Popis projektu

( „ďalej len NPTSP a TP II.) je poskytovanie kvalitných služieb klientom z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí patria medzi najviac vylúčené skupiny alebo skupinyohrozené sociálnym vylúčením a chudobou.

Prostredníctvom terénnej sociálnej práce sa v národnom projekte plánuje dosiahnuť začlenenie osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách dospoločnosti, zlepšiť resp. zmierniť ich nepriaznivé životné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu týchto nepriaznivých životnýchsituácií.

Terénni sociálni pracovníci aj terénni pracovníci sa budú zúčastňovať tematického vzdelávania, sociálno-psychologických výcvikov a skupinovej supervízie vrámci národného projektu s cieľom zvýšiť si kvalifikáciu, prehľad a orientáciu, zručnosti v špecifických oblastiach týkajúcich sa predovšetkým marginalizovanýchrómskych komunít (dejiny, kultúra, špecifiká rómskych komunít; eliminovanie sociálno-patologických javov, aktivizovanie klientov v prospech riešenia životnejsituácie a pod.) pre výkon terénnej sociálnej práce (podľa zákona 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností voblasti sociálnych vecí a rodiny v znení neskorších predpisov) alebo poskytovanie sociálnych služieb (podľa č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v zneníneskorších predpisov).

Prostredníctvom kvalitnej, efektívnej a na klienta orientovanej asistencie sa v národnom projekte plánuje dosiahnuť zvýšenie zamestnateľnosti, finančnejgramotnosti klientov, podpora a zvýšenie vzdelanostnej úrovne klientov, zlepšenie hygienických a zdravotných štandardov a pod.

Pre dosiahnutie vytýčených cieľov je okrem spomínaného vzdelávania a získavania zručností pracovníkov i nutnosť spolupracovať a pravidelne riešiť témy MRKs ďalšími pomáhajúcimi profesionálmi v zapojených obciach - asistentmi na MŠ/ZŠ, asistentmi osvety zdravia, pracovníkmi komunitných centier, kde je torelevantné či spolupracovať s ostatnými inštitúciami - zdravotnými strediskami sociálnymi odbormi, úradmi práce, políciou a pod.

Pcieľová hodnota 50 000 osôb

cieľová hodnota 472 osôb

cieľová hodnota 120 osôb

cieľová hodnota 150 osôb

cieľová hodnota 20 osôb

cieľová hodnota 1

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2019 - 01.08.2023
Celková suma
31,658,135 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,970,000 €
Nezrovnalosti
6,893 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora dostupnosti terénnej sociálnej …
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora dostupnosti terénnej sociálnej …
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb z MRK kontinuálne zamestnaných na pozíciách terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov
Hodnota
70,0 (osoby)
Cieľ
150,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb kontinuálne zamestnaných na pozíciách terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov
Hodnota
280,0 (osoby)
Cieľ
472,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb z MRK, ktoré využili služby terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu
Hodnota
69377,0 (osoby)
Cieľ
70000,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových terénnych sociálnych pracovníkov a nových terénnych pracovníkov zapojených do projektu
Hodnota
273,0 (osoby)
Cieľ
305,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových osôb z MRK, ktoré sa zamestnali na pozíciách terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov
Hodnota
137,0 (osoby)
Cieľ
100,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektový manažér 05_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 05_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Metodik 05_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 05_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Hlavný projektový manažér 05_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 05_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Regionálny koordinátor 05_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 05_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

SH - pers. výdavky 05_2022 - NP TSP A TP II. (paušálna sadzba)

SH - pers. výdavky 05_2022 - NP TSP A TP II. (paušálna sadzba)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TSP - transfer 04/2022 NP TSP a TP II.

Sumarizačný hárok - transfer 04/2022 NP TSP a TP II.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
364,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

TP - transfer 04/2022 NP TSP a TP II.

Sumarizačný hárok - transfer 04/2022 NP TSP a TP II.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Sumarizačný hárok - transfery obciam 04/2022 - paušálna sadzba

Sumarizačný hárok - transfery obciam 04/2022 - paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 06_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 06_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Hlavný projektový manažér 06_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 06_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Metodik 06_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 06_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Regionálny koordinátor 06_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 06_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Sumarizačný hárok - mzdy-paušálna sadzba NP TSP a TP II. 06_2022

Sumarizačný hárok - mzdy-paušálna sadzba NP TSP a TP II. 06_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TSP - transfer 5/2022 NP TSP a TP II.

Sumarizačný hárok - transfer 5/2022 NP TSP a TP II.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

TP - transfer 5/2022 NP TSP a TP II.

Sumarizačný hárok - transfer 5/2022 NP TSP a TP II.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Sumarizačný hárok - transfer 5/2022 - paušálna sadzba

Sumarizačný hárok - transfer 5/2022 - paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TSP - transfer 6/2022 NP TSP a TP II.

Sumarizačný hárok - transfer 6/2022 NP TSP a TP II.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
357,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

TP - transfer 6/2022 NP TSP a TP II.

Sumarizačný hárok - transfer 6/2022 NP TSP a TP II.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

SH - transfer 6/2022 NP TSP a TP II. - paušálna sadzba

SH - transfer 6/2022 NP TSP a TP II. - paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hlavný projektový manažér 07_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 07_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Regionálny koordinátor 07_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 07_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Metodik 07_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 07_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Projektový manažér 07_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 07_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Sum. hárok - pers.v. NP TSP a TP II. 07_2022-paušálna sadzba

Sum. hárok - pers.v. NP TSP a TP II. 07_2022-paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TP - transfery obciam 07/2022 NP TSP a TP II.

Sumarizačný hárok - transfery 07/2022 NP TSP A TP II.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

TSP - transfery obciam 07/2022 NP TSP a TP II.

Sumarizačný hárok - transfery 07/2022 NP TSP A TP II.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
356,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

Sumarizačný hárok - transfery obciam 07/2022 - paušálna sadzba

Sumarizačný hárok - transfery obciam 07/2022 - paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Regionálny koordinátor 08_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 08_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Hlavný projektový manažér 08_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 08_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Metodik 08_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 08_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Projektový manažér 08_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 08_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Sum. hárok - pers.v. NP TSP a TP II. 08_2022-paušálna sadzba

Sum. hárok - pers.v. NP TSP a TP II. 08_2022-paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 09_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 09_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Hlavný projektový manažér 09_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 09_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Metodik 09_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 09_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Regionálny koordinátor 09_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky NP TSP a TP II. 09_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Sumarizačný hárok - paušálna sadzba NP TSP a TP II. 09_2022

Sumarizačný hárok - paušálna sadzba NP TSP a TP II. 09_2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Koordinátor vzdelávania a supervízie 07-12/2021

Sumarizačný hárok 07-12/2021-personálne výdavky SUPERVÍZIA-NP TSP a TP II.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Lektor vzdelávania a supervízie 07-12/2021

Sumarizačný hárok 07-12/2021-personálne výdavky SUPERVÍZIA-NP TSP a TP II.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Expert 07-12/2021

Sumarizačný hárok 07-12/2021-personálne výdavky SUPERVÍZIA-NP TSP a TP II.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Individuálna supervízia 07-12/2021

Sumarizačný hárok 07-12/2021-personálne výdavky SUPERVÍZIA-NP TSP a TP II.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Skupinová supervízia 07-12/2021

Sumarizačný hárok 07-12/2021-personálne výdavky SUPERVÍZIA-NP TSP a TP II.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

SH 07-12/2021-supervízia-NP TSP a TP II. - paušálna sadzba

SH 07-12/2021-supervízia-NP TSP a TP II. - paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mesto Bánovce nad Bebravou - TSP

Mesto Bánovce nad Bebravou

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Mesto Bánovce nad Bebravou - TP

Mesto Bánovce nad Bebravou

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Beniakovce - TSP

Obec Beniakovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Beniakovce - TP

Obec Beniakovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Bijacovce - TSP

Obec Bijacovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Bijacovce - TP

Obec Bijacovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Bystrany - TSP

Obec Bystrany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Bystrany - TP

Obec Bystrany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Bystré - TSP

Obec Bystré

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Bystré - TP

Obec Bystré

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Gemerská Ves - TSP

Obec Gemerská Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Gemerská Ves - TP

Obec Gemerská Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Mesto Humenné - TSP

Mesto Humenné

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Mesto Humenné - TP

Mesto Humenné

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Hodruša Hámre - TSP

Obec Hodruša Hámre

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Hodruša Hámre - TP

Obec Hodruša Hámre

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Hniezdne - TP

Obec Hniezdne

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Hniezdne - TSP

Obec Hniezdne

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Hermanovce - TSP

Obec Hermanovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Hermanovce - TP

Obec Hermanovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Mesto Giraltovce - TP

Mesto Giraltovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Mesto Giraltovce - TSP

Mesto Giraltovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Mesto Gelnica - TP

Mesto Gelnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Mesto Gelnica - TSP

Mesto Gelnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Doľany - TSP

Obec Doľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Doľany - TP

Obec Doľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Čičava - TSP

Obec Čičava

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Čičava - TP

Obec Čičava

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Červenica - TSP

Obec Červenica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Červenica - TP

Obec Červenica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Mesto Brezno - TSP

Mesto Brezno

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Mesto Brezno - TP

Mesto Brezno

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Svinia - TP

Obec Svinia

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Svinia - TSP

Obec Svinia

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Šarišská Poruba - TP

Obec Šarišská Poruba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Šarišská Poruba - TSP

Obec Šarišská Poruba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Šarišská Trstená - TSP

Obec Šarišská Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Šarišská Trstená - TP

Obec Šarišská Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Žehňa - TSP

Obec Žehňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Žehňa - TP

Obec Žehňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Jastriabie nad Topľou - TSP

Obec Jastriabie nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Jastriabie nad Topľou - TP

Obec Jastriabie nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Mesto Sabinov - TP

Mesto Sabinov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Mesto Sabinov - TSP

Mesto Sabinov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Ražňany - TSP

Obec Ražňany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Ražňany - TP

Obec Ražňany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Petrová - TSP

Obec Petrová

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Petrová - TP

Obec Petrová

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Pečovská Nová Ves - TSP

Obec Pečovská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Pečovská Nová Ves - TP

Obec Pečovská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Ostrovany - TP

Obec Ostrovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Ostrovany - TSP

Obec Ostrovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Mesto Medzilaborce - TP

Mesto Medzilaborce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Mesto Medzilaborce - TSP

Mesto Medzilaborce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Marhaň - TSP

Obec Marhaň

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Marhaň - TP

Obec Marhaň

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Kozárovce - TSP

Obec Kozárovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Kozárovce - TP

Obec Kozárovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Klenovec - TSP

Obec Klenovec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Obec Klenovec - TP

Obec Klenovec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Sumarizačný hárok - transfer 11/2020 (paušál)

Sumarizačný hárok - transfer 11/2020 (paušál)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Regionálny koordinátor 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Regionálny koordinátor 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Regionálny koordinátor 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Regionálny koordinátor 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Regionálny koordinátor 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Regionálny koordinátor 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Regionálny koordinátor 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Regionálny koordinátor 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Regionálny koordinátor 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Hlavný projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Hlavný projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Metodik 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Hlavný projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Hlavný projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Hlavný projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Hlavný projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Hlavný projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Hlavný projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Hlavný projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Hlavný projektový manažér 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Metodik 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Metodik 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Metodik 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Metodik 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Metodik 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Metodik 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Metodik 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Metodik 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Metodik 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Regionálny koordinátor 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Regionálny koordinátor 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Regionálny koordinátor 11/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Regionálny koordinátor 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Regionálny koordinátor 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Metodik 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Metodik 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Metodik 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Metodik 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Metodik 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Projektový manažér 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Projektový manažér 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Projektový manažér 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Projektový manažér 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Projektový manažér 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Projektový manažér 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Hlavný projektový manažér

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Hlavný projektový manažér

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Regionálny koordinátor 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Regionálny koordinátor 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Regionálny koordinátor 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Regionálny koordinátor 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Regionálny koordinátor 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Regionálny koordinátor 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Regionálny koordinátor 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Regionálny koordinátor 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Regionálny koordinátor 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Hlavný projektový manažér

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Hlavný projektový manažér

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Projektový manažér 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Projektový manažér 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Projektový manažér 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Projektový manažér 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Hlavný projektový manažér

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Hlavný projektový manažér

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Hlavný projektový manažér

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Hlavný projektový manažér

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Hlavný projektový manažér

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Metodik 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Metodik 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Metodik 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Metodik 12/2019

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky (paušál mzdy 11-12/2019)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky (paušál mzdy 11-12/2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1-3/2020(paušálna sadzba)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1-3/2020(paušálna sadzba)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hlavný projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Regionálny koordinátor 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Regionálny koordinátor 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Regionálny koordinátor 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Regionálny koordinátor 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Regionálny koordinátor 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Regionálny koordinátor 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Regionálny koordinátor 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Regionálny koordinátor 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Regionálny koordinátor 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Regionálny koordinátor 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Regionálny koordinátor 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Projektový manažér 03/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Hlavný projektový 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Regionálny koordinátor 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Regionálny koordinátor 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Regionálny koordinátor 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Regionálny koordinátor 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Regionálny koordinátor 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Regionálny koordinátor 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Regionálny koordinátor 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Regionálny koordinátor 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Regionálny koordinátor 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Regionálny koordinátor 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Regionálny koordinátor 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Projektový manažér 02/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Regionálny koordinátor 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Regionálny koordinátor 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Regionálny koordinátor 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Regionálny koordinátor 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Regionálny koordinátor 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Regionálny koordinátor 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Regionálny koordinátor 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Regionálny koordinátor 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Regionálny koordinátor 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Regionálny koordinátor 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Regionálny koordinátor 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Regionálny koordinátor 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Projektový manažér 01/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.) paušálna sadzba

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.) paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obec Slavkovce TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Rokycany TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Rokycany TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Raslavice TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Raslavice TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Poráč TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Poráč TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Mesto Poprad TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Polomka TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Polomka TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Nálepkovo TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Nálepkovo TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Mníšek nad Hnilcom TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Mníšek nad Hnilcom TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Mirkovce TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mesto Michalovce TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Mesto Krompachy TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Mestská časť Košice - Šaca TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Mestská časť Košice-Luník IX. TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Mestská časť Košice-Luník IX. TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Jánovce TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Spišské Tomášovce TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Spišská Teplica TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Mesto Krompachy TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Hranovnica TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Chminianske Jakubovany TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Kuzmice TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Mesto Lipany TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mesto Lipany TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Liptovská Teplička TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Liptovská Teplička TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Markušovce TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Mesto Michalovce TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Mirkovce TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Slavkovce TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Smižany TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Obec Smižany TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Spišské Tomášovce TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Valkovňa TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Valkovňa TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Vikartovce TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Vtáčkovce TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Vtáčkovce TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Žbince TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Žbince TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Kuzmice TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Hranovnica TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Cabaj - Čápor TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Obec Cabaj - Čápor TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Obec Hrabušice TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Chminianske Jakubovany TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Jánovce TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Mesto Poprad TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Hrabušice TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Markušovce TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Spišská Teplica TP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Obec Vikartovce TSP

Sumarizačný hárok - transfery 11/2019 (II.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Sumarizačný hárok - transfer 8-9/2022 - paušálna sadzba

Sumarizačný hárok - transfer 8-9/2022 - paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 04-06/2020 (paušálna sadza)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 04-06/2020 (paušálna sadza)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Regionálny koordinátor 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Regionálny koordinátor 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Regionálny koordinátor 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Regionálny koordinátor 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Regionálny koordinátor 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Regionálny koordinátor 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Regionálny koordinátor 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Regionálny koordinátor 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Regionálny koordinátor 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Regionálny koordinátor 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Regionálny koordinátor 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Regionálny koordinátor 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Projektový manažér 06/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Regionálny koordinátor 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Regionálny koordinátor 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Regionálny koordinátor 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Regionálny koordinátor 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Regionálny koordinátor 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Regionálny koordinátor 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Regionálny koordinátor 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Regionálny koordinátor 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Regionálny koordinátor 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Regionálny koordinátor 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Regionálny koordinátor 04/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Regionálny koordinátor 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Regionálny koordinátor 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Regionálny koordinátor 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Regionálny koordinátor 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Regionálny koordinátor 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Regionálny koordinátor 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Hlavný projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Regionálny koordinátor 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Regionálny koordinátor 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Regionálny koordinátor 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Regionálny koordinátor 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Regionálny koordinátor 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Regionálny koordinátor 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér 05/2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

TP - transfer 8/2022

Sumarizačný hárok - transfer 8-9/2022 NP TSP a TP II

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

TSP- transfer 8/2022

Sumarizačný hárok - transfer 8-9/2022 NP TSP a TP II

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

TSP - transfer 9/2022

Sumarizačný hárok - transfer 8-9/2022 NP TSP a TP II

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
379,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

TP - transfer 9/2022

Sumarizačný hárok - transfer 8-9/2022 NP TSP a TP II

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Obec Vechec TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Vechec TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Varhaňovce TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Varhaňovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Valkovňa TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Valkovňa TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Tuhrina TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Tuhrina TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Trhovište TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Trhovište TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mesto Trebišov TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2020
Názov

Mesto Trebišov TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Toporec TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Toporec TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Širkovce TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Širkovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Šíd TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Šíd TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Šarišské Jastrabie TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Šarišské Jastrabie TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Šarišská Trstená TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Šarišská Trstená TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Šarišská Poruba TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Šarišská Poruba TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Svinia TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Sučany TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Obec Sučany TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Obec Stráne pod Tatrami TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Obec Stráne pod Tatrami TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Mesto Stará Ľubovňa TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Mesto Stará Ľubovňa TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Spišský Štiavnik TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Spišský Štiavnik TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Spišské Tomášovce TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Spišské Tomášovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Spišská Teplica TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Obec Spišská Teplica TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Mesto Spišská Nová Ves TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Mesto Spišská Nová Ves TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Obec Soľ TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Soľ TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Sokoľany TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Sokoľany TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mesto Sobrance TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mesto Sobrance TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Smižany TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Smižany TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Slavkovce TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2020
Názov

Obec Slavkovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mesto Sečovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2020
Názov

Obec Rudňany TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Rudňany TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Rokycany TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Rokycany TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Richnava TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Richnava TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Ražňany TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Obec Ražňany TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Obec Raslavice TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Obec Rakúsy TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Rakúsy TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Petrová TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Ostrovany TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Mesto Nitra TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Nacina Ves TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mesto Medzev TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Liptovská Teplička TSP 12/2019 dopl.

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Obec Krásnohorské Podhradie TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Mesto Komárno TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Obec Klenovec TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mesto Kežmarok TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Ihľany TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Obec Holumnica TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Mesto Gelnica TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Obec Družstevná pri Hornáde TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Drienov TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Doľany TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Obec Doľany TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Obec Banské TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Obec Banské TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mesto Bánovce nad Bebravou TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Mirkovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Ľubica TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Kecerovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Jastriabie nad Topľou TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Hencovce TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Petrovany TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Hranovnica TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Obec Jasov TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Jarovnice TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Veľká Lomnica TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Hermanovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Hencovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Chminianske Jakubovany TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Veľká Lomnica TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Chmeľov TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Obec Chmiňany TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mesto Poprad TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Nálepkovo TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Mestská časť Košice-Luník IX. TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Svinia TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Mestská časť Košice - Šaca TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Lenartov TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Mesto Levoča TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Obec Košické Oľšany TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Kozárovce TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Kráľovce TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mestská časť Košice-Luník IX. TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Čičava TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Mesto Veľké Kapušany TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mesto Veľké Kapušany TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Vikartovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Parchovany TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mesto Kežmarok TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Komjatice TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Veľké Bláhovo TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Mesto Krompachy TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Obec Malá Domaša TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Malčice TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Gemerská Ves TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Vítkovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Obec Vítkovce TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Obec Vtáčkovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Vtáčkovce TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Zámutov TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2020
Názov

Obec Zámutov TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Zborov TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Obec Zborov TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Obec Zemplínska Teplica TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Markušovce TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Mesto Poprad TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Mesto Kráľovský Chlmec TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Obec Krížová Ves TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Mesto Brezno TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Obec Ľubica TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Huncovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Pavlovce nad Uhom TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Bystrany TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Obec Pavlovce nad Uhom TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Podhorany TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Podhorany TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Pečovská Nová Ves TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Obec Petrová TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Markušovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Obec Bystrany TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Obec Jakubany TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Mesto Brezno TSP, 11/2019 dopl.

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Obec Bijacovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Obec Raslavice TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Obec Hodruša Hámre TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Bidovce TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Bijacovce TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Obec Klenovec TP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obec Komjatice TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Obec Cabaj - Čápor TSP 12/2019

Sumarizačný hárok - transfery 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ