Popis projektu

Cieľ: Zlepšiť prístup žiakov základnej školy ku kvalitnému primárnemu vzdelávaniu, s rešpektovaním ich individuálnych schopností a potrieb, s akcentom na rozvíjanie ich kľúčových kompetencií. Výsledok: priestorové a materiálno-technické zlepšenie odborného zázemia zákl. školy. Budú vybudované 2 odborné učebne, ktoré na škole nie sú a jedna modernizovaná. Aktivitou typu f., stavebno-technické úpravy..., sa realizuje hl. aktivita: Stavebné a technické úpravy: jaz. učebňa predelením chodby na 3.NP; biologicko-chem. učebňa -prestavbou jestvujúcej triedy; Aktivitou typu  a., obstaranie jazykových učební na výučbu jazykov (SJ a CJ), sa realizuje hl. aktivita: Budovanie a vybavenie jazykovej učebne; Aktivitou typu  c., obstaranie prírodovedných učební, sa realizuje hl. aktivita: Budovanie a vybavenie biologicko-chem. učebne; Aktivitou typu  d., obstaranie polytechnických učební, sa realizuje hl. aktivita: Vybavenie polytech. učebne; Cieľová skupina: žiaci plniaci povinnú škol. dochádzku zo školského obvodu. Miesto: ZŠ s MŠ Ľubotín, Školská 2. Realizáciou projektu sa naplnia merateľné ukazovatele: Kap. podporenej škol. infraštruktúry zákl. škôl – 278; Poč. podporených učební jazykových – 1; Poč. podporených učební polytechnických – 1; Poč. podporených učební prírodovedných – 1; Poč. podporených základných škôl – 1.

Viac
Subjekt
Obec Ľubotín
Miesta realizácie
Ľubotín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.10.2021
Celková suma
149,502 €
Vlastné zdroje
7,475 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Budovanie a vybavenie jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
19.05.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
14.10.2021
Názov
Stavebné a technické úpravy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
24.03.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
24.08.2020
Názov
Vybavenie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
19.05.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
16.10.2021
Názov
Budovanie a vybavenie biologicko-chemic…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
19.05.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
16.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
24.03.2020
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
1,0 (osoby)
Cieľ
1,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra_OU_práce

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra_OU_práce

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ

Faktúra č. 911210203

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ

Faktúra č. 911210203

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ

Faktúra č. 911210203

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ

Faktúra č. 911210203

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ

Faktúra č. 911210203

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ

Faktúra č. 911210203

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a tech. vybavenie IKT - Chemicko-biol. učebňa

faktúra č. 212000234_mona

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a tech. vybavenie IKT - jaz uč - softwér

faktúra č. 212000234_mona

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a tech. vybavenie IKT - jazyková učebňa

faktúra č. 212000234_mona

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a tech. vybavenie IKT - jazyková učebňa

faktúra č. 212000234_mona

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Technické a tech. vybavenie IKT - Chemicko-biol. učebňa

faktúra č. 212000234_mona

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Technické a tech. vybavenie IKT - jaz uč - softwér

faktúra č. 212000234_mona

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnická učebňa

faktúra č. 20210396_miva

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
42,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - chemicko-biologická učebňa

faktúra č. 20210396_miva

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
42,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - chemicko-biologická učebňa

faktúra č. 20210396_miva

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
42,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnická učebňa

faktúra č. 20210396_miva

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
42,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Sum hárok - Projektový manažér 02_2020-07_2021

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
Obec Ľubotín
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka informačného plagátu - AL tabuľka

faktúra č. 10200040 - infoplagát

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Finančný manažér

Sum hárok - Finančný manažér 09_2020-09_2021

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
Obec Ľubotín
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér /expert prípravy projektu

Sum hárok - Manažér prípravy projektu - 05_2017

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
Obec Ľubotín
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér /expert pre verejné obstarávanie

Sum hárok - Manažér pre VO - 02_2020

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
Obec Ľubotín
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Ľubotín
IČO
00330035
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
DANOVA SK s.r.o.
IČO
47427761
Názov
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o.
IČO
47320834
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.