Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie Registra priestorových informácií (RPI) ako jednotného a údajovo konzistentného zdroja o priestorových informáciách vo forme metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov. RPI je budovaný v súlade Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy ako základný register štátu.

Realizácia hlavných aktivít projektu Register priestorových informácií bola zahájená v období 2/2015 v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), prioritná os 1 – Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb.  V rámci OPIS boli k 31.12.2015 ukončené aktivity Analýzy a dizajnu IS a Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií.

Druhá fáza projektu RPI realizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) zahŕňa hlavné aktivity Implementácia, Testovanie a Nasadenie. Zároveň budú realizované podporné aktivity pre Publicitu a informovanosť.

Cieľovú skupinu prispievateľov údajov do RPI sú subjekty definované v § 3 ods. 1 a ods. 2 Zákona č. 3/2010 Z.z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI):

a)  ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší územný celok a obec (ďalej len „orgán verejnej správy“),

b) právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba založená alebo zriadená orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu, ktorá plní verejné úlohy,

c) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá plní úlohy na základe zmluvy s povinnými osobami podľa písmen a) a b).

Zároveň budú údaje z RPI poskytované prostredníctvom elektronických služieb pre občanov, podnikateľov a iné subjekty verejnej správy.

Miestom realizácie projektu je územie Slovenskej republiky. Merateľné ukazovatele boli definované v súlade so špecifickým cieľmi investičnej priority 2c) – Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2015 - 01.07.2016
Celková suma
2,578,912 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,513,384 €
Nezrovnalosti
193,199 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie riešenia
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2015
Skutočný začiatok
01.02.2015
Plánovaný koniec
01.07.2016
Skutočný koniec
31.07.2016
Názov
Implementácia riešenia
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2015
Skutočný začiatok
01.02.2015
Plánovaný koniec
01.01.2016
Skutočný koniec
31.01.2016
Názov
Testovanie riešenia
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2015
Skutočný začiatok
01.02.2015
Plánovaný koniec
01.04.2016
Skutočný koniec
30.04.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.02.2017
Skutočný koniec
28.02.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.02.2017
Skutočný koniec
28.02.2017
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

6. Server sieťových služieb RPI

Faktúra č. 26015

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
411,030 €
Schválené na preplatenie
411,030 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

7. Tenký klient RPI

Faktúra č. 26015

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
199,880 €
Schválené na preplatenie
199,880 €
Realizácia
21.03.2016
Názov

27.2. Bezpečnostné testy - pilotná prevádzka

rpi_LYNX 27.1, 27.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,546 €
Schválené na preplatenie
20,546 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

27.1. Bezpečnostné testy - Vývojová fáza

rpi_LYNX 27.1, 27.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,184 €
Schválené na preplatenie
82,184 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

20.1. Portál (verejný a pre poskytovateľov PÚ) s CMS

rpi_LYNX_ 20.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,990 €
Schválené na preplatenie
89,990 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

32.1. Školenia používateľov a administrátorov - Povinné osoby (integračné rozhrania)

rpi_Sevitech_32.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
36,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2016
Názov

32.1. Školenia používateľov a administrátorov - Povinné osoby (integračné rozhrania)

rpi_Sevitech_32.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
36,207 €
Schválené na preplatenie
36,207 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

13.1. Monitoring repository

rpi_sevitech_13.1, 14.1, 16.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
92,258 €
Schválené na preplatenie
92,258 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

16.1. Dokumentový dátový sklad

rpi_sevitech_13.1, 14.1, 16.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
100,532 €
Schválené na preplatenie
100,532 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

14.1. Register metaúdajov

rpi_sevitech_13.1, 14.1, 16.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
92,259 €
Schválené na preplatenie
92,259 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

22.1. Centralizovaný systém monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení

rpi_LYNX_21.1, 22.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,460 €
Schválené na preplatenie
90,460 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

21.1. Integračná platforma - ESB implementácia

rpi_LYNX_21.1, 22.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,470 €
Schválené na preplatenie
66,470 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

30.1. Nasadenie systému do produkčného prostredia - Akceptačné testy

rpi_sevitech_23.1,24.1,24.2,25.1,26.1,28.1,30.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
52,784 €
Schválené na preplatenie
52,784 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

25.1. Akceptačné testy

rpi_sevitech_23.1,24.1,24.2,25.1,26.1,28.1,30.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
67,300 €
Schválené na preplatenie
67,300 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

26.1. Regresné a výkonnostné testy

rpi_sevitech_23.1,24.1,24.2,25.1,26.1,28.1,30.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
56,300 €
Schválené na preplatenie
56,300 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

23.1. Unit funkčné testovanie

rpi_sevitech_23.1,24.1,24.2,25.1,26.1,28.1,30.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
56,290 €
Schválené na preplatenie
56,290 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

24.1. Integračné testy - Interné komponenty

rpi_sevitech_23.1,24.1,24.2,25.1,26.1,28.1,30.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
84,576 €
Schválené na preplatenie
84,576 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

28.1. Nasadenie do testovacieho prostredia

rpi_sevitech_23.1,24.1,24.2,25.1,26.1,28.1,30.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
85,490 €
Schválené na preplatenie
85,490 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

24.2. Integračné testy - Externé komponenty

rpi_sevitech_23.1,24.1,24.2,25.1,26.1,28.1,30.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
13,116 €
Schválené na preplatenie
13,116 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

24.2. Integračné testy - Externé komponenty

rpi_sevitech_23.1,24.1,24.2,25.1,26.1,28.1,30.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
8,028 €
Schválené na preplatenie
8,028 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

32.4 Školenia používateľov a administrátorov - Administrátor aplikačný

rpi_sevitech_32.2, 32.3, 32.4

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
12,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2016
Názov

32.3 Školenia používateľov a administrátorov - Administrátor infraštruktúry

rpi_sevitech_32.2, 32.3, 32.4

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
12,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2016
Názov

32.2 Školenia používateľov a administrátorov - povinné osoby, Používatelia rezortu MŽP (pre pilot / roll-out)

rpi_sevitech_32.2, 32.3, 32.4

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
60,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2016
Názov

32.4 Školenia používateľov a administrátorov - Administrátor aplikačný

rpi_sevitech_32.2, 32.3, 32.4

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
12,069 €
Schválené na preplatenie
9,141 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

32.3 Školenia používateľov a administrátorov - Administrátor infraštruktúry

rpi_sevitech_32.2, 32.3, 32.4

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
12,069 €
Schválené na preplatenie
12,069 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

32.2 Školenia používateľov a administrátorov - povinné osoby, Používatelia rezortu MŽP (pre pilot / roll-out)

rpi_sevitech_32.2, 32.3, 32.4

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
60,345 €
Schválené na preplatenie
60,345 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

29.1 Spracovanie používateľskej a administrátorskej dokumentácie - Administrátorská a prevádzková

rpi_sevitech_29.1,29.2,29.3,30.2,31.1,31.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
22,284 €
Schválené na preplatenie
22,284 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

30.2 Nasadenie systému do produkčného prostredia - Pilotná prevádzka

rpi_sevitech_29.1,29.2,29.3,30.2,31.1,31.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
13,196 €
Schválené na preplatenie
13,196 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

29.2 Spracovanie používateľskej a administrátorskej dokumentácie - Používateľská Pilot

rpi_sevitech_29.1,29.2,29.3,30.2,31.1,31.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
40,854 €
Schválené na preplatenie
40,854 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

29.3 Spracovanie používateľskej a administrátorskej dokumentácie - Používateľská Rollout

rpi_sevitech_29.1,29.2,29.3,30.2,31.1,31.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
4,809 €
Schválené na preplatenie
4,809 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

31.2 Podpora používateľov po nasadení systému do produkčnej prevádzky - Rollout

rpi_sevitech_29.1,29.2,29.3,30.2,31.1,31.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
19,077 €
Schválené na preplatenie
19,077 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

31.1 podpora používateľov po nasadení systému do produkčnej prevádzky - Pilotná prevádzka

rpi_sevitech_29.1,29.2,29.3,30.2,31.1,31.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
44,513 €
Schválené na preplatenie
44,513 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

29.3 Spracovanie používateľskej a administrátorskej dokumentácie - Používateľská Rollout

rpi_sevitech_29.1,29.2,29.3,30.2,31.1,31.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
6,333 €
Schválené na preplatenie
5,700 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

43.1 Trvalá vysvetľujúca tabuľa

RPI - reklam. tabuľa, plagáty, ...

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
printio, s.r.o.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

44.1 plagáty

RPI - reklam. tabuľa, plagáty, ...

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
printio, s.r.o.
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

45.1 Informatívne podujatia

RPI - reklam. tabuľa, plagáty, ...

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
printio, s.r.o.
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
30.09.2016
Názov

15.1 Register služieb

rpi_sevitech_15.1,17.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
79,835 €
Schválené na preplatenie
71,852 €
Realizácia
03.02.2017
Názov

17.1 Admin tool RPI

rpi_sevitech_15.1,17.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
SEVITECH a. s.
Žiadaná suma
554,900 €
Schválené na preplatenie
499,410 €
Realizácia
03.02.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
-
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Hospodársky subjekt… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt
-
Suma celkom
193,199 €
Vrátená suma
193,199 €
Suma na vymáhanie
193,199 €
Typ
Ostatné
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
SEVITECH a. s.
IČO
31605052
Názov
printio, s.r.o.
IČO
36718114
Názov
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
IČO
00692069
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.