Popis projektu

Východiskom k projektu bude analýza súčasného stavu podkladových informácii a informačných systémov využívaných na úseku Hydrologická služba SHMÚ potrebných k tvorbe dokumentov:

 • Hydrologické ročenky množstva povrchových vôd, kvality povrchových vôd,

 • Hydrologické ročenky kvantity podzemných vôd a kvality podzemných vôd,

 • Vodohospodárska bilancia množstva povrchových vôd za uplynulý rok,

 • Vodohospodárska bilancia kvality povrchovej vody za uplynulý rok ,

 • Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za uplynulý rok

 • Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody za uplynulý rok,

 • Správa vodohospodárskej bilancie za uplynulý rok,

 • Medzinárodná Dunajská ročenka TNMN, ktoré sú podkladom k tvorbe:

 • Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska a programov monitorovania vôd na príslušný rok,

 • Plánov manažmentu čiastkových povodí a Vodného plánu Slovenska,

 • Plánu manažmentu povodňového rizika,

 • a ďalších strategických dokumentov,

a k tvorbe podkladov najmä pre:

 • pre Správu o stave životného prostredia SR

 • pre Správu o vodnom hospodárstve

 • pre štatistické dotazníky ŠÚ SR, EUROSTAT/OECD

 • pre spoplatnenie užívania vôd

 • pre rozhodovacie procesy štátnej správy

 • podklady pre medzinárodnú výmenu dát a informácií

 • pre reportovacie povinnosti do EEA, EK

 • a ďalšie

Podkladom pre projekt je zhodnotenie súčasnej efektívnosti a kvality transportných liniek pre zber údajov z vlastných monitorovacích objektov, pre zber údajov od iných rezortných a mimorezortných subjektov, ich validáciu, spracovanie, archiváciu a poskytovanie informácii o vode.

SHMÚ patrí medzi organizácie s veľkým množstvom monitorovaných, získavaných, tvorených a poskytovaných informácii, produktov a služieb, ktoré sú riešené prostredníctvom samostatných čiastkových informačných systémov (ďalej aj „IS“). Na SHMÚ existuje viacero čiastkových IS, ktoré sú podrobnejšie rozpísané v metodikách jednotlivých úloh vývoja a prevádzky týchto IS na SHMÚ.

V minulosti sa pri samotnej tvorbe čiastkových IS nevychádzalo z vopred definovanej koncepcie IS v rámci celej organizácie, čo malo za následok tvorbu samostatných čiastkových, ale vzájomne nespolupracujúcich IS. Zároveň sú jednotlivé IS budované na referenčných podkladových údajoch, ktoré sú v súčasnosti v niektorých prípadoch  zaťažené polohovou nepresnosťou a vzájomnou nekompatibilitou. Z uvedeného dôvodu používanie týchto dát spôsobuje jednotlivým organizáciám rezortu MŽP SR, v oblasti vôd, ako aj ďalším dotknutým inštitúciám, celý rad komplikácií pri hodnotení stavu útvarov povrchových a podzemných vôd. Podobne spôsob archivácie, správy a distribúcie dát nezodpovedá súčasným požiadavkám a technologickým možnostiam správy a zdieľania priestorových a nepriestorových údajov. Tento stav spôsobuje celý rad problémov a komplikácií pri činnosti MŽP SR, rezortných inštitúcii MŽP SR,  spolupracujúcich organizácii v rámci iných rezortov SR a ďalších dotknutých subjektov v oblasti vodnej politiky SR. 

Preto jedným z cieľov tohto projektu je riešenie interoperability a integrácie existujúcich informačných systémov relevantných k informáciám o vode v rámci SHMÚ, ktoré spracovávajú rôzne informácie o vode. Informačný systém bude poskytovať všetkým informačným systémom v rezorte MŽP rozhranie na poskytovanie a výmenu konsolidovaných informácii o vode a má zabezpečiť užívateľom jednoduchý prístup k aktuálnym informáciám o vode.

Inými slovami, cieľom projektu je dobudovať (príp. prebudovať) informačný systém v oblasti vody tak, aby spĺňal všetky požiadavky kladené na SHMÚ, ako primárneho nositeľa projektu, a bol pripravený na to, aby sa naň vedeli integrovať ostatné inštitúcie využívajúce a spracovávajúce informácie o vode.

Jedným z výstupov projektu má byť aj platforma/prostredie dostupné pre rezort a jemu podriadené inštitúcie, ktoré bude združovať relevantné informácie o vode a poskytovať prístup k takýmto informáciám – na plnenie povinností týkajúcich sa reportingu, rozhodovaniu sa, prípravu vodných plánov a iné.

Využívanie takéhoto integrovaného systému by malo byť povinné pre všetky typy úloh pre výkon orgánov štátnej správy. Výrazne sa tým zvýši kvalita týchto procesov, zároveň sa odbúrajú výdavky na opakované vytváranie identických informačných vrstiev a dátových súborov pre každý jednotlivý projekt, čo je v súčasnosti bežnou praxou. Tým sa významne zvýši kvalita, jednoduchosť a transparentnosť použitia integrovaného informačného systému, zároveň môže do budúcnosti znamenať významný objem úspor prostriedkov investovaných do zberu, spracovávania, distribúcie a využívania informácií v oblasti voda.

Očakávané čiastkové aktivity realizované v projekte:

1. Hodnotenie trendov v podzemných vodách
2. Prehodnotenie štruktúry a metodiky dokumentov vodohospodárskej bilancie
3. Príprava hydrologických informácii o povrchových a podzemných vodách ako podkladov k tvorbe povodňových máp  a povodňového rizika
4. Vytvorenie metodiky stanovovania návrhových povodňových prietokov
5. Analýza dátových zdrojov procesov zberu a spracovania dát v oblasti vôd v rámci rezortu a poverených organizácií
6. Optimalizácia procesov v oblasti zberu, spracovania, hodnotenia a poskytovania rezortných hydrologických dát
7. Návrh záväznej metodiky a dátových štandardov pre zber, spracovanie a výmenu hydrologických dát v rámci rezortu
8. Zabezpečenie a optimalizovanie informačných nástrojov pre zber hydrologických dát a centrálneho reportingu

Jednotlivé aktivity sú podrobnejšie popísané v kapitole č. 7.3 tejto žiadosti.

Viac
Subjekt
Slovenský hydrometeorologický ústav
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2022 - 01.12.2023
Celková suma
3,338,209 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.10.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Monitorovanie a hodnotenie vôd, vrátane…
Typ
A.Monitorovanie a h…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
14.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet optimalizovaných informačných nástrojov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy 10/2022 - Hlavná aktivita

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
17,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 - Podporná ktivita

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdy 12/2022 - Hlavná aktivita EŠ tester IT

Mzdy 11-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 - Hlavná aktivita

Mzdy 11-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
17,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzdy 11/2022 - Podporná aktivita

Mzdy 11-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 - Hlavná aktivita

Mzdy 11-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
18,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdy 12/2022 - Podporná aktivita

Mzdy 11-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Veľkoplošné pútače

Veľkoplošný pútač

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

Mzdy 02/2023 EŠ tester IT

Mzdy 01-03/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 03/2023 Podporná aktivita

Mzdy 01-03/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 Hlavná aktivita

Mzdy 01-03/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
29,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Mzdy 01 EŠ tester IT

Mzdy 01-03/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy 01/2023 Hlavná aktivita

Mzdy 01-03/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
18,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy 02/2023 Hlavná aktivita

Mzdy 01-03/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
18,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 02/20023 Podporná aktivita

Mzdy 01-03/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 01/2023 Podporná aktivita

Mzdy 01-03/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Fakturačný míľnik 1

Microcomp Fakturačný míľnik 1

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,002,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakturačný míľnik 1

Microcomp Fakturačný míľnik 1

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,002,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Fakturačný míľnik 2

Microcomp Fakturačný míľnik 2

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
1,660,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Fakturačný míľnik 3

Microcomp Fakturačný míľnik 3

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
201,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stála tabuľa - projekt CPJ8

Stále tabule

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stále tabule pre projekt P406

Stále tabule

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stále tabule pre projekt S838

Stále tabule

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Mzdy 06/2023 Podporná aktivita

Mzdy 04-06/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdy 06/2023 EŠ IT tester

Mzdy 04-06/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdy 04/2023 Podporná aktivita

Mzdy 04-06/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023 Hlavná aktivita

Mzdy 04-06/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
24,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Mzdy 05/2023 Podporná aktivita

Mzdy 04-06/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023 Hlavná aktivita

Mzdy 04-06/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
26,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdy 05/2023 Hlavná aktivita

Mzdy 04-06/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
28,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023 EŠ tester IT

Mzdy 04-06/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdy 11/2023 Hlavná aktivita

Mzdy 10-12/2023 po opr.

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
27,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdy 10/2023 Hlavná aktivita

Mzdy 10-12/2023 po opr.

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
29,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdy 11/2023 EŠ tester IT

Mzdy 10-12/2023 po opr.

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdy 10/2023 Podporná aktivita

Mzdy 10-12/2023 po opr.

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

4 920,90

Mzdy 10-12/2023 po opr.

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdy 11/2023 Podporná aktivita

Mzdy 10-12/2023 po opr.

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdy 12/2023 EŠ tester IT

Mzdy 10-12/2023 po opr.

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Mzdy 12/2023 Hlavná aktivita

Mzdy 10-12/2023 po opr.

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
19,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Mzdy 09/2023 EŠ tester IT

Mzdy 07-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Mzdy 09/2023 Hlavná aktivita

Mzdy 07-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
24,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Mzdy 07/2023 EŠ tester IT

Mzdy 07-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023 Podporná aktivita

Mzdy 07-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Mzdy 08/2023 Podporná aktivita

Mzdy 07-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdy 07/2023 Hlavná aktivita

Mzdy 07-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
24,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 08/2023 EŠ tester IT

Mzdy 07-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdy 08/2023 Hlavná aktivita

Mzdy 07-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
27,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdy 09/2023 Podporná aktivita

Mzdy 07-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov IČO
Názov
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
IČO
31410952
Názov
Slovenský hydrometeorologický ústav
IČO
00156884
Názov
QEX, a.s.
IČO
00587257
Názov
QEX, a.s.
IČO
00587257
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.