Popis projektu

Miestom realizácie navrhovaného projektu je nevyužívaný pozemok s exist. stavbou . Lokalita je situovaná v intraviláne mesta v katastrálnom území ,v mieste kde nevznikne riziko obťažovania obyvateľov mesta prevádzkou zberného dvora.

Predkladaný projekt je v súlade s politikou mesta týkajúcou sa nakladania s triedeným zberom komunálnych odpadov, domovým odpadom a likvidáciou biologicky rozložiteľných odpadov. Nadväzuje na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sečovce 10/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sečovce.  Taktiež je v súlade s Program predchádzania vzniku odpadov SR schválenom na obdobie rokov 2014 – 2018, zohľadňujúci aktuálne platný legislatívny rámec predchádzania vzniku odpadu.

Prvoradým zámerom a je zvýšiť kapacitu triedeného zberu komunálnych odpadov v celom katastrálnom území mesta Sečovce, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec. Výstavbou zberného dvora zabezpečíme zvýšenú kvalitu životného prostredia a bezprostredného životného priestoru obyvateľov mesta vo všetkých jeho lokalitách.

Realizáciou tohto projektu dôjde aj k informačným aktivitám, ktoré povedú k zvýšeniu povedomia o ochrane životného prostredia aj medzi samotnými občanmi mesta čím zabezpečíme podporu predchádzania vzniku odpadov.

Cieľ projektu dosiahneme vybudovaním a sprevádzkovaním zberného dvora pre zvýšenie kapacity triedeného zberu KO (t.j. biologický rozložiteľný komunálny odpad, drobný stavebný odpad, objemný odpad) s ročnou kapacitou 300 ton a obstaraním technológie nevyhnutnej na prevádzkovanie Zberného dvora, a to:. traktora, čelného nakladača k traktoru s lopatou, nosiča kontajnerov, dvojnápravového prívesu s trojstranným vyklápaním, štiepkovača drevnej hmoty k traktoru, vaňovými kontajnermi zatvorenými (6 ks) a vaňovými kontajnermi so sklopným čelom (3 ks) na zberný dvor. (ich špecifikácia a účel použitia je bližšie popísaný v časti 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu).

.

Jednotlivé typy odpadov, ktoré sú predmetom predkladaného projektu sa budú zo záujmového územia dočasne zhromažďovať na vybudovanom zbernom dvore a následne budú odovzdané organizácii oprávnenej na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov resp. BRKO sa bude prevážať na existujúcu kompostáreň so sídlom na pozemku mesta za účelom jeho zhodnotenia. Detailne o tom pojednávajú ďalšie časti ŽoNFP.

Ciele tohto projektu sú plne v súlade s § 4, odstavec 3, písmeno g), Zákona č. 369/1990 Zb. z (Zákon o obecnom zriadení). Projekt výstavby zberného dvora v meste je v súlade s programom predchádzania vzniku odpadov SR schválenom na obdobie rokov 2014 – 2018 a zároveň zohľadňuje aktuálne platný legislatívny rámec, a to Zákon č. 79/2015 Zákon o odpadoch a Smernicu 1999/31/ES o skládkach odpadu.

Projekt priamo prispieva k  vyplývajúcim z aktuálneho Programu odpadového hospodárstva SR a požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov EU vo vzťahu k jednotlivým prúdom odpadov, čo je bližšie popísané v časti 7.3 ŽoNFP.

Projekt je v plnej miere v súlade s  v príslušnej oblasti podpory, t.j. je v súlade s:

a) príslušným špecifickým cieľom: 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

b) očakávanými výsledkami:   - zníženie znečistenia prírodného prostredia a krajiny

                                                - eliminácie tvorby nelegálnych skládok

                                                 - predchádzanie vzniku odpadov

                                                 - zvýšenie kvality života a zdravia obyvateľov

                                                 - úspora nákladov pre obyvateľov obce spojená s likvidáciou odpadov

c) oprávneným typom aktivity:    B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Zároveň je projekt v súlade s horizontálnymi princípmi:

1. udržateľný rozvoj, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia pri zohľadnení zásady „znečisťovateľ platí“ čo sa v projekte priamo prejaví  realizáciou aktivít zameraných na zefektívnenie zberu a zhodnocovania komunálneho odpadu.

2. rovnosť mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia, kde je hlavným cieľom horizontálneho princípu nediskriminácia pre programy EŠIF čo náš projekt z plnej miere zabezpečuje.

miera príspevku projektu k príslušnému špecifickému cieľu OP.

P0087 - Množstvo vytriedeného komunálneho odpad: 300

P0702 - Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov: 300

Viac
Subjekt
Mesto Sečovce
Miesta realizácie
Sečovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.06.2020
Celková suma
361,887 €
Vlastné zdroje
18,094 €
Vyčerpané z projektu
275,205 €
Nezrovnalosti
644 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
16.04.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
28.09.2017
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
25.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
300,0 (t/rok)
Cieľ
300,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
05.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
300,0 (t/rok)
Cieľ
300,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
05.11.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita recyklácie odpadu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo recyklovaných nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra FV 2019/0031

Výstavba zberného dvora v meste Sečovce

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,373 €
Schválené na preplatenie
48,373 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra FV 2019/0031

Výstavba zberného dvora v meste Sečovce

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,373 €
Schválené na preplatenie
48,373 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Výstavba zberného dvora v meste Sečovce

Výstavba zberného dvora v meste Sečovce

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,418 €
Schválené na preplatenie
58,418 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Výstavba zberného dvora v meste Sečovce

Výstavba zberného dvora v meste Sečovce

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,418 €
Schválené na preplatenie
58,418 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Výkon činnosti stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
3,500 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Výkon činnosti stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
3,500 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Výstavba zberného dvora v meste Sečovce

Výstavba zberného dvora v meste Sečovce

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,934 €
Schválené na preplatenie
53,934 €
Realizácia
-
Názov

Výstavba zberného dvora v meste Sečovce

Výstavba zberného dvora v meste Sečovce

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,934 €
Schválené na preplatenie
53,934 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Dodávka traktora Kubota a nakladač Kubota

Dodávka traktor Kubota a čelný nakladač Kubota

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,040 €
Schválené na preplatenie
78,040 €
Realizácia
11.03.2020
Názov

Dodávka traktora Kubota a nakladač Kubota

Dodávka traktor Kubota a čelný nakladač Kubota

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,640 €
Schválené na preplatenie
78,040 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka vaňový kontajner

Dodávka vaňový kontajner

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,820 €
Schválené na preplatenie
17,820 €
Realizácia
11.03.2020
Názov

Dodávka vaňový kontajner

Dodávka vaňový kontajner

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,440 €
Schválené na preplatenie
17,820 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka traktorový náves

Dodávka trktorového návesu

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
15,120 €
Realizácia
11.03.2020
Názov

Dodávka traktorový náves

Dodávka trktorového návesu

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,640 €
Schválené na preplatenie
15,120 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 202000005

Faktúra 202000005

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 202000005

Faktúra 202000005

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

Nákup techniky ZD - štiepkováč

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Sečovce

Suma celkom
644 €
Vrátená suma
644 €
Suma na vymáhanie
644 €
Typ
Nepovolená náhrada …
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Agratech s.r.o
IČO
31725210
Názov
DD-ARCH s.r.o
IČO
45853240
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING
IČO
45565201
Názov
m2r s.r.o.
IČO
50084241
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.