Popis projektu

Odbor administratívnych kapacít EŠIF na Úrade vlády je zodpovedný za plnenie úloh v oblasti vzdelávania, riadenia, monitorovania a evidencie administratívnych kapacít EŠIF (ďalej ako AK EŠIF) ako integrálnej súčasti stratégie riadenia Ľudských zdrojov a významného nástroja na zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných AK EŠIF. Projekt svojim zameraním prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa č. 1 Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF, prioritnej osi 1 Operačného programu technická pomoc. Predmetom projektu sú služby podpory pri tvorbe e-learningového vzdelávacieho obsahu a rozšírenia funkčnosti Portálu pre vzdelávanie - IS CPV, ako aj zabezpečenie vzdelávacích aktivít v zmysle Centrálneho plánu vzdelávania v roku 2017. Realizácia  vzdelávacích aktivít v rámci projektu umožní pokryť aktuálnu potrebu vyškolenia nevyhnutného počtu administratívnych kapacít do konca februára 2018, plne v súlade so schváleným dokumentom Centrálnym plánom vzdelávania (účinným od 1. marca 2017). Projekt uvažuje s pokračovaním a nadviazaním na vzdelávanie v ďalších rokoch 2018 - 2020, s procesom nastavenia spravodlivého a motivačného hodnotenia vzdelávania administratívnych kapacít. Projekt svojim zameraním nadväzuje na ukončený projekt PO1 OP TP s názvom "Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016", kód ITM2014+ 301011A936. Výdavky realizované z predchádzajúceho projektu s obdobím realizácie 01/2016 -  03/2017, nebudú financované z tohto projektu. Realizácia aktivít projektu sa predpokladá do konca roka 2017, v mesiacoch január a február 2018 sa plánuje finančné vysporiadanie a ukončenie projektu.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.02.2018
Celková suma
635,900 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
504,938 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia centrálneho plánu vzdelávani…
Typ
C. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
28.02.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálneho systému vzdelávania
Hodnota
2759,0 (počet)
Cieľ
2200,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.02.2018
Riziko
-
Názov
Počet školení zorganizovaných v rámci centrálneho systému vzdelávania
Hodnota
91,0 (počet)
Cieľ
70,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.02.2018
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.02.2018
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
18,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.02.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stravovacie a technické zebezpečenie - ITMS 2014+ (monitorovanie OP) - Ž 108

Fa_školenie AK EŠIF_13032017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a technické zebezpečenie - ITMS 2014+ (monitorovanie OP) - Ž 108/A

Fa_školenie AK EŠIF_13032017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF (časť I. AKVO)

Fa_školenie AK EŠIF_29032017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
1,201 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Hodnotenie OP

Fa_školenie AK EŠIF_07042017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
1,086 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF / časť II. Prípadové štúdie a zistenia z OA

Fa_školenie AK EŠIF_02052017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
1,192 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

stengl_06, 07/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,578 €
Schválené na preplatenie
34,578 €
Realizácia
-
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

stengl_06, 07/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,578 €
Schválené na preplatenie
34,578 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 04/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 05/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 07/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 06/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

stengl_08/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,205 €
Schválené na preplatenie
87,205 €
Realizácia
-
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

stengl_08/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,205 €
Schválené na preplatenie
87,205 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Zmluva o NFP

Fa_školenie AK EŠIF_10042017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,138 €
Schválené na preplatenie
1,138 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Technické a stravovacie služby - ITMS 2014+ (Projektové riadenie)

Fa_školenie AK EŠIF_20032017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_22032017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
743 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Úvod ku kontrole VO

Fa_školenie AK EŠIF_04042017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
1,201 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF (časť I. AKVO)

Fa_školenie AK EŠIF_05052017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
1,264 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_16052017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
717 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - ITMS 2014+ (Projektové riadenie)

Fa_školenie AK EŠIF_19052017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Zmluva o poskytnutí NFP

Fa_školenie AK EŠIF_26052017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_24032017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
1,201 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF (časť I. AKVO)

Fa_školenie AK EŠIF_18042017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
1,155 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - ITMS 2014+ pre adminitrátorov

Fa_školenie AK EŠIF_25042017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
511 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže

Fa_školenie AK EŠIF_04052017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
1,201 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Úvod do systému finančného riadenia a kontroly

Fa_školenie AK EŠIF_17052017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
1,224 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Hodnotenie OP

Fa_školenie AK EŠIF_22052017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,151 €
Schválené na preplatenie
1,151 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - ITMS 2014+ pre adminitrátorov

Fa_školenie AK EŠIF_03042017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_19042017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém FR pre PJ

Fa_školenie AK EŠIF_15052017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
766 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém FR pre PJ

Fa_školenie AK EŠIF_18052017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Výzva a schvaľovací proces žiadostí o NFP

Fa_školenie AK EŠIF_24052017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
1,155 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_31052017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
1,178 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - ITMS 2014+ (Projektové riadenie)

Fa_školenie AK EŠIF_09052017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_01062017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
24.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Zákon č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, finančné nástroje a štátna pomoc

Fa_školenie AK EŠIF_02062017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
1,169 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže

Fa_školenie AK EŠIF_13062017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
1,028 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - ITMS (Finančné riadenie)

Fa_školenie AK EŠIF_05062017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém FR pre PJ

Fa_školenie AK EŠIF_15062017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
812 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF (časť I. AKVO)

Fa_školenie AK EŠIF_19062017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
1,155 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Nezrovnalosti a finančné opravy

Fa_školenie AK EŠIF_16062017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,103 €
Schválené na preplatenie
1,103 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF / časť II. Prípadové štúdie a zistenia z OA

Fa_školenie AK EŠIF_20062017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
1,116 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - ITMS (Finančné riadenie)

Fa_školenie AK EŠIF_27062017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Zákon č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, finančné nástroje a štátna pomoc

Fa_školenie AK EŠIF_23062017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
1,264 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Zmluva o poskytnutí NFP

Fa_školenie AK EŠIF_28062017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
949 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Monitoring na programovej a národnej úrovni

Fa_školenie AK EŠIF_30062017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,147 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Úvod do systému finančného riadenia a kontroly

Fa_školenie AK EŠIF_29062017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
1,224 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Nezrovnalosti a finančné opravy

Fa_školenie AK EŠIF_11072017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
1,201 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Úvod ku kontrole VO

Fa_školenie AK EŠIF_04072017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
1,043 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF (časť I. AKVO)

Fa_školenie AK EŠIF_12072017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
1,075 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_10072017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Úvod do systému finančného riadenia a kontroly

Fa_školenie AK EŠIF_19072017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,288 €
Schválené na preplatenie
1,288 €
Realizácia
13.10.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Nezrovnalosti a finančné opravy

Fa_školenie AK EŠIF_13072017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
1,201 €
Realizácia
24.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS2014+

Fa_školenie AK EŠIF_03072017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
717 €
Realizácia
24.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Výzva a schvaľovací proces žiadostí o NFP

Fa_školenie AK EŠIF_14072017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
1,024 €
Realizácia
24.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Projektové riadenie I.

Fa_školenie AK EŠIF_17072017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
657 €
Realizácia
24.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém FR pre PJ

Fa_školenie AK EŠIF_18072017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
766 €
Realizácia
24.08.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_20072017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
1,095 €
Realizácia
24.08.2017
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

stengl_10/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,863 €
Schválené na preplatenie
86,863 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

stengl_10/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,863 €
Schválené na preplatenie
86,863 €
Realizácia
-
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

stengl_09/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,904 €
Schválené na preplatenie
70,904 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

stengl_09/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,904 €
Schválené na preplatenie
70,904 €
Realizácia
-
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Zákon č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, finančné nástroje a štátna pomoc

Fa_školenie AK EŠIF_10102017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,147 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Projektové riadenie I.

Fa_školenie AK EŠIF_30102017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF (časť I. AKVO)

Fa_školenie AK EŠIF_11092017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
1,035 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS 2014+

Fa_školenie AK EŠIF_19092017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Projektové riadenie I.

Fa_školenie AK EŠIF_22092017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
1,178 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS 2014+

Fa_školenie AK EŠIF_26092017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
717 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_11102017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Úvod do SFR a kontroly

Fa_školenie AK EŠIF_23102017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
1,264 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS 2014+

Fa_školenie AK EŠIF_04092017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
717 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Úvod ku kontrole VO

Fa_školenie AK EŠIF_14092017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
1,169 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF na PO 2014-2020

Fa_školenie AK EŠIF_19092017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
1,544 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF (časť I. AKVO)

Fa_školenie AK EŠIF_24102017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
1,155 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_06092017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - SFR pre PJ II.

Fa_školenie AK EŠIF_18092017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS 2014+

Fa_školenie AK EŠIF_06102017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Výzva a schvaľovací proces žiadostí o NFP

Fa_školenie AK EŠIF_05092017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,147 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Práca v systéme ITMS 2014+

Fa_školenie AK EŠIF_13092017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
717 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Nezrovnalosti a finančné opravy

Fa_školenie AK EŠIF_19092017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
1,155 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF / časť II.

Fa_školenie AK EŠIF_20092017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
1,178 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Úvod k pravidlám ochrany hospodárskej súťaže

Fa_školenie AK EŠIF_09102017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,384 €
Schválené na preplatenie
1,384 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Nezrovnalosti a finančné opravy

Fa_školenie AK EŠIF_16102017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
1,178 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 11/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 10/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky za 09/2017 (AK EŠIF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_11122017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Monitoring na programovej a národnej úrovni

Fa_školenie AK EŠIF_08122017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
683 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - SFR pre PJ III.

Fa_školenie AK EŠIF_07122017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
732 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF (časť I. AKVO)

Fa_školenie AK EŠIF_06122017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,278 €
Schválené na preplatenie
1,278 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_05122017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
1,075 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Školenie ITMS2014+

Fa_školenie AK EŠIF_04122017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Monitoring na projektovej úrovni

Fa_školenie AK EŠIF_04122017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
1,155 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Projektové riadenie I.

Fa_školenie AK EŠIF_29112017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
1,178 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Uvod do SFR a kontroly

Fa_školenie AK EŠIF_28112017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
1,396 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - SFR pre PJ III.

Fa_školenie AK EŠIF_16112017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
892 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Školenie ITMS2014+

Fa_školenie AK EŠIF_15112017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
578 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Systém riadenia EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_15112017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
1,075 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF / časť II. Prípadové štúdie a zistenia z OA

Fa_školenie AK EŠIF_14112017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,202 €
Schválené na preplatenie
1,202 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Monitoring na projektovej úrovni

Fa_školenie AK EŠIF_13112017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Nezrovnalosti a finančné opravy

Fa_školenie AK EŠIF_13112017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
1,178 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Uvod do SFR a kontroly

Fa_školenie AK EŠIF_10112017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,207 €
Schválené na preplatenie
1,207 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Monitoring na programovej a národnej úrovni

Fa_školenie AK EŠIF_09112017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
1,109 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola projektu v EŠIF

Fa_školenie AK EŠIF_08112017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Školenie ITMS2014+

Fa_školenie AK EŠIF_07112017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
578 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Výzva a schvaľovací proces žiadostí o NFP

Fa_školenie AK EŠIF_07112017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
1,055 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Stravovacie a tech. zabezpečenie - Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF (časť I. AKVO)

Fa_školenie AK EŠIF_06112017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,335 €
Schválené na preplatenie
1,335 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

stengl_11/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,974 €
Schválené na preplatenie
80,974 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

expert pre koordinačnú a metodickú podporu

stengl_12/2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,294 €
Schválené na preplatenie
45,294 €
Realizácia
29.12.2017
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.