Popis projektu

Predkladaný projekt rieši zlepšenie technickej vybavenosti obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Obec Veľká Ida má v súčasnosti 3795 obyvateľov, z toho až cca ). Jestvujúca materská škola v obci je kapacitne nepostačujúca, z toho dôvodu nedokážeme vyhovieť všetkým žiadateľom o umiestnenie ich detí v tomto predškolskom zariadení. V uskutočniť rekonštrukciu súčasnej materskej školy a tým pádom nedokážeme zabezpečiť dostatočnú kapacitu. Preto sme zvolili jediné možné a najefektívnejšie riešenie – výstavbu nového predškolského zariadenia. Pre nás je prioritné zabezpečiť kvalitný prístup k výchovno-vzdelávaciemu prostrediu všetkým deťom, tzn., aby aj deti z MRK navštevovali pravidelne materskú školu. Predkladaný projekt vychádza zo súčasných potrieb našich obyvateľov obce. Zároveň ďalším impulzom pre projekt je potreba predprimárneho vzdelávania ako základného piliera osobnostného rozvoja dieťaťa a jeho začleňovania do majoritnej spoločnosti. Realizáciou projektu vytvoríme dostatočné a vhodné priestory na kvalitné predprimárne vzdelávanie. Predpokladáme, že zabezpečením optimálnych priestorových a materiálno-technických podmienok pre deti v materskej škole napomôžeme nielen k efektívnej výchove a vzdelávaniu každého dieťaťa, ale zároveň sa nám podarí tieto sociálne znevýhodnené deti a ich rodiny presvedčiť o potrebe pravidelnosti navštevovania predškolského zariadenia a potrebe vzdelávania – nosného kľúča k úspechu jedinca.

Zabezpečiť kvalitný prístup k výchovno-vzdelávaciemu procesu deťom v predškolskom veku prostredníctvom výstavby predškolského zariadenia v obci Veľká Ida. 

1. Zabezpečiť dostatočnú kapacitu predškolského zariadenia.

2. Vytvoriť atraktívne prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí.

3. Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole, špeciálnym dôrazom na marginalizované rómske komunity.

4. Zaviesť do výchovno-vzdelávacieho procesu inkluzívne vzdelávanie.

Deti v predškolskom veku (od 3 do 6 rokov) z obce Veľká Ida. Po ukončení realizácie projektu bude kapacita materskej školy 84 detí, pričom 70 % z celkovej kapacity budú tvoriť deti z MRK.

- zamestnanci materskej školy,

- mladé rodiny, resp. rodičia detí navštevujúcich materskú školu (prevažne nízka vzdelanostná úroveň a nízky sociálno-ekonomicky status),

- ostatná verejnosť.

Projekt zrealizujeme prostredníctvom hlavnej aktivity “, ktorá je vo vecnom súlade s oprávneným typom aktivity "Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK" a vo vecnom súlade so špecifickým cieľom 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Predkladaný projekt sa bude realizovať v obci Veľká Ida, okres Košice - okolie, katastrálne územie Veľká Ida, parcela č. 8/81.

Termín začatia realizácie projektu – 03/2019

Termín ukončenia realizácie projektu – 04/2022

Dĺžka trvania: 38 mesiacov

- PO067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ: 84

- PO341 - Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK: 1 

- PO716 - Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl: 59

Viac
Subjekt
Obec Veľká Ida
Miesta realizácie
Veľká Ida
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.07.2023
Celková suma
1,034,703 €
Vlastné zdroje
51,735 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba novej budovy materskej školy/e…
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
08.04.2019
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
21.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
28.02.2020
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
20.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
84,0 (osoby)
Cieľ
84,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
59,0 (osoby)
Cieľ
59,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2019
Názov

Prípravná a projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra SD

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra SD

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Vybavenie detského ihriska celok

FA-Detské ihrisko

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie detského ihriska celok

FA-Detské ihrisko

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Technologické zariadenie kuchyne

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické zariadenie kuchyne

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

technologické zariadenia kuchyne

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

technologické zariadenia kuchyne

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľká Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov IČO
Názov
GASTMA, s.r.o.
IČO
36171522
Názov
Baribal s.r.o.
IČO
44984740
Názov
Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING
IČO
45565201
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
Jedináková Jana Ing.
IČO
35541695
Názov
Doming, spol. s r.o.
IČO
31649971
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.