898 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 39 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 39 - aktualizácia dát vstupujúcich do krotérií pre vypracovanie multikriteriálnej analýzy k jednotlivým špecifickým cieľom 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 4.2.1, 4.3.1 vrátane aktualizácie indexu IÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,545 €
Schválené na preplatenie
2,121 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 30 B - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 30 B - Stanovenie východiskovej a cieľovej hodnoty výsledkového ukazovateľa "Úspešnosť v prírodných vedách"

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,949 €
Schválené na preplatenie
58,291 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 30 B - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 30 B - Stanovenie východiskovej a cieľovej hodnoty výsledkového ukazovateľa "Úspešnosť v prírodných vedách"

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,252 €
Schválené na preplatenie
3,543 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 50 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 50 - Vypracovanie stanoviska ohľadom vypracovania využitia vnútorného obstarávania tzv. "in-house zákazky" pre programové obdobie 2014-2020 podľa novej smernice 2014/24/EÚ pre účely zadefinovania opravených aktivít...

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,815 €
Schválené na preplatenie
30,679 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Služby experta typu č.4 na základe objednávky č. 50 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 50 - Vypracovanie stanoviska ohľadom vypracovania využitia vnútorného obstarávania tzv. "in-house zákazky" pre programové obdobie 2014-2020 podľa novej smernice 2014/24/EÚ pre účely zadefinovania opravených aktivít...

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,238 €
Schválené na preplatenie
1,865 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 - MRR

Objednávka č. 37- Podpora RO pre IROP pri spracovaní výzvy pre ŠC 5.1.1 IROP na chod MAS

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,771 €
Schválené na preplatenie
43,143 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - VRR

Objednávka č. 37- Podpora RO pre IROP pri spracovaní výzvy pre ŠC 5.1.1 IROP na chod MAS

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,147 €
Schválené na preplatenie
2,622 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 44 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 44 - Podpora RO pre IROP pri spracovaní výzvy na predkladanie ŽoNFP a PZ PRE Špecifický cieľ (ŠC) 2.2.3 IROP "Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní"

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,019 €
Schválené na preplatenie
38,349 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 44 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 44 - Podpora RO pre IROP pri spracovaní výzvy na predkladanie ŽoNFP a PZ PRE Špecifický cieľ (ŠC) 2.2.3 IROP "Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní"

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,797 €
Schválené na preplatenie
2,331 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 59 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č.59- Aktualizácia príručky pre odborných hodnotiteľov IROP a aktualizácia príručky pre posúdenie projektových zámerov IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
1,399 €
Realizácia
21.01.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 59 -MRR

Deloitte faktúra k objednávke č.59- Aktualizácia príručky pre odborných hodnotiteľov IROP a aktualizácia príručky pre posúdenie projektových zámerov IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,611 €
Schválené na preplatenie
23,009 €
Realizácia
21.01.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 36 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 36 - Podpora RO pre IROP pri spracovaní výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Špecifický cieľ (ŠC) 1.1. IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,771 €
Schválené na preplatenie
43,143 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 36 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 36 - Podpora RO pre IROP pri spracovaní výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Špecifický cieľ (ŠC) 1.1. IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,147 €
Schválené na preplatenie
2,622 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Služby experta typu č.4 na základe objednávky č. 46 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 46 - Podpora RO pre IROP pri spracovaní výzvy na redkladanie ŽoNFP pre Špecifický cieľ (ŠC) 1.2.2 IROP "Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb."

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,266 €
Schválené na preplatenie
33,555 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Služby experta typu č.4 na základe objednávky č.46 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 46 - Podpora RO pre IROP pri spracovaní výzvy na redkladanie ŽoNFP pre Špecifický cieľ (ŠC) 1.2.2 IROP "Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb."

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
2,040 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 - MRR

Objednávka č. 30 D - Stanovenie východiskovej a cieľovej hodnoty ukazovateľa - Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamest..

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,949 €
Schválené na preplatenie
58,291 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - VRR

Objednávka č. 30 D - Stanovenie východiskovej a cieľovej hodnoty ukazovateľa - Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamest..

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,252 €
Schválené na preplatenie
3,543 €
Realizácia
27.10.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - VRR

Objednávka č. 8 časť A - Hodnotiaca správa pripravenosti SO na výkon delegovaných právomocí v súvislosti s riadením a implementáciou IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,489 €
Schválené na preplatenie
2,075 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 - MRR

Objednávka č. 8 časť A - Hodnotiaca správa pripravenosti SO na výkon delegovaných právomocí v súvislosti s riadením a implementáciou IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,957 €
Schválené na preplatenie
34,131 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 55 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č.55 - Príručka pre verejné obstarávanie IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,895 €
Schválené na preplatenie
4,079 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Služby experta typu č.4 na základe objednávky č. 55 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č.55 - Príručka pre verejné obstarávanie IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,533 €
Schválené na preplatenie
67,111 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č.35 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 35 - Podpora RO/SO pre IROP pri spracovaní výziev na predkladanie Projektových zámerov (PZ) pre Špecifické ciele (ŠC) 1.1., 2.2.1, 2.2.2, 4.2.1 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,257 €
Schválené na preplatenie
14,381 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Služby experta typu č.4 na základe objednávky č. 35 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 35 - Podpora RO/SO pre IROP pri spracovaní výziev na predkladanie Projektových zámerov (PZ) pre Špecifické ciele (ŠC) 1.1., 2.2.1, 2.2.2, 4.2.1 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
874 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Služba experta typu č. 4 na základe objednávky č. 56 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 56 Analýza projektov spĺňajúcich podmienku bezpečných/istých intervencií (no regret projekty) pre ŠC 1.1 a ŠC 1.2.1 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,038 €
Schválené na preplatenie
76,698 €
Realizácia
03.03.2017
Názov

Služba experta typu č. 4 na základe objednávka č. 56 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 56 Analýza projektov spĺňajúcich podmienku bezpečných/istých intervencií (no regret projekty) pre ŠC 1.1 a ŠC 1.2.1 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,594 €
Schválené na preplatenie
4,662 €
Realizácia
03.03.2017
Názov

Služby experta č. 4 na základe objednávky č. 60 MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 60 Identifikácia rizikových oblastí implemetnácie a návrh opatrení pre účely eliminácie zistení z auditov a kontrol, vzniku neoprávnených výdavkov a nezrovnalostí pri implementácii IROP 2014-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,305 €
Schválené na preplatenie
110,254 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Služby experta č. 4 na základe objednávky č. 60 VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 60 Identifikácia rizikových oblastí implemetnácie a návrh opatrení pre účely eliminácie zistení z auditov a kontrol, vzniku neoprávnených výdavkov a nezrovnalostí pri implementácii IROP 2014-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,041 €
Schválené na preplatenie
6,701 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Služby experta typu č.4 na základe objednávky č. 61 MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 61 Posúdenie výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú ...

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,558 €
Schválené na preplatenie
16,298 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

Služby experta typu č.4 na základe objednávky č. 61 VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 61 Posúdenie výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú ...

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
991 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

Služby experta typu č.4 na základe objednávky č.62 MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 62 Vytvorenie argumentačnej bázy pre SO (MZ SR) IROP za účelom primeranej aplikácie/neaplikovania metódy pre podnik v ťažkostiach pre nemocnice poskytujúce ústavnú zdravotnú starostlivosť v rámci ŠC 2.1.3 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,417 €
Schválené na preplatenie
34,514 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Služby experta typu č.4 na základe objednávky č.62 VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 62 Vytvorenie argumentačnej bázy pre SO (MZ SR) IROP za účelom primeranej aplikácie/neaplikovania metódy pre podnik v ťažkostiach pre nemocnice poskytujúce ústavnú zdravotnú starostlivosť v rámci ŠC 2.1.3 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,518 €
Schválené na preplatenie
2,098 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Služby experta č.4 na základe objednávky č 64 MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 64 Podpora SO (MZ SR) IROP pri vypracovaní kritérií na posúdenie PZ a hodnotiacich kritérií na vyhodnotenie ŽoNFP pre ŠC 2.1.2 IROP vrátane spracovania spôsobu vyhodnotenia kritérií z dôvodu pripravovanej revízie IROP...

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,267 €
Schválené na preplatenie
33,556 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Služby experta č.4 na základe objednávky č. 64 VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 64 Podpora SO (MZ SR) IROP pri vypracovaní kritérií na posúdenie PZ a hodnotiacich kritérií na vyhodnotenie ŽoNFP pre ŠC 2.1.2 IROP vrátane spracovania spôsobu vyhodnotenia kritérií z dôvodu pripravovanej revízie IROP...

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,039 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Služba experta č. 4 na základe objednávky č.47 MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 47 Podpora RO IROP pri spracovaní výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Špecifický cieľ (ŠC) 4.3.1 IROP "Zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej ....

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,267 €
Schválené na preplatenie
33,556 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Služba experta č. 4 na základe objednávky č.47 VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 47 Podpora RO IROP pri spracovaní výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Špecifický cieľ (ŠC) 4.3.1 IROP "Zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej ....

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
2,039 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Služby experta č. 4 na základe objednávky č. 51 MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 51 Analýza stavu pripravenosti projektov PO I, Projektové riadenie príprav projektov "Spolufinancovanie z prostriedkov ERDF"

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,022 €
Schválené na preplatenie
146,685 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Služby experta č. 4 na základe objednávky č. 51 VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 51 Analýza stavu pripravenosti projektov PO I, Projektové riadenie príprav projektov "Spolufinancovanie z prostriedkov ERDF"

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,699 €
Schválené na preplatenie
8,916 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 68 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 68 Metodika výkonu kontroly splnomocnených úloh na SO

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,333 €
Schválené na preplatenie
50,333 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 68 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 68 Metodika výkonu kontroly splnomocnených úloh na SO

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,059 €
Schválené na preplatenie
3,059 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 65 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 65 - Identifikácia rozvojových projektov zameraných na vytváranie konceptu inteligentných verejných služieb miest zameraných na občanov

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,294 €
Schválené na preplatenie
6,294 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 65 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 65 - Identifikácia rozvojových projektov zameraných na vytváranie konceptu inteligentných verejných služieb miest zameraných na občanov

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,542 €
Schválené na preplatenie
103,542 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 63 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 63 - Podpora SO (MZ SR) IROP pri vypracovaníúfinalizácii tzv. regionálneho master plánu pre etablovanie centier IZS vrátane spracovania metodiky pre CIZS

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,548 €
Schválené na preplatenie
219,548 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č. 63 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č. 63 - Podpora SO (MZ SR) IROP pri vypracovaníúfinalizácii tzv. regionálneho master plánu pre etablovanie centier IZS vrátane spracovania metodiky pre CIZS

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,345 €
Schválené na preplatenie
13,345 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č.66 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č.66 - Analýza progresu pripravenosti projektov PO I

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,524 €
Schválené na preplatenie
57,524 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 na základe objednávky č.66 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č.66 - Analýza progresu pripravenosti projektov PO I

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,496 €
Schválené na preplatenie
3,496 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Služby experta typu č. 4 k objednávke č.42 - MRR

Deloitte faktúra k objednávke č.42 "Vypracovanie príručky pre prijímateľov PO 5 IROP "Miestny rozvoj vedený komunitou" v nadväznosti na predpokladanú aktualizáciu časti sys. riadenia CLLD"

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,906 €
Schválené na preplatenie
30,679 €
Realizácia
22.01.2018
Názov

Služby experta typu č.4 k objednávke č.42 - VRR

Deloitte faktúra k objednávke č.42 "Vypracovanie príručky pre prijímateľov PO 5 IROP "Miestny rozvoj vedený komunitou" v nadväznosti na predpokladanú aktualizáciu časti sys. riadenia CLLD"

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,486 €
Schválené na preplatenie
1,865 €
Realizácia
22.01.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
769,564 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d… Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.