Popis projektu

V tomto projekte sa uchádzame o zriadenie jazykovej učebne, školskej knižnice a IKT učebne.
Hlavným cieľom nášho projektu je zlepšenie výsledkov našich žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia našej základnej školy  z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a nášho projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: jazykovej učebne, školskej knižnice  a IKT učebne pre žiakov našej základnej školy.
Stanovený celkový cieľ projektu,  súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. 


Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.


Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka  pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,
 • obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
 • obstaranie IKT učební
 
Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú: 
 • zlepšenie technického vybavenia jazykových učební;
 • zlepšenie technického vybavenia školských knižníc;
 • zlepšenie technického vybavenia IKT učební.

 
Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladanej žiadosti zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: učebne pre vyučovanie fyziky s kapacitou 16 žiakov. V rámci projektu bude zriadená aj jazyková učebná s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou troch hlavných aktivít projektu:

 • Zriadenie modernej jazykovej učebne pre ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom
 • Zriadenie modernej školskej knižnice pre ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom
 • Zriadenie modernej IKT učebne pre ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom
 
a podpornými aktivitami:
 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu

 
Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. Miestom realizácie projektu je: Základná škola s materskou školou, Školská 490, Teplička nad Váhom, Školská 490, 01301 Teplička nad Váhom, IČO: 37813269.

Realizáciou aktivít projektu budú zaplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0320 Počet podporených učební jazykových
 • P0297 Počet podporených knižníc
 • P0319 Počet podporených učební IKT
 • P0327 Počet podporených základných škôl

 
Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Žilinského kraja na roky 2014 – 2020 a konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2.


Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

 • zabezpečenie technického vybavenia jazykových učební,  
 • zabezpečenie technického vybavenia školských knižníc,    
 • zabezpečenie technického vybavenia IKT učební,   

Viac
Subjekt
Obec Teplička nad Váhom
Miesta realizácie
Teplička nad Váhom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2021 - 01.12.2021
Celková suma
70,406 €
Vlastné zdroje
3,520 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie modernej IKT učebne pre ZŠ s …
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
04.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
24.08.2021
Názov
Zriadenie modernej školskej knižnice pr…
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
04.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
24.08.2021
Názov
Zriadenie modernej jazykovej učebne pre…
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
04.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
24.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
04.12.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
470,0 (osoby)
Cieľ
470,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zriadenie modernej jazykovej učebne pre ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom

Faktúra 20200428 | 121104

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie modernej školskej knižnice pre ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom

Faktúra 20200428 | 121104

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie modernej IKT učebne pre ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom

Faktúra 20200428 | 121104

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie modernej jazykovej učebne pre ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom

Faktúra 20200428 | 121104

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Zriadenie modernej školskej knižnice pre ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom

Faktúra 20200428 | 121104

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Zriadenie modernej IKT učebne pre ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom

Faktúra 20200428 | 121104

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Didaktické pomôcky 2

Faktúra č. 212000012

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky 1

Faktúra č. 212000012

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky 1

Faktúra č. 212000012

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky 2

Faktúra č. 212000012

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Knižničný fond

Faktúra č. 210100625

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Knižničný fond

Faktúra č. 210100625

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre IKT učebňu

Faktúra č. VF202113

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre školskú knižnicu

Faktúra č. VF202113

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre jazykovú učebňu

Faktúra č. VF202113

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre IKT učebňu

Faktúra č. VF202113

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

IKT pre jazykovú učebňu

Faktúra č. VF202113

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

IKT pre školskú knižnicu

Faktúra č. VF202113

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Osobné výdavky

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Teplička nad Váhom
Dodávateľ
Obec Teplička nad Váhom
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov IČO
Názov
Obec Teplička nad Váhom
IČO
00648264
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
UniKnihy.sk s.r.o.
IČO
36683132
Názov
VINMONT s.r.o.
IČO
36846279
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.