Popis projektu

Naša základná škola je jedna z úspešných novozámockých škôl, ktorá poskytuje základné vzdelanie na veľmi dobrej úrovni. Pozitívom školy je vysoká odbornosťa kvalifikovanosť jej pedagogických zamestnancov a humánny prístup pedagógov k žiakom. Úlohou základnej školy je dať žiakom základné vzdelanie. O jeho kvalite sa žiaci, rodičia a učitelia presvedčia vtedy, keď sú žiaci zo svojich vedomostí testovaní,prejdú na inú školu alebo opustia brány základnej školy a zakotvia na stredných školách. Naším dlhodobým cieľom je, aby žiaci z našej školy získali čo najviacvedomostí, vedeli ich v živote využiť, aby sa stali z nich skutočné osobnosti.V dlhodobej koncepcii rozvoja školy je hlavným cieľom humanisticko-demokratizačný proces výchovy a vzdelávania. Jednu z možných ciest humanizácie vidíme vuplatňovaní netradičných prístupov učiteľa k žiakovi. Ide o základné zmeny vo vzťahoch medzi učiteľom a žiakom, žiakom a žiakom, učiteľom a rodičom. Zameralisme sa na zmenu celkovej klímy školy, hľadáme optimálne metódy práce s deťmi. Naliehavou úlohou je naučiť deti byť za seba alebo za niečo zodpovedné, naučiťich samostatne sa rozhodovať. V tomto duchu bol zriadený aj žiacky parlament ako samostatný orgán, ktorý sa zúčastňuje na riadení školy.Veľký dôraz kladieme na dobrú prípravu žiakov na stredné školy i do života. Každý sa musí naučiť vedieť zaujať stanovisko, vynájsť sa , zvládať konfliktnú situáciua vedieť riešiť problémy. Zameriavame sa na zvýšenie odbornosti a kvalifikovanosti pedagogického zboru, ďalšie vzdelávanie a inovácie vo vyučovacom procese, ako aj na účasť rodičov averejnosti na realizácii našich projektov. V budúcnosti za najväčšiu prioritu budeme považovať preškolenie učiteľov na počítače, prácu s nimi a odovzdávanievedomostí žiakom.V školskom roku 2015/2016 sem mali 15 tried s variantom ISCED 1 a 13 tried s variantom ISCED 2.V školskom roku 2015/2016 sme mali 28 tried s variantom ISCED 1 a ISCED 2.Pedagogický proces zabezpečuje cca 50 pedagogických zamestnancov. Okrem učiteľov a vychovávateliek škola zamestnávala aj školskéhopsychológa a dvoch školských špeciálnych pedagógov. Na škole pracuje cca 36 záujmových krúžkov a na škole sa vyučuje aj španielsky afrancúzsky jazyk. Najväčší záujem žiaci prejavili o športové krúžky vedené nielen triednymi učiteľmi, ale i profesionálnymi trénermi. Ponukou počítačových krúžkovvytvorili priestor žiakom z menej podnetného prostredia. Škola sa prezentovala na rôznych aktivitách realizovaných pre rodičov, iných učiteľov a praktikantov.Zapájali sa do rôznych projektov a tým skvalitňovali materiálno-technické vybavenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Viac
Subjekt
Mesto Nové Zámky
Miesta realizácie
Nové Zámky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2020 - 01.03.2021
Celková suma
48,293 €
Vlastné zdroje
2,415 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie chemickej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
29.07.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
03.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
29.07.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
03.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
602,0 (osoby)
Cieľ
605,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.04.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vnútorné vybavenie ZŠ Nábrežná - učebné pomôcky

ZŠ Nábrežná - vnútorné vybavenie učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Vnútorné vybavenie ZŠ Nábrežná - učebné pomôcky (softvér)

ZŠ Nábrežná - vnútorné vybavenie učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Vnútorné vybavenie ZŠ Nábrežná - učebné pomôcky

ZŠ Nábrežná - vnútorné vybavenie učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Vnútorné vybavenie ZŠ Nábrežná - nábytok

ZŠ Nábrežná - vnútorné vybavenie nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Vybavenie odbornej učebne ZŠ Nábrežná - IKT

Vnútorné vybavenie odbornej učebne ZŠ Nábrežná - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
VINMONT s.r.o.
IČO
36846279
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.