Popis projektu

Vytvorenie predpokladov pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ

: Zabezpečenie vhodného a podnetného prostredia pre sprístupnenie osvojovania si kľúčových kompetencií všetkých žiakov školy prostredníctvom výučby v revitalizovaných učebniach.

: Zvyšovať mieru zapojenia žiakov do praktickej výučby a prepájať tak teóriu s praxou.

: Rozvoj materiálno-technického vybavenia školy.

ZŠ na ulici Sládkovičova v Ružomberku poskytuje v súčasnosti základné vzdelanie 298 žiakom v 17 triedach. Pre výučbu viacerých predmetov nedisponuje škola dostatočným vybavením a tak nie je na požadovanej úrovni prepojenie teoretického a praktického vyučovania.

Obsahom tohto projektu je:

1. Príslušnými stavebnými prácami vytvoriť zo súčasnej nepoužívanej výmenníkovej stanice novú polytechnickú učebňu pre 16 žiakov a túto učebňu kompletne vybaviť nábytkom a učebnými pomôckami.

2. Vybaviť učebňu IKT pre 16 žiakov a učiteľa novým nábytkom, počítačmi a ďalšou didaktickou technikou.

3. Doplniť školskú knižnicu knižným fondom a prislúchajúcim nábytkom.

4. Vybaviť jazykovú učebňu pre 16 žiakov a učiteľa novým nábytkom a didaktickými pomôckami

Celkovým cieľom tohto projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov školy. Nevyhnutnou súčasťou na dosiahnutie tohto cieľa je dobudovanie odborných učební a ich materiálno-technické vybavenie. Zlepšením materiálno-technického vybavenia odborných učební a ich potencionálnym sprístupnením verejnosti vytvárame podmienky pre naplnenie funkcie školy ako centra celoživotného vzdelávania.

Modernizáciou odborných učební a školskej knižnice sa docieli odstránenie nedostatočného a nevhodného vybavenia týchto učební  školy, čím sa prispeje k zvýšeniu kvality vyučovania a plnením vyučovacích plánov v zlepšených podmienkach dôjde k účinnejšiemu prepojeniu teoretického a praktického vyučovania.

Merateľným ukazovateľom aktivít projektu je počet obstaraných učební a počet žiakov, ktorí tieto učebne využívajú.

Viac
Subjekt
Mesto Ružomberok
Miesta realizácie
Ružomberok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.04.2023
Celková suma
161,768 €
Vlastné zdroje
8,088 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy pre obstarani…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
07.09.2020
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
06.11.2020
Názov
Obstaranie chemickej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
13.04.2023
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
13.04.2023
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
13.04.2023
Názov
Obstaranie učebne IKT
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
13.04.2023
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
27.03.2023
Názov
Obstaranie učebne fyziky
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
13.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.12.2019
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
300,0 (osoby)
Cieľ
300,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

302177400001 - Obstaranie učebne fyziky

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302177400005 - Obstaranie jazykovej učebne

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302177400006 - Obstaranie chemickej učebne

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302177400002 - Obstaranie polytechnickej učebne

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302177400004 - Obstaranie školskej knižnice

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302177400003 - Obstaranie učebne IKT

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302177400001 - Obstaranie učebne fyziky

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

302177400005 - Obstaranie jazykovej učebne

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

302177400006 - Obstaranie chemickej učebne

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

302177400002 - Obstaranie polytechnickej učebne

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

302177400004 - Obstaranie školskej knižnice

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

302177400003 - Obstaranie učebne IKT

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania polytechnickej učebne ZŠ Sládkovičova- podľa súpisu vykonaných prác a dodávok

Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania polytechnickej učebne ZŠ Sládkovičova- podľa súpisu vykonaných prác a dodávok

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania polytechnickej učebne ZŠ Sládkovičova- podľa súpisu vykonaných prác a dodávok

Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania polytechnickej učebne ZŠ Sládkovičova- podľa súpisu vykonaných prác a dodávok

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

302I77400006 - Obstaranie chemickej učebne

FA didaktita Sládkovičova Škola s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302I77400002 - Obstaranie polytechnickej učebne

FA didaktita Sládkovičova Škola s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30217740001 - Obstaranie učebne fyziky

FA didaktita Sládkovičova Škola s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302I77400006 - Obstaranie chemickej učebne

FA didaktita Sládkovičova Škola s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

302I77400002 - Obstaranie polytechnickej učebne

FA didaktita Sládkovičova Škola s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

30217740001 - Obstaranie učebne fyziky

FA didaktita Sládkovičova Škola s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

302I77400004 - Obstaranie školskej knižnice - softvér

faktúra Monaster IKT Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302I77400006 - Obstaranie chemickej učebne

faktúra Monaster IKT Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302I77400005 - Obstaranie jazykovej učebne

faktúra Monaster IKT Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302I77400004 - Obstaranie školskej knižnice

faktúra Monaster IKT Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302I77400001 - Obstaranie učebne fyziky

faktúra Monaster IKT Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302I77400003 - Obstaranie učebne IKT

faktúra Monaster IKT Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302I77400003 - Obstaranie učebne IKT - softvér

faktúra Monaster IKT Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302I77400004 - Obstaranie školskej knižnice - softvér

faktúra Monaster IKT Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

302I77400006 - Obstaranie chemickej učebne

faktúra Monaster IKT Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

302I77400005 - Obstaranie jazykovej učebne

faktúra Monaster IKT Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

302I77400004 - Obstaranie školskej knižnice

faktúra Monaster IKT Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

302I77400001 - Obstaranie učebne fyziky

faktúra Monaster IKT Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

302I77400003 - Obstaranie učebne IKT

faktúra Monaster IKT Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

302I77400003 - Obstaranie učebne IKT - softvér

faktúra Monaster IKT Sládkovičova

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

3021I774 sumarizačný hárok osobné výdavky

sumarizačný hárok osobné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
Mesto Ružomberok
Žiadaná suma
4,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Ružomberok
IČO
00315737
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
OK - TEAM, s.r.o.
IČO
31330631
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.