Popis projektu

vychádzajúca nielen zo súčasných aktivít a dlhodobej stratégie Žiadateľa a Partnera, ale aj zo súčasného stavu biomedicínskeho a IT výskumu na Slovensku, ktorá pôjde horizontálne celým Projektom, je prepojenie , konkrétne oblasť , ktorá v súčasnosti čoraz viac nielen , ale postupne aj na

je podporiť vznik nového „“ (akronym „“) v podobe fungovania „“. V rámci BIONIK budú vystupovať okrem zúčastnených subjektov aj iné spolupracujúce subjekty uvedené v časti 4 Výskumného zámeru.

je prostredníctvom novovytvoreného VVC urýchliť rozvoj bioinformatiky a proteomiky, ktoré posilnia  exelentnosť výskumu v oblasti lekárskych a biologických vied a prispejú k zníženiu vzniku spoločensky závažných ochorení a ich komplikácií. Na dosiahnutie hlavného cieľa boli zadefinované , ktoré budú realizované prostredníctvom (typ výskumu: – schéma štátnej pomoci amimo schémy štátnej pomoci) – v vzájomne prepojených , ktoré sa vzájomne dopĺňajú – biomedicínsky výskum v oblasti akútneho infarktu myokardu a výskum v oblasti IKT zameraného na spracovanie konkrétnych proteomických problémov v oblasti kardiológie, onkológie a molekulovej biológie.

predkladaného Projektu bude vytvorené vhodné pre flexibilné spracovanie proteomických dát nasadené do reálnej prevádzky v oblasti biomedicíny a molekulovej biológie na pracoviskách Žiadateľa a Partnera. budú nové poznatky o molekulovej podstate infarktu myokardu, onkologických ochorení, psychiatrických ochorení a infekčných ochorení, ktoré umožnia nové diagnostické a terapeutické prístupy k pacientom. tak prispeje k celkovému a (predchádzanie chronickým neinfekčným civilizačným ochoreniam – zvýši tak záujem obyvateľov o vlastné zdravie a prevenciu). Vytvoria sa tak pre dlhodobo udržateľné dosahovanie ekonomického rastu ako základného predpokladu rozvoja a zvyšovania konkurencieschopnosti Žiadateľa, a to prostredníctvom vytvorenia predpokladov pre uplatnenie v praxi prostredníctvom priamej komercializácie založenej na unikátnom know-how v oblasti riešenia celospoločenských problémov spojených s aktívnym životom a starnutím a biomedicínskou diagnostikou a na vlastnom

predkladaného Projektu budú prenajaté priestory Žiadateľa v Košiciach na adrese Tomášikova 8, kde sa bude nachádzať obstaraná výskumná infraštruktúra Žiadateľa; existujúce priestory Partnera v Košiciach s existujúcou a následne obstaranou výskumnou infraštruktúrou, ktorá bude umiestnená na Triede SNP 1 a existujúce priestory Partnera pre zabezpečenie podpory Projektu na strane Partnera Šrobárova 2.

- Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry: 165 523,00 €

- Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom: 2

- Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia: 0,10

- Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/ podnikoch: 2,30

- Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV: 0,10

- Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry: 5

- Počet publikácií vytvorených v rámci projektu: 12

- Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry: 3,03

- Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu: 3

- Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu: 2

Viac
Subjekt
SLOVAK-CTS s.r.o.
Partneri
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Západ
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.08.2017 - 01.06.2023
Celková suma
7,660,747 €
Vlastné zdroje
755,297 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
AKTIVITA 4: Vypracovanie metodík na izo…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
AKTIVITA 2: Realizácia kritického pries…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
AKTIVITA 1: Analýza zmien proteómu leu…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
AKTIVITA 3: Experimentálny vývoj protot…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
165,523 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
2,3 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
0,1 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,67 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
3,03 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.