Popis projektu

Navrhovaný  projekt pokrýva výskum vo viacerých oblastiach, kde sa na jeho realizácii budú podieľať dostupné  vedecko-výskumné kapacity z oblastí  „Udržateľná energetika a energie“ a „Materiálový výskum a nanotechnológie“. Výsledky projektu budú priamo využiteľné a pozitívne ovplyvnia oblasti hospodárskej špecializácie RIS3 SK  „Automobilový priemysel a strojárstvo“, a „Informačné a komunikačné produkty a služby“ a tiež oblasť perspektívnej špecializácie RIS3 SK „Podpora inteligentných technológií v oblasti spracovania surovín a odpadov v regióne výskytu“.

Plánované výskumné aktivity sú sústredené do štyroch výskumných oblastí:

•Postupy a technológie pre spracovanie vyhoreného jadrového paliva;

•Výskum procesov a inovatívnych postupov pre riešenie prevádzkových i havarijných situácií na jadrových energetických blokoch;

•Výskum procesov a postupy diagnostiky a monitoringu pre zaistenie bezpečnej dlhodobej prevádzky jadrových energetických blokov;

•Zvýšenie energetickej efektívnosti prenosu a distribúcie elektrickej energie v SR.

Cieľom predkladaného projektu je využiť a rozšíriť najnovšie teoretické poznatky z oblasti výskumu a vývoja nových technologických koncepcií, zvyšovania jadrovej bezpečnosti, inovatívnych postupov monitoringu a diagnostiky zariadení, efektívnosti výroby elektriny, nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a prenosu elektrickej energie o skúsenosti a experimentálne výsledky aplikovaného výskumu z prevádzky jadrovo-energetických blokov a prenosových sietí, a dosiahnuť synergický efekt spojením kolektívov teoretických a experimentálnych pracovísk výskumu a vývoja.

Projekt je koncipovaný ako komplexný, multidisciplinárny projekt, založený na vedecko-technickej excelentnosti celého reťazca, počínajúc základným a aplikovaným výskumom, cez inovácie vo výrobe, distribúcii elektrickej energie až po vývoj nových prístupov v oblasti nakladania s jadrovým odpadom.

Výsledkom riešenia predkladaného projektu bude dosiahnutie vyššej kvality výstupov z jednotlivých aktivít projektu, uplatniteľných priamo v prevádzke energetického komplexu Slovenska, zabezpečujúcich zvýšenie úrovne jadrovej bezpečnosti a efektívnosti výroby elektriny pri minimalizácii jej možného negatívneho vplyvu na životné prostredie, prevádzkový personál a obyvateľstvo.

Viac
Subjekt
VUJE, a. s.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Miesta realizácie
Trnava, Jaslovské Bohunice, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Stav
Vylúčené z financovania EŠIF
Realizácia
01.08.2017 - 01.07.2022
Celková suma
9,511,570 €
Vlastné zdroje
2,576,070 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A.1.1: Postupy a technológie pre spraco…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
A.2.3: Zefektívnenie spôsobu kontroly v…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
A.3.4: Skoré odhalenie anomálií v prevá…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
A.3.3: Diagnostika kritických oblastí z…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
A.2.1: Výskum procesov a inovatívne pos…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
C.2.2: Experimentálno-teoretický výskum…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
B.2.2: Experimentálno-teoretický výskum…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
B.3.1: Výskum správania sa vybraných ty…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
B.4.1: Zvýšenie energetickej efektívnos…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
-
Názov
B.3.2: Vplyv dlhodobej prevádzky na zme…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
A.2.2: Teoretický výskum termohydraulik…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
B.1.1: Analýzy pre zníženie dlhožijúcic…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
A.3.1: Analýza správania sa vybraných s…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
A.3.2: Hodnotenie vplyvu dlhodobej prev…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
A.4.1: Analýza s cieľom zvýšenia energe…
Typ
Podpora VaV v rámci…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
1,800 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
124,786 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
49,41 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
69,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.