Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie komplexnej  podpory, monitorovania a hodnotenia procesu implementácie EŠIF. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné realizovať aktivity na zabezpečenie efektívneho výkonu úloh CKO v oblasti koordinácie, monitorovania a hodnotenia s cieľom dosiahnuť optimálne využívanie finančnej pomoci v programovom období 2014 – 2020, zabezpečenie komplexného monitoringu legislatívy, inštitútov a procesov v oblasti riadenia a implementácie EŠIF, vrátane vyhodnotenia prínosov predchádzajúceho programového obdobia, dopadov implementácie NSRR a prípravnej fázy pre budúce programové obdobie.

Výstupy týchto aktivít prinesú podklady pre zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami CKO v rámci nastavenia a riadenia programov a projektov. Proces implementácie partnerskej dohody si v programovom období 2014 - 2020 vyžaduje zvýšené nároky na efektívnu realizáciu všetkých etáp využitia podpory EŠIF, počínajúc procesom programovania, cez riadenie, implementáciu, monitorovanie až po kontrolu, audit a záverečné hodnotenia. Odborná podpora pri tvorbe mechanizmov na zabezpečenie efektívnej implementácie finančnej pomoci formou dodania odborných vyjadrení založených na štúdiách, koncepciách, analýzach, metodikách a správach (opierajúc sa o hodnotenia a skúseností z predchádzajúceho programového obdobia) bude mať výrazný vplyv na kvalitu nastavenia podmienok čerpania a následne aj na samotnú intenzitu čerpania finančných prostriedkov z EŠIF v programovom období 2014 – 2020.

Poradenské a konzultačné služby súvisiace s monitorovaním, hodnotením a podporou procesu implementácie EŠIF  vytvoria podmienky a predpoklady na zabezpečenie optimálnej implementácie finančnej pomoci EÚ v programovom období 2014 – 2020 na úrovni CKO, v súlade s ustanoveniami národnej legislatívy a legislatívy EÚ. Projekt prispeje k splneniu povinnosti monitorovať pokrok dosiahnutý pri napĺňaní cieľov EÚ, ako aj plnení úloh jednotlivých fondov podľa ich cieľov. Zároveň umožní vznik podkladov pre prípravu budúceho programového obdobia.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - prispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.12.2015 - 01.12.2018
Celková suma
6,677,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,059,914 €
Nezrovnalosti
14,927 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné služby v oblasti analýz a hodn…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora aktivít monitorovania, hodnoten…
Typ
F. Konzultačné, por…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2016
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
79,0 (počet)
Cieľ
79,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2016
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
26,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2016
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poradenské služby marec 2016 zmluva 1416/2015

KPMG Slovensko spol. s r.o. /marec 2016/

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,970 €
Schválené na preplatenie
143,970 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Poradenské služby, projekt CKO, zmluva 1161/2015

Stengl , projekt CKO

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,775 €
Schválené na preplatenie
190,775 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Poradenské sližby január 2016 v zmysle zmluvy 1416/2015

KPMG Slovensko spol. s r. o. /január 2016/

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,331 €
Schválené na preplatenie
153,331 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Poradenské služby február 2016 1416/2015

KPMG Slovensko spol. s r. o. /február 2016/

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,877 €
Schválené na preplatenie
163,877 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Poradenské služby apríl 2016 podľa zmluvy 1416/2015

KPMG Slovensko spol. s r.o./apríl 2016/

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,706 €
Schválené na preplatenie
142,706 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Poradenské služby realizačná zmluva OVO1-2015/000121-086

Deloitte, projekt CKO

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,706 €
Schválené na preplatenie
59,706 €
Realizácia
29.04.2016
Názov

Poradenské služby za obdobie máj 2016

Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" v zmysle Čiastkovej zmluvy o dielo č. 1416/2015 za obdobie máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205,548 €
Schválené na preplatenie
205,548 €
Realizácia
26.10.2016
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Úrad vlády Slovenskej republiky

Suma celkom
14,927 €
Vrátená suma
14,927 €
Suma na vymáhanie
14,927 €
Typ
Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.