Popis projektu

Cieľom projektu vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve ako kľúčového podporného nástroja pre implementáciu Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR) na roky 2016 – 2020, prijatého uznesením č. 562/2015, ktorý je najvýznamnejším programovým dokumentom v danej oblasti plne rešpektujúceho príslušné záväzky SR.

Fyzická realizácia projektu bude prebiehať v Bratislave. Vzhľadom na to, že nahlasovatelia a využívatelia systému sú všetky povinné osoby zo zákona ako aj všetky obce bude využívanie výstupov projektu bude zamerané na celé územie SR, kde informačný systém bude umiestnený vo vládnom cloude. 

Základným zmyslom POH SR je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. To znamená najmä znižovanie relatívne vysokej miery environmentálne nevhodných spôsobov zneškodňovania odpadu (najmä skládkovaním). 

Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR zostáva pre obdobie rokov 2016 až 2020 zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním a funkčné vytvorenie stimulov smerujúcich k podpore ekologicky priaznivých spôsobov likvidácie akým je napríklad recyklácia.

Na dosiahnutie tohto strategického cieľa Program navrhuje niekoľko opatrení, z ktorých kľúčové je vytvorenie mechanizmov podpory ekologických vhodných spôsobov likvidácie založené najmä na monitorovaní pôvodcov odpadov a systéme prenášania nákladov na ekologicky priaznivú likvidáciu odpadov na týchto pôvodcov. Hoci ide o jednoduchý a účinný princíp, ktorý rýchlo povedie k zvyšovaniu ekologicky priaznivého spôsobu likvidácie odpadov,  v praxi je ho veľmi náročne implementovať. So súčasnými kapacitami a informačnými zdrojmi je totiž pre MŽP takmer nemožné presne monitorovať životný cyklus každého odpadu a zaviesť účinný systém pozitívnych a negatívnych stimulov. Práve na to, aby bolo možné účinne implementovať  princíp „znečisťovateľ platí" je potrebné vybudovať jednotný monitorovací a informačný systém.

Slovensko vyprodukovalo v rokoch 2010 až 2013 v  9,5 mil. ton odpadov s tendenciou k nárastu. Z hľadiska sledovania environmentálnych dopadov je kľúčové najmä spôsob likvidácie odpadu. Najväčšiu environmentálnu záťaž predstavuje skládkovanie, ktoré presahuje 50 % s tendenciou k nárastu. Energetické zhodnocovanie odpadov (R1) sa na celkovom nakladaní s odpadmi podieľa 3 %, čo ročne činí cca 300 tis. ton odpadov. Materiálové zhodnocovanie odpadov (R2-R11) zaznamenalo medziročný nárast, napriek tomu nevykazuje očakávané hodnoty a v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi pokleslo množstvo recyklovaných odpadov až o 0,5 mil. ton. V roku 2013 bolo materiálovo zhodnotených len 30% odpadov. Iné zhodnotenie odpadov (R12,R13) sa na celkovom nakladaní podieľa 10 %. Iné spôsoby zneškodnenia odpadov (D2-D9, D11- D15) sa na celkovom nakladaní s odpadmi podieľajú piatimi percentami a iné činnosti nakladania s odpadmi (Z,DO) tvorili v roku 2013 2%-ný podiel celkového nakladania s odpadmi.

Situácia v oblasti odpadového hospodárstva tak nie je priaznivá, kedy prevláda environmentálne najviac zaťažujúci spôsob likvidácie odpadu. Na zlepšenie tohto stavu je však potrebné významne spresniť monitoring nakladania z odpadmi, aby bolo možné efektívne motivovať jednotlivých aktérov k environmentálne šetrenému správaniu a celkovo sledovať dopad jednotlivých opatrení. Súčasný spôsob monitorovania však nevyhovuje, nakoľko je postavený na zdĺhavom, nepresnom a prácnom spôsobe zberu a vyhodnocovania údajov, ktorý sa nemenil už relatívne dlhú dobu. Analýza vzniku a nakladania s odpadmi je v SR od roku 1995 totiž postavená na celonárodnom regionálnom informačnom systéme o odpadoch (RISO). RISO eviduje všetky hlásenia pôvodcov odpadov, ktorí prostredníctvom tlačiva „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ každoročne ohlasujú ustanovené údaje z evidencie na príslušný okresný úrad. Frekvencia hlásení je pomerne malá (kvartálne), čo samé o sebe už nedostačuje na naozaj efektívny spôsob monitorovania. Údaje z hlásení sú následne okresnými úradmi  ručne zadávané do informačného systému RISO. Štatistiku o komunálnych odpadoch zabezpečuje Štatisticky úrad SR, kde databázovú základňu v zmysle definície komunálnych odpadov poskytujú výlučne obce. Uvedený systém zberu a vyhodnocovania odpadov je však postavený na predpoklade správneho a presného odovzdávania údajov pôvodcami odpadov. Len v obmedzenej miere totiž systém umožňuje efektívnu kontrolu validity poskytovaných údajov.  Výsledkom je tak existencia rozsiahlej databázy údajov, ktorá ale nie je adekvátne overená a tým pádom nie vhodná pre potreby sofistikovanejších nástrojov pre implementáciu politiky SR v oblasti odpadového hospodárstva.  Cieľom projektu je tak návrh, vývoj a implementácia Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH), ktorý zabezpečí elektronizáciu služieb v oblasti odpadového hospodárstva (OH) tak, aby ho bolo plne možné využiť potreby naplnenia cieľov POH SR.  Cieľ projektu sa bude napĺňať prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu: vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve. V rámci tejto aktivity bude podpora zameraná na:

-  vybudovanie portálu ako jednotného prístupového bodu k elektronickým službám

- vytvorenie elektronického komunikačného rozhrania pre podporu plnohodnotnej zabezpečenej elektronickej komunikácie v oblasti odpadového hospodárstva

- zavedenie jednotných registrov a číselníkov v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré vytvorí predpoklady na efektívnu tvorbu plánov odpadového hospodárstva a bude referenčným zdrojom informácii aj pre ekonomické agendy, vrátane systémov zabezpečujúcich elektronickú komunikáciu v procesoch odpadového hospodárstva prostredníctvom systému automatizovanej správy registratúry.

- Výsledkom projektu bude vytvorenie prostredia pre efektívnu elektronickú komunikáciu, ktorá zabezpečí: vytvorenie elektronického komunikačného rozhrania pre podporu plnohodnotnej zabezpečenej elektronickej komunikácie v oblasti odpadového hospodárstva; vybudovanie integračnej platformy, ktorá zabezpečí integráciu vnútorných rezortných informačných systémov a vytvorenie integračného rozhrania pre informačné systémy tretích strán, ktorými sú vybrané národné registre a spoločné moduly ÚPVS a zavedenie jednotných registrov a číselníkov v oblasti odpadového hospodárstva. Súčasťou aktivít projektu je aj zaškolenie užívateľov jednotného informačného systému životného prostredia.

Za dôležité vnímame, že nový bude:

určený pre pracovníkov v štátnych, regionálnych a miestnych rezortoch pracujúcich s OH, ako aj pre verejnosť (samotných interných a externých užívateľov a pôvodcov odpadov), jednotný integrovaný systém ktorý zahŕňa všetky doterajšie existujúce externé databázy pracujúce s OH, ľahká dostupnosť a prístup k databáze  ISOH, prehľadnosť a zrozumiteľnosť systému, aktuálna transparentnosť informácii, časová nenáročnosť, zníženie byrokracie.

Aktivity projektu sa vzťahujú na celé územie Slovenskej republiky. Výsledok projektu bude sledovaný a kvantifikovaný prostredníctvom naplnenia merateľného ukazovateľa 


[1] Prevzaté z dokumentu Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 - 2020

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2017 - 01.11.2022
Celková suma
16,387,941 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
12,407,051 €
Nezrovnalosti
4,041,990 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
24.07.2017
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
29.11.2022
Názov
Vybudovanieazavedenie jednotného enviro…
Typ
D. Vybudovanie a za…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
29.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

612002 - Mzdy podporné aktivity

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 - Mzdy podporné aktivity

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000 - Mzdy podporné aktivity

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 - Mzdy podporné aktivity

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 - Mzdy podporné aktivity

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 - Mzdy podporné aktivity

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 - Mzdy podporné aktivity

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 - Mzdy podporné aktivity

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 - Mzdy podporné aktivity

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000 - Mzdy podporné aktivity

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,727 €
Schválené na preplatenie
1,727 €
Realizácia
-
Názov

612001

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
1,141 €
Realizácia
-
Názov

612002

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

621000

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
-
Názov

625001

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
-
Názov

625002

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
-
Názov

625003

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
-
Názov

625004

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
-
Názov

625005

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
-
Názov

625007

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
-
Názov

Odovzdanie balíka vydaní aplik. vybavenia č.3 v rozsahu modulov M7-DATA; M8-Štatistiky, reporty; M9-EVO

Odovzdanie balíka vydaní aplik. vybavenia č. 3 v rozsahu modulov M7-DATA; M8-Štatisky, reporty; M9-EVO

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFTIP, a.s.
Žiadaná suma
1,121,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odovzdanie balíka vydaní aplik. vybavenia č.3 v rozsahu modulov M7-DATA; M8-Štatistiky, reporty; M9-EVO

Odovzdanie balíka vydaní aplik. vybavenia č. 3 v rozsahu modulov M7-DATA; M8-Štatisky, reporty; M9-EVO

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFTIP, a.s.
Žiadaná suma
940,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

Odovzdanie balíka vydaní aplikačného vybavenia č. 2 v rozsahu modulov M1-EKR; M2-ESB; M6-eFormuláre

Odovzdanie balíka vydaní aplikačného vybavenia č. 2 v rozsahu modulov M1-EKR; M2-ESB; M6-eFormuláre

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFTIP, a.s.
Žiadaná suma
1,009,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odovzdanie balíka vydaní aplikačného vybavenia č. 2 v rozsahu modulov M1-EKR; M2-ESB; M6-eFormuláre

Odovzdanie balíka vydaní aplikačného vybavenia č. 2 v rozsahu modulov M1-EKR; M2-ESB; M6-eFormuláre

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFTIP, a.s.
Žiadaná suma
1,009,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

Ukončenie akceptačného testovania

Ukončenie akceptačného testovania UAT

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFTIP, a.s.
Žiadaná suma
251,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ukončenie akceptačného testovania

Ukončenie akceptačného testovania UAT

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFTIP, a.s.
Žiadaná suma
241,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

Multifunkčné zariadenie

Faktúra č. 12172013 - výpočtová technika

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,972 €
Schválené na preplatenie
12,972 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

Multifunkčné farebné zariadenie č.3

Faktúra č. 12172013 - výpočtová technika

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,075 €
Schválené na preplatenie
5,075 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

PC Zostava - Typ 3

Faktúra č. 12172013 - výpočtová technika

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,510 €
Schválené na preplatenie
12,510 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

Schválenie analýzy a funkčnej špecifikácie prioritného rozsahu

Softvér ISOH - míľnik P1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFTIP, a.s.
Žiadaná suma
2,159,525 €
Schválené na preplatenie
2,159,525 €
Realizácia
-
Názov

Softvér ISOH - míľnik P1

Ukončenie akceptačného testovania UAT prioritného rozsahu

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFTIP, a.s.
Žiadaná suma
2,255,399 €
Schválené na preplatenie
2,255,399 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

625007

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
-
Názov

625005

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
-
Názov

625004

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
-
Názov

625003

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
-
Názov

625002

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
973 €
Realizácia
-
Názov

625001

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
-
Názov

621000

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
695 €
Realizácia
-
Názov

615000

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
-
Názov

612002

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
-
Názov

611000

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,627 €
Schválené na preplatenie
3,627 €
Realizácia
-
Názov

612001

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
3,158 €
Realizácia
-
Názov

Softvér ISOH - míľnik P3

Softvér ISOH - míľnik P3

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,249,480 €
Schválené na preplatenie
2,249,480 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Softvér ISOH - míľnik P4

Softvér ISOH - míľnik P4

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,445,748 €
Schválené na preplatenie
1,445,748 €
Realizácia
-
Názov

Validačné vydanie I. aplikač. vybavenia

Validačné vydanie I. aplikač. vybavenia

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,009,076 €
Schválené na preplatenie
2,009,076 €
Realizácia
24.05.2019
Názov

625005

Mzdy/2018/01-05_ISOH

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003

Mzdy/2018/01-05_ISOH

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001

Mzdy/2018/01-05_ISOH

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000

Mzdy/2018/01-05_ISOH

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001

Mzdy/2018/01-05_ISOH

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000

Mzdy/2018/01-05_ISOH

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002

Mzdy/2018/01-05_ISOH

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623000

Mzdy/2018/01-05_ISOH

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002

Mzdy/2018/01-05_ISOH

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004

Mzdy/2018/01-05_ISOH

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007

Mzdy/2018/01-05_ISOH

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623000

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 05/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623000

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 06 - 12/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 06 - 12/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 06 - 12/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 06 - 12/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 06 - 12/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 06 - 12/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 06 - 12/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 06 - 12/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 06 - 12/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 06 - 12/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 06 - 12/2018 - hlavná aktivita

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Validačné vydanie II. aplikač. vybavenia

Validačné vydanie II. aplikač. vybavenia

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,092,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ukončenie akceptačného testovania UAT

ISOH - Ukoncenie akceptacneho testovania

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFTIP, a.s.
Žiadaná suma
251,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623000 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623000 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623000 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623000 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 - podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000 - hlavná aktivita

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky za obdobie 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odovzdanie aplikácie do pilotnej produkcie

Faktúra_mílnik 10

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SOFTIP, a.s.
Žiadaná suma
601,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská agentúra životného prostredia

Suma celkom
328,675 €
Vrátená suma
203,261 €
Suma na vymáhanie
203,261 €
Typ
Nesprávne doklady Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
17,109 €
Vrátená suma
17,109 €
Suma na vymáhanie
17,109 €
Typ
Nesprávne doklady Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
3,696,206 €
Vrátená suma
3,545,710 €
Suma na vymáhanie
3,545,710 €
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO
42181810
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
TEMPEST a.s.
IČO
31326650
Názov
SOFTIP, a.s.
IČO
36785512
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.