Popis projektu

Vytvorenie predpokladov pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ

: Zabezpečenie vhodného a podnetného prostredia pre sprístupnenie osvojovania si kľúčových kompetencií všetkých žiakov školy prostredníctvom výučby v revitalizovaných učebniach.

: Zvyšovať mieru zapojenia žiakov do praktickej výučby a prepájať tak teóriu s praxou.

: Rozvoj materiálno-technického vybavenia školy.

ZŠ na ulici Zarevúca v Ružomberku poskytuje v súčasnosti základné vzdelanie 667 žiakom v 31 triedach. Pre výučbu viacerých predmetov nedisponuje škola dostatočným vybavením a tak nie je na požadovanej úrovni prepojenie teoretického a praktického vyučovania.

Obsahom tohto projektu je:

1. Vybaviť učebňu polytechnickej výchovy kompletne nábytkom a učebnými pomôckami.

2. Vybaviť 3 učebne IKT pre žiakov a učiteľov novým nábytkom, počítačmi a ďalšou didaktickou technikou.

3. Doplniť školskú knižnicu knižným fondom a prislúchajúcim nábytkom.

4. Vybaviť jazykovú učebňu pre 16 žiakov a učiteľa novým nábytkom a didaktickými pomôckami

5. Príslušnými stavebnými prácami vytvoriť zo súčasných šatní na chodbe školy novú polytechnickú učebňu pre 16 žiakov.

Celkovým cieľom tohto projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov školy. Nevyhnutnou súčasťou na dosiahnutie tohto cieľa je dobudovanie odborných učební a ich materiálno-technické vybavenie. Zlepšením materiálno-technického vybavenia odborných učební a ich potencionálnym sprístupnením verejnosti vytvárame podmienky pre naplnenie funkcie školy ako centra celoživotného vzdelávania.

Modernizáciou odborných učební a školskej knižnice sa docieli odstránenie nedostatočného a nevhodného vybavenia týchto učební  školy, čím sa prispeje k zvýšeniu kvality vyučovania a plnením vyučovacích plánov v zlepšených podmienkach dôjde k účinnejšiemu prepojeniu teoretického a praktického vyučovania.

Merateľným ukazovateľom aktivít projektu je počet obstaraných učební a počet žiakov, ktorí tieto učebne využívajú.

Viac
Subjekt
Mesto Ružomberok
Miesta realizácie
Ružomberok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.04.2023
Celková suma
145,159 €
Vlastné zdroje
7,258 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy pre obstarani…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
28.09.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
22.12.2020
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
13.04.2023
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
13.04.2023
Názov
Obstaranie učební IKT
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
13.04.2023
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne.
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
12.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
27.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
02.12.2019
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
670,0 (osoby)
Cieľ
670,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

30217600002 - Obstaranie učební IKT

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30217600001 - Obstaranie polytechnickej učebne

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30217600003 - Obstaranie školskej knižnice

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30217600004 - Obstaranie jazykovej učebne

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30217600001 - Obstaranie polytechnickej učebne

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

30217600002 - Obstaranie učební IKT

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

30217600004 - Obstaranie jazykovej učebne

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

30217600003 - Obstaranie školskej knižnice

faktúra MONASTER nábytok ZŠ Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania polytechnickej učebne ZŠ Zarevúca

Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania polytechnickej učebne ZŠ Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania polytechnickej učebne ZŠ Zarevúca

Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania polytechnickej učebne ZŠ Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Mzdy členov MOPS

Sumarizačný hárok MOPS záverečná žop

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
Mesto Ružomberok
Žiadaná suma
10,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30217670003 - Obstaranie školskej knižnice

faktúra Monaster IKT Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30217670002 - Obstaranie učební IKT

faktúra Monaster IKT Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30216760003 - Obstaranie školskej knižnice

faktúra Monaster IKT Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

302176700002 - Obstaranie učební IKT

faktúra Monaster IKT Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

30217670004 - Obstaranie jazykovej učebne

faktúra Monaster IKT Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 23FV0104 Škola s.r.o. - didaktika ZŠ Zarevúca

faktúra didaktika Škola s.r.o. - ZŠ Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 23FV0104 Škola s.r.o. - didaktika ZŠ Zarevúca

faktúra didaktika Škola s.r.o. - ZŠ Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 23FV0104 Škola s.r.o. - didaktika ZŠ Zarevúca

faktúra didaktika Škola s.r.o. - ZŠ Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

IKT Zarevúca

faktúra Monaster IKT Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT Zarevúca

faktúra Monaster IKT Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT Zarevúca

faktúra Monaster IKT Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT Zarevúca

faktúra Monaster IKT Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT Zarevúca

faktúra Monaster IKT Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT Zarevúca

faktúra Monaster IKT Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

IKT Zarevúca

faktúra Monaster IKT Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

IKT Zarevúca

faktúra Monaster IKT Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

IKT Zarevúca

faktúra Monaster IKT Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

IKT Zarevúca

faktúra Monaster IKT Zarevúca

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

302021I767 sumarizačný hárok osobné výdavky

sumarizačný hárok osobné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
Mesto Ružomberok
Žiadaná suma
4,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Ružomberok
IČO
00315737
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
MURAS, s. r. o.
IČO
46893059
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.