Popis projektu

Vytvorenie predpokladov pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ

: Zabezpečenie vhodného a podnetného prostredia pre sprístupnenie osvojovania si kľúčových kompetencií všetkých žiakov školy prostredníctvom výučby v revitalizovaných učebniach.

: Zvyšovať mieru zapojenia žiakov do praktickej výučby a prepájať tak teóriu s praxou.

: Rozvoj materiálno-technického vybavenia školy.

Počet užívateľov nových resp. zlepšených zariadení základnej škole, t.j. kapacita podporenej školskej infraštruktúry základnej školy, podporia sa učebne v

ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku poskytuje základné vzdelanie 615 deťom  v dvoch od seba vzdialených budovách. Obsahom tohto projektu je:

. Dovybaviť  novými didaktickými pomôckami . Zadovážiť nové pracovné stoly a súpravy pre Vybaviť novými počítačmi a nábytkom . Doplniť knižničný fond .

vytvoriť stavebnými úpravami z pôvodne veľkej, predimenzovanej učebne predelením dve menšie a to klasickú učebňu s pôvodnými vstupnými dverami a novú s prístupovou chodbou a novými dverami. Existujúce okná a podlahy v predmetnom priestore sa zachovajú, v novej učebni fyziky sa osadí nové umývadlo. Dovybaviť učebňu fyziky nábytkom a didaktickými pomôckami. V nevyhovujúcich priestoroch súčasnej vymeniť existujúce okná a dvere, vymeniť podlahu, vybaviť učebňu pracovnými stolmi, súpravami a didaktickými pomôckami. V  vymeniť počítače i nábytok.

V  budú vymenené okná a doplnený knižničný fond.

Celkovým cieľom tohto projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov školy. Nevyhnutnou súčasťou na dosiahnutie tohto cieľa je dobudovanie odborných učební a ich materiálno-technické vybavenie. Zlepšením materiálno-technického vybavenia odborných učební a ich potencionálnym sprístupnením verejnosti vytvárame podmienky pre naplnenie funkcie školy ako centra celoživotného vzdelávania. Modernizáciou odborných učební a školskej knižnice sa docieli odstránenie nedostatočného a nevhodného vybavenia týchto učební  školy, čím sa prispeje k zvýšeniu kvality vyučovania a plnením vyučovacích plánov v zlepšených podmienkach dôjde k účinnejšiemu prepojeniu teoretického a praktického vyučovania. Merateľným ukazovateľom aktivít projektu je počet obstaraných učební a počet žiakov, ktorí tieto učebne využívajú.

Viac
Subjekt
Mesto Ružomberok
Miesta realizácie
Ružomberok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.04.2023
Celková suma
166,185 €
Vlastné zdroje
8,309 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy pre potreby o…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
07.09.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
09.11.2020
Názov
Obstaranie 2 učební IKT v kmeňovej ško…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
13.04.2023
Názov
Obstaranie 2 polytechnických učební - v…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
13.04.2023
Názov
Obstaranie 2 odborných učební fyziky - …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
13.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.12.2019
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
632,0 (osoby)
Cieľ
636,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Obstaranie 2 odborných učební fyziky v kmeňovej škole a elokovanom pracovisku školy.

Nábytok ZŠ Bystrická a Dončova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie 2 polytechnických učební v kmeňovej škole a elokovanom pracovisku školy

Nábytok ZŠ Bystrická a Dončova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie 2 učební IKT v kmeňovej škole a elokovanom pracovisku školy

Nábytok ZŠ Bystrická a Dončova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie 2 odborných učební fyziky v kmeňovej škole a elokovanom pracovisku školy.

Nábytok ZŠ Bystrická a Dončova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

Obstaranie 2 polytechnických učební v kmeňovej škole a elokovanom pracovisku školy

Nábytok ZŠ Bystrická a Dončova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

Obstaranie 2 učební IKT v kmeňovej škole a elokovanom pracovisku školy

Nábytok ZŠ Bystrická a Dončova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania odbornej učebne fyziky a polytechnickej učebni na elokovanom pracovisku ZŠ na ul. Dončovej

Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania odbornej učebne fyziky a polytechnickej učebni na elokovanom pracovisku ZŠ objekt na ul. Dončovej -

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania odbornej učebne fyziky a polytechnickej učebni na elokovanom pracovisku ZŠ na ul. Dončovej

Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania odbornej učebne fyziky a polytechnickej učebni na elokovanom pracovisku ZŠ objekt na ul. Dončovej -

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra Škola.sk na Bystrickú

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra Škola.sk na Bystrickú

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra Škola.sk na Bystrickú

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra Škola.sk na Bystrickú

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT do učební

Faktúra za dodávku IKT pre Bystrickú

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

IKT do učební

Faktúra za dodávku IKT pre Bystrickú

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

IKT do učební

Faktúra za dodávku IKT pre Bystrickú

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

IKT do učební

Faktúra za dodávku IKT pre Bystrickú

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

IKT do učební

Faktúra za dodávku IKT pre Bystrickú

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT do učební

Faktúra za dodávku IKT pre Bystrickú

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT do učební

Faktúra za dodávku IKT pre Bystrickú

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT do učební

Faktúra za dodávku IKT pre Bystrickú

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky

Sumarizačný hárok personálne výdavky ZŠ Bystrická cesta

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
Mesto Ružomberok
Žiadaná suma
4,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Ružomberok
IČO
00315737
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
OK - TEAM, s.r.o.
IČO
31330631
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.