Služby zabezpečenia prevádzky a rozvoja Manažérskeho informačného systému RO OP TP a Informačného systému Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF vrátane Informačného systému pre podporu elektronického dištančného vzdelávania

Úrad vlády Slovenskej republiky

Popis projektu

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia kontinuálnej prevádzky a rozvoja modulov Manažérskeho informačného systému RO OP TP (MIS) a modulov Informačného systému Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF (IS CPV) vrátane Informačného systému pre podporu elektronického dištančného vzdelávania (IS LMS) je tento projekt zameraný na realizáciu služieb systémovej, aplikačnej a konzultačnej podpory, ktoré zahŕňajú odstránenie prípadných vád IS podľa stanovenej úrovne poskytovaných služieb, prevádzkovú podporu a údržbu IS, zabezpečenie dostupnosti a prevádzkových vlastností IS, kontrolu systémových logov, inštaláciu aktualizácií IS, inštaláciu aktualizácií databáz, vykonanie a zapracovanie požadovaných úprav a zmien IS, vykonanie požadovaných konzultácií.

MIS je informačný systém na manažment úloh Úradu vlády SR v oblasti OP TP. Systém slúži na celkové zlepšenie podmienok v rámci plnenia úloh RO OP TP v oblasti riadenia OP TP a implementácie projektov OP TP. Efektívnosť výkonu úloh RO OP TP v programovom období 2014-2020 je podporená používaním MIS zameraného na realizáciu činností RO OP TP za účelom naplnenia cieľov OP TP 2014 – 2020 a jeho prioritných osí a zvýšenia celkovej kvality čerpania finančných prostriedkov z OP TP v programovom období 2014 – 2020.

IS CPV je informačný systém pre centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF. Systém slúži na implementáciu systémového riešenia vzdelávania štandardizovaných pracovných pozícií na orgánoch implementujúcich EŠIF prostredníctvom Centrálneho vzdelávacieho systému administratívnych kapacít zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF počas programového obdobia 2014 - 2020. Používanie IS CPV prispieva k zabezpečeniu systémového a kvalitného vzdelávania AK EŠIF, k vytvoreniu ktorého sa SR zaviazala v Partnerskej dohode. IS CPV je priamo prepojený s IS LMS (Learning management system) – systém pre podporu elektronického dištančného vzdelávania (E-learning).

Merateľný ukazovateľ bude napĺňaný užívateľmi MIS a IS CPV/IS LMS za sledované obdobie v celkovom plánovanom počte 3 050 užívateľov (kumulatívna hodnota).

Merateľný ukazovateľ bude naplnený prevádzkovanými IS v celkovom plánovanom počte 3 (MIS, IS CPV, IS LMS).

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
59,746 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prevádzka a rozvoj MIS, IS CPV a IS LMS
Typ
H. Služby so zamera…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
3079,0 (počet)
Cieľ
3050,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Aplikačná podpora

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2019
Názov

Systémová podpora za obdobie január 2019

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2019
Názov

Konzultačná podpora

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
1,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2019
Názov

Systémová podpora za obdobie február 2019

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2019
Názov

Aplikačná a konzultačná podpora

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2019
Názov

Systémová podpora zo obdobie marec 2019

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2019
Názov

Systémová podpora za obdobie apríl 2019

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2019
Názov

Systémová podpora za obdobie júl 2019

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2019
Názov

Systémová podpora za obdobie august 2019

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Systémová podpora za obdobie september 2019

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov

Systémová podpora za obdobie november 2019

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Systémová podpora za obdobie október 2019

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Aplikačná a konzultačná podpora

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
14,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2019
Názov

Systémová podpora za obdobie máj 2019

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2019
Názov

Aplikačná a konzultačná podpora

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

Systémová podpora za obdobie jún 2019

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

Aplikačná a konzultačná podpora

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
13,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

Systémová podpora za obdobie december 2019

Servisné služby

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov IČO
Názov
Lomtec.com a.s.
IČO
35795174
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.