Popis projektu

Projekt rieši zmenu spôsobu vykurovania kultúrno správnej budovy v obci Nižný Slavkov. Objekt Obecného úradu vykazuje morálnu opotrebovanosť ako aj zlé stavebno-technické vlastnosti jednotlivých obalových konštrukcií a nevyhovuje  parametrom v zmysle STN 73 0540-1-4. Súčasne nevyhovuje ani požiadavkám zákona č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a  zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hlavným cieľom je zníženie energetickej náročnosti objektu, prostredníctvom zateplenia fasády, strechy, stropu v suteréne a výmenou výplňových konštrukcií fasády (okná, dvere), čím sa dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa zrealizuje aj prístavba kotolne a rekonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie. Ako zdroj tepla je navrhované tepelné čerpadlo vzduch/voda,. Pre zabezpečenie požadovanej prevádzky vykurovania v priebehu roka je navrhovaná monoenergetická prevádzka tepelného čerpadla. TČ bude pokrývať základnú potrebu tepla do vonkajšej teploty -7°C a potom je podporovaný prídavným zdrojom – elektrickou výhrevnou vložkou v zásobníku.

Viac
Subjekt
Obec Nižný Slavkov
Miesta realizácie
Nižný Slavkov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.02.2019
Celková suma
282,073 €
Vlastné zdroje
14,104 €
Vyčerpané z projektu
280,707 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zmena spôsobu vykurovania budovy Obecné…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
22.03.2017
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
19.02.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
25.05.2017
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
12.11.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
30,692 (MWh/rok)
Cieľ
30,692 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
21146,75 (kWh/rok)
Cieľ
21646,3619 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
154332,099 (kWh/rok)
Cieľ
156829,041 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
57420,3052 (kWh/rok)
Cieľ
58776,9141 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0583 (MW)
Cieľ
0,0432 (MW)
Naposledy aktualizované
14.11.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0583 (MWt)
Cieľ
0,0432 (MWt)
Naposledy aktualizované
14.11.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
75,1425 (MWh/rok)
Cieľ
55,728 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
16,9483 (t ekviv. CO2)
Cieľ
5,92 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
14.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
3,764 (Kg/rok)
Cieľ
2,759 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
18,8207 (Kg/rok)
Cieľ
13,794 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
20,6817 (Kg/rok)
Cieľ
15,158 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1079,89 (m2)
Cieľ
1044,9 (m2)
Naposledy aktualizované
14.11.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
9,5453 (MWh/rok)
Cieľ
9,0456 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru stavby "Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov"

Faktúra - Výkon stavebného dozoru na stavbe "Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov"

Vlastník dokladu
Obec Nižný Slavkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,100 €
Schválené na preplatenie
3,100 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru stavby "Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov"

Faktúra - Výkon stavebného dozoru na stavbe "Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov"

Vlastník dokladu
Obec Nižný Slavkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,100 €
Schválené na preplatenie
3,100 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Stavebné práce na diele "Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov"

Faktúra - stavebné práce "Zmena spôs. vyk. budovy OcÚ"

Vlastník dokladu
Obec Nižný Slavkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,203 €
Schválené na preplatenie
171,203 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na diele "Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov"

Faktúra - stavebné práce "Zmena spôs. vyk. budovy OcÚ"

Vlastník dokladu
Obec Nižný Slavkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,203 €
Schválené na preplatenie
171,203 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Stavebné práce na diele Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov

Faktúra - stavebné práce zmena spôsobu vykurovania do 6.11.2018

Vlastník dokladu
Obec Nižný Slavkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,193 €
Schválené na preplatenie
90,193 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na diele Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov

Faktúra - stavebné práce zmena spôsobu vykurovania do 6.11.2018

Vlastník dokladu
Obec Nižný Slavkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,193 €
Schválené na preplatenie
90,193 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Výkon stavebného dozoru projektu Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov

Faktúra - Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Nižný Slavkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
1,760 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Externé riadenie projektu Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov od 12.9.18 do 12.11.18

Faktúra - externé riadenie do 12.11.2018

Vlastník dokladu
Obec Nižný Slavkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
1,638 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Externé riadenie projektu Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov od 26.5.17 do 11.9.18

Faktúra - externé riadenie projektu do 11.9.18

Vlastník dokladu
Obec Nižný Slavkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,822 €
Schválené na preplatenie
3,822 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Stavebné práce na diele Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov

Faktúra - stavebné práce do 19.11.2018

Vlastník dokladu
Obec Nižný Slavkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,102 €
Schválené na preplatenie
2,102 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov

Faktúra - realizačná PD

Vlastník dokladu
Obec Nižný Slavkov
Dodávateľ
NUMERAL, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
5,760 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Vypracovanie energetického certifikátu stavby Obecný úrad Nižný Slavkov

Faktúra - energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Nižný Slavkov
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
1,128 €
Realizácia
22.02.2019
Názov IČO
Názov
NUMERAL, spol. s r.o.
IČO
36489671
Názov
Euroleader Consulting, s.r.o.
IČO
47878452
Názov
Ing. Karol Petz
IČO
45324565
Názov
GMT projekt, spol.s.r.o.
IČO
36484971
Názov
AIP projekt, s.r.o.
IČO
50172441
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.