Vedecko technická platforma určená pre výskum, návrh, vývoj a testovanie procesov krízového manažmentu vo verejnej správe

GLASS WAY, s.r.o.

Popis projektu

Cieľom projektu je vyvinutie komplexného prototypového riešenia určeného pre krízový manažment vo verejnej správe. Na realizáciu výskumno – vývojových aktivít projektu je potrebné využívanie robustnej IKT platformy, ako jedinej potrebnej výskumno-vývojovej infraštruktúry.

Jednotlivé aktivity projektu sa zameriavajú na výskum v oblastiach tvorby optimálnych databáz na modelovanie reality; tvorbou objektovo orientovaných a relačných modelov; tvorbou simulačného prostredia; optimalizáciou špecifických procesov metódami matematického programovania; prediktívnou analýzy a v oblasti testovanie navrhovaných štruktúr, procesov, postupov a algoritmov.

Cieľovou skupinou nasadenia riešenia budú najmä inštitúcie verejnej správy, ktoré môžu na základe získaných poznatkov z výskumu aplikovať a prispôsobiť riešenie na zvolenú krízovú oblasť v ich lokalite a zabezpečiť si takto značnú automatizáciu pri riešení krízových situácií. Na riešení jednotlivých výskumných tém sa budú podieľať výskumno-vývojové tímy zložené z odborníkov spoločnosti GLASS WAY s.r.o. a FEI STU, čo prispeje k prehĺbeniu spolupráce medzi priemyselným podnikom a vedeckou inštitúciou. Vzájomná spolupráca partnerov a využívanie bázy reálnych dát, nad ktorými sa jednotlivé výskumné témy budú uplatňovať, vytvárajú základné predpoklady pre dosiahnutie progresívnych riešení, ktoré zásadným a pozitívnym spôsobom ovplyvnia a zautomatizujú oblasť krízového manažmentu a najmä vo verejnej správe. Jednotlivé aktivity projektu sa budú realizovať v priestoroch  Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

Z pohľadu merateľných ukazovateľov sú pre tento projekt relevantné najmä " Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom", „Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV“ ; „Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva“ a  "Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/ podnikoch".

Viac
Subjekt
GLASS WAY, s.r.o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Banská Bystrica
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.10.2017 - 01.07.2021
Celková suma
5,657,836 €
Vlastné zdroje
517,218 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Základný výskum v oblasti tvorby optimá…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Základný výskum v oblasti tvorby objekt…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Priemyselný výskum v oblasti tvorby sim…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Priemyselný výskum v oblasti prediktívn…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Priemyselný výskum v oblasti testovania…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Priemyselný výskum v oblasti optimalizá…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
3,85 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
0,65 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.