Popis projektu

predkladaného projektu je .

Projekt je spracovaný v súlade s Tematickým cieľom č. 10 a Investičnou prioritou IROP Investovanie do vzdelania cez vývoj vzdelávacej infraštruktúry. Intervenuje potreby zlepšenia prístupu mladých ľudí na trh práce a vytvorenia priestoru pre rozhľad žiaka o jeho schopnostiach a budúcich možnostiach. Vybavenie obecnej základnej školy ako konečného prijímateľa pomoci odbornými učebňami, ich rekonštrukciou, resp. modernizáciou, dovybavenie modernými didaktickými a učebnými pomôckami umožní širšie využívanie moderných vyučovacích metód pre rozvoj kľúčových spôsobilostí žiakov, ich zručností a schopností.

Predkladateľom projektu je obec  Veľké Kostoľany, kde sa nachádza 1 základná škola. Tento projekt sa týka Základnej školy Veľké Kostoľany, ktorú v súčasnosti navštevuje do 354 žiakov, výučba prebieha v 9. ročníkoch. Primárneho vzdelávania sa zúčastňuje 154 žiakov, v ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania sa učí 200 indexom IIÚ 26,66. Dôvodom spracovania projektu je, že škola nedisponuje technickými a materiálnymi možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania a cíti potrebu zlepšiť podmienky pre harmonický vývoj žiakov aj ku prírodovedným predmetom a odborným zručnostiam. Stav odborných učební odpovedá ich času zriadenia a poslednej rekonštrukcie , učebné pomôcky neprešli žiadnou väčšou systémovou obnovou. Prepojenosť na aktuálne učebnice absentuje.

Prostredníctvom  B, D hlavných aktivít sa realizuje obnova polytechnickej učebne a zriadenie knižnice. Stavebno-montážne práce sú navrhnuté v minimálnom rozsahu potrebnom pre úpravu stávajúcich priestorov školy na funkčnosť odborných učební a tvoria súčasť dotknutých hlavných aktivít. Úspešnou realizáciou aktivít sa naplnia : zlepšenie technického vybavenia

-  obnova polytechnickej učebne

- školskej knižnice.

Projektom je adresovaných 5 merateľných ukazovateľov. Modernizácia materiálno-technického vybavenia bude rešpektovať potreby inkluzívneho vzdelávania.Vybavenie základných škôl je v súčasnosti regionálne významne diferencované. Väčšina základných škôl nedisponuje (technickými, personálnymi a materiálnymi) možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania a zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakom v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Žiakom základných škôl chýbajú zručnosti a kompetencie nevyhnutné pre udržanie zamestnateľnosti a žiaducej mobility na trhu práce, čo možno vidieť napr. aj výsledkoch národných, resp. medzinárodných meraní. (Monitor 9, PISA), alebo v ich úspešnosti na trhu práce, či ďalšom štúdiu a vzdelávaní. Práve tento projekt je zameraný na dobudovanie a dovybavenie ZŠ Veľké Kostoľany. Dovybavenie polytechnickej učebne nadväzuje na ciele národného vzdelávania, bez danej učebne nemožno v žiakoch rozvíjať pracovné a manuálne návyky. Zriadenie školskej knižnice je dôležité pri podpore žiakov v čítaní a v zlepšovaní čitateľskej gramotnosti, ktorá je u našich detí podľa meraní mizivá.

Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov vrátane prvkov inklúzie s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce.

Viac
Subjekt
Obec Veľké Kostoľany
Miesta realizácie
Veľké Kostoľany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2020 - 01.11.2023
Celková suma
66,793 €
Vlastné zdroje
3,340 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
3. Stavebno-montážne práce a dokumentác…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
04.04.2023
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
08.09.2023
Názov
2. Zriadenie školskej knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
11.10.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
10.11.2023
Názov
1. Obnova školských dielní
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
11.10.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
08.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
24.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
10.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
480,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vybavenie učebne 1b.1, 1b.6

Zaúčtovanie dFa220401 Regal - 1.č Nábytok

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Vybavenie učebne 2c.1 až 2c.5

Zaúčtovanie dFa220401 Regal - 1.č Nábytok

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Vybavenie učebne 2c.1 až 2c.5

Zaúčtovanie dFa220401 Regal - 1.č Nábytok

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie učebne 1b.1, 1b.6

Zaúčtovanie dFa220401 Regal - 1.č Nábytok

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie učebne 1b.2 až 1b.5

Zaúčtovanie dFa220405 Regal - 2.č Dielenský nábytok

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Vybavenie učebne 1b.2 až 1b.5

Zaúčtovanie dFa220405 Regal - 2.č Dielenský nábytok

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie 2a.1 až 2a.10

Zaúčtovanie dFa2200000098 eTechnology DpTechnika

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Technické a technologické vybavenie 2a.1 až 2a.10

Zaúčtovanie dFa2200000098 eTechnology DpTechnika

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky 1a.1 až 1a.19

Zaúčtovanie dFa22FV0149 Skola.sk - Didaktické prostriedky

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Didaktické pomôcky 1a.1 až 1a.19

Zaúčtovanie dFa22FV0149 Skola.sk - Didaktické prostriedky

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2. Stavebno-technické úpravy Knižnice

Zaúčtovanie dFa za Stavebno-technické úpravy učební ZŠ

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1. Stavebno-technické úpravy Polytechnickej učebne

Zaúčtovanie dFa za Stavebno-technické úpravy učební ZŠ

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2. Stavebno-technické úpravy Knižnice

Zaúčtovanie dFa za Stavebno-technické úpravy učební ZŠ

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

1. Stavebno-technické úpravy Polytechnickej učebne

Zaúčtovanie dFa za Stavebno-technické úpravy učební ZŠ

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

2b.6 Knižn. fond 2: Náučná literatúra

Zaúčtovanie dFa na Knizničný fond

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2b.3 Sada Beletria pre ZŠ

Zaúčtovanie dFa na Knizničný fond

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Žiadaná suma
3,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2b.7 Knižn. fond 3: Encyklopédie, fakty

Zaúčtovanie dFa na Knizničný fond

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2b.2 Sada Odporúčaného čítania pre ZŠ

Zaúčtovanie dFa na Knizničný fond

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2b.1 Sada pre Polytechniku ZŠ

Zaúčtovanie dFa na Knizničný fond

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2b.4 Sada Vzdelávanie učiteľov ZŠ

Zaúčtovanie dFa na Knizničný fond

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Žiadaná suma
1,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2b.5 Knižn. fond 1: Pracovné zošity ZŠ

Zaúčtovanie dFa na Knizničný fond

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2b.3 Sada Beletria pre ZŠ

Zaúčtovanie dFa na Knizničný fond

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Žiadaná suma
3,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

2b.1 Sada pre Polytechniku ZŠ

Zaúčtovanie dFa na Knizničný fond

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

2b.4 Sada Vzdelávanie učiteľov ZŠ

Zaúčtovanie dFa na Knizničný fond

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Žiadaná suma
1,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

2b.7 Knižn. fond 3: Encyklopédie, fakty

Zaúčtovanie dFa na Knizničný fond

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

2b.5 Knižn. fond 1: Pracovné zošity ZŠ

Zaúčtovanie dFa na Knizničný fond

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

2b.6 Knižn. fond 2: Náučná literatúra

Zaúčtovanie dFa na Knizničný fond

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

2b.2 Sada Odporúčaného čítania pre ZŠ

Zaúčtovanie dFa na Knizničný fond

Vlastník dokladu
Obec Veľké Kostoľany
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov IČO
Názov
Martinus, s.r.o.
IČO
45503249
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Názov
DAM MANAGER, spol. s r.o.
IČO
36240443
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.