Popis projektu

Účelom projektu je dobudovanie kanalizácie a odvedenie OV z doposiaľ neodkanalizovaných častí obce ako aj z novo navrhovanej IBV v obci Turčiansky Peter a Košťany nad Turcom. Tak isto projekt rieši aj výstavbu vodovodnej siete pre novo navrhovanú IBV v obci Turčiansky Peter a Košťany nad Turcom v spoločnej ryhe s kanalizáciou. Dobudovanie odkanalizovania obci je navrhnuté gravitačnou splaškovou kanalizáciou s miestnym prečerpávaním splaškových odpadových vôd cez čerpacie stanice a čistením odpadových vôd na ČOV Vrútky. Dobudovaním kanalizácie a tým i odvedením odpadových vôd z neodkanalizovaných častí spomínaných obcí sa jednoznačne zlepší životné prostredie v regióne. Zlikvidujú sa žumpy, ktoré môžu byť netesné a zamedzí sa nekontrolovateľnému vypúšťaniu splaškových vôd. V rámci projektu sa vybuduje 6,6035 km splaškovej kanalizácie, vyhotoví sa 270 kanalizačných zaústení ďalej sa vybuduje 2,516 km vodovodného potrubia s toho je 2,099 km vedené spoločnej v jednej ryhe so splaškovou kanalizáciou. V rámci projektu sa zvýši počet obyvateľov so zlepšeným čistením OV o 756 obyvateľov a zasobovaním pitnou vodou o 140 obyvateľov. V súčasnosti je pripojených na splaškovú kanalizáciu s čistením odpadových vôd na ČOV Vrútky 2 326 obyvateľov. Po vybudovaní projektu bude napojených na splaškovú kanalizáciu s čistením OV na ČOV Vrútky v predmetnej aglomerácii 3 082 obyvateľov.

Viac
Subjekt
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2016 - 01.01.2018
Celková suma
4,093,597 €
Vlastné zdroje
409,360 €
Vyčerpané z projektu
3,840,487 €
Nezrovnalosti
15,151 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
02.06.2016
Plánovaný koniec
01.03.2018
Skutočný koniec
31.03.2018
Názov
Vodovodná sieť
Typ
A. Zabezpečenie pod…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
12.05.2016
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
31.01.2018
Názov
Stoková sieť
Typ
A. Budovanie verejn…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
12.05.2016
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
31.01.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
6,2747 (km)
Cieľ
6,6035 (km)
Naposledy aktualizované
13.06.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
448,0 (EO)
Cieľ
756,0 (EO)
Naposledy aktualizované
13.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovod. prípojok)
Hodnota
2,099 (km)
Cieľ
2,099 (km)
Naposledy aktualizované
13.06.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody
Hodnota
74,0 (osoby)
Cieľ
140,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
13.06.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce - Stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2016
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2016
Názov

stavebné práce - Stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,754 €
Schválené na preplatenie
5,412 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,917 €
Schválené na preplatenie
3,684 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

stavebné práce - Stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,412 €
Schválené na preplatenie
5,412 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,684 €
Schválené na preplatenie
3,684 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

stavebné práce - Stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,412 €
Schválené na preplatenie
5,412 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

stavebné práce - Stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,565 €
Schválené na preplatenie
102,539 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,504 €
Schválené na preplatenie
68,551 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,684 €
Schválené na preplatenie
3,684 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,551 €
Schválené na preplatenie
68,551 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

stavebné práce - Stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,539 €
Schválené na preplatenie
102,539 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

faktúra VF160190

faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2016
Názov

faktúra VF160190

faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2016
Názov

stavebné práce - vodovodná sieť

faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,476 €
Schválené na preplatenie
6,476 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

stavebné práce - vodovodná

faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,885 €
Schválené na preplatenie
6,476 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

stavebné práce - stoková sieť

faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,140 €
Schválené na preplatenie
9,140 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

stavebné práce - vodovodná

faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,476 €
Schválené na preplatenie
6,476 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

faktúra VF160190

faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,702 €
Schválené na preplatenie
122,702 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

faktúra VF160190

faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,162 €
Schválené na preplatenie
173,162 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

stavebné práce - stoková sieť

faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,140 €
Schválené na preplatenie
9,140 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

stavebné práce - stoková sieť

faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,716 €
Schválené na preplatenie
9,140 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

faktúra VF160190

faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,929 €
Schválené na preplatenie
122,702 €
Realizácia
-
Názov

faktúra VF160190

faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,894 €
Schválené na preplatenie
173,162 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2016
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,337 €
Schválené na preplatenie
15,367 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,367 €
Schválené na preplatenie
15,367 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,367 €
Schválené na preplatenie
15,367 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,063 €
Schválené na preplatenie
291,151 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291,151 €
Schválené na preplatenie
291,151 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

stavebný dozor - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,109 €
Schválené na preplatenie
6,048 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,068 €
Schválené na preplatenie
2,047 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,047 €
Schválené na preplatenie
2,047 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

stavebný dozor - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,048 €
Schválené na preplatenie
6,048 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,255 €
Schválené na preplatenie
15,291 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2016
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,291 €
Schválené na preplatenie
15,291 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,596 €
Schválené na preplatenie
289,698 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,291 €
Schválené na preplatenie
15,291 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,698 €
Schválené na preplatenie
289,698 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,108 €
Schválené na preplatenie
3,864 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,864 €
Schválené na preplatenie
3,864 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,948 €
Schválené na preplatenie
69,559 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,864 €
Schválené na preplatenie
3,864 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

stavebný dozor - stoková sieť

faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor - stoková sieť

faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,475 €
Schválené na preplatenie
6,411 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,012 €
Schválené na preplatenie
11,299 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,299 €
Schválené na preplatenie
11,299 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,299 €
Schválené na preplatenie
11,299 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,219 €
Schválené na preplatenie
203,386 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
1,298 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
1,298 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,126 €
Schválené na preplatenie
29,841 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,835 €
Schválené na preplatenie
24,591 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
1,298 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,591 €
Schválené na preplatenie
24,591 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,841 €
Schválené na preplatenie
29,841 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

stoková sieť - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,666 €
Schválené na preplatenie
9,092 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,092 €
Schválené na preplatenie
9,092 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,641 €
Schválené na preplatenie
2,641 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,641 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,276 €
Schválené na preplatenie
172,276 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

stoková sieť - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,032 €
Schválené na preplatenie
50,032 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,092 €
Schválené na preplatenie
9,092 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,641 €
Schválené na preplatenie
2,641 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,989 €
Schválené na preplatenie
172,276 €
Realizácia
-
Názov

stoková sieť - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,529 €
Schválené na preplatenie
50,032 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,338 €
Schválené na preplatenie
11,606 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,606 €
Schválené na preplatenie
11,606 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,204 €
Schválené na preplatenie
2,204 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,343 €
Schválené na preplatenie
2,204 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,081 €
Schválené na preplatenie
219,895 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,177 €
Schválené na preplatenie
16,460 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,895 €
Schválené na preplatenie
208,900 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,460 €
Schválené na preplatenie
15,637 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,606 €
Schválené na preplatenie
11,606 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,204 €
Schválené na preplatenie
2,204 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

stavebný dozor - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,443 €
Schválené na preplatenie
1,429 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,452 €
Schválené na preplatenie
4,408 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,408 €
Schválené na preplatenie
4,408 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

stavebný dozor - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,429 €
Schválené na preplatenie
1,429 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

verejný vodovod - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2017
Názov

stoková sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2017
Názov

stoková sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,519 €
Schválené na preplatenie
61,904 €
Realizácia
-
Názov

verejný vodovod - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,812 €
Schválené na preplatenie
4,765 €
Realizácia
-
Názov

verejný vodovod - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

verejný vodovod - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

stoková sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,267 €
Schválené na preplatenie
3,267 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

stoková sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,473 €
Schválené na preplatenie
3,267 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

stoková sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,267 €
Schválené na preplatenie
3,267 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

verejný vodovod - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

stoková sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,904 €
Schválené na preplatenie
58,809 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

verejný vodovod - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,765 €
Schválené na preplatenie
4,527 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,230 €
Schválené na preplatenie
3,038 €
Realizácia
02.10.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,038 €
Schválené na preplatenie
3,038 €
Realizácia
02.10.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,038 €
Schválené na preplatenie
3,038 €
Realizácia
02.10.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,133 €
Schválené na preplatenie
54,682 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,682 €
Schválené na preplatenie
54,682 €
Realizácia
02.10.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,810 €
Schválené na preplatenie
3,584 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,170 €
Schválené na preplatenie
21,795 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,215 €
Schválené na preplatenie
63,215 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,795 €
Schválené na preplatenie
21,795 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,584 €
Schválené na preplatenie
3,584 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,584 €
Schválené na preplatenie
3,584 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,795 €
Schválené na preplatenie
21,795 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,055 €
Schválené na preplatenie
392,302 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,204 €
Schválené na preplatenie
63,215 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392,302 €
Schválené na preplatenie
392,302 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

stavebný dozor - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,881 €
Schválené na preplatenie
5,881 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

stavebný dozor - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
759 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

stavebný dozor - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
759 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,939 €
Schválené na preplatenie
5,881 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - vodovodná sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

stavebné práce - vodovodná sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205 €
Schválené na preplatenie
2,074 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,957 €
Schválené na preplatenie
26,298 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

stavebné práce - vodovodná sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,074 €
Schválené na preplatenie
2,074 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

stavebné práce - vodovodná sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,074 €
Schválené na preplatenie
2,074 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,298 €
Schválené na preplatenie
26,298 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,298 €
Schválené na preplatenie
26,298 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503,229 €
Schválené na preplatenie
473,362 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - vodovodná sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,694 €
Schválené na preplatenie
37,338 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
473,362 €
Schválené na preplatenie
473,362 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

stavebné práce - vodovodná sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,338 €
Schválené na preplatenie
37,338 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,017 €
Schválené na preplatenie
4,719 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,940 €
Schválené na preplatenie
84,940 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,719 €
Schválené na preplatenie
4,719 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,719 €
Schválené na preplatenie
4,719 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,300 €
Schválené na preplatenie
84,940 €
Realizácia
-
Názov

vodovodná sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

stoková sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

vodovodná sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

stoková sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,720 €
Schválené na preplatenie
2,558 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

stoková sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
2,558 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

vodovodná sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

stoková sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
2,558 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

vodovodná sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

stoková sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,049 €
Schválené na preplatenie
46,049 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

vodovodná sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,076 €
Schválené na preplatenie
3,076 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

stoková sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,954 €
Schválené na preplatenie
46,049 €
Realizácia
-
Názov

vodovodná sieť - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,270 €
Schválené na preplatenie
3,076 €
Realizácia
-
Názov

Stoková sieť - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,448 €
Schválené na preplatenie
6,448 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

vodovodná sieť - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Stoková sieť - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,512 €
Schválené na preplatenie
6,448 €
Realizácia
-
Názov

vodovodná sieť - stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
513,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296,506 €
Schválené na preplatenie
278,907 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278,907 €
Schválené na preplatenie
278,907 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,679 €
Schválené na preplatenie
14,679 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,624 €
Schválené na preplatenie
2,468 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,058 €
Schválené na preplatenie
91,297 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,468 €
Schválené na preplatenie
2,468 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,297 €
Schválené na preplatenie
91,297 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

stavebné práce - stoková sieť

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,805 €
Schválené na preplatenie
4,805 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

stavebné práce - verejný vodovod

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

stavebný dozor - stoková sieť

Faktúry

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,216 €
Schválené na preplatenie
4,175 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

stavebný dozor - vodovodná sieť

Faktúry

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2018
Názov

dočasný pútač

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
634 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

Stála tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
532 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

mzdové výdavky

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Žiadaná suma
28,112 €
Schválené na preplatenie
20,340 €
Realizácia
12.03.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Suma celkom
15,151 €
Vrátená suma
15,151 €
Suma na vymáhanie
15,151 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Suma celkom
121,680 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Suma celkom
66,227 €
Vrátená suma
40,032 €
Suma na vymáhanie
66,227 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
Mstyle s.r.o.
IČO
47397381
Názov
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO
36672084
Názov
GFCH spol. s r.o.
IČO
00614521
Názov
ESP Consult, s.r.o.
IČO
46092404
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.