Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je skvalitniť základné vzdelávanie obstaraním fyzikálnej učebne a tak prispieť   k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodovedných vied. Zriadením odbornej fyzikálnej  učebne a vybavením didaktickými pomôckami vytvárať primerané podmienky na aktívne osvojovanie  vedomostí, individuálny prístup, zriadenie žiakov so špeciálno–výchovnými potrebami aktívne sa zapájať,   zabezpečiť inklúziu vzdelávania. Umožniť žiakom manipulovať s konkrétnymi predmetmi, pozorovať javy,   merať, experimentovať, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické problémy.   Žiacke objavovanie, bádanie, skúmanie sú základnými prístupmi, ktoré umožňujú nielen osvojiť si nové   vedomosti, ale aj základy spôsobilosti vedeckej práce a vytvárajú pozitívne postoje k vedeckému spôsobu  poznávania sveta.

Obec Bojná sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Topoľčany. Miesto realizácie projektu je základná  škola, ktorá je v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. V rámci projektu budeme realizovať 2 hlavné aktivity a 1  podpornú aktivitu. Hlavné aktivity sú: obstaranie prírodovedných učební a  stavebno-technické úpravy pre  potreby obstarania učební. Podpornou aktivitou, ktorú budeme realizovať je riadenie projektu.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú: Kapacita podpornej školskej infraštruktúry základných škôl –  248, počet podporených základných škôl – 1 a počet podporených učební prírodovedných – 1.   Realizáciou   projektu dosiahneme lepšie výchovno–vzdelávacie výsledky žiakov, umiestnenie sa na  popredných  miestach v súťažiach a testovaniach a zlúčenie žiakov v rámci inkluzívneho vzdelávania.  Zároveň budeme  mať zriadenú odbornú učebňu vybavenú modernými didaktickými prostriedkami.

Viac
Subjekt
Obec Bojná
Miesta realizácie
Bojná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.07.2020
Celková suma
62,497 €
Vlastné zdroje
3,125 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy pre potreby o…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
22.06.2020
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
20.07.2020
Názov
Obstaranie prírodovedných učební
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
22.06.2020
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
14.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
22.06.2020
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
20.07.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
248,0 (osoby)
Cieľ
248,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra č. F20096

Vlastník dokladu
Obec Bojná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra č. F20096

Vlastník dokladu
Obec Bojná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpočtová technika

Faktúra č. 20200201

Vlastník dokladu
Obec Bojná
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Výpočtová technika

Faktúra č. 20200201

Vlastník dokladu
Obec Bojná
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200074

Vlastník dokladu
Obec Bojná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200074

Vlastník dokladu
Obec Bojná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 016.22020

Vlastník dokladu
Obec Bojná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 016.22020

Vlastník dokladu
Obec Bojná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér / expert pre verejné obstarávanie - marec

Výplatný lístok č. 236 - 03.20

Vlastník dokladu
Obec Bojná
Dodávateľ
Obec Bojná
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Manažér / expert pre verejné obstarávanie - máj

Výplatný lístok č. 236 - 05.20

Vlastník dokladu
Obec Bojná
Dodávateľ
Obec Bojná
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - apríl

Výplatný lístok č. 236 - 04.20

Vlastník dokladu
Obec Bojná
Dodávateľ
Obec Bojná
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - jún

Výplatný lístok č. 236 - 06.20

Vlastník dokladu
Obec Bojná
Dodávateľ
Obec Bojná
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) - júl

Výplatný lístok č. 236 - 07.20

Vlastník dokladu
Obec Bojná
Dodávateľ
Obec Bojná
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov IČO
Názov
Obec Bojná
IČO
00310239
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Scholaris, s.r.o.
IČO
46324844
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
castitas s.r.o.
IČO
46559493
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.