Popis projektu

Podnetom na predkladanie projektu „“ (Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA) bolo riešenie neuspokojivého stavu poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb.

Jednou z identifikovaných príčin problému je a s tým súvisiace obmedzené možnosti na poskytovanie sociálnej služby adresne a podľa individuálnych potrieb prijímateľov. Ďalším dôvodom je , čo má za následok sťažený prístup prijímateľov sociálnej služby k prvkom občianskej vybavenosti, verejným službám a pracovným príležitostiam. Sťažený prístup k týmto dôležitým súčastiam života v komunite negatívnym spôsobom determinuje rozsah ich príležitostí v oblasti samostatnosti, rozhodovania, rozvoja komunikačných zručností, trávenia voľného času a získavania pracovných skúseností.

že prostredníctvom v systéme sociálnych služieb v okrese Pezinok, Častá, Dubová, Modra - Kráľová, v rámci prioritnej osi č.2: „Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám.

, pričom úvodnú časť absolvoval žiadateľ nákupom vhodných pozemkov a dvoch 4-izbových bytov v Pezinku z vlastných zdrojov. Projekt pozostáva z nasledovných hlavných aktivít:

HA 1 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Častá ();

HA 2 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Dubová ();

HA 3 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu Modra - Kráľová (

HA 4 - Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPB MEREMA (systém zdvíhacieho zariadenia, súbor profesionálnych kuchynských spotrebičov, 6 zostáv kuchynskej linky so zabudovanými spotrebičmi);

HA 5 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov; (vplyvom rekonštrukcie objektu v Modre - Kráľovej sa preklasifikuje objekt do )  

Žiadateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť zmenu fyzického prostredia adekvátnym pre zdravotný stav prijímateľov za účelom dosiahnutia . 

Realizáciou projektu „DSS a ZPB MEREMA“ dôjde na všetkých miestach jej poskytovania.

Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na činnostiach, ktoré dokážu vykonávať samostatne, získajú väčší priestor na sebarealizáciu, čo následne mení aj postoj k sebe samému ako aj k okolitému svetu. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Viac
Subjekt
Bratislavský samosprávny kraj
Miesta realizácie
Dubová, Častá, Modra
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2020 - 01.01.2022
Celková suma
3,913,708 €
Vlastné zdroje
195,685 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Opatrenia na zvýšenie energetickej hosp…
Typ
F. UMR_Opatrenia na…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Investovanie do MTV zariadenia
Typ
E. UMR_Investovanie…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Rekonštrukcia a modernizácia SO Modra -…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba nového SO – dvojdom Dubová
Typ
C. UMR_Zriaďovanie …
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
29.07.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba nového SO – dvojdom Častá
Typ
C. UMR_Zriaďovanie …
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
27.07.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
82,22 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
50,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
36,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
835,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1165,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2000,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.