Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklodopravy, ul. na Kamenci, od. Ul. na Vinohrady po Kasárenskú

Mesto Trenčín

Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy  - cyklodopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín, v jeho mestskej časti Západ - tvoriacu urbanistické obvody Záblatie, Malé Záblatie, Zlatovce, Istebník a Orechové a priľahlých obciach v mestskej funkčnej oblasti Trenčín  pokračovaním v budovaní kompaktnej siete cyklistickej infraštruktúry - cyklistických komunikácií s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Cieľovým územím realizácie projektu je krajské mesto Trenčín na ul. Na Kamenci, od ul. Na Vinohrady po ul. Kasárenská, ktorá v zmysle generelu cyklistickej dopravy mesta Trenčín tvorí dopravné prepojenie vetvy F s vetvou E radiálnej cyklistickej trasy s prioritne dopravnou funkciou, ktorá sprístupňuje jeden z hospodárskych uzlov na území mesta generujúci viac ako 300 pracovných miest a nadväzuje na rekonštrukciu ciest Záblatie – Zlatovce, ktoré boli realizované v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500-159,100  pre traťovú rýchlosť do 160 km/h – Malá stavba“ v roku 2015 - 2016 .

Komplexnou hĺbkovou rekonštrukciou miestnej komunikácie s (odstránenie úzkych miest, bezbariérové nástupiská na autobusových zastávkach a prechody pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovatkách a kompletné vodorovné a zvislé dopravné značenie) sa zlepší mestskej mobility obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín v oblasti nemotorovej a verejnej osobnej dopravy.

Projekt je plne v súlade s intervenčnou stratégiou IROP, realizáciou projektu prispejeme k napĺňaniu strategických mestských, regionálnych, národných ako aj európskych cieľov v oblasti využívania ekologicky priaznivých dopravných systémov v záujme udržateľnej mestskej mobility. Projekt bude mať pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia znížením miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií ako ak horizontálny princíp Nediskriminácia v podobe debarierizácie verejných priestranstiev, čím projekt prispieva k zlepšovaniu podmienok života obyvateľov. Pozitívny dopad dosiahneme prostredníctvom opatrení, ktorých cieľom je preferencia cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy. Významný prínos  je vytvorenie bezpečného prepojenia časti Malé Záblatie a centra mesta s priemyselnou zónou v areály bývalého Nábytkárskych závodov a centrom hospodárskeho významu nachádzajúcimi sa na Kasárenskej ulici – bývalým Vojenským opravárenským podnikom, Realizáciou projektu sa tak budú motivovať ľudia na presun v rámci mesta využiť bicykel za prácou/verejnými službami.

Viac
Subjekt
Mesto Trenčín
Miesta realizácie
Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2020 - 01.12.2021
Celková suma
693,372 €
Vlastné zdroje
34,669 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba …
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
05.10.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.10.2021
Názov
Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba …
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
05.10.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,851 (km)
Cieľ
0,851 (km)
Naposledy aktualizované
28.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce Cyklotrasy SO na Kamenci

Faktúra DOSA

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
387,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce Cyklotrasy SO na Kamenci

Faktúra DOSA

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
387,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

Stavebné práce Cyklotrasy SO na Kamenci

Fa DOSA

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
225,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

stavebné práce

Fa DOSA

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
80,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov IČO
Názov
DOSA Slovakia, s.r.o.
IČO
36412678
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.