Popis projektu

Vytvorenie predpokladov pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ

: Zabezpečenie vhodného a podnetného prostredia pre sprístupnenie osvojovania si kľúčových kompetencií všetkých žiakov školy prostredníctvom výučby v revitalizovaných učebniach.

: Zvyšovať mieru zapojenia žiakov do praktickej výučby a prepájať tak teóriu s praxou.

: Rozvoj materiálno-technického vybavenia školy.

                                                                                                                                                                                            

Počet užívateľov nových resp. zlepšených zariadení základnej škole, t.j. kapacita podporenej školskej infraštruktúry základnej školy, podporia sa učebne v ZŠ Klačno.

ZŠ na sídlisku Klačno v Ružomberku poskytuje v súčasnosti základné vzdelanie 423 žiakom z príslušného sídliska ale i ďalších častí mesta v 23 triedach. Pre výučbu viacerých predmetov nedisponuje škola dostatočným vybavením a tak nie je na požadovanej úrovni prepojenie teoretického a praktického vyučovania.

Obsahom tohto projektu je:

1. Dovybaviť učebňu fyziky didaktickými pomôckami

2. V priestoroch bývalej výmenníkovej stanice vytvoriť podmienky pre zriadenie polytechnickej učebne a túto vybaviť potrebnou didaktickou technikou a učebnými pomôckami. Pre zriadenie novej učebne je potrebné vykonať nasledujúce stavebné úpravy: Vybúranie existujúcej technológie výmenníkovej stanice, postavenie nových priečok podľa PD, zhotovenie protišmykovej podlahy, inštalácia nových dverí, osadenie nového umývadla s príslušným keramickým obkladom do výšky 15 cm, inštalácia  osvetlenia, prívodu elektriny, vykurovacích telies a príslušných rozvodov. Všetky steny budú povrchovo upravené omietkou.

3. Vybaviť tri učebne IKT modernejšími počítačmi a nábytkom.

4. Školskú knižnicu doplniť nábytkom a knižným fondom.

5. Doplniť tri jazykové učebne nábytkom a príslušnou didaktickou technikou.

6. Vybaviť chemickú učebňu modernejšími učebnými pomôckami a didaktickou technikou.

7. Vybaviť učebňu biológie nábytkom a didaktickými pomôckami.

Celkovým cieľom tohto projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov školy. Nevyhnutnou súčasťou na dosiahnutie tohto cieľa je dobudovanie odborných učební a ich materiálno-technické vybavenie. Zlepšením materiálno-technického vybavenia odborných učební a ich potencionálnym sprístupnením verejnosti vytvárame podmienky pre naplnenie funkcie školy ako centra celoživotného vzdelávania.

Modernizáciou odborných učební a školskej knižnice sa docieli odstránenie nedostatočného a nevhodného vybavenia týchto učební  školy, čím sa prispeje k zvýšeniu kvality vyučovania a plnením vyučovacích plánov v zlepšených podmienkach dôjde k účinnejšiemu prepojeniu teoretického a praktického vyučovania.

Merateľným ukazovateľom aktivít projektu je počet obstaraných učební a počet žiakov, ktorí tieto učebne využívajú.

Viac
Subjekt
Mesto Ružomberok
Miesta realizácie
Ružomberok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.04.2023
Celková suma
170,323 €
Vlastné zdroje
8,516 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie biologickej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
27.03.2023
Názov
Obstaranie chemickej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
13.04.2023
Názov
Obstaranie jazykových učební
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
13.04.2023
Názov
Stavebno-technické úpravy pre potreby o…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
28.09.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
22.12.2020
Názov
Obstaranie učební IKT
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
13.04.2023
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
27.03.2023
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
27.03.2023
Názov
Obstaranie učebne fyziky
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
13.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
02.12.2019
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
445,0 (osoby)
Cieľ
423,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Obstaranie učební IKT

Nábytok do učební ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie polytechnickej učebne

Nábytok do učební ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie 3 jazykových učební

Nábytok do učební ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie chemickej učebne

Nábytok do učební ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie biologickej učebne

Nábytok do učební ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie školskej knižnice

Nábytok do učební ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie polytechnickej učebne

Nábytok do učební ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Obstaranie učební IKT

Nábytok do učební ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Obstaranie školskej knižnice

Nábytok do učební ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Obstaranie 3 jazykových učební

Nábytok do učební ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Obstaranie biologickej učebne

Nábytok do učební ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Obstaranie chemickej učebne

Nábytok do učební ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

stavebné práce

faktúra Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania polytechnickej učebne

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania polytechnickej učebne

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

IKT do učební ZŠ Klačno

Faktúra za IKT pre ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT do učební ZŠ Klačno

Faktúra za IKT pre ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT do učební ZŠ Klačno

Faktúra za IKT pre ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT do učební ZŠ Klačno

Faktúra za IKT pre ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT do učební ZŠ Klačno

Faktúra za IKT pre ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

IKT do učební ZŠ Klačno

Faktúra za IKT pre ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

IKT do učební ZŠ Klačno

Faktúra za IKT pre ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

IKT do učební ZŠ Klačno

Faktúra za IKT pre ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Didaktické pomôcky pre učebne ZŠ Klačno

Faktúra za didaktické pomôcky ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre učebne ZŠ Klačno

Faktúra za didaktické pomôcky ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre učebne ZŠ Klačno

Faktúra za didaktické pomôcky ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre učebne ZŠ Klačno

Faktúra za didaktické pomôcky ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre učebne ZŠ Klačno

Faktúra za didaktické pomôcky ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre učebne ZŠ Klačno

Faktúra za didaktické pomôcky ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Didaktické pomôcky pre učebne ZŠ Klačno

Faktúra za didaktické pomôcky ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Didaktické pomôcky pre učebne ZŠ Klačno

Faktúra za didaktické pomôcky ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Didaktické pomôcky pre učebne ZŠ Klačno

Faktúra za didaktické pomôcky ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Didaktické pomôcky pre učebne ZŠ Klačno

Faktúra za didaktické pomôcky ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok PV Klačno

Sumarizačný hárok personálne výdavky ZŠ Klačno

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
Mesto Ružomberok
Žiadaná suma
4,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Ružomberok
IČO
00315737
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
MURAS, s. r. o.
IČO
46893059
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.