Popis projektu

S cieľom zvýšiť kvalitu čitateľskú, matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť na gymnáziu sme sa rozhodli realizovať predkladaný projekt. Súčasná štruktúra a obsah vzdelávania na našom gymnáziu nie sú dostatočne harmonizované s technickými a technologickými zmenami, ako aj s nárokmi, ktoré kladie na jedinca spoločnosť založená na vedomostiach. V rámci projektu chceme dosiahnuť zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom zavedenia ďalších extra hodín do vzdelávacieho procesu. Extra hodiny budú zamerané na slovenský a maďarský jazyk, matematiku, prírodovedné predmety a predmety podporujúce finančnú gramotnosť. V rámci extra hodín bude prebiehať inovatívna výučba s využitím novozakúpených učebných a literárnych pomôcok. S cieľom dosiahnutia čo najlepších študijných výsledkov našich žiakov, vnímame ako nevyhnutnú potrebu prehĺbiť spoluprácu našich zamestnancov. Vhodným riešením je vzdelávacia činnosť a vytvorenie pedagogických klubov zameraných na výmenu skúsenosti, osvedčených postupov a metód vzdelávania.

Zvýšiť kvalitu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.

- žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

- pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- ostatní pedagogickí zamestnanci školy, ktorí nie sú zapojení priamo do projektu

- rodičia žiakov

- pedagogickí a odborní zamestnanci ostatných škôl v našom regióne

- odborná verejnosť

- potencionálni zamestnávatelia

1. Implementácia extra hodín

2. Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov

3. Koordinácia projektu

Začiatok realizácie: september 2019

Koniec realizácie: august 2022

Dĺžka trvania: 36 mesiacov

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice, 

P0279 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie - 12

P0278 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií - 12

P0455 - Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti - 102

P0449 - Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu - 102

P0451 - Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti - 120

Viac
Subjekt
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.12.2022
Celková suma
151,409 €
Vlastné zdroje
7,570 €
Vyčerpané z projektu
43,152 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozšírenie kľúčových kompetencií pedago…
Typ
Podpora rozvoja kľú…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
11.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Koordinácia projektu
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
11.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Implementácia extra hodín
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
11.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
11.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
26.08.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
Hodnota
14,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
102,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
208,0 (počet)
Cieľ
102,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
208,0 (počet)
Cieľ
120,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
Hodnota
14,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

AP za 12/2020,1/2021 + odvody zam.ľa pol.r. 3.1.5.

Koordinačný tím za 11,12/2020, 01/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

FM za 11,12/2020,1/2021 + odvody zam.ľ.a pol.r. 3.1.4.

Koordinačný tím za 11,12/2020, 01/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

PM za 01/2021+odvody zam.+ľa, pol.r. 3.1.1.

Koordinačný tím za 11,12/2020, 01/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

PM za 02/2021,+odvody zam.ľa, pol.r. 3.1.1.

Koordinačný tím 2/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

AP + odvody zam.ľa za 02/2021, pol. r. 3.1.5.

Koordinačný tím 2/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

FM za 02/2021,+odvody zam.ľa, pol. r. 3.1.4.

Koordinačný tím 2/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

FM + odvody zam.ľa za 03/2021, pol.r. 3.1.4.

Koordinačný tím 03/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

AP + odvody zam.ľa za 03/2021, pol.r. 3.1.5.

Koordinačný tím 03/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

PM + odvody zam.ľa za 03/2021, pol. r. 3.1.1.

Koordinačný tím 03/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

AP + odvody zam.ľa za 4/2021, pol.r. 3.1.5.

Koordinačný tím za 04/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

PM + odvody zam.ľa za 4/2021, pol.r. 3.1.1.

Koordinačný tím za 04/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

FM + odvody zam.ľa za 04/2021, pol.r. 3.1.4

Koordinačný tím za 04/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

PM + odvody zam.ľa za 6/2021, pol.r. 3.1.1.

Koordinačný tím za 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2021
Názov

FM + odvody zam.ľa za 6/2021, pol.r. 3.1.4.

Koordinačný tím za 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2021
Názov

AP + odvody zam.ľa za 6/2021, pol.r. 3.1.5.

Koordinačný tím za 06/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2021
Názov

PM + odvody zam.ľa za 05/2021, pol.r. 3.1.1.

Koordinačných tím za 05/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

FM + odvody zam.ľa za 05/2021 pol.r. 3.1.4.

Koordinačných tím za 05/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

AP + odvody zam.ľa za 5/2021 pol.r. 3.1.5.

Koordinačných tím za 05/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

AP + odvody zam.ľa za 7/2021 pol.r. 3.1.5.

Koordinačný tím za 7/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

FM + odvody zam.ľa za 7/2021, pol.r. 3.1.4.

Koordinačný tím za 7/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

PM + odvody zam.ľa za 7/2021, pol.r. 3.1.1.

Koordinačný tím za 7/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

PM + odvody zam.ľa za 8/2021, pol.r. 3.1.1.

Koordinačný tím za 8/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Extra hodiny Gymnázia za 01/2021

Extra hodiny Gymnázia 01/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
1,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Extra hodiny Gymnázia ŠSJN za 3/2021, pol.r. 4.6.2.

Extra hodiny Gymnázia za 3/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Extra hodiny Gymnázia ŠSJN za 2/2021, pol.r. 4.6.2.

Extra hodiny gymnázia 2/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Extra hodiny Gymnázia ŠSJN za 5/2021, pol.r. 4.6.2.

Extra hodiny Gymnázia5/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Extra hodiny Gymnázia ŠSJN za 5/2021, pol.r. 4.6.2.

Extra hodiny gymázia 4/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Extra hodiny Gymnázia ŠSJN za 6/2021, pol.r. 4.6.2.

Extra hodiny gymnázia za 6/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 1

Interaktívne vzdelávanie učiteľa 1 pol.r. 5.6.4.

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
2,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Ped.klub MFG za 11/2020, pol.r. 5.6.2.

Pedagogické kluby Gymnázia za 11/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Ped.klub PG za 11/2020, roz.pol. 5.6.3.

Pedagogické kluby Gymnázia za 11/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Pedag.kluby ČG za 11/2020, r.p.5.6.1.,

Pedagogické kluby Gymnázia za 11/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Pedag. kluby ČG,Gymnázia za 12/2020, roz.pol.5.6.1.

Pedag. kluby ČG,MFG,PG Gymnázia 12/20

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Pedag. klubyMFG Gymnázia za 12/20, roz.pol.5.6.2.

Pedag. kluby ČG,MFG,PG Gymnázia 12/20

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Pedag. kluby PG Gymnázia za 12/20, roz.pol.5.6.3.

Pedag. kluby ČG,MFG,PG Gymnázia 12/20

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Pedag.klub PG za 01/2021, roz.pol. 5.6.3.

Pedag.kluby Gymnázia za 01/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Ped.klub ČG za 01/2021, roz.pol. 5.6.1.

Pedag.kluby Gymnázia za 01/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Pedag.klub MFG za 01/2021, roz.pol. 5.6.2.

Pedag.kluby Gymnázia za 01/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Pedag.klub MFG za 02/2021, roz. pol. 5.6.2.

Pedag.kluby ČG, MFG,PG za 02/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Pedag.klub ČG za 02/2021, roz. pol. 5.6.1.

Pedag.kluby ČG, MFG,PG za 02/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Pedag.klub PG za 02/2021, roz. pol. 5.6.3.

Pedag.kluby ČG, MFG,PG za 02/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Pedag.klub ČG za 03/2021, pol. 5.6.1.

Pedag.kluby ČG, MFG,PG za 03/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Pedag.klub PG za 03/2021, pol.r. 5.6.3.

Pedag.kluby ČG, MFG,PG za 03/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Pedag.klub MFG za 03/2021, pol.r. 5.6.2.

Pedag.kluby ČG, MFG,PG za 03/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Pedag.klub ČG za 04/2021, roz.pol. 5.6.1.

Pedag.kluby za 04/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Pedag.klub PG za 04/2021, roz.pol. 5.6.3.

Pedag.kluby za 04/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Pedag.klub MFG za 04/2021, roz.pol. 5.6.2.

Pedag.kluby za 04/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Pedagogický klub PG 5/2021, pol.r. 5.6.3.

Pedagogické kluby Gymnázia za 5/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Pedag.klub ČG za 5/2021, roz.pol. 5.6.1.

Pedagogické kluby Gymnázia za 5/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Pedag.klub MFG za 05/2021, pol.r. 5.6.2.

Pedagogické kluby Gymnázia za 5/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Pedagogické kluby Gymnázia za 6/2021,ČG,pol.5.6.1.

Pedagogické kluby Gymnázia za 6/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2021
Názov

Pedagogické kluby Gymnázia za 6/2021,PG, pol. 5.6.3

Pedagogické kluby Gymnázia za 6/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2021
Názov

Pedagogické kluby Gymnázia za 6/2021,MFG pol.r.5.6.2.

Pedagogické kluby Gymnázia za 6/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2021
Názov

Odvody zamest.ľa Nepravidelný príjem 32,55% DoVP za manažéra monot.polr. 3.1.8.

Manažér monitorovanie + odvody zam.ľ.a 8/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Manažér monitorovania za9/2020-8/2021 , pol.r.3.1.7.

Manažér monitorovanie + odvody zam.ľ.a 8/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Paušálna sadzba z priamych pers.nákladov za 1-8/2021 koordinačného tímu

Paušálna sadzba z dekl.pers.nákladov 15%

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
1,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

pol.r. 3.1.4.FM + odvody za 9/2021

Koordinačný tím 9/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

pol.r. 3.1.5. AP + odovdy zam.ľa. 9/2021

Koordinačný tím 9/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

pol. r. 3.1.1. PM + odvody zam.ľ.9/2021

Koordinačný tím 9/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

roz.pol. 3.1.4. FM + odvody zam.ľ.a 10/2021

Koordinačný tím 10/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

roz.pol. 3.1.1.PM+odvody zam.ľa 10/2021

Koordinačný tím 10/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

roz. pol. 3.1.5. AP+odvody zam.ľa 10/2021

Koordinačný tím 10/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

roz. pol. 3.1.4. FM + odvody zam.ľa za 11/2021

Koordinačný tím 11/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

pol. r. 3.1.1. PM + odvody zam.ľ.a 11/2021

Koordinačný tím 11/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

pol.r. 3.1.5. AP+ odvody zam.ľa za 11/2021

Koordinačný tím 11/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

pol.roz. 3.1.4. FM + odvody zam.ľa 12/2021

Koordinačný tím 12/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

roz.pol. 3.1.1. FM+odvody 12/2021

Koordinačný tím 12/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

roz. pol. 3.1.5. AP + odvody zam.ľa 12/2021

Koordinačný tím 12/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

roz. pol. FM 3.1.4. + odvody zam.ľa. 01/2022

Koordinačný tím 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

roz. pol.3.1.1. PM + odvody zame.ľa 01/2022

Koordinačný tím 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

roz. pol. 3.1.5. AP + odvody zam.ľ.a 01/2022

Koordinačný tím 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

pol.roz. 3.1.4. FM+odvody zam.ľa za 2/2022

Koordinačný tím 2/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

pol.roz. 3.1.1. FM+odvody zam.ľa 2/2022

Koordinačný tím 2/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

pol.r oz.3.1.5. AP + odvody zam.ľa za 2/2022

Koordinačný tím 2/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

pol. roz. 4.6.3.Extra hodiny+odvody zam.ľa za 9/2021

Extra hodiny za 9/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2021
Názov

roz. pol. 4.6.3. Extra hodiny G za 10/2021

Extra hodiny za 10/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

roz. pol. 4.6.3.Extra hodiny za Gymnázium 11/2021

Extra hodiny za 11/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

roz. pol. 4.6.3. Extra hodiny + odvody zam.ľa za 12/2021

Extra hodiny za 12/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

roz. pol. 4.6.3.Extra hodiny za Gymnázium 01/2022

Extra hodiny za 01/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

roz. pol. 4.6.3.Extra hodiny za Gymnázium 2/2022

Extra hodiny za 2/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

roz. pol. 5.6.1. Ped.klub ČG za 9/2021

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 9/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

roz.pol. 5.6.2. Ped.klub MFG za 9/2021

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 9/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

roz.pol. 5.6.3. Ped.klub PG za 9/2021

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 9/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

roz.pol. 5.6.1. Ped.klub ČG 10/2021

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 10/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

roz.pol. 5.6.2. Ped.klub MFG 10/2021

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 10/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

roz.pol. 5.6.3. Ped.klub PG 10/2021

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 10/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

roz.pol.5.6.2. Ped.klub MFG za 11/2021

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 11/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

roz.pol. 5.6.1. Ped.klub ČG 11/2021

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 11/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

roz.pol.5.6.3. Ped.klubPG za 11/2021

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 11/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

roz.pol. 5.6.1. Ped.klub ČG za 12/2021

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 12/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

roz.pol. 5.6.2. ped.klub MFG za 12/2021

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 12/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

roz.pol. 5.6.3. ped.klub PG za 12/2021

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 12/2021

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

roz.pol. 5.6.1. Ped.klub ČG za 01/2022

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 1/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

roz.pol. 5.6.2. Ped.klub MFG za 01/2022

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 1/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

roz.pol. 5.6.3. Ped.klub PG za 01/2022

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 1/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

roz. pol. 1.1. / 15% paušálne výdavky

Paušálne výdavky 15% z priamych pers.nákladov

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

roz. pol. 5.6.1. ped.klub ČG za 2/2022

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 02/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

roz. pol. 5.6.2. ped.klub MFG za 2/2022

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 02/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

roz. pol. 5.6.3. ped.klub PG za 2/2022

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 02/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Pedagogické kluby : PG pol.r ozpočtu 5.6.3. za 1/2020

Rozšírenie kľúčových kompetencií k BV č. 26

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Pedagogické kluby : ČG pol.rozpočtu 5.6.1. za 1/2020

Rozšírenie kľúčových kompetencií k BV č. 26

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Pedagogické kluby : MFG pol.rozpočtu 5.6.2. za 1/2020

Rozšírenie kľúčových kompetencií k BV č. 26

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Administratívny pracovník pol.rozpočtu 3.1.5. za február 2020

Účtovný doklad k BV č. 48

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Finančný manažér položka rozp. 3.1.4. za február 2020

Účtovný doklad k BV č. 48

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Projektový manažér položka rozpočtu 3.1.1. za február 2020

Účtovný doklad k BV č. 48

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Učitelia Extra hodín položka roz. 4.6.1.v šk.roku 2019/2020

Účtovný doklad k BV č. 48

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Učitelia extra hodín položka rozpočtu 4.6.1. za január 2020

Účtovný doklad k BV č. 26

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Finančný manažér pol.rozpočtu 3.1.4. za január 2020

Účtovný doklad k BV č. 26

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Administratívny pracovník pol. rozpočtu 3.1.5. za január 2020

Účtovný doklad k BV č. 26

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Projektový manažér pol. rozpočtu 3.1.1. za január 2020

Účtovný doklad k BV č. 26

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Extra hodiny učitelia pol.rozpočtu 4.6.1. za december 2019

Účtovný doklad k BV č. 1 z depozitu

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Administratívny pracovník pol.rozpočtu 3.1.5. za december 2019

Účtovný doklad k BV č. 1 z depozitu

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Finančný manažér pol.rozpočtu 3.1.4. za december 2019

Účtovný doklad k BV č. 1 z depozitu

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Projektový manažér pol.rozpočtu 3.1.1. za december 2019

Účtovný doklad k BV č. 1 z depozitu

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Pedagogický klub PG pol.rozpočtu 5.6.3. za 12/2019

Rozšírenie kľúčových kompetencii k BV č. 1 z depozitu

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Pedagogický klub MFG pol. rozpočtu 5.6.2. za 12/2019

Rozšírenie kľúčových kompetencii k BV č. 1 z depozitu

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Pedagogický klub ČG pol. rozpočtu 5.6.1. za 12/2019

Rozšírenie kľúčových kompetencii k BV č. 1 z depozitu

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Pedagogický klub učiteľov PG pol.rozpočtu 5.6.3. za 11/2019

Aktivity rozšírenia kľ.kompetencii učiteľov k BV č. 229

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Pedagogické kluby učiteľovMFG pol. rozpočtu 5.6.2. za 11/2019

Aktivity rozšírenia kľ.kompetencii učiteľov k BV č. 229

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Pedagogický klub učiteľov ČG - pol.rozpočtu 5.6.1. za 11/2019

Aktivity rozšírenia kľ.kompetencii učiteľov k BV č. 229

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Pedagogický klub -P rírodovedná gramotnosť pol.rozpočtu 5.6.3. za 10/2019

Aktivita rozšírenie kľúčových kompetencií k BV č. 208

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Pedagogický klub - MFgramotnosť pol.rozpočtu 5.6.2. za 10/2019

Aktivita rozšírenie kľúčových kompetencií k BV č. 208

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Pedagogický klub - ČG pol rozpočtu 5.6.1. za 10/2019

Aktivita rozšírenie kľúčových kompetencií k BV č. 208

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Pedagogický klub čitatel.gramotnosti pol.rozpočtu 5.6.1. za 9/2019

Aktivita - rozšírenie kľúčových kompetencii učiteľov k BV č. 187

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Pedagogický klub- mat.-finančnej gramotnosti pol.rozpočtu 5.6.2. za 9/2019

Aktivita - rozšírenie kľúčových kompetencii učiteľov k BV č. 187

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Pedagogický klub- prírodovednej gramotnosti pol.rozpočtu 5.6.3. za 9/2019

Aktivita - rozšírenie kľúčových kompetencii učiteľov k BV č. 187

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Extra hodiny položka rozpočtu 4.6.1. za september 2019

Účtovný doklad k BV č. 187

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Administratívny pracovník položka rozpočtu 3.1.5. za september 2019

Účtovný doklad k BV č. 187

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Finančný manažér položka rozpočtu 3.1.4. za september 2019

Účtovný doklad k BV č. 187

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Projektový manažér položka rozpočtu 3.1.1. za september 2019

Účtovný doklad k BV č. 187

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Extra hodiny učiteľov položka rozpočtu 4.6.1. za október 2019

Účtovný doklad k BV č. 208

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Administratívny pracovník položka rozpočtu 3.1.5. za október 2019

Účtovný doklad k BV č. 208

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Finančný manažér položka rozpočtu 3.1.4. za október 2019

Účtovný doklad k BV č. 208

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Projektový manažér položka rozpočtu 3.1.1. za október 2019

Účtovný doklad k BV č. 208

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Extra hodiny učitelia položka rozpočtu 4.6.1. za november 2019

Účtovný doklad k BV č. 229

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Administratívny pracovník pol.rozpočtu 3.1.5. za november 2019

Účtovný doklad k BV č. 229

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Finančný manažér pol.rozpočtu 3.1.4. za november 2019

Účtovný doklad k BV č. 229

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Projektový manažér pol.rozpočtu 3.1.1. za november 2019

Účtovný doklad k BV č. 229

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Microsoft Office Standard 2019 OLP NL AE( pre školy) pol.rozpočtu 2.1.10.

Nákup a dodávka IKT učebných pomôcok k projektu 312011U031

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Lenovo notebook V330-15IKB 81AX00SVCK, sivý pol.rozpočtu 2.1.9.

Nákup a dodávka IKT učebných pomôcok k projektu 312011U031

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Lenovo TAB P10, 10",64GB, biely pol.rozpočtu 2.1.8.

Nákup a dodávka IKT učebných pomôcok k projektu 312011U031

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

4World elektronické projekčné plátno DO 265x149 pol.rozpočtu 2.1.7.

Nákup a dodávka IKT učebných pomôcok k projektu 312011U031

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Epson projektory EH-TW650 pol.rozpočtu 2.1.6.

Nákup a dodávka IKT učebných pomôcok k projektu 312011U031

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Epson vizualizér ELPDC21 pol.rozpočtu 2.1.5.

Nákup a dodávka IKT učebných pomôcok k projektu 312011U031

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Tlačiareň Epson WF - C5790DWF pol. rozpočtu 2.1.11.

Nákup a dodávka IKT učebných pomôcok k projektu 312011U031

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Genius SP-HF 1800A, reproduktory, čierne pol.rozpočtu 2.1.4.

Nákup a dodávka IKT učebných pomôcok k projektu 312011U031

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Projektový manažor položka rozpočtu 3.1.1.za 03/2020

Koordinančný tím mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Administratívny pracovník položka rozpočtu 3.1.5. za 3/2020

Koordinančný tím mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Finančný manažér položka rozpočtu 3.1.4. za 3/2020

Koordinančný tím mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Projektový manažér položka rozpočtu 3.1.1. za 4/2020

Koordinačný tím mzdy 04/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Finančný manažér položka rozpočtu 3.1.4. za 4/2020 bez odvodov zam.ľa

Koordinačný tím mzdy 04/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Administratívny pracovník položka rozpočtu 3.1.5. za 4/2020 bez odvodov zam.ľa

Koordinačný tím mzdy 04/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Manažér monitorovania (DoVP), položka rozpočtu 3.1.6., za obdobie 1,3,4/2020

Mzdy 7/2020,

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Manažér monitorovania DoVP odvody zamestnávateľa za 1,3,4/2020pol. rozpočtu 3.1.7. odvod do ZP

Mzdy 7/2020,

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Projektový manažér položka rozpočtu 3.1.1. za 7/2020

Mzdy 7/2020,

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Finančný manažér položka rozpočtu 3.1.4. za 7/2020

Mzdy 7/2020,

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Manažér monitorovania odovdy zamestnávateľa za 8/2020 pol.rozpočtu 3.1.7

Mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Administratívny pracovník pol.rozpočtu 3.1.5. za 8/2020

Mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Projektový manažér pol.rozpočtu 3.1.1. za 8/2020

Mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Manažér monitorovania (DoVP) položka rozpočtu 3.1.6.za obdobie 8/2020

Mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Manažér monitorovania pol. 3.1.7. doplatok odvodov do SP za mesiace 1,3,4,2020 nepravidelný príjem

Mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Paušálne výdavky pol.rozpočtu 1.1.

Paušálne výdavky KT od 9 2019- 2- 2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2020
Názov

Paušálna sadzba pol. rozpočtu 1.1.FM za 3,4,7/2020 alikvotná

Paušálne sadzby z KT 3-8/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Paušálna sadzba pol. rozpočtu 1.1.Projektový manažér 3,4,7,8,/2020

Paušálne sadzby z KT 3-8/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

1.1._ Paušálna sadzba na nepriame výdavky z nákladov administratívneho pracovníka

Paušálna sadzba na nepriame výdavky na zam. z AP

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

1.1._ Paušálna sadzba na nepriame výdavky z nákladov Finančného manažéra

Paušálna sadzba z FM

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

1.1._ Paušálna sadzba na nepriame výdavky z nákladov PM

Paušálna sadzba na nepriame výdavky na zam. PM

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

5.6.1._Pedagogický klub - čitateľskej gramotnosti za 10/2020

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

5.6.3._Pedagogický klub prírodovedná gramotnosť za 10/2020;

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

5.6.2._Pedagogický klub - matematicko - finančnej gramotnsti 10/2020

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

5.6.1._Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti 9/2020

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

5.6.2._Pedagogický klub matematicko-finančnej gramotnosti 9/2020

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

5.6.3._Pedagogický klub prírodovednej gramotnosti 9/2020

Pedagogické kluby ČG,MFG,PG za 09/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

3.1.1._Projetkový manažér + odvody zam.ľ. za 12/2020

Projektový manažér + odvody

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

3.1.1._Projetkový manažér + odvody zam.ľ. za 11/2020

Riadiaci tím 11/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

4.6.2._Štandartná stupnica jednotkových nákladov učiteľ SŠ- Extra hodiny na gynáziu 2020/2021 za 10/2020

Extra hodiny + odvody zamľ.

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

3.1.1._Projetkový manažér + odvody zam.ľ. za 10/2020

Riadiaci tím za 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

3.1.4._Finančný manažér + odvody zam.ľ. za 10/2020

Riadiaci tím za 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

3.1.5._Administratívny pracovník + odvody zam.ľ. za 10/2020

Riadiaci tím za 10/2020

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

4.6.2._Štandartná stupnica jednotkových nákladov učiteľ SŠ- Extra hodiny na gynáziu 2020/2021 za 9/2020

Extra hodiny ČG,MFG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

3.1.1._Projetkový manažér + odvody zam.ľ. za 9/2020

Personálne výdavky Riadiaci tím

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

3.1.4._Finančný manažér + odvody zam.ľ. za 9/2020

Personálne výdavky Riadiaci tím

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

3.1.5._Administratívny pracovník + odvody zam.ľ. za 9/2020

Personálne výdavky Riadiaci tím

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

roz.pol.3.1.5. Adm.manažér + odvody 3_2022

Koordinančý tím za 3/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

roz.pol.3.1.4. Fin.manažér + odvody 3_2022

Koordinančý tím za 3/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

roz. pol. 3.1.1.Proj.manažér+odvody 3_2022

Koordinančý tím za 3/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

roz.pol. 3.1.4.Finančný manažér+odvody 04_2022

Koordinačný tím 04_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

roz.pol. 3.1.5.Administratívny pracovník+odvody 04_2022

Koordinačný tím 04_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

roz.pol. 3.1.1.Projektový manažér+odvody 04_2022

Koordinačný tím 04_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Roz.pol. 3.1.5. Administratívny pracovník+ odvody05_2022

Koordinačný tím 05_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Roz.pol. 3.1.4. Finančný manažér + odvody05_2022

Koordinačný tím 05_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Roz.pol. 3.1.1. Projektový manažér + odvody05_2022

Koordinačný tím 05_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Roz. pol. 3.1.5.Administratívny prac. + odvody 6_2022

Koordinačný tím za 06_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Roz. pol. 3.1.4.Finančný manažér + odvody 6_2022

Koordinačný tím za 06_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Roz. pol. 3.1.1. Projektový manažér + odvody 6_2022

Koordinačný tím za 06_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Roz.pol.3.1.5.Administr.prac. + odvody za 07_2022

Koordinančý tím za 07_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Roz.pol.3.1.4. Finančný manažér + odvody za 07_2022

Koordinančý tím za 07_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Roz.pol.3.1.1. Projektový manažér + odvody za 07_2022

Koordinančý tím za 07_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Roz. pol.3.1.1. Projektový manažér+odvodyza 08_2022

Koordinačný tím za 08_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Roz. pol.3.1.5.Administr.pracovník+odvodyza 08_2022

Koordinačný tím za 08_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Roz. pol.3.1.4. finančný manažér+odvodyza 08_2022

Koordinačný tím za 08_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Roz.pol.3.1.5.Administr.pracovník +odvody 9_2022

Koordinačný tím za 09_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Roz.pol.3.1.4.Finančný manažér +odvody 9_2022

Koordinačný tím za 09_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Roz.pol.3.1.1.Projektový manažér +odvody 9_2022

Koordinačný tím za 09_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Roz.pol.3.1.5. Administr.pracovník +odvody za 10_2022

Koordinačný tím za 10_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Roz.pol.3.1.4. Finančný manžér +odvody za 10_2022

Koordinačný tím za 10_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Roz.pol.3.1.1.Projektový manažér+odvody 10_2022

Koordinačný tím za 10_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Roz.pol. 3.1.5. Admin.pracovník +odvody za 11_2022

Koordinačný tím za 11_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Roz.pol. 3.1.4. Finančný manažér +odvody za 11_2022

Koordinačný tím za 11_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Roz.pol. 3.1.1. Projektový manažér +odvody za 11_2022

Koordinačný tím za 11_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

roz. pol. 3.1.5.administr. pracovník+odvody 12_2022

Koordinačný tím za 12_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

roz. pol. 3.1.4.Finančný manažér+odvody 12_2022

Koordinačný tím za 12_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

roz. pol. 3.1.1.projektový manažér+odvody 12_2022

Koordinačný tím za 12_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

roz. pol.3..1.6 Manažér monitorovania za obdobie 9/2021-3/2022

Manažér monitorovania + odvody 8/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

roz. pol.3..1.7 Man.monitor.nepravidelný príjem za obdobie 9/2021-3/2022

Manažér monitorovania + odvody 8/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

roz.pol. 3.1.6.Manažér monitorovania za obdobie 4/2022-8/2022

Manažér monitorovania + odvody 12/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

roz.pol. 3.1.7.Manžér monitorovania odvody nepr.príjem

Manažér monitorovania + odvody 12/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

roz.pol. 1.1. paušálne výdavky

Paušálne výdavky z pers.výdavkov za 3-12/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

roz.pol. 5.6.2. Ped.klub MFG za 3_2022

Pedagogické kluby Gymnázia 3/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

roz.pol. 5.6.3. Ped.klub PG za 3_2022

Pedagogické kluby Gymnázia 3/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

roz.pol. 5.6.1 Ped.klub ČG za 3_2022

Pedagogické kluby Gymnázia 3/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

roz. pol. 5.6.2.pedagogické kluby MFG 4_2022

Pedagogické kluby Gymnázia 4_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

roz. pol. 5.6.3.pedagogické kluby PG 4_2022

Pedagogické kluby Gymnázia 4_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

roz. pol. 5.6.1.pedagogické kluby ČG 4_2022

Pedagogické kluby Gymnázia 4_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Roz. pol. 5.6.2. ped.klub MFG za 5_2022

Pedagogické kluby Gymnázia 5_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Roz. pol. 5.6.3. ped.klub PG za 5_2022

Pedagogické kluby Gymnázia 5_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Roz. pol. 5.6.1. ped.klub ČG za 5_2022

Pedagogické kluby Gymnázia 5_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Roz. pol. 5.6.3.Ped.kluby PG za 06/2022

Pedagogické kluby Gymnázia za 6_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Roz. pol. 5.6.1.Ped.kluby ČG za 06/2022

Pedagogické kluby Gymnázia za 6_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Roz. pol. 5.6.2.Ped.kluby MFG za 06/2022

Pedagogické kluby Gymnázia za 6_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

roz. pol. 5.6.3. Ped.klub PG 09_2022

Pedagogické kluby Gymázia za 9_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

roz. pol. 5.6.1. Ped.klub ČG 09_2022

Pedagogické kluby Gymázia za 9_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

roz. pol. 5.6.2. Ped.klub MFG 09_2022

Pedagogické kluby Gymázia za 9_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

roz. pol. 5.6.2. ped.klub MFG 10_2022

Pedagogické kluby gymnázia za 10/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

roz. pol. 5.6.3. ped.klub PG 10_2022

Pedagogické kluby gymnázia za 10/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

roz. pol. 5.6.1. ped.klub ČG 10_2022

Pedagogické kluby gymnázia za 10/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

roz.pol. 5.6.2.Ped.kluby MFG 11_2022

Pedagogické kluby GYmnázia 11_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

roz.pol. 5.6.3.Ped.kluby PG 11_2022

Pedagogické kluby GYmnázia 11_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

roz.pol. 5.6.1.Ped.kluby ČG 11_2022

Pedagogické kluby GYmnázia 11_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

roz. pol. 5.6.2. Ped.klub MFG za 12_2022

Pedagogické kluby Gymnázia za 12_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

roz. pol. 5.6.3. Ped.klub PG za 12_2022

Pedagogické kluby Gymnázia za 12_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

roz. pol. 5.6.1. Ped.klub ČG za 12_2022

Pedagogické kluby Gymnázia za 12_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

roz. pol. 4.6.3. Extra hodiny Gymko za 3_2022

Extra hodiny gymnázia za 3_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

roz. pol. 4.6.3. Extra hodiny gymnázia za 4_2022

Extra hodiny Gymnázia za 04_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

roz. pol. 4.6.3. Extra hodiny gymnázia za 5_2022

Extra hodiny gymnázia za 05/2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

roz. pol. 4.6.3. Extra hodiny gymnázia za 6_2022

Extra hodiny gymnázia za 06_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

roz. pol. 4.6.1.1. Extra hodiny gymázia 9_2022

Extra hodiny gymnázia za 9_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

roz. pol. 4.6.1.1. Extra hod. za 10_2022

Extra HODINY gymnázia za 10_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

roz. pol. 4.6.1.1 Extra hodiny G za 11_2022

Extra hodiny na gymnáziu za 11_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

roz. pol. 4.6.1.1 Extra hodiny gymnázia za 12_2022

Extra hodiny gymnázia za 12_2022

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

roz. pol. 5.6.6. Pokročilé interaktívne vyučovanie vpráci učiteľa 3.

Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 3.

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
2,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

roz.pol.5.6.4.1 Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 1.

Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 1.

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Žiadaná suma
2,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sörös Katalin - Tarcsay Tamás - Szabóné Mihály Hajnalka Dolgo[z]zatok matematikából tizedikeseknek

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika 9 tankönyv MS-2309

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. maďarské tituly ku FG:Michael Cusumano - David B. Yoffie A győztes stratégia

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maďa.titul ku ČG: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás, Akadémia Kiadó

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku FG: Ben Carlson Befektetés józan ésszel

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Paul Hoffman Az ember, aki csak a matematikát szerette

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG:Simon Singh A nagy Fermat-sejtés

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku PG: Biológia I. kötet - Molekulák, élőlények, életműködések.

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku PG: Biológia I. kötet - Molekulák, élőlények, életműködések.

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. ma ́d.titul ku ČG: Idegen szavak és kifejezések szótára - 3 az egyben! Akadémia Kiadó

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. maď.titul ku FG: Várhegyi Tamás Első Milliód az Interneten 3

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG:Kevin Duncan Diagramok könyve

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku PG: Életem és a mágikus kémia

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku PG: Biológia II. kötet - Ember, bioszféra, evolúció

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. ma ́d.titul ku FG: John Kampfner Gazdagok

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. ma ́d.titul ku MG:Dr. Györfi AndrásKalandos matematika

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. ma ́d.titul ku MG: P. Veres Ildikó - Veres Pál Készüljünk a kompetenciamérésre!10 Év

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. ma ́d.titul ku FG:Robert T. Kiyosaki: Gazdag papa, szegény papa- fiataloknak

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. ma ́d.titul ku MG: Dr. Gyarmati Zsuzsanna Készülj a matek felvételire!

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. ma ́d.titul ku MG: Riener FerencKisérettségi feladatsorok matematikából - 9-10. évfolyam

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku FG: Kevin Duncan Ötletek könyve

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: PG esetek haladóktól

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika tankönyv 10.

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika Feladatgyűjtemény

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika tankönyv 10.

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Hajas Zsuzsa: SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS 9-10. ÉVFOLYAM, Pedellus Tankönyvkiadó

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku PG: Életem és a mágikus kémia

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. maď.titul ku FG: Várhegyi Tamás Első Milliód az Interneten 3

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku MG:Róka Sándor Számkeresztrejtvények

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Szlovákiai magyar szép irodalom 2017

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika - tankönyv 11.osztály

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. ma ́d.titul ku MG: Játékos matematika 1.

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku FG: Bauer András - Berács József - Kenesei Zsófia Marketing alapismeretek

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Szorzás és osztás

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku PG: Életem és a mágikus kémia

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Hajas Zsuzsa: SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS 11-12.. ÉVFOLYAM, Pedellus Tankönyvkiadó

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. ma ́d.titul ku ČG: Kiss Géza - Orosz GyulaÉrettségi - Last minute - Matematika

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku PG: Biológia érettségizőknek - I. kötet

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku FG*: Kiss T. Anna Énmárka - Hogyan ne legyél százas?!

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Raátz Judit: SZÖVEGÉRTÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE, Eszterházi Károly Egyetem-OFI

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Raátz Judit: SZÖVEGÉRTÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE, Eszterházi Károly Egyetem-OFI

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Szegő János: Szép versek 2018

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Hajas Zsuzsa: SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS 9-10. ÉVFOLYAM, Pedellus Tankönyvkiadó

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Szókincsbővítö munkafüzet

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Móricz Zsigmond: Úri muri – Talentum Diákkönyvtár

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku PG: Biológia érettségizőknek - II. kötet

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. ma ́d.titul ku FG: Robert T. Kiyosaki: Gazdag papa, szegény papa

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Hajas Zsuzsa: SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS 11-12.. ÉVFOLYAM, Pedellus Tankönyvkiadó

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. ma ́d.titul ku MG:P. Veres Ildikó - Víghné Tisótzki Tünde Készüljünk a kompetenciamérésre!

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Szlovákiai magyar szép irodalom 2018

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku ČG:Színhás és dráma a tanításban

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika - tankönyv 12.o

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku PG: Az egyedfejlődés alapjelenségei

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Soós EditKözépiskolás leszek! - Matematika

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Dr. Györfi AndrásKalandos matematika

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sirek 101

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: PR esetek hladóktól

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. ma ́d.titul ku FG: Robert T. Kiyosaki: Gazdag papa, szegény papa

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika - tankönyv 11.o.

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. ma ́d.titul ku ČG: Forgács Róbert, Kertész Rita: Szövegértési feladatok. Munkafüzet a szövegértés fejlesztéséhez

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Hajas Zsuzsa: SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS 11-12.. ÉVFOLYAM, Pedellus Tankönyvkiadó

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika - tankönyv 9.osztály

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika 9 tankönyv MS-2309

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika - tankönyv 12.o

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku FG: Portástól a százmiliós vállatlatig

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sebők Marianna A munka világa a 21. század elején

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika Feladatgyűjtemény

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. ma ́d.titul ku FG: Stephen Belgin - Bernard Lietaer Új pénz egy új világnak

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku FG: Kiss T. Anna Énmárka - Hogyan ne legyél százas?!

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. ma ́d.titul ku FG: Robert T. Kiyosaki: Gazdag papa, szegény papa

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku PG: Életem és a mágikus kémia

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. ma ́d.titul ku MG: Maróti Lászlóné - Soós Edit Kompetencia alapú feladatgyűjtemény matematikából

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku ČG: Kaposi László: DRÁMAFOGLALKOZÁSOK, Marczibányi Téri Művelődési Központ

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Móricz Zsigmond: Úri muri – Talentum Diákkönyvtár

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Ron Aharoni Matematika szülőknek

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika Feladatgyűjtemény

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG:Matos Zoltán Matematikai tételek és összefüggések

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Móricz Zsigmond: Úri muri – Talentum Diákkönyvtár

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. ma ́d.titul ku FG: John Kampfner Gazdagok

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku PG: Warren Buffett - Lawrence A. Cunningham (Szerk.) Warren Buffett jelenti

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku PG: Warren Buffett - Lawrence A. Cunningham (Szerk.) Warren Buffett jelenti

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku PG:Vízilónaptej és más történetek kémiából

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika Feladatgyűjtemény

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika Feladatgyűjtemény

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maďa.titul ku ČG: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás, Akadémia Kiadó

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. ma ́d.titul ku MG: Soós Edit Kompetencia alapú feladatgyűjtemény matematikából

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku FG: Várhegyi Tamás Önműködő Vállalkozás az Interneten

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. ku PG: A könyvek illata

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku PG: Biológia I. kötet - Molekulák, élőlények, életműködések.

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. Maďarské tituly PG: John D. Barrow100 alapvető dolog a matematikáról és a művészetről, amiről nem tudtuk, hogy nem tudjuk

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. maďarské tituly ku FG: Stephen R. Covey A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. ku MG: Makádi Mariann: A KOMPETENCIAALAPÚ PEDAGÓGIA LEHETŐSÉGEI, Mozaik Kiadó

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. maďarské tituly ku FG: Stephen R. Covey A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. mad.titul ku PG: A könyvek illata

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku MG: Richard R. Skemp A matematikatanulás pszichológiája

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Marcus Du Sautoy A prímszámok zenéje

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku FG: Dienes Zoltán Agykalandok

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku MG: Oravecz Nóra Énmárka tervező - Az ötlettől a megvalósításig

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. mad.titul ku PG: A könyvek illata

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku FG: Niall Ferguson A pénz felemelkedése

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maďa.titul ku FG: Lowell MillerA létező legbiztosabb befektetés

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maďa.titul ku ČG: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás, Akadémia Kiadó

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maďa.titul ku ČG: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás, Akadémia Kiadó

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maďa.titul ku ČG: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás, Akadémia Kiadó

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: A szerelem matematikája

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: B. A. Korgyemszkij A nyúl nem tanult matematikát

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku FG: Niall Ferguson A pénz felemelkedése

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku PG: Anatómiai atlasz

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku PG: Biológia I. kötet - Molekulák, élőlények, életműködések.

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. maď.titul ku ČG:Baló András: A TANULÁS FEJLESZTÉSÉNEK TANULÁSA, Pedellus Tankönyvkiadó

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku FG: Jason Zweig Agyam és a pénz

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku PG: Biológia 11. - a sejt és az ember biológ

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku PG: Anatómiai atlasz

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku FG: Rekettye Gábor - Törőcsik Mária - Hetesi Erzsébet Bevezetés a marketingbe

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sörös Katalin - Tarcsay Tamás - Szabóné Mihály Hajnalka Dolgo[z]zatok matematikából kilencedikes

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku PG: Az egyedfejlődés alapjelenségei

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. maď.titul ku PG: Az egyedfejlődés alapjelenségei

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. ma ́d.titul ku MG: P. Veres Ildikó - Veres Pál Készüljünk a kompetenciamérésre!8. ÉVFO

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku ČG: Cs. Nagy Lajos: Egybeírás és különírás munkafüzet, Tinta Könyvkiadó

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. ma ́d.titul ku ČG:Obádovics J. Gyula Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku ČG: Egyszeruen Einstein!

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. ma ́d.titul ku PG: Fizika 11-12. - Közép- és emelt szintű éretts. készülőknek

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. ma ́d.titul ku FG: Stephen Belgin - Bernard Lietaer Új pénz egy új világnak

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Móricz Zsigmond: Úri muri – Talentum Diákkönyvtár

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Móricz Zsigmond: Úri muri – Talentum Diákkönyvtár

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Varga Tamás Matematikai logika kezdőknek I.

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika - tankönyv 12.o

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku FG: Muskovits István - Tanja ReimboldPONS Gyakori hibák A-Z - Matematika

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika tankönyv 10.

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Móricz Zsigmond: Úri muri – Talentum Diákkönyvtár

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika Feladatgyűjtemény

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Balogh Erika - Brecsokné Kertész ÁgnesVálogatott matematika

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Móricz Zsigmond: Úri muri – Talentum Diákkönyvtár

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku MG: Sokszínű matematika feladatgyűjtemény

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. poštovné a balné k dodaniu lit. pomôcok k projektu

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Móricz Zsigmond: Úri muri – Talentum Diákkönyvtár

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Móricz Zsigmond: Úri muri – Talentum Diákkönyvtár

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. maď.titul ku FG: Bauer András - Berács József - Kenesei Zsófia Marketing alapismeretek

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku ČG: Móricz Zsigmond: Úri muri – Talentum Diákkönyvtár

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku PG: Biológia 12

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. maď.titul ku PG: Biológia érettségizőknek - II. kötet

Nákup a dodávka maďarských titulov pre ČG,MG,FG,PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2.školiaci materiál: Slovenské lit.pomôcky ku ČG : Krížom Krážom A2

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 slov.tituly ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2.školiaci materiál: Slovenské lit.pomôcky ku ČG : Hovorme po Slovensky B2-SET

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 slov.tituly ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2.školiaci materiál: Slovenské lit.pomôcky ku ČG : Krížom Krážom B2+CD

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 slov.tituly ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2.školiaci materiál: Slovenské lit.pomôcky ku ČG : Krížom Krážom B1+CD

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 slov.tituly ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2.školiaci materiál: Slovenské lit.pomôcky ku ČG : Hovorme spolu po Slovensky B1-SET

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 slov.tituly ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. Literárne slovenské tituly: PG Zbierka príkladov k cvičeniakm z genetiky

Nákup a dodávka sloven.titulov na PG : Zbierka príkladov k cvičeniam z genetiky

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. Slov.tituly ČG : Čítame ušami 1 zvukové náhravky k Literatúre 1

Nákup a dodávka lit.pomôcok k projektu 312011U031 slov.tituly ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. Slov.tituly ČG : Zbierka textov a úloh z literatúry 3 pre SŠ

Nákup a dodávka lit.pomôcok k projektu 312011U031 slov.tituly ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. Slov.tituly ČG : Čítame ušami 2 zvukové náhravky k Literatúre 2

Nákup a dodávka lit.pomôcok k projektu 312011U031 slov.tituly ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. Slov.tituly ČG : Čítame ušami 3 zvukové náhravky k Literatúre 3

Nákup a dodávka lit.pomôcok k projektu 312011U031 slov.tituly ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. Slov.tituly ČG : Zbierka textov a úloh z literatúry 1 pre SŠ

Nákup a dodávka lit.pomôcok k projektu 312011U031 slov.tituly ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. Slov.tituly ČG : Čítame ušami 4 zvukové náhravky k Literatúre 4

Nákup a dodávka lit.pomôcok k projektu 312011U031 slov.tituly ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. Slov.tituly ČG : Zbierka textov a úloh z literatúry 2 pre SŠ

Nákup a dodávka lit.pomôcok k projektu 312011U031 slov.tituly ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol.4.5.2. Slov.tituly ČG : Zbierka textov a úloh z literatúry 4 pre SŠ

Nákup a dodávka lit.pomôcok k projektu 312011U031 slov.tituly ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slov.tituly ku ČG: Slovník kolokácií prídavných mien

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 ku ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slov.tituly ku ČG: slovník súč.slov.jazyka, zv.3

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 ku ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slov.tituly ku ČG: Krátky slovník slovenského jazyka

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 ku ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slov.tituly ku ČG: Pravidlá slovenského pravopisu

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 ku ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slov.tituly ku ČG: Frekvenčný slovník vr. poštovného a balného za dodávku titulov

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 ku ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slov.tituly ku ČG: Synonymický slovník slovenčiny

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 ku ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slov.tituly ku ČG: Stručný etymolog.slovník slov.

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 ku ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slov.tituly ku ČG: slovník súč.slov.jazyka, zv.1

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 ku ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slov.tituly ku ČG: Frenkvečný slvoník hovorenej reči

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 ku ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slov.tituly ku ČG: Spytovali ste sa

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 ku ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slov.tituly ku ČG: slovník súč.slov.jazyka, zv.2

Nákup a dodávka literárnych pomôcok k projektu 312011U031 ku ČG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. Nákup slovenské liter. pomôcky k projektu ČG: 312011U031

Nákup a dodávka lit.pomôcok ku ČG : Stredoškolské pís.práce

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. Literárne pomôcky ku ČG: Školský slovník cudzích slov

Nákup a dodávka Literárne pomôcky ku projektu ČG, PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. Literárne pomôcky ku PG: Maturita z chémie

Nákup a dodávka Literárne pomôcky ku projektu ČG, PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. Literárne pomôcky ku PG: Biochémia

Nákup a dodávka Literárne pomôcky ku projektu ČG, PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. Literárne pomôcky ku PG: Chémické zlučeniny okolo nás-Anorganika

Nákup a dodávka Literárne pomôcky ku projektu ČG, PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. Literárne pomôcky ku PG: Základy názvoslovia chemických zlúčenín, 2.vydanie

Nákup a dodávka Literárne pomôcky ku projektu ČG, PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. Literárne pomôcky ku PG: Nebezpečné látky a zmesy

Nákup a dodávka Literárne pomôcky ku projektu ČG, PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. Literárne pomôcky ku PG: Fytoterapia z pera lekára

Nákup a dodávka Literárne pomôcky ku projektu ČG, PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. Maďarské tituly ku PG:Gondolkodtato biologia - Problémafeladatok felvéte

Nákup a dodávka maďarských titulov ku PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. Maďarské tituly ku PG:Biologiai tesztek kozépiskolásoknak

Nákup a dodávka maďarských titulov ku PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

roz.pol. 4.5.2. Maďarské tituly ku PG: Biologia 10.Az élolények változatossága-Gimnázi

Nákup a dodávka maďarských titulov ku PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

roz. pol. 4.5.2. Slov.liter.tituly PG: Geografický atlas pre SŠ

Nákup a dodávka slovenských literárnych titulov na PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slovenské a maďarské tituly ku PG : Atlas anatómie človeka II.

Nákup a dodávka literárnyc pomôcok : Ma ́darské a slovenské tituly PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slovenské a maďarské tituly ku PG : Egyszeruen Havking!

Nákup a dodávka literárnyc pomôcok : Ma ́darské a slovenské tituly PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slovenské a maďarské tituly ku PG : Atlas anatómie človeka I.

Nákup a dodávka literárnyc pomôcok : Ma ́darské a slovenské tituly PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slovenské a maďarské tituly ku PG : Az emberi test - Mi Micsoda Olvasó

Nákup a dodávka literárnyc pomôcok : Ma ́darské a slovenské tituly PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slovenské a maďarské tituly ku PG : Testy z biológie na príjimacie skúšky na vysoké školy 1

Nákup a dodávka literárnyc pomôcok : Ma ́darské a slovenské tituly PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

roz.pol.4.5.2. Slovenské a maďarské tituly ku PG : Testy z biológie na príjimacie skúšky na vysoké školy 2

Nákup a dodávka literárnyc pomôcok : Ma ́darské a slovenské tituly PG

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 5 DF Okuliare jak vidí hmyz

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 19 DF Stojan na mapy

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 2 DF Sada pre získanie DNA zo zeleniny pre prírod.gramotnosť

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 10 DF Kompletný elektrolýzer Conatex

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 15 DF Histórie zeme schéma

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 13 DF Súprava na analýzu vody

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.3. : pol.č. 49 DF Prvý milión stolová hra MFGramotnosť

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 45 DF Počítadlo kvapiek Vernier

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 29 DF Digitálny balík-Zem na kt.žijeme

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 20 DF Nástenná mapa Ázia

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 30 DF LabQuest 2- interfejsová jednotka ovládaná dotykovou obrazovkou, (3xBTA,2xBTD,1xUSBvstup,USB pripojenie k PC,Bluestooth, Wifi,GPS )

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 37 DF EKG Senzor

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 18 DF Slnenčná sústava model

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 39 DF Senzor plynu O2

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 14 DF Súprava na analýzu vzduchu

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 40 DF pH sensor Vernier

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 44 DF Nerezový teplomer

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 41 DF Odkladací roztok pre pH senzor

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 31 DF Go! Wireless ručný monitor tepu srdca

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 42 DFKapsle s pH puframi 10x (4,7 a 10pH)

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 21 DF Španielsko,Portugalsko-mapa

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 3 DF Sada pre získanie DNA zo zeleniny náhradné balenie

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 9 DF sada pre čistenie mikroskopu

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 22 DF Nástenná mapa Západná Európa

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 6 DF Test kapacity pľúc(kompletní)

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 8 DF TEst kapacity pľúc, sada náhradných držiakov náustku

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 32 DF Go Direct ručný dynamometer

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 34 DF Biokomora250 (dva otvory pre senzory CO2 a O2)

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 12 DF Fulleren model

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 27 DF Geografia - digitálny balík

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 4 DF Zdroj vysokého napätia 0-6 kW

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.1. : pol.č. 1 DF Keramická tabuľa alikvotne narokujeme , rozmery min.180x120 cm pre čit.gramotnosť

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 16 DF Funkcie ľudského tela

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 25 DF Zem - digitálny balík

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 7 DF Test kapacity pľúc, sada náhradných náustku

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 11 DF Interaktívny Bohrov zákovský model atómu

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 17 DF Glóbus popisovateľný

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 23 DF Pečiatky - SVET

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 24 DF Nástenná mapa Karpatská kotlina

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 35 DF Kolorimeter

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 26 DF Geografia - digitálny balík

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 43 DF Termočlánok

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 28 DF Digitálny balíkPrírodoveda

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 38 DF Náhradné EKG elektródy

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 33 DF senzor plynu

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 47 DF Stojan s elektromag.miešadlom alikvotne zo zdrojov EU

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 36 DF Senzor vodivosti vodných roztokov

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.3. : pol.č. 48 DF Matematika digitálny balík : MFGramotnosť

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

roz. pol. 2.1.2. : pol.č. 46 DF Senzor elektrického napätia

Súbor učebných pomôcok - Čitateľská,Prírodovedná a Matematicko Finančná gramotnosť

Vlastník dokladu
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským-Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvu Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.