Popis projektu

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (ďalej len „NP KS MRK“) je nástupnícky projektom národného projektu cieľom bola podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v obciach s prítomnosťou MRK  prostredníctvom  podpory  komunitných  centier a rozvoja komunitnej práce. Národný projekt sa zameriaval na prevádzku komunitných centier, rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach a mestách. Národný projekt podporil štandardizáciu činnosti komunitných centier s využitím potenciálu, ktorý komunitné centrá ako nástroj sociálnej integrácie predstavujú, zjednotil model komunitného centra, profesionalizáciu činnosti a zvýšil kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, so súčasným posilnením pozície tak samotných zamestnancov komunitných centier, ako ich zriaďovateľov pri zabezpečovaní rozsahu a dostupnosti sociálnych služieb.

 je podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na MRK, ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Poskytovanie ambulantnej formy sociálnej služby je pre účely NP povinné. Do NP KS MRK sa budú môcť zapojiť len poskytovatelia, ktorí budú poskytovať jednu z troch sociálnych služieb krízovej intervencie na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, čím sa zabezpečí štandardizácia, jednotnosť a kvalita výkonu poskytovaných odborných činností a aktivít podporených sociálnych služieb krízovej intervencie.

Rozšírením poskytovaných sociálnych služieb krízovej intervencie na tri služby sa rozšíri cieľová skupina, ktorej sú poskytované služby krízovej intervencie, a zároveň sa rozšíri rozsah poskytovaných odborných činností a aktivít realizovaných v oblasti podpory osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v regiónoch SR.

V rámci NP KS MRK bude vytvorený priestor na podporu realizácie troch sociálnych služieb krízovej intervencie   komunitné centrum (ďalej len „KC“), alebo nízkoprahové denné centrum (ďalej len „NDC“), alebo nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „NSSDR“) v 180 obciach (vrátane všetkých mestských častí mesta Košice).  Očakáva sa podpora osôb z MRK prostredníctvom sociálnej služieb v celkom počte 20 000. Predpokladaný maximálny počet podporených pracovných pozícií v rámci NP je 540.

P0266 –Počet osôb z MRK, ktoré využili služby komunitných centier: celková cieľová hodnota 20 000 osôb

P0360 –Počet programov zameraných na zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľov MRK: celková cieľová hodnota 30 programov

P0361 - Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni: celková cieľová hodnota 1 projekt

P0363 - Počet projektov, ktoré úplne alebo čiastočne zrealizovali sociálni partneri alebo mimovládne organizácie: celková cieľová hodnota 1 projekt

P0919 - Počet nových pracovníkov komunitných centier: celková cieľová hodnota 120 osôb

P0920 - Počet osôb kontinuálne zamestnaných na pozíciách pracovníkov komunitných centier: celková cieľová hodnota 120 osôb

P0921 - Počet nových osôb z MRK, ktoré sa zamestnali na pozíciách pracovníkov komunitných centier: celková cieľová hodnota 20 osôb

P0922 - Počet osôb z MRK kontinuálne zamestnaných na pozíciách pracovníkov komunitných centier: celková cieľová hodnota 20 osôb

P0935 - Počet nových podporených komunitných centier: celková cieľová hodnota 65 KC

P0936 - Počet kontinuálne podporených komunitných centrier: celková cieľová hodnota 65 KC

v projekte bude zabezpečená prostredníctvom realizácie nasledovných krokov:

Oslovenie a zapojenie cieľovej skupiny bude realizované prostredníctvom pracovníkov KC/NDC/NSDR zabezpečujúcich realizáciu projektu v obciach a mestách zapojených do NP. Keďže v časti prípadov sa bude jednať o lokality, v ktorých sa v súčasnosti alebo doteraz realizovali určité aktivity v rámci komunitných centier, práca s cieľovou skupinou v NP bude pokračovaním aktivít v projektoch realizovaných v predchádzajúcom období.

Zároveň sa v rámci NP predpokladá poskytovanie sociálnej služby v ďalších obciach najmä v tých, ktoré majú vysoký podiel obyvateľov MRK podľa indexu podrozvinutosti, v obciach s vysokou potrebou, v ktorých z rôznych dôvodov nebola sociálna služba krízovej intervencie formou KC/NDC/NSSDR doposiaľ zabezpečená. Účasť cieľovej skupiny na aktivitách NP v týchto lokalitách zabezpečia regionálni koordinátori projektu v spolupráci s odbornými pracovníkmi - garantmi KC/NDC/NSSDR, odbornými pracovníkmi a asistentmi odborných pracovníkov v  rámci realizácie NP.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.08.2023
Celková suma
18,955,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,900,000 €
Nezrovnalosti
1,611 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvyšovanie adresnosti a komplexnosti sl…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zvyšovanie adresnosti a komplexnosti sl…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb z MRK, ktoré využili služby komunitných centier
Hodnota
27445,0 (osoby)
Cieľ
20000,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet projektov, ktoré úplne alebo čiastočne zrealizovali sociálni partneri alebo mimovládne organizácie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet programov zameraných na zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľov MRK
Hodnota
86,0 (program)
Cieľ
30,0 (program)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových pracovníkov komunitných centier
Hodnota
249,0 (osoby)
Cieľ
120,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb z MRK kontinuálne zamestnaných na pozíciách pracovníkov komunitných centier
Hodnota
33,0 (osoby)
Cieľ
20,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových podporených komunitných centier
Hodnota
47,0 (komunitné centrum)
Cieľ
65,0 (komunitné centrum)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet kontinuálne podporených komunitných centier
Hodnota
62,0 (komunitné centrum)
Cieľ
65,0 (komunitné centrum)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb kontinuálne zamestnaných na pozíciách pracovníkov komunitných centier
Hodnota
168,0 (osoby)
Cieľ
120,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových osôb z MRK, ktoré sa zamestnali na pozíciách pracovníkov komunitných centier
Hodnota
52,0 (osoby)
Cieľ
20,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 04/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

Odborný pracovník - Garant KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 04/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 04/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba - transfery 04/2022

NP KS MRK paušálna sadzba - transfery 04/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hlavný projektový manažér

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Regionálny koordinátor

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Asistent hlavného projektového manažéra a projektových manažérov

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Metodik

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Projektový manažér

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba - mzdy 05/2022

NP KS MRK paušálna sadzba - mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 06/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 06/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Odborný pracovník Garant KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 06/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba - transfery 06/2022

NP KS MRK paušálna sadzba - transfery 06/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Regionálny koordinátor

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Metodik

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Hlavný projektový manažér

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Projektový manažér

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba - mzdy 08/2022

NP KS MRK paušálna sadzba - mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborný pracovník Garant KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 07/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 07/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 07/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba - transfery 07/2022

NP KS MRK paušálna sadzba - transfery 07/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborný pracovník Garant KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba - transfery 05/2022

NP KS MRK paušálna sadzba - transfery 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Odborný pracovník - Garant KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba - transfery 01/2022

NP KS MRK paušálna sadzba - transfery 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba - transfery 12/2021

NP KS MRK paušálna sadzba - transfery 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba 2020/03 mzdy

NP KS MRK paušálna sadzba 2020/03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 03 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba 2020/02 mzdy

NP KS MRK paušálna sadzba 2020/02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 02 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK paušálna sadzba 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020/01 mzdy+odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba 2019/12 mzdy

NP KS MRK paušálna sadzba 2019/12 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/12 mzdy+ oprava 2019/12

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba 2019/11 mzdy

NP KS MRK paušálna sadzba 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2019/11 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

NP KS MRK_ Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu_transfery

NP KS MRK_ Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu_transfery

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obec Pečovská Nová Ves - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Pečovská Nová Ves - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Pečovská Nová Ves - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Pečovská Nová Ves - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Pečovská Nová Ves - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Pečovská Nová Ves - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Mesto Michalovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Mesto Michalovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Mesto Michalovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mesto Michalovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Mesto Michalovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Mesto Michalovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Lenartov - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Lenartov - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Lenartov - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Lenartov - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Lenartov - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Lenartov - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Mesto Krompachy - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Mesto Krompachy - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Mesto Krompachy - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mesto Krompachy - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Mesto Krompachy - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Mesto Krompachy - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Klenovec - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Klenovec - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Klenovec - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Klenovec - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Klenovec - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Klenovec - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Mesto Humenné - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Mesto Humenné - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Mesto Humenné - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Mesto Humenné - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Mesto Humenné - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mesto Humenné - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Hermanovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Hermanovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Hermanovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Hermanovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Hermanovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Hermanovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Hencovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Hencovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Hencovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Hencovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Hencovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Hencovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Družstevná pri Hornáde - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Družstevná pri Hornáde - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Družstevná pri Hornáde - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Družstevná pri Hornáde - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Červenica - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Červenica - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Červenica - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Červenica - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Obec Červenica - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Červenica - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Slovenská únia sluchovo postihnutých - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Slovenská únia sluchovo postihnutých - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Slovenská únia sluchovo postihnutých - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Slovenská únia sluchovo postihnutých - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Slovenská únia sluchovo postihnutých - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Slovenská únia sluchovo postihnutých - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

OZ-NOVÁ ŠANCA V MEDZIBODROŽÍ - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

OZ-NOVÁ ŠANCA V MEDZIBODROŽÍ - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

OZ-NOVÁ ŠANCA V MEDZIBODROŽÍ - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

OZ-NOVÁ ŠANCA V MEDZIBODROŽÍ - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Nádej deťom - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Nádej deťom - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Nádej deťom - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Nádej deťom - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Nádej deťom - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Nádej deťom - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Ľudia a perspektíva - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Ľudia a perspektíva - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Ľudia a perspektíva - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Ľudia a perspektíva - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Ľudia a perspektíva - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Ľudia a perspektíva - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Arcidiecézna charita Košice - KC Sečovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Arcidiecézna charita Košice - KC Sečovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Arcidiecézna charita Košice - KC Sečovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Arcidiecézna charita Košice - KC Sečovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Arcidiecézna charita Košice - KC Sečovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Arcidiecézna charita Košice - KC Sečovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

ANIMA n.o.- transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

ANIMA n.o.- transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

ANIMA n.o.- transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

ANIMA n.o.- transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

ANIMA n.o.- transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

ANIMA n.o.- transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Expert

NP KS MRK Sumarizačný hárok - experti 08/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Akreditovaný supervízor na individuálnu supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - supervízia, expert 09/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Expert

NP KS MRK Sumarizačný hárok - supervízia, expert 09/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Akreditovaný supervízor na individuálnu supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - lek., supervízia, expert 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Expert

NP KS MRK Sumarizačný hárok - lek., supervízia, expert 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Lektori pre vzdelávanie zamestnancov KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - lek., supervízia, expert 11/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Expert

NP KS MRK Sumarizačný hárok - supervízia, expert 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Akreditovaný supervízor na individuálnu supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - supervízia, expert 12/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

NP KS MRK Paušálna sadzba - dohody 12_2021

NP KS MRK Paušálna sadzba - dohody 12_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lektori pre vzdelávanie zamestnancov KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - lek., supervízia, expert 10/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Expert

NP KS MRK Sumarizačný hárok - lek., supervízia, expert 10/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Akreditovaný supervízor na individuálnu supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - lek., supervízia, expert 10/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

NP KS MRK Paušálna sadzba - dohody 08,09,10,11_2021

NP KS MRK Paušálna sadzba - dohody 08,09,10,11_2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Regionálny koordinátor

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Metodik

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Hlavný projektový manažér

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Projektový manažér

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba - mzdy 09/2022

NP KS MRK paušálna sadzba - mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba 2020/04 mzdy

NP KS MRK paušálna sadzba 2020/04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 04 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

NP KS MRK_ Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu_transfery

NP KS MRK_ Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu_transfery

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mesto Giraltovce - transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Mesto Giraltovce - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Mesto Giraltovce - transfer NP KS MRK 12/2019 ((Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR))

Mesto Giraltovce - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Mesto Giraltovce - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mesto Giraltovce - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Mesto Giraltovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mesto Giraltovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Mesto Giraltovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Mesto Giraltovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Mesto Giraltovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Mesto Giraltovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Obec Širkovce- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Širkovce- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Širkovce- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Širkovce- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Širkovce- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Širkovce- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Svinia- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Svinia- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Svinia- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Svinia- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Svinia- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Svinia- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Stará Ľubovňa- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Mesto Stará Ľubovňa- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Stará Ľubovňa- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mesto Stará Ľubovňa- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Spišská Nová Ves- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Mesto Spišská Nová Ves- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Spišská Nová Ves- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mesto Spišská Nová Ves- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Spišská Nová Ves- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Mesto Spišská Nová Ves- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Soľ- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Soľ- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Soľ- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Soľ- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Soľ- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Soľ- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Sobrance- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mesto Sobrance- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Sobrance- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Mesto Sobrance- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Sobrance- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Mesto Sobrance- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Slavkovce- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Slavkovce- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Slavkovce- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR

Obec Slavkovce- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Slavkovce- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Slavkovce- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Sačurov- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Sačurov- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Sačurov- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Sačurov- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Sačurov- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR

Obec Sačurov- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Sabinov- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Mesto Sabinov- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Mesto Sabinov- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mesto Sabinov- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Mesto Sabinov- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Mesto Sabinov- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Obec Rudňany- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Rudňany- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Obec Rudňany- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Rudňany- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Obec Rudňany- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Rudňany- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Obec Ražňany- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Ražňany- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Ražňany- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Ražňany- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Ražňany- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Ražňany- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Parchovany- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Parchovany- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Parchovany- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Parchovany- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Michalovce- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Mesto Michalovce- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Michalovce- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mesto Michalovce- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Michalovce- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Mesto Michalovce- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Malá Domaša- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Malá Domaša- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Malá Domaša- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Malá Domaša- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Malá Domaša- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Malá Domaša- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Lenartov- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Lenartov- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Lenartov- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Lenartov- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Lenartov- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Lenartov- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Krompachy - transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Mesto Krompachy - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Krompachy - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Mesto Krompachy - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Krompachy - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mesto Krompachy - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Kráľovský Chlmec- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Mesto Kráľovský Chlmec- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Kráľovský Chlmec- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Mesto Kráľovský Chlmec- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Kráľovský Chlmec- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mesto Kráľovský Chlmec- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mestská časť Košice - Šaca - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Mestská časť Košice - Šaca - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mestská časť Košice - Šaca - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mestská časť Košice - Šaca - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mestská časť Košice - Džungľa - transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Mestská časť Košice - Džungľa - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mestská časť Košice - Džungľa - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Mestská časť Košice - Džungľa - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mestská časť Košice - Džungľa - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mestská časť Košice - Džungľa - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Košice - transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Mesto Košice - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Košice - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mesto Košice - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Klenovec -transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Klenovec -transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Klenovec -transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Klenovec -transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Klenovec -transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Klenovec -transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Jastrabie nad Topľou- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Jastrabie nad Topľou- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Jastrabie nad Topľou- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Jastrabie nad Topľou- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Jastrabie nad Topľou- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Jastrabie nad Topľou- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Jarovnice - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Jarovnice - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Jarovnice - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Jarovnice - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Chminianske Jakubovany - transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Chminianske Jakubovany - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Chminianske Jakubovany - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Chminianske Jakubovany - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Chminianske Jakubovany - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Chminianske Jakubovany - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Humenné - transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Mesto Humenné - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Humenné - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Mesto Humenné - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mesto Humenné - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Mesto Humenné - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Hlinné- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Hlinné- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Hlinné- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Hlinné- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Hlinné- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Hlinné- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Hermanovce - transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Hermanovce - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Hermanovce - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Hermanovce - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Hermanovce - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Hermanovce - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Hencovce- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Hencovce- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Hencovce- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Hencovce- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Hencovce- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Hencovce- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Družstevná pri Hornáde- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Družstevná pri Hornáde- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Družstevná pri Hornáde- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Družstevná pri Hornáde- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Človek v ohrození n.o. - KC Doľany - Roškovce - transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Človek v ohrození n.o. - KC Doľany - Roškovce - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Človek v ohrození n.o. - KC Doľany - Roškovce - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Človek v ohrození n.o. - KC Doľany - Roškovce - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Človek v ohrození n.o. - KC Doľany - Roškovce - transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Človek v ohrození n.o. - KC Doľany - Roškovce - transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Človek v ohrození n.o. - KC Petrovany- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Človek v ohrození n.o. - KC Petrovany- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Človek v ohrození n.o. - KC Petrovany- transfer NP KS MRK 12/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Človek v ohrození n.o. - KC Petrovany- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Človek v ohrození n.o. - KC Petrovany- transfer NP KS MRK 12/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Človek v ohrození n.o. - KC Petrovany- transfer NP KS MRK 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Rudňany - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Obec Rudňany - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Rudňany - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Obec Rudňany - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Obec Rudňany - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Obec Rudňany - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Človek v ohrození n.o. - KC Doľany - Roškovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Človek v ohrození n.o. - KC Doľany - Roškovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Človek v ohrození n.o. - KC Doľany - Roškovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Človek v ohrození n.o. - KC Doľany - Roškovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Človek v ohrození n.o. - KC Doľany - Roškovce - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Človek v ohrození n.o. - KC Doľany - Roškovce - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Človek v ohrození n.o. - KC Petrovany - transfer NP KS MRK 11/2019 (Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR)

Človek v ohrození n.o. - KC Petrovany - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Človek v ohrození n.o. - KC Petrovany - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR)

Človek v ohrození n.o. - KC Petrovany - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Človek v ohrození n.o. - KC Petrovany - transfer NP KS MRK 11/2019 (Odborný pracovník - garant KC/NDC/NSSDR)

Človek v ohrození n.o. - KC Petrovany - transfer NP KS MRK 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Lektor SPV

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 04/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Lektor

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 04/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Akreditovaný supervízor na individuálnu supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 04/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Expert

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 04/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Expert

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 01/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Akreditovaný supervízor na individuálnu supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Expert

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 02/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Odborný pracovník Garant KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR

NP KS MRK Sumarizačný hárok - transfery 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba - transfery 08/2022

NP KS MRK paušálna sadzba - transfery 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Metodik

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Hlavný projektový manažér

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Regionálny koordinátor

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Projektový manažér

NP KS MRK Sumarizačný hárok - mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba - mzdy 10/2022

NP KS MRK paušálna sadzba - mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba 2020/05 mzdy

NP KS MRK paušálna sadzba 2020/05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 05 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Akreditovaný supervízor na individuálnu supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 03/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Expert

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 03/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Lektor

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 03/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Akreditovaný supervízor na individuálnu supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Lektor

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Expert

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Lektor SPV

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Akreditovaný supervízor na skupinovú supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 05/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Expert

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 06/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Akreditovaný supervízor na individuálnu supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 06/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Lektor

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 06/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Lektor SPV

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 06/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Akreditovaný supervízor na skupinovú supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 06/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Expert

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Akreditovaný supervízor na individuálnu supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Akreditovaný supervízor na skupinovú supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Lektor

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 08/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Akreditovaný supervízor na individuálnu supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 07/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Lektor

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 07/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Akreditovaný supervízor na skupinovú supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 07/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Akreditovaný supervízor na individuálnu supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Lektor SPV

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Akreditovaný supervízor na skupinovú supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Lektor

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Expert

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 09/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Lektor SPV

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 10/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Akreditovaný supervízor na individuálnu supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 10/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Akreditovaný supervízor na skupinovú supervíziu

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 10/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Expert

NP KS MRK Sumarizačný hárok - dohody 10/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

NP KS MRK Paušálna sadzba - dohody 01_10/2022

NP KS MRK Paušálna sadzba - dohody 01_10/2022

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP KS MRK paušálna sadzba 2020/06 mzdy

NP KS MRK paušálna sadzba 2020/06 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

NP KS MRK sumarizačný hárok personálne výdavky 2020 06 mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia