Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci s prítomnosťou MRK

Obec Buzica

Popis projektu

Zámerom projektu je zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby, nakoľko v súčasnosti v obci Z celkového počtu obyvateľov je v obci ktorí žijú v obydliach v rámci intravilánu obce. K problémom obce patrí vysoký počet trestných činov a priestupkov, ako sú násilné trestné činy, konflikty medzi obyvateľmi, krádeže, výtržníctvo, nedodržiavanie nočného kľudu, vandalizmus, poškodzovanie verejného majetku, majetku podnikov, nekontrolovaný zber, resp. krádeže železného šrotu a iných kovov, ohrozovanie bezpečnosti cestnej premávky, čistota verejných priestranstiev, budovanie nelegálnych stavieb a zakladanie čiernych skládok, nepriaznivý stav obydlí príslušníkov marginalizovaných komunít, nielen čo sa týka hygienických pomerov ale aj rizika požiarov, ako aj vypaľovanie trávnatých porastov (hrozba požiarov ako aj environmentálne narušenia), problémy s udržiavaním poriadku na pošte pri vyplácaní sociálnych dávok, nevhodne využívaný voľný čas u kategórie detí a mládeže, nekontrolované stretávanie sa mládeže, najmä v neskorých hodinách, užívanie alkoholických a iných návykových látok a nárast závislosti a výskytu ďalších sociálno-patologických javov, možné riziko nákaz z dôvodu vysokého počtu túlavých psov a mačiek ako aj výskytu veľkého množstva hlodavcov a ďalšie iné javy, ktoré je potrebné riešiť. Problémy v obci súvisia najmä s vysokým percentom nezamestnanosti dospelých, ktorá sa je aj negatívne pôsobiacim príkladom pre deti a mládež. Máme skúsenosti s terénnou sociálnou prácou v obci, ktorá čiastočne eliminovala uvedené problematické javy. Napriek terénnej sociálnej práci v obci mnohé z problémov pretrvávajú aj naďalej. V obci v súčasnosti absentuje miestna občianska poriadková služba. Na základe skúseností iných obcí, ktoré v minulosti zriadili občianske hliadky,

Zvýšiť zamestnanosť príslušníkov marginalizovaných komunít, s dôrazom na MRK a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov v obci Buzica.

1. Eliminovať výskyt trestných činov a priestupkov.
2. Zabezpečiť verejný poriadok a zvýšenie bezpečnosti občanov.
3. Zlepšiť úroveň vzťahov medzi občanmi MRK a majoritou.

4. Zlepšiť životné podmienky obyvateľov obce.

Projekt zrealizujeme prostredníctvom hlavnej aktivity "".

-

- zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s marginalizovanými rómskymi komunitami

Nepriamymi cieľovými skupinami sú:

ostatní obyvatelia obce - 891 obyvateľov, návštevníci obce, príbuzní obyvateľov obce a pod.

Začiatok realizácie projektu: marec 2019

Koniec realizácie projektu: február 2021

Celkové trvanie projektu: 24 mesiacov

 obec Buzica

 

P0885 - Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby - 4

P0886 - Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby - 2

Viac
Subjekt
Obec Buzica
Miesta realizácie
Buzica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.05.2021
Celková suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Vyčerpané z projektu
29,926 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
25.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
3,0 (osoby)
Cieľ
2,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
25.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
842 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
2,105 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
2,105 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
842 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačý hárok

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
1,252 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
3,131 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Mzdy

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Mzdy

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Mzdy

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Mzdy

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Mzdy

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Mzdy

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Mzdy

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Mzdy

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Mzdy

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Mzdy

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Mzdy

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 1-2

Paušálne výdavky 1-2

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 1-2

Mzdy 1-2

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 3-4

Paušálne výdavky 3-4

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 3-4

Mzdy 3-4

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky_05

Paušálne výdavky _05

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Mzdy_05

Vlastník dokladu
Obec Buzica
Dodávateľ
Obec Buzica
Žiadaná suma
1,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Buzica
IČO
00324035
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.