Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vykonanie zmien nevyhnutných na zabezpečenie ďalšieho rozvoja aplikácie ITMS2014+ a to pri v súčasnosti kľúčových funkcionalitách, ktoré sú toho času v produktívnej prevádzke ITMS2014+ a je nevyhnutný ich ďalší rozvoj, konkrétne:

  • úprava funkcionalít účtov,
  • úprava funkcionalít následníctvo subjektov na projekte.

Dodatočná potreba úprav na funkcionalitách Účtov  vznikla v dôsledku zmien, ktoré nadväzujú na revíziu troch metodických usmernení súvisiacich s prípravou a vypracovaním Účtov (č. EGESIF_15_0016_04, č. EGESIF_15_0017_04  a č. EGESIF_15_0018_04), ktoré vydala Európska komisia dňa 3. decembra 2018. Na základe aktualizovanej metodiky EK dochádza k zásadnej zmene v spôsobe vykazovania stiahnutých a vysporiadaných súm v žiadostiach o platbu na EK a v Účtoch, ktoré sú predkladané Ministerstvom financií SR Európskej komisii.

Dodatočná potreba úprav funkcionalít následníctvo subjektov na projekte vznikla na základe Auditu č. REGC414SK0126 kde predmetom bol audit v súvislosti s memorandom o plánovaní preskúmania (MPP) týkajúci sa spoľahlivosti údajov o výkonnosti – programové obdobie 2014 – 2020  a Auditu fungovania systémov riadenia a kontroly, ako sa vyžaduje v článku 75 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o operačný(-é) program(-y) 2014SK16RFOP001 – Operačný program Výskum a inovácie. Podľa zistenia 02 Auditu č. REGC414SK0126 „IT systém ITMS2014+ neumožňuje správnu agregáciu údajov o výkonnosti [článok 125 ods. 2 písm. d) a e) všeobecného nariadenia]“.

Audítori GR REGIO zistili, že vnútroštátnemu IT systému ITMS2014+ chýbajú tieto funkcie: 

  • IT systém neidentifikuje duplicitné údaje v prípadoch, keď je partner alebo prijímateľ zapojený do viac ako jedného projektu. 
  • Okrem toho počas testovania kontrol audítori GR REGIO zistili, že keď sa partner prijímateľa zlúčil s inou spoločnosťou a zmenil identifikačné číslo, IT systém túto zmenu nezaznamenával. Namiesto toho systém vytvoril nového partnera.  

Úprava funkcionalít účtov a úprava funkcionalít následníctva subjektov na projekte má nadrezortné dosahy, nakoľko ITMS2014+ je jediný informačný systém v rámci Slovenskej republiky, ktorý obsahuje informácie potrebné pre implementáciu Európskych štrukturálnych a investičných fondov v zmysle § 49 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Projekt bude realizovaný priebežne dodávaním funkčných požiadaviek s finálnym dodaním do apríla 2020.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.07.2020
Celková suma
893,250 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aplikačný rozvoj funkcionalít IT monito…
Typ
B. Vývoj a úprava, …
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
16.07.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
31.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet implementovaných princípov e-Kohézie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených a dodaných informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ITMS CR ročné účty

faktúra ATOS - aplikačný rozvoj

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
294,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ITMS CR následníctvo subjektov

faktúra ATOS - aplikačný rozvoj

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
599,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ITMS CR následníctvo subjektov

faktúra ATOS - aplikačný rozvoj

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
599,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

ITMS CR ročné účty

faktúra ATOS - aplikačný rozvoj

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
294,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov IČO
Názov
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
IČO
45650276
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.