Popis projektu

Podnetom na predkladanie projektu „“ (Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA) bolo riešenie neuspokojivého stavu poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb.

Jednou z identifikovaných príčin problému je a s tým súvisiace obmedzené možnosti na poskytovanie sociálnej služby adresne a podľa individuálnych potrieb prijímateľov. Ďalším dôvodom je , čo má za následok sťažený prístup prijímateľov sociálnej služby k prvkom občianskej vybavenosti, verejným službám a pracovným príležitostiam. Sťažený prístup k týmto dôležitým súčastiam života v komunite negatívnym spôsobom determinuje rozsah ich príležitostí v oblasti samostatnosti, rozhodovania, rozvoja komunikačných zručností, trávenia voľného času a získavania pracovných skúseností.

že prostredníctvom v systéme sociálnych služieb v okrese Pezinok, Častá, Dubová, Modra - Kráľová, v rámci prioritnej osi č.2: „Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám.

, pričom úvodnú časť absolvoval žiadateľ nákupom vhodných pozemkov a dvoch 4-izbových bytov v Pezinku z vlastných zdrojov. Projekt pozostáva z nasledovných hlavných aktivít:

HA 1 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Častá ();

HA 2 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Dubová ();

HA 3 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu Modra - Kráľová (

HA 4 - Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPB MEREMA (systém zdvíhacieho zariadenia, súbor profesionálnych kuchynských spotrebičov, 6 zostáv kuchynskej linky so zabudovanými spotrebičmi);

HA 5 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov; (vplyvom rekonštrukcie objektu v Modre - Kráľovej sa preklasifikuje objekt do )  

Žiadateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť zmenu fyzického prostredia adekvátnym pre zdravotný stav prijímateľov za účelom dosiahnutia . 

Realizáciou projektu „DSS a ZPB MEREMA“ dôjde na všetkých miestach jej poskytovania.

Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na činnostiach, ktoré dokážu vykonávať samostatne, získajú väčší priestor na sebarealizáciu, čo následne mení aj postoj k sebe samému ako aj k okolitému svetu. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Viac
Subjekt
Bratislavský samosprávny kraj
Miesta realizácie
Dubová, Častá, Modra
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2020 - 01.11.2023
Celková suma
3,910,845 €
Vlastné zdroje
195,542 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Opatrenia na zvýšenie energetickej hosp…
Typ
F. UMR_Opatrenia na…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
28.10.2021
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
03.05.2023
Názov
Investovanie do MTV zariadenia
Typ
E. UMR_Investovanie…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
21.06.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Rekonštrukcia a modernizácia SO Modra -…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
28.10.2021
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
03.05.2023
Názov
Výstavba nového SO – dvojdom Dubová
Typ
C. UMR_Zriaďovanie …
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
11.08.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Výstavba nového SO – dvojdom Častá
Typ
C. UMR_Zriaďovanie …
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
27.07.2020
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
07.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
50,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
152,21 (kWh/rok)
Cieľ
82,22 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
24,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
36,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
686,0 (m2)
Cieľ
835,0 (m2)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
1851,0 (m2)
Cieľ
2000,0 (m2)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
1165,0 (m2)
Cieľ
1165,0 (m2)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

HAP č. 3

FA1 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
414,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

HAP č. 5

FA1 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

HAP č. 3 Zádržné

FA1 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

HAP č. 5 Zádržné

FA1 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

20200317 - Stavebné práce HAP1

FA1 - DI MEREMA - Častá

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

20200317 - Stavebné práce HAP1

FA1 - DI MEREMA - Častá

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20200317 - Stavebné práce - DI Častá - refundácia zádržného

FA1 - DI MEREMA - Častá

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20200316 - Stavebné práce HAP2

FA1 - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

20200316 - Stavebné práce HAP2

FA1 - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20200316 - Stavebné práce - Zádržné

FA1 - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

20210061 - Stavebné práce DI Častá, HAP č.1

FA2 - DI MEREMA - Častá

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

20210061 - Stavebné práce DI Častá - refundácia zádržného

FA2 - DI MEREMA - Častá

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20210060 - Stavebné práce DI Dubová, HAP č.2

FA2 - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

20210060 - Stavebné práce DI Dubová - Zádržné

FA2 - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

20210155 - Stavebné práce DI Častá, HAP č.1

FA3 - DI MEREMA - Častá

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

20210155 - Stavebné práce DI Častá - refundácia zádržného

FA3 - DI MEREMA - Častá

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20210214 - Stavebné práce DI Dubová, HAP č.2

FA3 - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

20210214 - Stavebné práce DI Dubová - Zádržné

FA3 - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

20210250 - Stavebné práce DI Častá, HAP č.1

FA4 - DI MEREMA - Častá

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

20210250 - Stavebné práce DI Častá - refundácia zádržného

FA4 - DI MEREMA - Častá

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20210291 - Stavebné práce - HAP č.1

FA5 - DI MEREMA - Častá

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

20210291 - Stavebné práce - HAP č.1

FA5 - DI MEREMA - Častá

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20210291 - Stavebné práce DI Častá - refundácia zádržného

FA5 - DI MEREMA - Častá

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DI Dubová - GRUND - HAP č.2

FA5 - GRUND - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

DI Dubová - GRUND - HAP č.2 - Zádržné

FA5 - GRUND - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

DI MEREMA - Modra-Kráľová - HAP č. 4 - MTV

FA - DI MEREMA - Modra-Kráľová - MTV

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

DI Dubová - GRUND - HAP č.2

FA1 - GRUND - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

DI Dubová - GRUND - HAP č.2 - zádržné

FA1 - GRUND - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

DI Dubová - GRUND - HAP č.2

FA2 - GRUND - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

DI Dubová - GRUND - HAP č.2 - Zádržné

FA2 - GRUND - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

DI Dubová - GRUND - HAP č.2

FA3 - GRUND - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2023
Názov

DI Dubová - GRUND - HAP č.2 - Zádržné

FA3 - GRUND - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

DI Dubová - GRUND - HAP č.2 - Zádržné

FA4 - GRUND - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

DI Dubová - GRUND - HAP č.2

FA4 - GRUND - DI MEREMA - Dubová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

HAP č. 3

FA2 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

HAP č. 5

FA2 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

20220218 HAP č. 3 Zádržné

FA2 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

20220218 HAP č. 5 Zádržné

FA2 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

HAP č. 1

FA6 - DI MEREMA - Častá

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

HAP č. 4 - MTV

FA1-DI MEREMA - Častá - MTV

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
M T J interiér, s.r.o.
Žiadaná suma
15,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

20220254 HAP č. 3 Zádržné

FA3 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

20220254 HAP č. 5 Zádržné

FA3 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

HAP č. 5

FA3 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

HAP č. 3

FA3 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

2023010 - HAP č. 3 Zádržné

FA4 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

2023010 - HAP č. 3

FA4 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

2023043 - HAP č. 5

FA5 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

2023043 - HAP č. 3

FA5 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

2023043 - HAP č. 5 Zádržné

FA5 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

2023043 - HAP č. 3 Zádržné

FA5 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

2023087 - HAP č. 5 Zádržné

FA6 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

2023087 - HAP č. 3 Zádržné

FA6 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

2023087 - HAP č. 5

FA6 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

2023087 - HAP č. 3

FA6 - DI MEREMA - Modra - Kráľová

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Bratislavský samosprávny kraj

Suma celkom
245,426 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Hodnotenie uchádzač… Netransparentnosť a…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
M T J interiér, s.r.o.
IČO
36400211
Názov
Grund Vranov nad Topľou s.r.o
IČO
31686974
Názov
OMOSS spol. s r.o.
IČO
36390151
Názov
ROKO gips, s.r.o.
IČO
36302031
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.